Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

egyes helyi adókról

Hatályos: 2022. 01. 01- 2022. 10. 27

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

egyes helyi adókról

2022.01.01.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény1 1. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az építményadó, a telekadó, az idegenforgalmi adó, valamint a magánszemély kommunális adója2 bevezetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §3 A Képviselőtestület adómegállapítási jogkörében eljárva az önkormányzat illetékességi területén a vagyoni típusú adók közül az építményadót és a telekadót, a kommunális jellegű adók közül az idegenforgalmi adót és a magánszemély kommunális adóját határozatlan időre vezeti be.

1/A. §4 (1) E rendelet alkalmazásában helyi építési szabályzat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Városrendezési és Építési Szabályzata, Óbuda-Békásmegyer Építési Szabályzata, ezek hatálya alá nem tartozó területekre vonatkozó önálló helyi építési szabályzatok, továbbá a Duna-parti építési szabályzat.

1. Építményadó

Adókötelezettség

2. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2)5

(3)6 Az adókötelezettség a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. § (3) bekezdésében foglaltakra terjed ki.

Az adó alanya

3. §7 Az adó alanyára a Htv. 12. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

Az adómentesség

4. § (1)8 A Htv. 13. §-ában és 13/A. §-ában foglalt adómentességen túl mentes az építményadó alól9

a)10 a magánszemély tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára használt lakás, lakásrész.

b)11az ingatlan-nyilvántartásban műteremként nyilvántartott épületből/épület-részből 60 m², ha annak tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja a kerületben élő és/vagy alkotó képzőművész, aki a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja, és a műtermet kizárólagosan alkotásra használja.
c) 12
d) 13
(2) 14 Az (1) bekezdés b) pontja esetén az adómentesség a magánszemély képzőművészt, iparművészt csak egy ingatlan után illeti meg. A 60 m²-t meghaladó műteremnek a 60 m²-en felüli területe adóköteles.
(3) -(4)15
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

5. §16 Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 14. § (1)-(4) bekezdése tartalmazza.

Az adó alapja és mértéke

6. § (1)17 Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2)18 Az adó mértéke – a (3)-(5a) bekezdésben foglalt kivétellel – 1850 Ft/m²/év.

(3)19 A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott - bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke: 1951 Ft/m²/év.

(4)20 A magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület) területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke: 1200 Ft/m2/év.

(4a)21 Az egész évben kizárólag csónaktárolás céljára használt csónaktároló teljes, és a magánszemélyek tulajdonában lévő garázs, gépjárműtároló 50 m²-t meg nem haladó része után fizetendő adó mértéke 400/Ft/m²/év.

(5)22 A magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke: 400 Ft/m²/év.

(5a)23 Az első pinceszintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke: 400 Ft/ m²/év.

(6)24 Amennyiben az adóztatott ingatlan a (3)-(5a) bekezdésben foglalt feltételek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni.

1/A.25

6/A-D. §26

2. Telekadó

Az adókötelezettség

7. §27 Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alanya

8. §28 Az adó alanyára a Htv. 18. §-ában foglaltak az irányadók.

Az adómentesség

9. § A Htv.29 19. §-ában foglalt adómentességen túl mentes a telekadó alól

a)30 az a magánszemély tulajdonában lévő a HÉSZ alapján a Rézüst utca és Óbor köz között a kötelező közterületi szabályozással érintett átmenő teleknek a tervezett feltáró út nyomvonalától a Kőbánya utca felé eső telekrésze adóköteles területének 50%-a, a Rézüst utca és Óbor köz közötti feltáró út kiépítésig;

b)31 az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen a Htv.32 52. § 60. pontjában meghatározott lakóépület áll;

c)33 a magánszemély tulajdonában lévő – helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ)34 szerint – beépítésre nem szánt övezetben, valamint övezetbe nem sorolt területen fekvő telek;

d)35 a magánszemély tulajdonában álló – a HÉSZ36 szerinti – beépítésre szánt építési övezetben lévő telek, amely a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül nem megközelíthető;

e)37 1000 m²-ig az a magánszemély tulajdonában lévő telek, amelyen legalább 12 m² alapterületű építményadó-köteles építmény áll.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

10. §38 Az adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 20. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza.

Az adó alapja és mértéke

11. §39 (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2)40 Az adó mértéke – a (3)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével – 250 Ft/m²/év.

(3)41 A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontokhoz, üzletekhez tartozó telkek után fizetendő adó mértéke 354 Ft/m²/év.

(4)42 A magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telkek – a HÉSZ43 szerint – beépítésre szánt építési44 övezetbe eső része után, valamint a nem magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ45 szerint – beépítésre szánt övezetbe eső része után fizetendő adó mértéke: 100 Ft/m²/év.

(5) A magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ46 szerint – beépítésre szánt építési47 övezetbe eső része után fizetendő adó mértéke: 80 Ft/m²/év.

(6)48 A nem magánszemélyek tulajdonában álló belterületi telkek – a HÉSZ49 szerint – beépítésre nem szánt övezetbe, valamint övezetbe nem sorolt területre eső része után fizetendő adó mértéke: 40 Ft/m²/év.

(7)50 A nem magánszemélyek tulajdonában álló külterületi telkek – a HÉSZ51 szerint beépítésre nem szánt övezetbe, valamint övezetbe nem sorolt területre eső része után fizetendő adó mértéke: 10 Ft/m²/év.

(8)52

2/A. Idegenforgalmi adó53

Az adókötelezettség, az adó alanya54

11/A. §55 Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadók.

Az adómentesség56

11/B. §57 Az adómentességek körét a Htv. 31. §58 a)-e)59 pontja szabályozza.

Az adó alapja60

11/C. §61 Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj, ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (például: üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (például: üzemeltetési költség).

Az adó mértéke62

11/D. §63 Az idegenforgalmi adó mértéke a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj 4%-a.

2/B. Magánszemély kommunális adója64

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése65

11/E. §66 Az adókötelezettségre és az adó alanyára a Htv. 24. §-ában foglaltak az irányadók.

11/F. §67 Az adókötelezettség keletkezésére, és megszűnésére vonatkozó szabályozást a Htv. 25. § (1)-(3) bekezdése tartalmazza.

Adómentesség68

11/G. § (1)69 Mentes a magánszemély kommunális adója alól:

a) az a magánszemély tulajdonában álló építmény, amely után a tulajdonosnak építményadó-fizetési kötelezettsége keletkezik;

b) az a magánszemély tulajdonában álló telek, amely után a tulajdonosnak telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezik;

c) az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik, ha a lakást nem adják részben vagy egészben bérbe;

d) a lakásbérleti jog, ha annak jogosultja (több jogosult esetében legalább az egyik jogosult) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik;

e) a magánszemély tulajdonában álló telek, ha a 9. § alapján mentes a telekadó alól.

(2)70 Nem jogosult az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti mentességre az a magánszemély, akinek ingatlanán a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó került elhelyezésre.

Az adó mértéke71

11/H. §72 Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 25 628 Ft.

3. Eljárási szabályok

12. §73 (1) Az építményadó, a telekadó és a magánszemély kommunális adója – vállalkozónak nem minősülő – magánszemély alanya mentesül a bevallás-benyújtási kötelezettség alól abban az esetben, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség nem terheli.

(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

3/A.74

12/A-D. §75

13. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos helyi adókról, valamint az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni.

(2)76

(3)77

(4)78 A rendeletnek az egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 11/G. § (1) bekezdés e) pontját a 2013. január 1-jén vagy azt követően keletkezett jogviszony esetén is alkalmazni kell.

1

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 1. pontja

2

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 11. § 1. pontja. Hatályos: 2012. január 1-jétől

3

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 1. § Hatályos: 2012. január 1-jétől

4

Beépítette: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 1. §

5

Hatályon kívül helyezte: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 10. § 1. pontja Hatálytalan: 2012. január 1-jétől

6

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 1. § (1) bekezdés

7

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 2. §

8

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 3. §

9

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 6. § 1. pontja

10

Módosította: 50/2013. (X. 28.) Ör. 5. § 1. pontja

11

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 1. § (1) bekezdés

12

Hatályon kívül helyezte: 38/2016. (X. 26.) Ör. 5. § 1. pontja

13

Hatályon kívül helyezte: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 4. §

14

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 1. § (2) bekezdés

15

Hatályon kívül helyezte: 38/2016. (X. 26.) Ör. 5. § 2. pontja

16

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 4. §

17

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 2. § (1) bekezdés

18

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 1. § (1) bekezdés

19

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 1. § (1) bekezdés

20

Módosította: 33/2014. (IX. 1.) Ör. 1. § (1) bekezdés

21

Beiktatta: 39/2014. (XII. 1.) 2. § (2) bekezdés

22

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 2. § (3) bekezdés

23

Módosította: 36/2019. (XI. 28.) Ör. 1. § (2) bekezdés

24

Módosította: 50/2013. (X. 28.) Ör. 5. § 2. pontja

25

Hatályon kívül helyezte: 39/2020.(VIII. 28.) Ör. 5. §

26

Hatályon kívül helyezte: 39/2020.(VIII. 28.) Ör. 5. §. Rendelkezéseit a Magyarország 2021. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. §. hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

27

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 3. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

28

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 6. §

29

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 17. §

30

Beiktatta: 32/2021. (X. 1.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2022. január 1-jétől.

31

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 4. § (1) bekezdés. Hatályos: 2012. január 1-jétől.

32

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 17. §

33

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 2. §

34

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 1. pontja

35

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 2. §

36

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

37

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 2. §

38

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 7. §

39

Módosította:39/2014. (XI. 1.) Ör. 3. §

40

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 2. §

41

Módosította: 36/2019. (XI. 29.) Ör. 2. §

42

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § a) pontja

43

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

44

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § b) pontja

45

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

46

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

47

Módosította: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 5. § b) pontja

48

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 3. § (2) bekezdés

49

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

50

Módosította: 38/2016. (X. 26.) Ör. 3. § (2) bekezdés

51

Módosította: 36/2018. (IX. 17.) Ör. 5. § 2. pontja

52

Hatályon kívül helyezte: 55/2015. (XI. 15.) Ör. 6. §

53

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

54

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

55

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 9. §

56

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

57

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 10. §

58

Pontosította: 66/2015. (XII. 10.) Ör. 1. §

59

Módosította: 39/2014. (XII. 1.) Ör. 6. § 2. pontja

60

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

61

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 11. §

62

Beépítette: 57/2010. (XII. 17.) Ör. 2. §

63

Módosította: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 7. § Hatályos: 2012. január 1-jétől

64

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

65

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

66

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 12. §

67

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 13. §

68

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

69

Módosította: 40/2017. (X. 30.) Ör. 4. § (1) bekezdés

70

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 4. § (2) bekezdés

71

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

72

Beiktatta: 63/2011. (XII. 16.) Ör. 8. § Hatályos: 2012. január 1-jétől.

73

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 15. §

74

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 3. pontja

75

Módosította: 51/2012. (XI. 30.) Ör. 18. § 4. pontja

76

Hatálytalan: 2009. január 2-ától ugyan ezen rendelet 14. § (3) bekezdése alapjján.

77

Hatálytalan: 2009. január 3-ától ugyan ezen rendelet 14. § (3) bekezdése alapján.

78

Beiktatta: 40/2017. (X. 30.) Ör. 5. §