Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (III.1.) önkormányzati rendelete

A SZENNYVÍZCSATORNA RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL

Hatályos: 2001. 03. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2001. (III. 1.)

r e n d e l e t e

A SZENNYVÍZCSATORNA RÁKÖTÉSEK ÖSZTÖNZÉSÉRŐL[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt figyelmet fordítva a város környezeti állapotára, figyelembe véve a környezetvédelem területén megjelent központi jogszabályokat és támogatva az ezzel kapcsolatos lakossági igényeket, az 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörével és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bek. c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezet védelme érdekében az alábbi rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja:


1. §


A rendelet célja, hogy a föld és a felszín alatti víz szennyezése az ingatlanok által kibocsátott szennyvíz elszikkasztásának megszüntetésével csökkenjen, ezáltal a károsodott környezet helyreállítása megkezdődjön, az emberi egészség védelmében az életminőség környezeti feltételeinek javításával környezetünk állapotában kedvező fordulat következzen be.


2. §


(1) Békés Város belterületén lévő ingatlanok tulajdonosa - amennyiben az ingatlan közcsatornával ellátott területen fekszik - köteles az ingatlan belső szennyvízrendszerét arra rácsatlakoztatni, közműpótló szennyvíztározóját környezetkímélő módon megszüntetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezés alól a feltételek fennállásáig ideiglenesen mentesül az az ingatlan, amely

a) nincs a vezetékes ivóvízellátásba bekapcsolva,

b) csak kerti csappal rendelkezik,

c) bizonyíthatóan igazolja, hogy zárt szennyvízaknával rendelkezik és az elfogyasztott ivóvíznek megfelelő mennyiségű szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről gondoskodik.

(3) Az ingatlanoknak a közcsatornára való rácsatlakozást

a) a főgyűjtő hálózattal érintett területeken 2002. április 30-ig, díjfizetésre további kedvezmény nem illeti meg,

b) a mellékgyűjtőkkel érintett területeken a csatornák üzembe helyezése után 3 hónapon belül,

c) amennyiben a mellékgyűjtő üzembe helyezése szeptember 30. után történik, a rákötési határidő a rákövetkező év április 30.


3. §


A közcsatornára rácsatlakozott ingatlantulajdonosok, használók a közcsatorna szolgáltatását az első három hónapban ingyenesen vehetik igénybe.


4. §[2]


5. §


Ez a rendelet 2001. március 1. napjával lép hatályba.


B é k é s , 2001. március 1.


                   Pataki István s.k.                                            Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

                       polgármester                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetésre került 2001. március 1-jén


Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

                   jegyző

[1]

Módosította a 38/2001. (XII. 21.), 16/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 16/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet.