Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről

Hatályos: 2000. 06. 05

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2000. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről

2000.06.05.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a község területén lévő - helyi jelentőségű - természeti értékeket megőrizze, ezért azzal összhangban az 1996. évi LIII. tv., valamint az Ötv. 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. A védelem célja

1. § (1) A védelem célja, hogy

a)meghatározza a különleges oltalmat igénylő és Dunabogdány község környezetkultúrájának fejlődése szempontjából védelemre érdemes természeti tájak, területek, tárgyak és vadon élő növények körét,
b)rendelkezzen a természeti értékek megőrzéséről, fenntartásáról, károsodásuk elhárításáról, valamint helyreállításáról.
II. A védelem tárgya, fokozatai

2. § (1) A helyi jelentőségű természeti értékek körébe tartoznak a település területén lévő, országos természetvédelem alatt nem álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos olyan

a) növényzetek és növénytelepítések (egyes fák, facsoportok, fasorok, ligetek, parkok, erdők),

b) földtani alakzatok,

c) vizek, vízpartok és növényzetük,

d) jellegzetes tájképi alakzatok, tájrészletek,

e) kilátóhelyek és kilátóterületek,

f) ritka vagy kihalással fenyegetett állat- és növényfajok élőhelyei, amelyeket a Dunabogdányi Önkormányzat Képviselő-testülete védelemre érdemesnek minősít.

(2) A helyi jelentőségű természeti érték védelme területi vagy egyedi lehet:

a) a területi védelem tárgya a természetes vagy épített környezet összefüggő értékes területe,

b) az egyedi védelem tárgya lehet egy-egy értékes növény vagy ezek összefüggő csoportja.

3. § (1) A helyi jelentőségű természeti értékek védelme egyszerű vagy fokozott lehet.

(2) Fokozott védelemben kell részesíteni azt a természeti értéket, amely előfordulási számát, életkorát vagy eszmei értékét tekintve különös védelmet igényel.

III. A természeti érték védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése

4. § (1) A természeti érték védelme a védetté nyilvánítással jön létre.

(2) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás hivatalból vagy állampolgári jogon illetékmentesen előterjesztett javaslat alapján indulhat.

(3) A védetté nyilvánítást megelőző előkészítés során értékvizsgálatot kell végezni, amelynek során tisztázni kell, hogy a természeti érték helyi védelme indokolt-e, hogy milyen intézkedések szükségesek a védelem céljának megvalósításához, s hogy a védelem ellátásához szükséges feltételek adottak-e. Az értékvizsgálat lefolytatásához be kell szerezni az esetenként erre felkért szakértő véleményét. A vizsgálatot elvégző személy részére a védendő érték tulajdonosa köteles esetlegesen az ingatlanba történő bejutást és a vizsgálat elvégzését biztosítani.

(4) A védetté nyilvánításról az Önkormányzat Képviselő-testülete rendelettel dönt.*

A rendeletnek tartalmaznia kell:*
- a védett érték megnevezését,
- a védett érték rövid leírását (ingatlan-nyilvántartási adatok), területi mértékét, jellegét,
- a védetté nyilvánítás tényét,
- a védettség indokait,
- a védett természeti érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat.

5. § (1) A vizsgálat folytatásáról és az eljárás megindításáról az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell.

(2) A védettségi eljárás megindításakor (azaz a vizsgálat megkezdésének időpontjában) a helyi természeti értéket veszélyeztető tevékenységet a polgármester legfeljebb három hónapra megtilthatja. A tilalom elrendelésével okozott kárt az Önkormányzat a károsult tulajdonosnak (használónak) megtéríti.

(3) Valamennyi, a települést érintő új rendezési tervnek és rendezési tervi felülvizsgálatnak rendelkeznie kell természeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja lehet a védetté nyilvánításról szóló döntésnek.

(4) Vizsgálni kell a helyileg védett építészeti értékek környezetében található értéket is.

