Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2021.05.27.

A Szőlősgyörök Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020.évi CIX. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szól 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szőlősgyöröki Lurkó Óvodára. (1. számú melléklet)

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat költségvetési szerve 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra. (9. számú melléklet)

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 14. számú mellékletnek megfelelően:

a) 194.028/ e Ft összegű teljesített bevétellel

b) 171.876/ e Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 3-4-5-6, intézményekként 7-8. számú kimutatások szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2020. évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 5. melléklet szerint, a 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 6. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi záró létszámot a 11. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 12-13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi pénzmaradványát (2. számú melléklet) a 22. mellékletben foglalt részletezés szerint 22.152/ e Ft összegben hagyja jóvá. A pénzmaradvány összegéből az önkormányzat pénzmaradványa 22.129/ e Ft, a Lurkó Óvoda pénzmaradványa: 23/e Ft.

(2) A Képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda felülvizsgált 2020.évi pénzmaradványának összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén 23/e Ft összegben.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18.számú mellékletben mutatja be.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 643.825/ ezer Ft összegben állapítja meg a 19. mellékletben kimutatott adatok szerint.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke a koncesszióba adott eszközök összegével tér el az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékétől.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét -6.233/e Ft.- összegben állapítja meg, amelyből a Lurkó Óvoda mérleg szerinti eredménye – 216/e Ft, az önkormányzat mérleg szerinti eredménye -6.017/e Ft. A kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza részletesen. (15., 16., 23. számú melléklet)

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24.számú melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

3 047

0

0

3 047

17 236

17 236

17 236

17 236

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

2 540

2 540

17 125

17 125

17 125

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

507

507

111

111

111

111

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

19292

0

0

19292

17519

0

0

17519

17519

0

0

17519

összesen:

22 339

0

0

22 339

34 755

34 755

34 755

34 755

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetési bevétele
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

30 847

30 847

30847

30847

30847

30847

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

26 085

26 085

29526

29526

29526

29526

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 658

9 658

9613

9613

9613

9613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

1 800

2361

2361

2361

2361

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

5421

5421

5421

5421

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

68 390

0

0

68 390

77768

0

0

77768

77768

0

0

77768

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 958

4 958

20957

20957

20954

20954

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

73 348

0

0

73 348

98725

0

0

98725

98722

0

0

98722

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 400

7 400

12431

12431

12364

12364

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

7 400

0

0

7 400

12431

0

0

12431

12364

0

0

12364

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

19199

19199

17981

17981

Értékesítési és forgalmi adók

B351

13 000

13 000

12714

12714

12397

12397

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

3 300

3 300

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 400

3 400

3801

3801

3773

3773

Közhatalmi bevételek

B3

40 000

0

0

40 000

35714

0

0

35714

34151

0

0

34151

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

700

700

2590

2590

2590

2590

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

12 237

12 237

3631

3631

3631

3631

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

512

512

512

512

236

236

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

12

12

10

10

0

Egyéb működési bevételek

B411

70

70

272

272

205

205

Működési bevételek

B4

13 531

0

0

13 531

7015

0

0

7015

6662

0

0

6662

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000

1 000

4320

4320

4320

4320

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 000

0

0

1 000

4320

0

0

4320

4320

0

0

4320

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

50

50

50

50

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

50

0

0

50

50

0

0

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

135 279

0

0

135 279

158255

0

0

158255

156269

0

0

156269

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

22 339

22 339

34755

34755

34755

34755

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

22 339

0

0

22 339

34755

0

0

34755

34755

0

0

34755

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3004

3004

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

22 339

0

0

22 339

37759

0

0

34755

37759

0

0

34755

Finanszírozási bevételek

B8

22 339

22 339

37759

34755

37759

34755

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157 618

0

0

157 618

196 014

0

0

196 014

194 028

0

0

194 028

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2020. évi költségvetési kiadása
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

46 205

46 205

56580

56580

55534

55534

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 281

8 281

9335

9335

9072

9072

Dologi kiadások

K3

46 959

46 959

55042

55042

51838

51838

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 739

6 739

6739

6739

1990

1990

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 374

12 374

8824

8824

8817

8817

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 330

3 330

10560

10560

6801

6801

Elvonások és befizetések

K502

1 000

1 000

1 300

1300

828

828

Tartalékok

K513

2 302

2 302

10 628

10628

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 006

0

19 006

31312

31312

16446

16446

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 925

3 925

7982

7982

7980

7980

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 881

15 881

15352

15352

15351

15351

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

5 346

5 346

5134

5134

5135

5135

Beruházások

K6

25 152

0

25 152

28468

28468

28466

28466

Ingatlanok felújítása

K71

2 000

2 000

4844

4844

4838

4838

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

540

540

958

958

956

956

Felújítások

K7

2 540

0

2 540

5802

5802

5794

5794

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

154 882

154 882

193278

193278

169140

169140

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

2 736

2 736

2736

2736

2736

2736

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

2736

2736

2736

2736

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

157 618

0

157 618

196 014

0

196 014

171 876

0

171 876

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadási beruházásonként
(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2020. évi előirányzat

2020. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2020

Óvodai eszközbeszerzés (Megyei pályázat)

9 233

9 231

9230

0

0

0

Temető sírkert építése (Magyar Falu Program)

4 985

4 985

4985

0

0

0

Traktor beszerzés (Magyar Falu Program)

2 500

2 500

2500

0

0

0

DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére)

8 434

1 175

1175

0

0

0

- házi szennyvízátemelő 2 db (876/e Ft)

- szivattyú (299/e Ft)

Ingatlan vásárlás (093/33, 093/40)és Gárdonyi G.u.25.

4 055

4055

Erdészeti zúzó és fűkasza(Magyar Falu Program)

0

5 030

5029

Klíma berendezés hivatalba

1 200

1200

Porszívó (Nappali Szoc.Intézmény)

32

32

Tárolószekrény

0

260

260

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

25 152

28 468

28466

0

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadási célonként
(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2020 évi előirányzat

2020. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2020

0

0

0

Hegyközségi iroda felújítása

635

0

0

0

0

0

Régi orvosi rendelő felújítása

635

1 850

1842

0

0

0

Régi könyvtár épületének felújítása

1 270

1 554

1554

József Attila utca felújítása

0

1 097

1097

Óvoda udvar kialakítása (eszközök elhelyezése miatt)

0

1 301

1301

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 540

5 802

5794

0

0

0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

30 847

30 847

30847

30847

30847

30847

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

26 085

26 085

29526

29526

29526

29526

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 658

9 658

9613

9613

9613

9613

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800

1 800

2361

2361

2361

2361

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

5421

5421

5421

5421

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)

