Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

Hatályos: 2021. 12. 18- 2023. 01. 31

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérének megállapításáról

2021.12.18.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében és 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a rendelkezésére is figyelemmel, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének mértékéről a következőket rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakásokra (a továbbiakban: lakás) terjed ki.

2. § (1) A szabályozás célja a szociálisan rászorulók lakáshoz juttatásán túl, a lakásokkal való eredményes gazdálkodás feltételeinek a biztosítása.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél elérése szempontjából a lakásokkal kapcsolatos ráfordításokat, illetve bevételeket az összes önkormányzati lakás szintjén kell számítani.

(3) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(4) A szociális alapú bérleti díj a piaci alapú bérleti díj legfeljebb huszonöt százaléka, a költségalapú bérleti díj a piaci bérleti díj legfeljebb ötven százaléka lehet, amennyiben magasabb rendű jogszabály másként nem rendelkezik.

II. Fejezet

A lakbért befolyásoló tényezők, a lakbér mértéke, arányai

3. § Műszaki okokból szanálásra, bontásra, kiürítésre 2021. január 1. után kijelölt épületben a lakbér mértéke 5 százalékkal csökkentendő.

4. § A I. körzetkategóriában található lakások lakbérének mértéke 5 százalékkal csökkentendő.

I. körzetkategória: Kacsóh Pongrác út 2/a.-100. – Sárrét park 1.-7/c. – Miskolci utca 1.-173. – Gvadányi utca 89.-129. – Fogarasi út 192.-232. – Szuglói körvasút sor 52.-218. – Tatai utca 1.-95. – Szegedi út 72.-74. – Dévényi utca 1. – Hajtsár út 215.-219/a. –Mexikói út 71.-76/b. – Szőnyi út 2.-12. – Teleki Blanka u. 1.-11/b., és a Vazul u. 2.-12/b. – Vezseny u. 2a.-8. – Szederkény u. 3.-17. által határolt körzetekben található lakások;
II. körzetkategória: minden olyan lakás, mely nem tartozik a I. körzetkategóriába.

5. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete minden év első negyedévében felülvizsgálja a lakbérek és a támogatások mértékét, és dönt azok helybenhagyásáról vagy változtatásáról.

6. § A lakbér és a támogatás mértéke komfortfokozat és a bérleti díj típusa szerint:

(1) Szociális alapú havi bérleti díj és támogatás komfortfokozatonként:

a) Szükséglakás bérleti díja 116 Ft/m2, támogatás 134 Ft/m2;

b) Komfortnélküli lakás bérleti díja 145 Ft/m2, támogatás 188 Ft/m2;

c) Félkomfortos lakás bérleti díja 243 Ft/m2, támogatás 257 Ft/m2;

d) Komfortos lakás bérleti díja 375 Ft/m2, támogatás 375Ft/m2;

e) Összkomfortos lakás bérleti díja 458 Ft/m2, támogatás 458 Ft/m2.

(2) Költségalapú havi bérleti díj és támogatás komfortfokozatonként:

a) Szükséglakás bérleti díja 250 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

b) Komfortnélküli lakás bérleti díja 333 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

c) Félkomfortos lakás bérleti díja 500 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

d) Komfortos lakás bérleti díja 750 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

e) Összkomfortos lakás bérleti díja 916 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2.

(3) Piaci alapú havi bérleti díj és támogatás komfortfokozatonként:

a) Szükséglakás bérleti díja 500 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

b) Komfortnélküli lakás bérleti díja 666 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

c) Félkomfortos lakás bérleti díja 1000 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

d) Komfortos lakás bérleti díja 1500 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2;

e) Összkomfortos lakás bérleti díja 1832 Ft/m2, támogatás 0 Ft/m2.

(4) A lakbér-kategóriák arányai:

a) A szükséglakások szociális bérleti díja a piaci bérleti díj 23%-a, a költségalapú bérleti díja a piaci bérleti díj 50%-a.

b) A komfortnélküli lakások szociális bérleti díja a piaci bérleti díj 22%-a, a költségalapú bérleti díja a piaci bérleti díj 50%-a.

c) A félkomfortos lakások szociális bérleti díja a piaci bérleti díj 24%-a, a költségalapú bérleti díja a piaci bérleti díj 50%-a.

d) A komfortos lakások szociális bérleti díja a piaci bérleti díj 25%-a, a költségalapú bérleti díja a piaci bérleti díj 50%-a.

e) A félkomfortos lakások szociális bérleti díja a piaci bérleti díj 25%-a, a költségalapú bérleti díja a piaci bérleti díj 50%-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet – a 8. §-ban meghatározott kivétellel – 2021. március 1. napján lép hatályba.

8. § *1 A rendeletnek a bérleti díjakra vonatkozó rendelkezéseit a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletszerinti veszélyhelyzet, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletszerinti, a veszélyhelyzet idején már fennálló bérleti szerződéseknél 2023. január 1. napjától kell alkalmazni, amennyiben az ilyen szerződéseknél az alkalmazása 2022. december 31. napjáig a veszélyhelyzet idején már fennálló bérleti szerződéseknél a bérleti díj megemelését eredményezné.

9. § E rendelet 7. §-a szerinti hatályba lépésével hatályát veszti Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről szóló 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete, valamint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a piaci alapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről szóló 23/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelete.

*1 Módosította a 43/2021. (XII. 17.) rendelet 2. §-a