IV. A helyi jelentőségű természeti értékek nyilvántartása

6. § (1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában alkotott rendeletet meg kell küldeni:

- az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosának,
- az érintett területek, utak, közművek fenntartóinak,
- az építésügyi hatóságnak,
- a körzeti földhivatalnak,
- az érintett területen működő nemzeti park igazgatóságnak,
- az Országos Természetvédelmi Hivatalnak
- a természetvédelemért felelős minisztériumnak.*
(2)A védelem alatt álló területet vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni.
(3)A természeti értékek tudatformáló erejének elősegítésére azokat a helyi sajtóban, közművelődésben és közoktatásban ismertetni kell.
(4)A védett természeti értékekről a Polgármesteri Hivatal törzskönyvet vezet. A törzskönyvnek tartalmaznia kell:
- a védett érték megnevezését, fényképét,
- pontos helyét,
- tulajdonosának, kezelőjének, használójának a nevét,
- a védelemre javaslatot tevő nevét,
- a védelem indoklását,
- a védett érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat,
- a védelmet megállapító rendelet számát*.
V. A védett értékek fenntartása

7. § (1) A helyi jelentőségű védett természeti érték fennmaradásának feltétele, megőrzésének módja elsősorban a gondozás és a rendeltetésnek megfelelő használat.

(2) A használat során a tulajdonosnak törekedni kell az értékek jó állapotban tartására és az esetleges károsodások megelőzésére.

(3) A helyi jelentőségű védett ingatlan(ok) kapcsán telekalakítási tilalom, építési tilalom és korlátozás, valamint használati korlátozás rendelhető el.

8. § (1) Ha az érték fenntartása a tulajdonos számára el nem várható mértékű kötelezettséget jelent, akkor annak gondozásához kérheti az Önkormányzat támogatását.

(2) A helyi védelem alatt álló területen a rendeletben előírtak teljesítésére történő kötelezés, valamint a közlekedés- és tartózkodáskorlátozás a polgármester hatáskörébe tartozik.

9. § A helyileg védett természeti értékekkel kapcsolatos, e rendeletben megfogalmazott szabályok betartása mind az állampolgárok, mind a jogi személyek, mind pedig a jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok kötelezettsége.

VI. A védett természeti értékek megváltoztatása

10. § (1) A helyi védelem alatt álló természeti területen a kutatás, betelepítés, gyep feltörésének vagy felújításának, a jelleg és használat megváltoztatásának, nád és más vízi növények égetésének, fa kivágásának és a jogszabályban meghatározott esetekben a művelési ág megváltoztatása engedélyezésének, valamint az állagot illetőleg az állapotot befolyásoló tevékenységhez való hozzájárulásnak a hatásköre a hatásköri törvényben került rögzítésre.

(2) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent.

(3) A helyileg védett természeti érték jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A helyileg védett természeti érték károsodása, illetve megváltoztatása esetén a tulajdonosnak a lehetséges és szükséges mértékben gondoskodnia kell a természeti érték helyreállításáról, pótlásáról.

VI. Záró rendelkezések

11. § (1) Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a természeti értékkel kapcsolatos e rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott célt.

(2) A helyi jelentőségű védettség megvonása a védettség alá vonásra megállapított eljárási szabályok szerint történik.

(3) A rendelet hatálybalépésével helyi védelem alá kerülő természeti értékeket a rendelet melléklete sorolja fel.*

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a társadalmi szervezeteket, intézményeket, valamint az egész lakosságot, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását.

13. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

Melléklet

A helyi védelem alá kerülő természeti értékek

Megnevezés

Helyrajzi szám

A védett természeti érték tulajdonosa

Dunabogdányi hársfasor természeti emlék

Kálvária hársfái (16 db)

253

Római Katolikus Egyház

Dunabogdányi platán természeti emlék

Szent János tér 3. számú ház előtti közterületen álló platán-fa

130

Dunabogdány Község Önkormányzata

Dunabogdányi hárs természeti emlék

A katolikus templom kertjében található nagylevelű hárs

26

Római Katolikus Egyház

Dunabogdányi hullámtér természetvédelmi terület

A Duna folyam jobb parti vízparti területe, - mely a Kisoroszi révtől a kőrakodóig terjed

0231/10 hrsz.-ú ingatlanból a hullámtér parti sávja a Kisoroszi révtől a Budapest VI. ker. Gyermeküdülő vízparti területéig;
0231/11; 0231/9

Magyar Állam
(vagyonkezelő: KDV-KÖVIZIG)