B116

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

68 390

0

0

68 390

77768

0

0

77768

77768

0

0

77768

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 958

4 958

20957

20957

20954

20954

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

73 348

0

0

73 348

98725

0

0

98725

98722

0

0

98722

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

7 400

7 400

12431

12431

12364

12364

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

7 400

0

0

7 400

12431

0

0

12431

12364

0

0

12364

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

19199

19199

17981

17981

Értékesítési és forgalmi adók

B351

13 000

13 000

12714

12714

12397

12397

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

3 300

3 300

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 400

3 400

3801

3801

3773

3773

Közhatalmi bevételek

B3

40 000

0

0

40 000

35714

0

0

35714

34151

0

0

34151

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

700

700

2590

2590

2586

2586

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

12 237

12 237

3631

3631

3631

3631

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

512

512

512

512

235

235

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

10

10

10

10

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

50

50

160

160

106

106

Működési bevételek

B4

13 509

0

0

13 509

6903

0

0

6903

6558

0

0

6558

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

1 000

1 000

4320

4320

4320

4320

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

1 000

0

0

1 000

4320

0

0

4320

4320

0

0

4320

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

50

50

50

50

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

50

0

0

50

50

0

0

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

135257

0

0

135257

158143

0

0

158143

156165

0

0

156165

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 832

21 832

34644

34644

34644

34644

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

21 832

0

0

21 832

34644

0

0

34644

34644

0

0

34644

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3004

3004

3004

3004

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 832

0

0

21 832

37648

0

0

37648

37648

0

0

37648

Finanszírozási bevételek

B8

21 832

21 832

37648

37648

37648

37648

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157089

0

0

157089

195791

0

0

195791

193813

0

0

193813

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

26 117

0

0

26 117

35125

0

0

35125

34900

0

0

34900

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 689

0

0

4 689

5843

0

0

5843

5651

0

0

5651

Dologi kiadások

K3

43 428

0

0

43 428

51297

0

0

51297

49116

0

0

49116

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 739

0

0

6 739

6739

0

0

6739

1990

0

0

1990

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 374

12 374

8824

8824

8817

8817

Elvonások és befizetések

K502

1 000

1 000

1300

1300

828

828

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 330

3 330

10560

10560

6801

6801

Tartalékok

K513

2 302

2 302

10 628

10628

Egyéb működési célú kiadások

K5

19 006

0

0

19 006

31312

0

0

31312

16446

0

0

16446

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 925

3 925

7982

7982

7980

7980

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

15 881

15 881

15352

15352

15351

15351

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

5 346

5 346

5134

5134

5135

5135

Beruházások

K6

25 152

0

0

25 152

28468

0

0

28468

28466

0

0

28466

Ingatlanok felújítása

K71

2 000

2 000

4844

4844

4838

4838

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

540

540

958

958

956

956

K7

2 540

0

0

2 540

5802

0

0

5802

5794

0

0

5794

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

127671

0

0

127671

164586

0

0

164586

142363

0

0

142363

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

2 736

2736

2736

2736

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

26 682

26 682

28469

28469

26585

26585

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

29 418

0

0

29 418

31205

0

0

31205

29321

0

0

29321

Finanszírozási kiadások

K9

29 418

0

0

29 418

31205

0

0

31205

29321

0

0

29321

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

157089

0

0

157089

195791

0

0

195791

171684

0

0

171684

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

0

0

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

2

2

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

20

20

112

112

104

104

Működési bevételek

B4

22

0

0

22

112

0

0

112

104

0

0

104

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

22

0

0

22

112

0

0

112

104

0

0

104

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

507

507

111

111

111

111

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

507

0

0

507

111

0

0

111

111

0

0

111

Központi, irányító szervi támogatás

B816

26 682

26 682

28469

28469

26585

26585

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

27 189

0

0

27 189

28580

0

0

28580

26696

0

0

26696

Finanszírozási bevételek

B8

27 189

27 189

28580

28580

26696

26696

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

27 211

0

0

27 211

28692

0

0

28692

26800

0

0

26800

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

20 088

0

0

20 088

21455

0

0

21455

20634

0

0

20634

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 592

0

0

3 592

3492

0

0

3492

3421

0

0

3421

Dologi kiadások

K3

3 531

0

0

3 531

3745

0

0

3745

2722

0

0

2722

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

27 211

0

0

27 211

28692

0

0

28692

26777

0

0

26777

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

27 211

0

0

27 211

28692

0

0

28692

26777

0

0

26777

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
(ezer Ft-ban)

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

77 768

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

20 957

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

12 431

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

35 714

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

7 015

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

4 320

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

50

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

158 255

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

17 236

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

17 519

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

34 755

10 000

7 700

7 500

14.

Áht.belüli megelőlegezés

B814

3 004

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

196 014

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

161 744

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

34 270

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

196 014

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2020. évi előirányzat

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

56 580

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 335

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

55 042

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 739

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 312

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

28 468

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

5 802

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

193 278

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

2 736

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

196 014

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

161 744

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

34 270

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

196 014

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
(ezer Ft-ban)

2020.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0

0

Összesen

0

2021.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

1

Karbantartó

2

2

1

Hivatalsegéd

1

1

1

Rendezvény szervező

1

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

4

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

1

Óvodapedagógus

2

2

3

Óvónő

1

1

0

Dajka

2

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

10

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

8

8

6

GINOP - pályázat keretén belül foglalkoztatott

2

2

3

Közfoglalkoztatottak összesen

10

10

9

Önkormányzat mindösszesen

21

21

19

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
(ezer Ft-ban)

