Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 16

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.04.16.

Szőlősgyörök Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el.

1. § (1) Szőlősgyörök Község helyi építési szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: HÉSZ) összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 2. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m1 Szabályozási terv módosítása tervlap 2. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(2) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 3. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m2 Szabályozási terv módosítása tervlap 3. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(3) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 4. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m3 Szabályozási terv módosítása tervlap 4. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(4) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 5. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m4 Szabályozási terv módosítása tervlap 5. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

2. § A HÉSZ 5. § (6) bekezdés táblázata az alábbi sorral kiegészül:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti
jele

beépítés
módja

legnagyobb
beépítettsége %

építmények
legnagyobb építmény-magassága (m)

legkisebb
területe
m2

max.
szintter.
mutató

minimális
zöldfelületi
aránya %

Lke-4

O/SZ

30

4,5

700

0,6

50

3. § A HÉSZ 5. § kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:

„(12) Lke-4 építési övezetben 1000 m2 -nél kisebb telken legfeljebb 2 db fő rendeltetési egység helyezhető el. Az 1000 m2 -nél nagyobb telken minden 500 m2-enként egy db plusz fő rendeltetési egység helyezhető el.”

4. § A HÉSZ 7. § kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

„(8) A Vt-1 övezet területén több önálló épület is elhelyezhető.”

5. § A HÉSZ 8. § (3) bekezdés táblázata Gksz-2 sora helyébe az alábbi Gksz-2 sor kerül:

AZ ÉPÍTÉSI TELEK

övezeti

beépítés

legnagyobb

építmények

legkisebb

max.

minimális

jele

módja

beépítettsége %

legnagyobb építmény-magassága (m)

területe
m2

szintter.
mutató

zöldfelületi
aránya %

Gksz-2

O/SZ

30

7,5

2000

1,0

40

6. § A HÉSZ 23. § (6) és (9) bekezdése helyébe az alábbi (6) és (9) bekezdés lép:

„(6) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK -ban előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezését kell biztosítani.

(9) Ha az adottságok szükségessé teszik, oktatási, nevelési, egészségügyi szociális, kulturális, igazgatási, rendeltetésű épületek esetén a gépjármű-várakozóhelyek a telekhatártól mért 500 m-en belül más telken, közterületen parkolóban is elhelyezhetők, amennyiben a tulajdonosok a parkolóhasználattal kapcsolatban megállapodást kötnek. Közterületen, a járművek elhelyezésére szolgáló parkolóhely kiépítése az érdekelt építtető kötelezettsége, és a használatbavétel után közparkolóként funkcionál.”

Záró rendelkezések

7. § (1) Ezen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Szőlősgyörök, 2021. április 14.

Klotz Péter s.k.
polgármester

Mezriczky Tünde s.k.
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2021. április 15. napján kihirdettem.
Mezriczky Tünde s.k.
jegyző
1.melléklete

SZT-2/m1

SZT-2/m2

SZT-2/m3

SZT-2/m4

tervezési terület

8. § Ez a rendelet 2021. április 16-án lép hatályba.