Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelete

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2002.(VI. 25.) számú önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről (17/2003. (XII. 19. ), 22/2004. (XII. 30.), 12/2007.(VIII.31.), 19/2008.(XII. 30.), 12/2009. ( XII. 18.), 16/2010. (XII. 21.), 8/2011.(IV.22.), 12/2011.(XII.23.), 2/2012.(I.30.), 6/2012.(II.16.), 7/2013.(V.31.) 1/2014.(II.11.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben.)

Hatályos: 2021. 12. 31 12:00- 2023. 10. 20

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2002. (VI.25.) önkormányzati rendelete

LOVÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2002.(VI. 25.) számú önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről 1

2021.12.31.

Lovászi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) c/ pontja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a, valamint a helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-a alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet célja és hatálya

1. § .

A rendelet célja, hogy Lovászi község közigazgatási területén a köztisztaság fenntartása érdekében szükséges feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapítsa, továbbá, hogy az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környezet védelmére vonatkozó előírásokat meghatározza.

2. § .

(1) A rendelet hatálya Lovászi község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.

II. Fejezet

A KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. § .

(1) Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon élő bokortól megtisztítsák.

(2) A község közigazgatási területén található beépítetlen területek évi háromszori kaszálása május 15-ig, július 15-ig illetve augusztus 31-ig kötelező.

(3) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, szilárd burkolatú utak tisztán tartásáról, valamint a közterületeken hulladékgyűjtő edények kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

(4) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a szennyeződést okozó szerv illetve személy feladata.

(5) Az ingatlan előtti járda és kerékpárút és a lakótelepen az ingatlanok melletti járda tisztántartása, az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának kötelessége.

(6) Az intézmények, a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek és más elárusítóhelyek üzemeltetői kötelesek az előttük lévő járdaszakaszt tisztán tartani, kivéve ha ettől eltérő megállapodás van.

Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítására, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvénezni, hogy abból baleset ne származzon.
(7) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége a járda melletti gyep gondozása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(8) Az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelessége a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztántartása a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának a biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően.
(9) Építési területen és az építkezés közvetlen környezetében (az építkezés előtti területen) az építtetőnek vagy az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot egyezségüknek megfelelően.
(10) Közterületen szennyező anyagot csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles a szennyeződést eltávolítani, és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.
III. Fejezet

A települési szilárd hulladék összegyűjtése

4. § .[1]

(1)

Háztartási hulladéknak (szemétnek) - minősül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §- a (1) bekezdése 21. pontjában meghatározott hulladék.
(2) Lovászi közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék-elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató), a Lovászi Községi Önkormányzat, mint a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagja (Megrendelő) és a ZALAISPA nonprofit ZRT. valamint az alvállalkozója, a Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - Lenti Templom tér 9. – amely kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató) - között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján.
A Közszolgáltató, Szécsisziget közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett
2024. június 30 napig.
A Közszolgáltató végzi Lovászi települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását, és gondoskodik a szilárd, nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(3) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás - továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő, zalaegerszegi 0182/13 hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12. hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet a Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni.
(4) A települési szilárd hulladék-elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt, zalaegerszegi 0182/13. hrsz-ú, valamint a zalabéri 3096/12. hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.
(5) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanon keletkező szilárd hulladék elhelyezéséről a helyi közszolgáltatás útján köteles gondoskodni.
(6) A háztartási hulladék összegyűjtése és elszállítása szabványosított gyűjtőtartályban (kuka rendszerű), valamint a szelektív gyűjtésnél a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edény ürítésével történik.
A háztartási többlethulladék – az a hulladék, aminek az elhelyezésére már a szabványosított gyűjtőtartályban nincs lehetőség – az erre a célra rendszeresített egyedi megjelölésű feliratú zsákban kerül elszállításra.
(7) A szabványosított gyűjtőedény (kuka) beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű használatáról és tisztántartásáról, valamint a zsák beszerzéséről, pótlásáról, rendeltetésszerű használatáról a szolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(8) A gyűjtőedény méretét a Közszolgáltató ajánlja föl a természetes személy ingatlanhasználónak, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 7. § és 15. § - a szabályai szerint.
(9) A településen szelektív hulladékgyűjtésre lehetőség van, szelektív hulladékgyűjtő szigeten, illetve szelektív hulladékgyűjtő zsákokban. A szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a rendszeresített közterületi gyűjtőedényeken, illetve zsákon feltünteti.
A szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas edényzet tisztántartásáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.
(10) A cégfeliratos egyedi megjelölésű zsákoknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg jelenti a hulladékmennyiség kezelési költségeinek a megfizetését is.
(11) A kuka rendszerű tárolóedényekből a közszolgáltató köteles a háztartási hulladékot hetente egy alkalommal összegyűjteni és elszállítani.
(12) A háztartási hulladék rendszeres elszállításának napját a közszolgáltató az igény előzetes egyeztetése után határozza meg és köteles azt betartani.
(13) A naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó hulladék, az egyéb szilárd hulladék, valamint az ipari tevékenység során keletkező szilárd hulladék szemétlerakó helyre történő szállításáról az ingatlan tulajdonosa, használója saját maga vagy a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint köteles gondoskodni.
(14) A közszolgáltatót a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásáért díj illeti meg, amelyet külön jogszabály szerint a Koordináló szerv, az NKHV Zrt. fizet meg a számára.
(15) Magánszemély díjfizetési kötelezettségét a Koordináló szerv, az NKHV Zrt. által kiállított számla alapján teljesíti.
(16) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében 2016. április elseje utáni teljesítéshez kapcsolódó kintlévőségeket.
(17) A háztartásokban felhalmozódott nagyobb méretű szilárd hulladék szervezett összegyűjtésére és elszállítására lomtalanítási akció keretében évente egy alkalommal, április hónapban kerül sor – az önkormányzat által meghirdetett időpontban -, melyet az önkormányzat a Közszolgáltató közreműködésével bonyolít le.
(18) Nem minősül háztartási hulladéknak az állati tetem, ezért szemétgyűjtő edénybe, konténerbe tenni, illetve azok mellé lerakni tilos.
(19) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az ingatlantulajdonos (használó) 90 napot meghaladóan tartósan távol van és az ingatlanon ez idő alatt háztartási hulladék nem keletkezik, továbbá ha ezt a tényt előzetesen a közszolgáltatónak bejelentette.
(20) Az ingatlantulajdonos (használó) köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak, ha
a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, az igény keletkezését követő
15 napon belül,
b) a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését kéri, a szünetelés kezdetét megelőző 15 napon belül a várható időtartam pontos közlésével.
(21) Tulajdonosváltozás esetén a volt tulajdonos köteles a változás tényét 30 napon belül bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díját a volt tulajdonos viseli.
(22) A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § g) pontja alapján és a jelen önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben és terjedelemben jogosult. Ezek az adatok a következők:
a) a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.
b) a közszolgáltatás igénybe vételének jogcíme (tulajdonos, bérlő, használó).
A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozatalára.

A közterület szennyezésének tilalma

5. §

(1) Közterületen szemetet, hulladékot, szennyező, vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. A szemetet vagy hulladékot csak az erre a célra elhelyezett hulladékgyűjtő edénybe szabad bedobni.
(2) A közterületen háztartási hulladékot, azt tartalmazó tárolóedényt tilos elhelyezni , kivéve a hulladékszállítási napokat, valamint a tömbtelken álló egyes épületek hulladékgyűjtő konténereit.

5/A. §2 (1) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátása mellett, a köztisztasági feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a települési önkormányzat jegyzőjére (a továbbiakban: jegyző) ruházza át.

(3) A jegyző lakossági bejelentésre, a képviselőtestület jelzésére vagy az általa a feladattal megbízott ügyintéző területbejárása során felvett jegyzőkönyve alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(4) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket a közterületen elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit Lovászi Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(5) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az elkövetőt felelősségre vonja.

(6) Az illegálisan, szabálytalanul elhagyott, tárolt, lerakott hulladék esetében, ha az ingatlan tulajdonosa, a hulladék tulajdonosa, a hulladék korábbi birtokosa bizonyíthatóan ismerté válik, a hulladék elszállíttatására, a hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jegyző jogosult.

(7) Amennyiben az elhagyott hulladék elszállításáról időközben a jegyző gondoskodott, akkor az elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot megfizetni.

(8) Az ismeretlen tettes által közterületen, az önkormányzat tulajdonát képező területen a szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolásáról az anyagi lehetőségektől függően és az adott személyi és eszközállományhoz mérten az önkormányzatnak kell gondoskodni. A szabálytalanul elhagyott hulladék felszámolását követően lehetőségek szerint „Hulladék lerakása tilos” tábla kihelyezésével, egyéb módon, más hatóságokkal és szervezetekkel együttműködve törekedni kell arra, hogy az illegális hulladék lerakás ne ismétlődjön meg.

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése

6. §

.

(1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és környezetet ne károsítsa, és szerdai - ha esős vagy szeles időjárás miatt ez nem lehetséges, akkor pénteki - napon, ne munkaszüneti és ünnepnapon. Ez a rendelkezés csak a komposztálásról szóló rendelet elkészültéig hatályos.
(2) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.
A tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tűzgyújtási tilalom időtartama alatt az avar és kerti hulladék égetése tilos. A lovászi III. számú bányatelken ( jelenleg a község közigazgatási területe ) a bányaipari létesítmények (olajkutak, stb.) 50 méter sugarú védőövezetén belül és az olajipari nyomvonalas létesítményektől (csővezetékektől, stb. ) számított 30 méteres védősávon belül mindennemű tűzgyújtás tilos!

Zöldterület védelme

7. §

.

(1) A község közigazgatási területén zöldterületnek minősülnek: a parkok, a játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók.
(2) A községben lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
(3) A zöldterületeken tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.
(4) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, tilos a fák, virágok és egyéb növények, felszerelési tárgyak, valamint a kihelyezett hulladékgyűjtő edények rongálása.
(5) A fák törzsére reklámtáblák, hirdetmények, plakátok elhelyezése tilos.
(6) Fát kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok betartásával szabad.
(7) A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos!
(8) Tilos emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése.
(9) A parkokban, zöldterületeken csak a kijelölt utakon lehet közlekedni.
(10) A zöldterületre gépjárművel behajtani, azokon parkolni, várakozni nem szabad.

Zajvédelem

8. §

.

(1) A község területén a megengedettnél nagyobb zajt okozó tevékenység végzésére engedély nem adható ki, az ilyen tevékenységgel járó létesítmény telepítése nem engedélyezhető.
(2) A kulturális, szórakoztató-, vendéglátóipari- és sportlétesítményekben üzemeltetett, valamint az egyéb zajt keltő berendezések megengedett hangereje a következő:
Az egyenértékű "A" nyomásszint irányérték maximuma:
nappal 6-22 óráig 50 dB
éjjel 22-06 óráig 40 dB

Vízvédelem

9. §

.

(1) A zárt csapadékvíz elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árkokban, vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
(2) Tilos szennyvizet, egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot nyílt felszínű, illetve zárt csapadékvíz elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő vagy használaton kívüli kútba juttatni.
(3) Tilos a csapadékvizet a községi szennyvíz közcsatorna hálózatba vezetni.
(4) Tilos az egyéb szennyezést vagy mérgező anyagot a talajba juttatni.
(5) Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek a területükre érkező csapadékvizet oly módon elvezetni, hogy az a szomszédos ingatlanokban kárt ne okozzon.
(6) Azokon a területeken ahol a szennyvízhálózat kiépített a szennyvizet csak az előírásoknak megfelelően létesített szennyvízcsatornába lehet bevezetni, gyűjteni, illetve elhelyezni.
(7) A folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtése csak hatóságilag engedélyezett szennyvízderítőbe lehetséges a tevékenység folytatására jogosult vállalkozó igénybevételével.

[2]IV. fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPRÓL

10. §

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

(1) Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.
(2) Az Alap célja, hogy hatékonyan segítse Lovászi Községi Önkormányzata környezetvédelmi és természetvédelmi feladatainak ellátását, különösen:
a) szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,
b) környezeti károk mérséklése,
c) környezeti ártalmak megelőzése,
d) környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,
e) zöldfelület gazdálkodás,
f) természeti értékek megóvása,
g) környezetvédelmi, természetvédelmi oktatás, nevelés,
h) szükséges természetvédelmi intézkedések végrehajtása,
i) természeti értékek, területek, valamint azok természeti rendszereinek védelme, őrzése,
fejlesztése.

Az Alap bevételi forrásai

11. § (1) Az Alap bevételeit az Alap környezetvédelmi részének, valamint természetvédelmi részének bevételei adják.

(2) Az Alap bevételi forrása:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott és befolyt környezetvédelmi és
természetvédelmi bírságok teljes összege,
b) a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén kiszabott és
befolyt környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
c) a környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
d) a települési önkormányzat által a költségvetésben az alap javára elkülönített összeg,
e) állami és nemzetközi alapokhoz benyújtott környezetvédelmi és természetvédelmi célú
pályázatokon nyert összegek,
f) vállalkozók, magánszemélyek befizetései, ha a felhasználásról a befizető úgy rendelkezik,
g)az alap pénzeszközeinek ideiglenes lekötéséből származó kamatok,
1. helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjból származó bevétel teljes összege,
i) az Alapot megillető egyéb bevételek.
(3) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

Az Alap felhasználása

12. § (1) Az Alapot kizárólag környezetvédelmi és természetvédelmi problémák megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását célzó tevékenységek támogatására kell fordítani, környezetvédelmi célokra, különösen:

a) közterület-tisztaság elősegítése, illegálisan kialakított hulladéklerakó-helyek megszüntetése,

b) hulladékgazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés,

c) levegő tisztaság védelem (pl. monitoring rendszer kiépítése, helyszíni mérések),

d) vízvédelem (pl. víztakarékos berendezések ösztönzése, vízbázisok védelme),

e) zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén gyomok elleni védelem,

f) talajvédelem,

g) zaj- és rezgésvédelem,

h) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

i) környezetvédelmi oktatás, propaganda tevékenység,

j) környezetszennyezést csökkentő beruházások támogatása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi célokra, különösen:

a) a helyi jelentőségű védett természeti értékek és védett természeti területek megőrzése, fenntartása (táblák kihelyezése, egészségvédelem, őrzés, a védelemből adódó különleges eljárások többletköltségeinek finanszírozása),

b) helyi jelentőségű védett értékek tulajdonosai, kezelői kártérítése,

c) védelemre előkészítés (pl. értékvizsgálathoz szakértői vélemények),

d) védett vagy védelemre javasolt terület megvásárlása, cseréje,

e) fenntartható használat, természetkímélő megoldások ösztönzése.

(3) Jelen rendelet 10 §. (2) bekezdésének h) pontja alapján befolyó összeg kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használható fel.

Ilyen felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.
(4) A polgármester minden évben felhasználási tervet készít az Alap e rendeletben meghatározott célok megvalósítását biztosító felhasználásáról, amiről a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt (külön címen meghatározva a bevételi és a kiadási tervszámot).
(5) Az Alapot az önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten kell kezelni. Év végi maradványa nem vonható el, a következő költségvetési évre át kell vinni.
(6) Az Alap bevételi forrásairól és felhasználásának nyilvántartásáról a Körjegyzőség
gondoskodik.
(7) Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testület előtt évente a költségvetés elfogadásával egyidejűleg köteles beszámolni.

[3]13. §

Záró rendelkezés

[4]14. §.
(1) Ez a rendelet 2002. július 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a többször módosított 15/1995. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
(2) A 17/2003. (XII. 19.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2004. január 1-én lépnek hatályba.
(3) A 22/2004. (XII. 30.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2005 január l-én lépnek hatályba.
(4) A 26/2006. (XII. 22.) sz. rendelettel módosított rendelkezés 2007 január l-én lép hatályba.
(5) A 17/2007. (XII. 7.)sz. rendelettel módosított rendelkezés 2008. január 1-én lép hatályba
(6) A 12/2009. ( XII. 18.) sz. rendelettel módosított rendelkezés 2010 január 1-én lép hatályba.
(7) A 16/2010.(XII. 21.) sz. rendelettel módosított rendelkezés 2011 január 1-én lép hatályba.
(8) A 8/2011.(IV.22.) sz rendelettel beiktatott rendelkezés és módosított paragrafus számok 2011. április 30.-án lép hatályba
dr. Hercz Judit s.k. Tóth Sándor s.k.
körjegyző polgármester
1

A cím a Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5/A. §-t a Lovászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.