Saját bevételek

2020

2021

2022

2023

2024

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

40 000

38 000

38 000

39 000

39 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

1 000

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

10 219

6 500

6 500

6 500

6 500

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

51 219

44 500

44 500

45 500

45 500

Adósságot keletkeztető ügyletek

2020

2021

2022

2023

2024

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

(ezer Ft-ban)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

tény

eredeti

mód

tény

Pénzforgalmi bevételek

135 279

158 255

156 269

Pénzforgalmi kiadások

155 316

185 386

Működési célú

126 879

141 504

139 585

Működési célú

127 624

151 116

137 616

Működési c.támogatás B1

73 348

98 725

98 722

Személyi jellegű kiadások

K1

46 205

56 580

55534

Működési célú bevétel B4

13 531

7 015

6 662

Szoc.hozzájárulási adó

K2

8 281

9 335

9072

Közhatalmi bevételek B3

40 000

35 714

34 151

Dologi kiadások

K3

46 959

55 042

51838

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

50

50

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

6 739

6 739

1990

Működési célú tám.

K5

16 704

20 684

16446

Áht.belüli megelőlegezés

K9

2 736

2 736

2736

Felhalmozási célú

8 400

16 751

16 684

Felhalmozási célú

27 692

34 270

34 260

Intézményi beruházások

K6

25 152

28 468

28466

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

0

Felújítások

K7

2 540

5 802

5794

Felhalmozási célú támogatások B2

7 400

12 431

12 364

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

1000

4 320

4 320

Hitel

0

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

0

3 004

3 004

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

22 339

34 755

34 755

Pénzforgalom nélküli kiadások

2 302

10 628

0

Működési célú pénzmaradvány B813

3 047

17 236

17 236

Működési célú tartalékok

2 302

10 628

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

19 292

17 519

17 519

Általános és céltartalék

K513

2 302

10 628

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 618

196 014

194 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 618

196 014

171 876

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

157 618

196 014

194 028

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

157 618

196 014

171 876

Működési célú bevételek összesen

129 926

161 744

159 825

Működési célú kiadások összesen

129 926

161 744

137 616

Felhalmozási célú bevételek összesen

27 692

34 270

34 203

Felhalmozási célú kiadások összesen

27 692

34 270

34 260

157 618

196 014

194 028

157 618

196 014

171 876

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

2302

2302

10628

10628

0

0

0

0

0

0

0

összesen

2302

2302

10628

10628

0

0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai
(ezer Ft-ban)

2020

2021

2022

2023

2024

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

31

1 569

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

32

1 577

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2020.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Mód. e.i.

Teljesítés

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

6112

6122

6112

6112

6112

9600

9600

9623

9833

9833

9833

9833

98725

98722

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

4900

2500

0

0

0

0

5031

0

0

0

12431

12364

Közhatalmi bevételek

3100

3100

3100

3100

3100

3002

2800

2800

2800

2800

2800

3212

35714

34151

Működési bevételek

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

415

7015

6666

Áht.belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3004

3004

3004

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

50

50

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

1000

0

0

3320

0

0

0

0

4320

4320

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

22339

0

0

0

0

0

0

0

0

12416

34755

34755

Bevételek összesen:

9812

9822

37051

12312

10812

13252

13000

16343

18264

13233

13233

28880

196014

194032

KIADÁSOK

Személyi juttatások

3850

3850

3850

3850

3850

5500

5500

5500

5500

5100

5100

5130

56580

55534

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

690

690

690

690

690

820

820

820

820

820

820

965

9335

9072

Dologi kiadások

3913

3913

3913

3913

4900

5200

5000

5000

4800

4800

4593

5097

55042

51838

Ellátottak pénzbeli juttatásai

561

561

561

561

561

561

561

561

561

561

561

568

6739

1990

Egyéb műk. célú kiad.

1893

1893

1893

1893

1893

2500

2500

1800

1400

1500

1519

0

20684

16446

Beruházások

0

2500

5000

4233

4985

0

0

0

3070

8434

0

246

28468

28466

Felújítások

0

0

2500

0

0

0

0

0

2000

0

1302

0

5802

5794

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2302

10628

0

Áht.belüli megelőlegezés

2736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2736

2736

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

13643

13407

18407

15140

16879

14581

14381

13681

18151

21215

13895

14308

196014

171876

19. melléklet

Vagyon-mérleg
(ezer Ft-ban)

Önkormányzat és intézmény összetolt egyszerűsített mérlege és vagyonkimutatása

Megnevezés

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Eszközök

0

0

Vagyoni értékű jogok

0

0

Szellemi termékek

0

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

A/I

Immateriális javak

0

0

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

580 897

563 564

- ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon

377 301

368 429

- ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon

22 703

22 211

- ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon

138 213

125 968

- ebből: Forgalomképes üzleti vagyon

42 680

46 956

Gépek,berendezések,felszerelések,járművek

7 749

15 577

Tenyészállatok

0

0

Beruházások,felújítások

3 939

2 824

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/II

Tárgyi eszközök

592 585

581 965

Tartós részesedések

3 010

3 010

-ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

-ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban

3 010

3 010

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

-ebből államkötvények

0

0

-ebből helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

A/III

Befektetett Pénzügyi eszközök

3 010

3 010

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

19 496

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

19 496

A.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

595 595

604 471

Vásárolt készletek

0

0

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

Egyéb készletek

0

0

Befejezetlen termelés,félkész termékek,késztermékek

0

0

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

Készletek

0

0

Értékpapírok

0

0

B.)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

C.)

PÉNZESZKÖZÖK

36 098

23 960

Költségvetési évben esedékes követelések

14 465

13 979

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

Követelés jellegű sajátos elszámolások

70

0

Ebből: Forgótőke elszámolás

70

0

D.)

KÖVETELÉSEK

14 535

13 979

E.)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 324

1 415

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

Halasztott ráfordítások

0

0

F.)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

647 552

643 825

FORRÁSOK

Nemzeti vagyon induláskori értéke

624 829

624 829

Nemzeti vagyon változásai

164 751

164 751

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 656

7 656

Felhatalmazott eredmény

-160 206

-167 337

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

Mérleg szerinti eredmény

-7 130

-6 233

G.)

SAJÁT TŐKE

629 900

623 666

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 736

3 004

Kötelezettség jellegú sajátos elszámolások

1 426

1 937

H.)

KÖTELEZETTSÉGEK

4 162

4 941

I.)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 005

5 720

Halasztott eredményszemléletű bevételek

7 485

9 498

J.)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13 490

15 218

FORRÁSOK ÖSSZESEN

647 552

643 825

Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök:

Előző Időszak

Tárgyi Időszak

Immateriális javak

3194

3 194

0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok

2498

4 065

0-ra leírt gépek, berendezések, járművek

11308

21 907

0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

195

0

20. melléklet

Eredménykimutatás
(ezer Ft-ban)

A

B

B

B

Sorszám

Megnevezés

Önkományzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

1. Közhatalmi eredményszemléletű bev.

32 610

0

32 610

2

2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev.

2 490

0

2 490

3

3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 657

0

3 657

4

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3)

38 757

0

38 757

5

4. Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

6

5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

7

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5)

0

0

0

8

6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev.

77 768

26 585

104 353

9

7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szem.bev.

19 122

0

19 122

9

8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev.

10 352

0

10 352

11

9. Különféle egyéb eredményszeml.bev.

6 649

104

6 753

12

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8)

113 891

26 689

140 580

13

10. Anyagköltség

14 112

697

14 809

14

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke

27 239

1 472

28 712

15

12. Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12)

41 351

2 169

43 521

18

14. Bérköltség

21 394

19 534

40 928

19

15. Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 210

1 241

14 451

20

16. Bérjárulékok

5 532

3 408

8 940

21

V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)

40 136

24 183

64 319

22

VI. Értékcsökkenési leírás

17 133

0

17 133

23

VII. Egyéb ráfordítások

60 045

553

60 598

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)

-6 017

-216

-6 233

25

17. Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev.

0

0

0

27

19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)

0

0

0

28

18a. - ebből árfolyamnyereség

0

0

0

29

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)

0

0

0

30

19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford.

0

0

0

31

20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt.

0

0

0

32

21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai

0

0

0

33

21a. - ebből árfolyamveszteség

0

0

0

34

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)

0

0

0

35

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ( VIII-IX)

0

0

0

36

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B)

-6 017

-216

-6 233

21. melléklet

Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vahyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

Tárgyévi nyító állomány

3 194

851 978

29 462

0

3939

0

888 573

Immat. javak beszerz., nem aktivált beruházások

0

0

0

0

23331

0

23 331

Nem aktivált felújítás

0

0

0

0

4838

0

4 838

Beruházásból, felújításból aktivált érték

0

13 933

14426

0

0

0

28 359

Térítésmentes átvétel

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb növekedés

0

2591

9187

0

0

28945

40 723

Összes növekedés

0

16 524

23 613

0

28169

28945

97 251

Értékesítés

0

2160

0

0

0

0

2 160

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

Térítésmentes átadás

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb csökkenés

0

28763

11035

0

29284

0

69 082

Összes csökkenés

0

30923

11035

0

29284

0

71 242

Bruttó érték összesen

3 194

837 579

42 040

0

2 824

28 945

914 582

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll.

3 194

271 081

21 714

0

0

0

295 989

Terv szerinti értékcs.áll.növekedése

0

11 036

5 462

0

0

9 449

25 947

Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése

0

8102

713

0

0

0

8 815

Terv szerinti écs.záró állománya

3 194

274 015

26 463

0

0

9 449

313 121

Terven felüli écs.nyító állománya

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.áll. növekedése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs. áll. csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

Terven felüli écs.záró állománya

0

0

0

0

0

0

0

Értékcsökkenés összesen

3 194

274 015

26 463

0

0

9 449

313 121

Eszközök nettó értéke

0

563 564

15 577

0

2 824

19 496

601 461

Teljesen O.-ig leírt eszk.br.értéke

3 194

4 065

21 907

0

0

195

29 361

Kisértékű t.eszközök br.értéke

0

0

4 678

0

0

0

4 678

22. melléklet

Maradványkimutatás
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

156 165

104

156 269

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

142 363

26 777

169 140

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

13 802

-26 673

325 409

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

37 648

26 696

64 344

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

29 321

0

29 321

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

8 327

26 696

93 665

A.)

Alaptevékenység maradványa

22 129

23

22 152

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B.)

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

C.)

Összes maradvány

22 129

23

22 152

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa

22 129

23

22 152

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

F.)

Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség

0

0

0

G.)

Vállakozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

23. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése
(ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

Önkormányzat

Lurkó Óvoda

Összesen

1.

A./ Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én ebből

35 988

110

36 098

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

35 829

110

35 939

3.

Ÿ Pénztárak , betétk. egyenlege

159

0

159

B./ Korrekciós tételek

-12 039

-99

-12 138

4.

Kiadások (-)

-171 684

-26 777

-198 461

5.

Bevételek (+)

193 813

26 800

220 613

Előző évi p.maradvány igénybevétele

-34 644

-110

-34 754

Forgótőke elszámolás

22

0

22

Utalványok, bérletek…..

13

12

25

Túlfizetések, téves és visszajáró bef.

-641

12

-629

Más szervet megillető bevételek elsz.

130

0

130

6.

C./Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből

23 949

11

23 960

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 870

11

23 881

8.

Ÿ Pénztárak, betétk. egyenlege

79

0

79

24. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

2020. december 31-i állapot

ezer Ft

Megnevezés

Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke

Önkormányzati részesedés mértéke

Önkorm. kezességvállás összege

Megjegyzés

2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás

Szőlősgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

3 000

100%

0

-

1 150

összesen:

3 000

100%

0

-

1 150

Részvény-átruházás

Névértéke

sorszáma

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt

10000.- Ft

A 000000822570