Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2008. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2007. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

2008.01.01.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1

I. Építményadó

l. §

/1/ Az adó mértéke lakásoknál 150,- Ft/m2 évente, de legalább 500,- Ft.2
/2/ Mentes az építményadó alól:
a./ ezen rendelet hatálybalépése után használatbavételi engedélyt kapott, újonnan épített lakóépületben létesített, 120 m2-es vagy annál kisebb alapterületű lakás, a használatbavételtől számított 10 évig.
b./ a lakáshoz tartozó azzal az épületben lévő vagy különálló gépkocsi tároló.
/3/ Az egyedülálló 70 év feletti állandó lakosok mentesülnek a lakás utáni építményadó megfizetése alól.
/4/ Az egyedülálló és csak egy nyugdíjból élő házas nyugdíjasok az /1/ bekezdésben foglalt adómértékből 85 % kedvezményben részesülnek.
/5/ Az (1) bekezdésben foglalt adómértékből 50 % kedvezményben részesülnek azon nyugdíjas házaspárok, amelyek legalább egyik tagja 70 év feletti.3

2. § /1/ Az adó mértéke üdülés céljára használt építmény után évente belterületi és külterületi épületnél: 750,- Ft/m2.4

/2/ A 2801.hrsz. és 3674.hrsz. között nyilvántartott építmények után az /1/ bekezdésben foglalt adómértékből 50 % kedvezményben részesülnek az adó fizetésére kötelezettek.

3. § /1/ Az adó mértéke egyéb nem lakás céljára szolgáló építménynél / pl. üzlet, műhely stb./

115,- Ft/ m2 évente, kivéve a (2) bekezdésben foglalt esetet.5
/2/ Az adó mértéke az egyéb nem lakás céljára szolgáló építmények közül a vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 180,- Ft/m2 évente.
Az emelt mértékű adóztatást nem befolyásolja, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a tényleges rendeltetésszerű használat bejegyzésre került, vagy feltüntetésre vár, illetve az sem, hogy a rendeltetésszerű használó a tulajdonos vagy sem.6

4. § /1/ Lakásnál és üdülőnél az adókötelezettség nem terjed ki az épülethez tartozó kiegészítő helyiségekre, ezek:

- padlás
- tüzelőtároló
- kazánház
- tüzelőtér
- salaktároló
- pince
- szárító
- szerszámkamra
- szín
- nyárikonyha
- mosókonyha
- lomkamra
- présház

4/A. §7

II. Vállalkozók kommunális adója

5. §8

III. Idegenforgalmi adó

6. §9 Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 400,- Ft/fő.

IV. Helyi iparűzési adó

7. § /1/ Az adó mértéke évente kereskedőknél és minden egyéb vállalkozásnál 2 %.10

/2/ Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke11
a)a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1.000,- Ft
b)a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 5.000,- Ft.

Záró rendelkezések

8. § /1/ Ezen rendelet 2008. január 1 napján lép hatályba.

/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/1998 (XII.14.) Önk. sz. rendelet.
1

Módosította: 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1-tő

2

Módosította: 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

3

Módosította: 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-től

4

Módosította: 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

5

Módosította: 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

6

Beiktatta: 13/2017. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2018. január 1-től

7

Hatályon kívül helyezte: 13/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. október 15-től

8

Módosította: 24/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelet, hatályos 2012. január 1-től

9

Módosította: 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. január 1-től

10

Módosította: 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2015. január 1-től

11

Módosította: 14/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos 2017. január 1-től