Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 06 - 2022. 01. 06

Nikla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.06.

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület évente legalább 6 alkalommal ülést tart.”

2. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Soron kívüli ülést kell összehívni az Mötv. 44. §-ban meghatározott esetben.

(2) A képviselő-testület összehívására irányuló kezdeményezést írásban a polgármesternél kell benyújtani, a napirendi indítvány megjelölésével.”

3. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület minősített többséggel meghozott határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.”

4. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek (a továbbiakban: előterjesztő):

a) a képviselők,

b) a polgármester,

c) az alpolgármester,

d) a képviselő-testület bizottságai,

e) a jegyző, aljegyző,

f) az intézményvezetők,

g) egyéb, nem önkormányzati szervek, szervezetek vezetői,

h) akit jogszabály erre kötelez, vagy felhatalmaz,

i) akit a képviselő-testület erre felkér.

(4) Az előterjesztések leadásának határideje legkésőbb az ülés előtti 8. nap. Tartalmáért, törvényességéért és a benyújtási határidő betartásáért az előterjesztő a felelős.

(5) Az előterjesztés, és a döntési javaslat törvényességét - képviselő-testületi ülésre való kiküldés előtt - jegyző megvizsgálja, és megállapításait azon feltünteti, vagy az előterjesztéshez csatolja.”

5. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját 6 hónapra 25 %-kal csökkenti.”

6. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ismételt rendzavarás esetén az ülés vezetője 15 perc ülésezési szünetet rendelhet el.”

7. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 49. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása és a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából eseti jelleggel fórumot (a továbbiakban: fórum) tarthat, melynek megtartásáról határozattal dönt.

(2) A fórum meghirdetésére és levezetésére a polgármesteren kívül a képviselő-testület által felkért személy is jogosult.”

8. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„55. § A polgármester tisztségnek megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásban foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, vagy, ha az alpolgármesteri tisztség nincs betöltve, vagy az érintett tartósan akadályozva van a 14. § (2) bekezdésében meghatározott személynek.”

9. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 61. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Ügyrendi Bizottság feladat- és hatásköre:)

„g)az Mötv. 37-38. §-ok szerinti összeférhetetlenségi, méltatlansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátása.”

10. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jegyző az Mötv. 81. § (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli kiemelt feladatai:]

„e)a képviselő-testület döntéseiről nyilvántartást vezet határozat-nyilvántartás, és rendelet-nyilvántartás formájában,”

11. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, vagy akadályoztatása kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a Hivatal székhelye szerinti település polgármestere a Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a jegyzőre vonatkozó képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.”

12. § Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelet

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése


011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

064010

Közvilágítás

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074011

Foglalkozás – egészségügyi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság - egészségügyi gondozás

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatás

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk”