Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2022. 01. 06- 2023. 02. 22

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2022.01.06.

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2.) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csajág Községi Önkormányzat

(2) Az önkormányzat székhelye: 8163 Csajág, Petőfi Sándor utca 1.

(3) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Csajág Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete.

(4) Az önkormányzat illetékességi területe: Csajág község közigazgatási területe

(5) Az önkormányzat honlapjának címe: www.csajag.hu

(6) Az önkormányzat elektronikus levelezési címe: polghivcsajag@invitel.hu

(7) A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése, címe, csajági kirendeltsége:

a) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos utca 8.

b) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége Címe: 8163 Csajág, Petőfi Sándor utca 1.

2. § (1) Az önkormányzat jelképei: címer és a zászló. Az önkormányzat a jelképek használatát önállóan önkormányzati rendeletben szabályozza.

(2) A helyi önkormányzat a kitűntetések és elismerő címek alapítására és adományozására vonatkozó szabályokat külön rendeli el.

II. Fejezet

Az önkormányzat feladat –és hatáskörei

3. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban: Mötv) határozhat meg.

(2) Az Önkormányzat az Mötv.-ben meghatározott helyben biztosított feladatok ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodik:

a) a település egész területét érintő egészséges ivóvízellátásról: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött közszolgálati szerződéssel

b) az óvodai nevelésről: a Csajág-Küngös Óvodai Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Csajági Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény útján

c)1 az általános iskolai oktatásról és nevelésről: az Aranyalma Református Általános Iskola, Óvoda és Mini Bölcsőde útján

d) az egészségügyi alapellátásról: a területi ellátási kötelezettséggel működő orvosokkal, továbbá közalkalmazotti jogviszonyba kinevezett alkalmazottal (védőnő) látja el.

e) Szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásról önkormányzati társulás keretében fenntartott és működtetett intézmény útján

f) Közvilágításról: E.on Energetikai Zrt.-vel kötött Közszolgálati szerződéssel

g) Településüzemeltetés és környezet-egészségügyi feladatok ellátásról saját önkormányzati hatáskörben

h) Köztemető fenntartásáról a református egyházzal kötött megállapodás hatáskörben

i) Kulturális szolgáltatások biztosításáról, közművelődési intézmény fenntartásáról saját fenntartású intézményében (könyvtár, művelődési ház)

j) Az önkormányzat a helyi közügyek önálló megoldását akkor vállalja, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását és az önként vállalt feladatok ellátásához szükséges anyagi, személyi és technikai feltételek biztosítottak.

k) Az önkormányzat önként vállalt feladatai.

ka) civil szervezetek támogatása

kb) rendezvények támogatása

l) Az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások, valamint az önként vállalat feladatok tárgyában – a lakosság igényei és az önkormányzat anyagi lehetőségei alapján – a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben, az éves költségvetésben – fedezet biztosításával egyidejűleg – kell állást foglalni a Képviselő-testületnek.

m) A Képviselő-testület tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat Gazdasági Programja tartalmazza. A Gazdasági Programot a polgármester az alakuló ülést követő hat hónapon belül terjeszti a testület elé. A program végrehajtását a költségvetési rendelet tartalmazza.

n) A képviselő-testület által átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

o) A képviselő-testület Vagyonnyilatkozatok vizsgálatát végző bizottságot hoz létre.

4. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó feladata és hatásköröket az Mötv. 42- §-a határozza meg.

III. Fejezet

A Képviselő-testület

Önkormányzati képviselő

5. § (1) Az önkormányzati Képviselő-testület tagjai a polgármester és a 4 fő települési önkormányzati képviselő.

(2) A képviselők nevét és elérhetőségét az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő az Mötv-ben rögzített jogok és kötelességek mellett köteles:

a) ) tevékenyen rész venni a Képviselő-testület munkájában

a) b) előzetesen jelezni, ha a Képviselő-testület ülésén való megjelenésében akadályoztatva van

b) c) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre

c) d) kapcsolatot tartani a település lakosságával, a civil szervezetekkel

(4) A képviselők juttatásait a Képviselő-testület külön rendeletben határozza meg.

(5) Az önkormányzati képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentését haladéktalanul köteles megtenni a polgármester felé. A bejelentés elmulasztása miatt a tiszteletdíj egy hónapra eső részének 25 %-a levonásra kerül.

A polgármester

6. § (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el. A polgármester foglalkozási viszonyával kapcsolatos szabályokat, valamint az összeférhetetlenségére vonatkozó rendelkezéséket az Mötv. határozza meg.

(2) A polgármester hivatalos kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere van, a köríven pedig a „Polgármester – Csajág” felírat olvasható.

7. § (1) A polgármester feladatai az Mötv. 67. §-a alapján látja el.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során

a) képviseli az önkormányzatot

b) szervezi és biztosítja a közakarat érvényesülését

c) segíti a képviselők munkáját

d) gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról

e) gondoskodik a helyi fórumok szervezéséről

f) támogatja a civil szervezeteket

g) kapcsolatot tart a felsőbb szintű szervekkel, megyei közgyűléssel, országgyűlési képviselőkkel, más települések polgármestereivel

(3)

(4)

(5) A polgármester a költségvetési források felhasználásáról az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint dönt.

8. § (1) A képviselő-testület tagjai közül 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ

(2) Az alpolgármester helyettesíti a polgármestert tartós akadályoztatása, illetve a polgármesteri tisztség betöltetlensége esetén.

A jegyző

9. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzőjét Balatonfőkajár község polgármestere nevezi ki a közös hivatal létrehozására, Csajág, Küngös, Balatonakarattya községek önkormányzataival kötött megállapodásban foglaltak alapján, az érintett polgármesterek lakosságarányos, többségi döntése alapján közösen nevezik ki.

(2) A jegyző vezeti az önkormányzati hivatalt és ellátja az Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) A közös önkormányzati hivatal állandó kirendeltséget működtet Csajág, Küngös, Balatonakarattya településeken.

(4) A jegyzői tisztség betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott időtartamra a jegyzői feladatokat a közös önkormányzati hivatalnak ezen feladattal megbízott igazgatási főelőadója, a Balatonakarattyai Kirendeltségen a kirendeltség-vezető látja el látja el.

A társulások

10. § (1) Az önkormányzati feladatok hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldások érdekében társulásokban vesz részt.

(2) A társulások célja: a társult településekkel vagy településekkel együtt közös intézmény fenntartása

a) tervek közös megvalósítása

b) beruházási és településfejlesztési tervek összeghangolása

c) közös érdekképviselet.

(3) Csajág Község Önkormányzata a Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás tagja.

(4) A Kelet-Balaton Többcélú Önkormányzati Társulás keretén belül részt vesz a központi orvosi ügyelet ellátásában.

Bizottságok

10/A. § (1) A képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Vagyonnyilatkozatokat vizsgáló Bizottság látja el.

(2) A vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos adminisztratív teendőket a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltsége látja el.

(3) Az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségi ügyének kivizsgálását az erre a feladatra létrehozott Ideiglenes Bizottság látja el.

(4) Ideiglenes Bizottság jár el az önkormányzati képviselő személyes érintettségre vonatkozó bejelentésének elmulasztása esetén.

IV. Fejezet

A képviselő-testület működése

Az ülés összehívása

11. § (1) A képviselő-testület évente 10 alkalommal tart rendes ülést az éves munkatervben foglalt napirendek szerint. Szükség esetén rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület ülését a székhelyen tartja, de esetenként más helyszínre is összehívható a testületi ülés.

(3) Az üléseket a polgármester, távollétében az alpolgármester hívja össze. Az ülés meghívóját és az előterjesztéséket a képviselőknek, az ülést megelőzően 5 nappal korábban meg kell küldeni.

(4) Sürgős vagy halaszhatatlan esetben a képviselő-testület összehívható telefonon, szóban vagy üzenet formájában

(5) Határozatképtelenség esetén a testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre újabb napirendi pontok is felvehetők.

(6) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a korelnök látja el az ülés összehívásával, vezetésével járó feladatokat.

11/A. §2 (1) A polgármesternek össze kell hívnia a képviselő-testület rendkívüli ülését:

a) a települési képviselők legalább egynegyedének írásbeli indítványára, annak átvételétől számított 15 napon belüli időpontra;

b) a képviselő-testület bizottságának határozatba foglalt indítványára, az indítvány átvételétől számított 15 napon belüli időpontra, valamint

c) a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének indítványára, annak beérkezésétől számított 15 napon belüli időpontra.

(2) Az indítvány az ülés összehívásának indokát tartalmazza.

(3) Rendkívüli ülést a polgármester saját döntése szerint is összehívhat.

(4) A rendkívüli ülés összehívására és levezetésére az e rendeletben foglalt eltérésekkel a rendes ülés szabályait kell alkalmazni.

(5) A rendkívüli ülés napját és az ülés kezdetének időpontját a polgármester határozza meg.

(6) A rendkívüli képviselő-testületi ülésen csak a meghívóban szereplő napirendek tárgyalhatók.

(7) A rendkívüli ülésre szóló meghívásról legalább 24 órával az ülés előtt értesíteni kell a képviselőket.

12. § (1) Az önkormányzat tevékenységének és a település fejlesztésének irányvonalát, valamint a kiemelt célokat az önkormányzat Gazdasági Programja tartalmazza, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól.

(2) A Gazdasági programot a Képviselő-testület fogadja el

13. § (1) A Képviselő-testületi ülések nyilvánosak.

(2) Az ülések helyéről és időpontjáról a polgármester köteles a település lakosságát értesíteni hirdetmény útján, melyet a település hirdető tábláira valamint a község honlapján is megjelentet.

(3) A zárt ülés szabályiról az Mötv. rendelkezik.

14. §

A képviselő-testületi ülés menete

(1)A képviselő-testületi ülés menete:
a)a levezető elnök az ülés megnyitása megállapítja a megjelentek létszámát, az ülés határozatképességét.
b)A levezető elnök javaslatot tesz a napirendi pontok megvitatására
c)A testület nyílt szavazással, az egyik kéz magasba emelésével dönt a napirendek elfogadásáról
d)A levezető elnök napirendi pontonként külön-külön megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát.
e)Elsőként a napirendi pont előadóját illeti meg a szó, aki az írásbeli előterjesztéshez 2 percben szóbeli kiegészítést tehet.
f)Az előterjesztések ismertetése után vitára bocsátja a határozati javaslatot.
g)A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb 5 perc. Ismételt hozzászólás esetén 2 percben kiegészítésre van lehetőség.
h)Először a módosító indítványokról dönt a testület – az elhangzás sorrendjében -, majd az eredeti határozati javaslatról.
i)A levezető elnök ezt követően kihirdeti a szavazás eredményét
(2)A levezető elnök jogai és kötelezettségei az ülés során:
a)figyelemmel kíséri a határozatképességet, határozatképtelenség esetén az ülést berekeszti
b)megadja a szót a képviselőknek illetve az ülésre meghívottak számára
c)tanácskozási szünetet rendelhet el
d)rendre utasíthatja aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít
e)figyelmezteti a hallgatóságban megjelent állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja.
(3)A tájékoztató napirendek felett nem lehet vitát nyitni. Azokat a napirendeket, amelyeknek a tárgyalása elmaradt, fel kell venni a következő munkaterv soron következő ülésére. Az előterjesztés előadója javasolhatja a téma napirendről történő levételét.
(4)A Napirendekkel és szavazásokkal kapcsolatban a jegyző törvényességi észrevételt tehet.
(5)A képviselő-testületi ülések időtartama max. 4 óra.

15. §

Az előterjesztés

(1)Előterjesztésnek minősül: a határozati javaslat, a rendelettervezet, a beszámoló, a tájékoztató.
(2)Előterjesztésre jogosult:
a) képviselő-testület tagja
a)a polgármester
b)az önkormányzati fenntartású intézmény vezetője
c)a jegyző
(3)A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, kivételes szóban kerül
benyújtásra. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztés
szóban történt meg.
(4)Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a)a tárgy pontos meghatározását
b)a döntés hozatalhoz beszerezett véleményeket
c)az adott tárgyhoz kapcsolódó hatályos jogszabályokat
d)a korábban már az üggyel kapcsolatban hozott döntéséket
e)egyértelműen meghatározott határozati javaslatot
f)a felelős és végrehajtási határidőt

16. §

Jegyzőkönyv

(1)A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az előterjesztésekkel együtt a Nemzeti Jogszabálytár felületére 15 napon belül fel kell tölteni.
(2)A jegyzőkönyv az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül
a)a távol maradt képviselők nevét
b)az ülésre esetlegesen késve érkezők nevét, az érkezésük időpontját,
c)az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét
d)a polgármester esetleges intézkedéseit, az elhangzott kérdéseket
e)az ülés bezárásának időpontját
(3)A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell:
a)a meghívót
b)a kiküldött és kiosztott anyagokat (előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók)
c)a jelenléti ívet
d)a névszerinti szavazás jegyzékét
e)a zárt testületi ülés tartásának kéréséhez, illetve nyílt testületi ülés tartásához hozzájáruló nyilatkozatot
f)a kihirdetett rendeletet.
(4)A képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá. A jegyzőkönyv közokirat, amelynek elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A zárt ülésről, közmeghallgatásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

17. §

A képviselő-testület döntései

(1)A Képviselő-testület a normatív határozatait minden évben egytől kezdődő folyamatos arab számmal kell ellátni.
(2)A határozat megjelölése tartalmazza a képviselő-testület megnevezését, a határozat sorszámát az elfogadás dátumával.
(3)A testületi határozatokról a jegyző betű és határidő rendes nyilvántartást vezet
(4)A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg tartózkodnak a szavazástól. A szavazatok összeszámlálásáról az ülés elnöke gondoskodik
(5)Név szerinti szavazást bármely képviselő indítványozhat, erről a képviselő-testület dönt. A név szerinti szavazás esetén a jegyző felolvassa a képviselők névsorát. A képviselők „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt - átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök kihirdeti.
(6)Titkos szavazásra az Mötv-ben foglalt esetekben kerül sor. Ha törvény nem teszi kötelezővé a titkos szavazást önkormányzati képviselő is indítványozhatja, az indítványról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.
(7)A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, külön helyiségben elhelyezett urna igénybevételével történik.
(8)Titkos szavazásnál a képviselő-testület által e feladat lebonyolítására a képviselőkből választott szavazatszámláló bizottság jár el.
(9)A szavazatszámláló bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok arányát és a szavazás eredményét jegyzőkönyvbe foglalja.
(10)A szavazás eredményéről a bizottság elnöke a Képviselő-testületnek jelentést tesz. ezzel a szavazatszámláló bizottság megszűnik.

18. § (1) Az önkormányzati rendelet megalkotását, módosítását és hatályon kívül helyezését kezdeményezheti:

) a polgármester
a)képviselő-testület tagjai
b)jegyző
(2)A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani, aki a jegyzővel véleményezteti, majd a képviselő-testület elé terjeszti.
(3)A rendelt kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A rendelet a kirendeltség hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(4)A jegyző a kihirdetett rendeletet a Nemzeti Jogszabálytár felületére 3 munkanapon belül feltölti.
(5)A kihirdetett rendelet a honlapon is közzétételre kerül.
V. Fejezet

Közmeghallgatás

19. § (1) A Képviselő-testület közmeghallgatással teremt lehetőséget a közösség lakói számára a közügyekben való részvételre.

(2) Közmeghallgatást a képviselő-testület évente egy alkalommal tart.

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről rendeletet alkot. Megalkotására nézve a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

(2)

21. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről vagy befektetéséről – a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett – saját hatáskörében döntsön

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat belső ellenőrzését - a térségen belül közösen - szerződéssel foglalkozatott belső ellenőr látja el.

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól külön rendeletet alkot.

(2) Az önkormányzat vagyoni helyzetéről a polgármester legalább évente egyszer átfogó tájékoztatást nyújt a képviselő-testület részére.

(3) Az önkormányzat által fenntartott intézmény ellenőrzését a polgármester a Közös Hivatal útján látja el, illetve biztosítja.

(4) Az önkormányzat szakfeladat rendjét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

23. §

Záró rendelkezések

(1)Ez a rendelet 2014. március hó 1. napján lép hatályba.
(2)Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 22/2004 (VII.15.) önkormányzati rendelet.
1.melléklete

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai:

Verebélyi Zoltán polgármester

Csajág, Szabadság u. 2/a.
30/277-2545

Csaba Ágnes alpolgármester

Csajág, Kossuth u. 23.
30/632-1106

Képviselő-testület:

Bajnok Balázs képviselő

Csajág, Kossuth u. 125.
30/237-2881

Baranyai Tamásné képviselő

Csajág, Kossuth u. 24.
30/632-1145

Baranyai Tamás képviselő

Csajág, József A. u. 1.
30/286-3310

2.melléklet

Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke:

1
2 dönt a települési támogatások kifizetése iránt benyújtott kérelmekben
3 dönt az önkormányzati pénzeszközök lekötéséről
4 önkormányzati ingatlanokra bejegyzett elidegenítési terhelési tilalom törlése
5 munkabérre vonatkozó átmeneti hitelfelvétel
3.melléklet
Csajág Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám-és jövedéki igazgatás1
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok1
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236 Országos közfoglalkoztatási program
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása1
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés1
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás1
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás1
36
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082044 Könyvtári szolgáltatások
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás46
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása1
4.melléklet

A belső ellenőrzésről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) alapján Csajág Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek és ellátott közfeladatok belső ellenőrzését külső erőforrás bevonásával látja el.
A belső ellenőrzési tevékenység független, belső ellenőri nyilvántartásba vett - s ezt évente igazoló - személy foglalkoztatását biztosító külső erőforrás (szervezet) bevonásával kerül ellátása.
A feladatellátás részletes szabályait a Belső Ellenőrzési Kézikönyv és a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a költségvetési ellenőrzésről szóló rendelkezései tartalmazzák.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény alapján a jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
Az Áht. 69. § (2) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer – beleértve a belső ellenőrzést – létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztésért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A fentiek és az Áht. 70. § (1) bekezdés alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység keretében a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszerellenőrzéseket, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve informatikai ellenőrzéseket kell végezni.
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.
A központi jogszabályok, a központi jogharmonizációs és koordinációs feladatkörében a minisztérium által kiadott Módszertani Útmutatók standardizált módon meghatározzák, illetve segítik a tervezést, a tárgyévre tervezett belső ellenőrzési tevékenységet.
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célkitűzések eléréséhez.
Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja:
- Csajág Község Önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének támogatása,
- az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem.
A fenti célok elérése érdekében biztosított a belső ellenőrök függetlensége.
A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése négy éves időszakot magába foglaló stratégiai terv és éves ellenőrzési terv alapján történik.
A belső ellenőrzés feladattervét kockázatelemzés alapján hajtja végre.
A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez, egységes végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve egyéb szervezettel.
A jogi szabályozásban, valamint a Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint a belső ellenőrzés hangsúlyának folyamatosan át kell helyeződnie a lényegi feladatára, a kockázatokat kezelni hivatott kontroll rendszer értékelésére. A belső ellenőrzésnek bizonyosságot kell nyújtania a szerv vezetőjének az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.
A helyi önkormányzatokra vonatkozó általános hatásköri szabályok szerint a képviselő-testület hatáskörébe tartozik az éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Az egyes ellenőrzések lefolytatásának eljárási szabályai a Bkr. alapján kerülnek ellátásra.
Tekintettel arra, hogy a belső ellenőrzés külső szakértő igénybe vételével kerül ellátásra, ezért a belső ellenőrzési vezetői feladatok is általa kerülnek ellátásra.
A belső ellenőrzés függetlenségét biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
A belső ellenőrzést végző szerv képviseletében eljáró belső ellenőr feladatainak maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
d)– bármely helyiségébe beléphet,
d)– számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és informatikai rendszerhez,
d)– kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.
d)A belső ellenőrzést végző szerv képviseletében eljáró belső ellenőr az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél
d)– államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve
d)– személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával.
1

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11/A. §-t a Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.