Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2022. 01. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2022.01.01.

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatásról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról.

(2) A rendelet személyi hatálya Szőlősgyörök község közigazgatási területén levő ingatlant használó természetes személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (a továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki.

(3) A rendelet területi hatálya Szőlősgyörök közigazgatási területére terjed ki.

(4) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékra, amely a Ht. 42. § (1) bekezdés a), b), c) és e) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos hulladékot is.

Közszolgáltató

2. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében tagja a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulásnak, amely együttműködésnek a tartalmát és feltételeit a Társulási Megállapodás rögzíti. Szőlősgyörök közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását az önkormányzat a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 8600 Siófok, Papfődi u. 3., továbbiakban DBR), a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése útján biztosítja. A DBR közszolgáltatási tevékenységét a településen alvállalkozója, a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3, honlap: www.pelsokom.hu) bevonásával (továbbiakban együtt: közszolgáltató) végzi.

(2) Az önkormányzat közigazgatási területén keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtését, szállítását, az ügyfélszolgálati feladatok ellátását, ügyfelek adatainak nyilvántartását a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, a hulladék kezelését a DBR végzi.

(3) A települési hulladék rendszeres elszállítására, kezelésére vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) természetes személy ingatlanhasználó esetében a közszolgáltatás igénybevételével jön létre, valamint akkor is, ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását felajánlja, rendelkezésre állását igazolja.

b) gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetében egyedi szerződés aláírásával jön létre. A közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a működésének megkezdése előtt, a működés teljes időtartamára kell megkötnie. Kétség esetén a működés idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendeletben használt fogalmak értelmezése tekintetében a Ht. 2. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) A rendelet alkalmazásában:

a) Ingatlan: Szőlősgyörök közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott lakóingatlan, üdülőingatlan és nem lakás céljára szolgáló ingatlan.

b) Lakóingatlan: olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan rendeltetése szerint lakásként, lakóházként, társasházi akásként, vagy szövetkezeti lakásként van nyilvántartva.

c) Üdülőingatlan: olyan ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan rendeltetése szerint üdülőként, üdülőépületként, vagy hétvégi házként van nyilvántartva.

d) Lakóegység:

da) az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett alapító okirattal rendelkező társasházak helyiségei, helyiségcsoportjai, melyek önálló rendeltetési egységet alkotnak.

db) az egy építési telken elhelyezett olyan kétlakásos épület, amely épületszerkezetileg kétegységes társasháznak minősül, de nem rendelkezik földhivatalnál bejegyzett alapító okirattal. Két lakóegységnek minősül az a kétlakásos épület, ahol a lakásrészeket egymástól nyílás nélküli közös fal választja el műszakilag, függetlenül attól, hogy a két különálló lakóegység, egy- vagy több személy tulajdonában van.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

4. § (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos/használó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2) A rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges személyes adatait (név, születési hely, születési idő, anyja neve) és – amennyiben az nem azonos a közszolgáltatás igénybevételének helyével – a levelezési címet köteles megadni, valamint a személyes adatainak változását a változást követően 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni.

(3) Egyedi közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatási igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által közölt, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően köteles kezelni.

(5) Az (5) bekezdés alkalmazásában a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat - és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatai - az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(7) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-n (a továbbiakban: NHKV Zrt.) és a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való jogszabályban leírtaknak megfelelően adhat.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja. A közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a Ht. és e rendelet előírásait betartva a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladék e rendeletben előírtak szerinti elkülönített gyűjtésére, a közszolgáltatónak történő rendszeres átadására, a közszolgáltatás díjának megfizetésére.

(2) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltató által rendszeresített MSZ EN 840-1:2013 szabvány szerinti, gépi ürítésre alkalmas, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzetet beszerezni, a települési vegyes hulladék gyűjtéséhez azt használni, karbantartásáról és tisztántartásáról, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni, azt a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, a használt gyűjtőedényzet méretének megfelelő azonosító matricával ellátni.

(3) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

(4) Az ingatlanhasználót nem terheli a (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében.

6. § Az 5. § szerinti kötelezettség teljesítése során az ingatlanhasználó köteles:

a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét legkisebb mértékűre szorítani,

b) a háztartásban képződő vegyes,- zöld-, lom- és az anyagában hasznosítható csomagolási (papír-, üveg-, műanyag-, fém) hulladékait az ingatlanán elkülönítetten gyűjteni,

c) a képződés helyén a zöldhulladékot elsősorban házi komposztálás útján komposztálni,

d) ha a zöldhulladékot házi komposztálás útján nem komposztálja, a zöldhulladék elkülönített gyűjtésének céljára gyártott gyűjtőedényzetben vagy biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsákban gyűjteni és a közszolgáltatónak szállítási napokon átadni,

e) a 3 cm-nél nem vastagabb ág és nyesedék zöldhulladékot elszállításhoz legfeljebb 1 méternél nem hosszabb darabokban kötegelni, a falevelet és kaszálékot gyűjtőedényzetben vagy zsákolva, zsákonként és kötegenként maximum 20 kg tömeg betartásával átadni,

f) a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átadás-átvételig ingatlanán gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet és a közbiztonságot ne zavarja,

g) a közszolgáltatótól beszerzett vagy a kereskedelemben vásárolt MSZ EN 840-1:2013 szabvány szerinti, a közszolgáltató által minden évben megküldött „matricával” ellátott: 60 literes, 80 literes, 110 literes vagy 120 literes (négyzet keresztmetszetű kerekes), 1100 literes konténert a közszolgáltatáshoz igénybe venni,

h) a gyűjtőedényzeteket a hulladék elszállítása céljából: nappali szállítás esetén a szállítás napján reggel 7 óráig, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas közterületen elhelyezni,

i) az elszállítandó hulladékot közterületen úgy elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével,

j) a közterület szennyezésének elkerülése érdekében a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedényzet fedelét lecsukni,

k) a hulladékot a gyűjtőedényzetben — gépi tömörítés nélkül — úgy elhelyezni, hogy az az edényzet mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza,

l) télen az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűjtőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkosság-mentesítéséről gondoskodni,

m) a gyűjtőedényzeteket az ürítések közötti időszakban az ingatlana területén belül elhelyezni,

n) az e rendeletben meghatározott vegyes települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényzet tisztán-tartásáról, fertőtlenítésről gondoskodni,

o) a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékot a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjteni és a veszélyes hulladék átvételére feljogosított hulladékkezelőnek átadni.

7. § (1) Ha a gyűjtőedényzetben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényzetben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényzetben lévő hulladékot úgy összepréselték, tömörítették, hogy emiatt az edényzetet üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényzetet üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) A hulladékgyűjtő edényzetek beszerzéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor.

(4) A hulladékgyűjtő edényzet mellé többlet vegyes települési hulladékot csak a közszolgáltató alvállalkozói logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet kihelyezni. A hulladékgyűjtő zsák a gyűjtőedényzetben már el nem helyezhető „többlet hulladék” elhelyezésére szolgál. A logóval jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének, ártalmatlanításának költségét A zsák ára nem része a negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak.

(5) Többlet vegyes települési hulladék gyűjtésére szolgáló logóval ellátott hulladékgyűjtő zsák a közszolgáltató alvállalkozójától, vagy a vele szerződésben álló kereskedelmi egységtől szerezhető be.

(6) Többlethulladékos zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

(7) Tilos a gyűjtőedényzetbe folyékony, mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan egyéb hulladékot rakni (pl. forró hamu, állati tetem, folyékony étolajmaradék, kő, törmelék), amely az ürítésnél a környezetet, a közszolgáltató dolgozóinak egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy a hulladékkezelő telep műszaki berendezéseit. A tilalom megsértői az okozott kárt kötelesek megtéríteni. A gyűjtőedényzet használatánál ügyelni kell arra, hogy fedelük nehézség nélkül zárható legyen.

(8) A természetes személy ingatlanhasználó az 5. §. (1) bekezdésben szabályozottak mellett az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által használt hulladékkezelő telepre, az ártalmatlanítás díjának ottani kiegyenlítésével külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.

(9) Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen, közterület - használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék keletkezésével jár, köteles azt a közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a hulladék kezelésére szerződést kötni.

(10) Közös edényzetet csak társasház, lakásszövetkezet használhat a közszolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján.

8. § (1) 60 literes gyűjtőedényzetet, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó vehet igénybe, csak abban az esetben, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalhoz hivatalhoz kell benyújtani.

(2) A települési önkormányzat jegyzője az általa a Vizuál Regiszter program keretében vezetett helyi nyilvántartás adatai közül jelen szakasz szabályai alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 7. § (1b) bekezdésében meghatározott feladat ellátásához a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2) b) pontjában meghatározott adatokat átadja a települési önkormányzat képviselő- testületének helyi nyilvántartás vezetéséhez.

(3) A Korm. rend. 7. § (1b) bekezdésben meghatározott igazolás kiadása esetén a lakóingatlant egyedül használónak kell tekinti azt a természetes személyt, aki az (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás szerint az adott települési címen egyedül él. A lakóingatlant életvitelszerűen használónak pedig az a természetes személy tekinthető, aki esetében kettő másik, magát igazoló természetes személy írásban, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézője felé nyilatkozatával ezt a tényt igazolja.

(4) A képviselő-testület az e szakaszban meghatározott igazolás kiadására irányuló hatáskörét átruházza a polgármesterre.

(5) Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a természetes személy ingatlanhasználó nevét, természetes személyazonosító adatait és bejelentett lakcímét,

b) a kérelmezett ingatlan adatait.

(6) Az igazolás érvényességi ideje 5 év.

(7) Amennyiben az igazolás érvényességi ideje alatt az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt 15 napon belül Szőlősgyörök község Polgármesterének bejelenteni.

(8) Az aki a (7) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére jogosult részére visszamenőleg, a 60 literes és az igazolási kérelem benyújtásakor használt edényzet közötti közszolgáltatási díjkülönbözetét kamattal növelten egy összegben megfizetni.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

9. § (1) Gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásáról az e rendeletben szabályozottak szerint, figyelemmel a közszolgáltatási szerződésében, és az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) leírt követelményekre.

(2) Gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék begyűjtéséről, elszállításáról, kezeléséről.

(3) Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék előkezelését, kezelését, ártalmatlanítását elsődlegesen a Somi Regionális Hulladékkezelő Központban, Marcaliban, a Marcali Regionális Hulladékkezelő Központban valamint a DRV Zrt. Balatonlellei Szennyvíztisztító telepének területén üzemelő komposztáló telepen végzi.

(4) A közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszert működtet.

(5) A közszolgáltató az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet. Valamennyi hulladék elszállításának járatnapjait a közszolgáltató a honlapján teszi közzé.

10. § (1) A hulladékgyűjtéshez szükséges szabványos edényzetet igény szerint, térítés ellenében biztosítja a szolgáltatást igénybevevőknek.

(2) A közszolgáltató nem köteles elszállítani a települési hulladékot, ha azt nem a közszolgáltató által kibocsátott, a használt gyűjtőedényzet méretének megfelelő matricával ellátott gyűjtőedényzetben helyezték ki járatnapon közterületre.

(3) A közszolgáltató a közszolgáltatásban biztosított gyűjtőedényzet méretet meghaladó mennyiségű települési hulladékot nem köteles elszállítani, ha azt nem a közszolgáltató által rendszeresített, logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezték ki járatnapon közterületre. A hulladékgyűjtő zsák a gyűjtőedényzetben már el nem helyezhető „többlet hulladék” elhelyezésére szolgál. A többlet vegyes hulladék gyűjtésére alkalmas, közszolgáltatói alvállalkozói logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákot az ügyfelei részére biztosítja külön díj ellenében. A zsák beszerezhetőségét értékesítési pontokon, a közszolgáltató alvállalkozó ügyfélszolgálatán, valamint szerződéses értékesítő partnerei útján, díjfizetés ellenében biztosítja (a partnerek listája a közszolgáltató alvállalkozó honlapján is elérhető).

(4) Biztosítja a járatterv szerinti gyűjtést, szállítást. Amennyiben valamilyen rendkívüli ok miatt az ütemezett gyűjtést nem tudja biztosítani, a rendkívüli ok megszűnését követő munkanapon, soron kívül pótolja azt az érintettek önkormányzat általi értesítése mellett.

(5) A gyűjtési programról éves ütemtervet (járatterv) készít, melyet a honlapján közzétesz, továbbá az ingatlanhasználókat évi egy alkalommal értesíti róla.

(6) Ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, összegyűjtésekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényzetből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról gondoskodik.

(7) A közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) nem e rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetben vagy a logóval ellátott műanyag zsákban kerül kihelyezésre,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, vagy ártalmatlanítható,

c) a gyűjtőedényzet közterületen, oly módon került elhelyezésre, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentős nehézségek árán tudják a járművel megközelíteni,

d) gyűjtőedényzetben elhelyezett hulladék termelője nem beazonosítható,

e) a gyűjtőedényzet tartalma betömörített vagy befagyott,

f) ha a gazdálkodó szervezet nem rendelkezik érvényes, egyedi közszolgáltatási szerződéssel,

g) ha az ingatlan közszolgáltatása szüneteltetés alatt áll,

h) a közszolgáltató tőle független külső ok miatt (pl. parkoló gépjárművek, útszelvénybe belógó faágak) akadályoztatva van, hogy az ingatlant megközelítse.

(8) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot — az önkormányzat külön megrendelésére — közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről, a megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése alapján.

(9) Az e rendeletben megjelölt hulladékszállítási időpontok esetleges rendkívüli ok miatti változásáról a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat az önkormányzat útján tájékoztatni.

(10) A közszolgáltató a gyűjtőedényzet kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gyűjtőedényzetben esetlegesen okozott kárt annak javításával, vagy új gyűjtőedényzet biztosításával köteles megtéríteni. A közszolgáltató kizárólag csak az általa rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben (négyzet keresztmetszetű gyűjtőedényzet) okozott kárért felel, amennyiben a gyűjtőedényzet károsodását nem az ingatlanhasználó okozta azzal, hogy a gyűjtőedényzet teherbíró képességét meghaladó mennyiségű települési hulladékot, vagy zöldhulladékot helyezett el benne, vagy ha a gyűjtőedényzet azért károsodott, mert az ingatlanhasználó által benne elhelyezett települési hulladék, vagy zöldhulladék belefagyott vagy beleragadt, ill. a hulladékot beletömörítették. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel (pl. nem szabvány gyűjtőedényzet használata), vagy a szabvány gyűjtőedényzet életkora az 5 évet meghaladta, a használhatatlan gyűjtőedényzet javítása vagy pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

Az ingatlan tulajdoni jogában, használatában bekövetkező változások rendezésének szabályai

11. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(2) Az ingatlanhasználó személyében vagy az ingatlan jellegében bekövetkezett változás bejelentésére, regisztrálására a közszolgáltató honlapjáról letölthető, vagy ügyfélszolgálatán díjmentesen igényelhető „Tulajdonosváltozás bejelentő” nyomtatvány is használható. A bejelentésben kell megadni:

a) az igénybevétel kezdetét,

b) az edényzet méretét, számát,

c) természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybe vevő (díjfizető ingatlanhasználó) nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét,

d) költségvetési szerv esetén szerv nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint személyes adatait, törzskönyvi nyilvántartás számát, az adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait

e) nem természetes személy esetén cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt érdemlően megadni

f) társasház vagy lakásszövetkezet esetén a közös képviselő útján a társasház vagy lakásszövetkezet Alapító Okiratát bemutatni, társasházon belüli ingatlantulajdonosokról adatot szolgáltatni.

(3) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentés napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökös, vagy az örökösök egyetemlegesen kötelesek.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú és/vagy darab számú gyűjtőedényzet elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóhoz bejelenti. A bejelentést évente egyszer, minden év január 31-ig lehet megtenni. A bejelentéssel egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet cseréjéről. Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő térfogatú gyűjtőedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be.

Az időszakos szüneteltetés szabályai

12. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónál kezdeményezheti a közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését az alábbi feltételek egyidejű megléte esetén:

a) az ingatlanban életvitelszerűen, tartósan nem tartózkodnak,

b) a hulladékgyűjtő edényzet azonosítására szolgáló matrica a közszolgáltató részére leadásra kerül.

(2) A szüneteltetést kérő formanyomtatvány letölthető a közszolgáltató honlapjáról, vagy az ügyfélszolgálatán igényelhető.

(3) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, amennyiben az ingatlan legalább 6 hónapig folyamatosan nem lesz használatban, és erről a fizetésre kötelezett ingatlanhasználó írásban előre nyilatkozik.

(4) Az írásbeli bejelentés csak teljes naptári hónapokra szólhat. A szüneteltetés bejelentésekor meg kell jelölni a szüneteltetés kezdetének és végének napját. Fotóval történő igazolás esetén a szüneteltetési kérelemhez csatolni kell hitelesített fényképpel (a fénykép dátum hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt fotózással történik) a szüneteltetés kezdő mérőóra állását.

(5) A szolgáltatás szüneteltetésének részleteit, feltételeit a közszolgáltató az ingatlanhasználónak írásban visszaigazolja.

(6) Az ingatlanhasználó a szüneteltetési időszak végén - legkésőbb a szüneteltetés végét követő 60. napig - a szüneteltetett időszakot maradéktalanul magába foglaló, leolvasott mérőóra-állásokon alapuló „nullás” közüzemi számlákkal (víz vagy villany) vagy a mérőóra állásokat (jól leolvasható) tartalmazó hitelesített fényképpel (a fénykép dátum hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt fotózással történik) igazolja, hogy az ingatlant nem használta. Hosszabb intervallum esetén legalább évente egyszer, egész évre vonatkozóan igazolni kell a használaton kívüliséget.

(7) Az ingatlant használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra kezdő és záró óraállása között 12 hónap alatt legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy maximum 50 kWh villamos energia fogyasztás mutatkozott.

a) A „nullás” fogyasztást minden esetben mérőóra-állás bejelentésével kell igazolni. A szüneteltetés kezdő óraállását legkésőbb a szüneteltetés első napját megelőző napig, a (6) bekezdésben leírtak szerint készült hiteles fényképpel vagy az aktuális közműszolgáltató (víz vagy villamos energia) által leolvasott mérőóra állás igazolásával kell bejelenteni.

b) A szüneteltetés záró óraállását a szüneteltetés utolsó napjától számított 5 munkanapon belül kell bejelenteni a (6) bekezdésben leírtak szerint készült hiteles fénykép vagy az aktuális közműszolgáltató (víz vagy villamos energia) által leolvasott mérőóra állás igazolásával.

(8) Ha az ingatlanhasználó a (6), vagy (7) bekezdésben jelzett módon utólag nem tudja igazolni, hogy az ingatlant nem használta, a szüneteltetés teljes időszakára a közszolgáltatási díjat kamattal növelten egy összegben köteles a közszolgáltatási díj számlázására és beszedésére jogosult részére megfizetni.

(9) A szüneteltetés időszaka alatt az ingatlan használó nem jogosult a vegyes háztartási, és az elkülönítetten gyűjtött (szelektív, zöld, lom) hulladék szállítás igénybevételére.

(10) A szüneteltetés jogosultságának fennállását a közszolgáltató vagy alvállalkozója és a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott képviselője a szüneteltetés bármely időszakában jogosult ellenőrizni.

(11) Jogosulatlanság esetén a közszolgáltatás státuszát a közszolgáltató aktiválja, erről az érintett ügyfelet írásban értesíti.

(12) Az ingatlanhasználó mentesül a közszolgáltatási díj időarányos részének megtérítése alól az igazolt, szüneteltetett időszakra.

A települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése

13. § (1) A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém, zöldhulladék, lom – elkülönített gyűjtése a közszolgáltató által szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtéshez rendszeresített 120 vagy 240 literes sárga gyűjtőedényzetben, ill. a felirattal és logóval ellátott átlátszó sárga zsákban a papír, műanyag, fém csomagolási hulladék vegyesen helyezhető el. Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld színű gyűjtőedényzetben vagy a zöldszínű „üveg” feliratú zsákban helyezhető el. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz gyűjtőedényzetbe, zsákba nem helyezhető, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni.

(3) Szállítási naponként - a biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák kivételével - 1 db csere-gyűjtőzsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosít a gyűjtőedénnyel nem rendelkező közszolgáltatást igénybe vevők számára.

(4) A hulladékgyűjtő zsákban elhelyezhető elkülönítetten gyűjtött települési hulladék pontos fajtáját a közszolgáltató határozza meg és azt a feliratban a hulladékgyűjtő zsákon egyértelműen jelöli.

(5) Az elkülönített hulladék gyűjtésére szolgáló merevfalú edényzet és a közszolgáltató által biztosított 1 db sárga vagy zöld „üveg” feliratú zsákot meghaladó mennyiségű csomagolási hulladék a közszolgáltató alvállalkozójától, vagy a vele szerződésben álló kereskedelmi egységtől térítés ellenében beszerezhető sárga vagy zöld színű felirattal és logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezhető ki mennyiségi korlátozás nélkül. A zsák ára a szállítás és kezelés díját nem tartalmazza. A zsákok egységárát a közszolgáltató alvállalkozója a honlapján közzéteszi.

14. § (1) A közszolgáltató a zöldhulladékot a zöldhulladék szállítására kijelölt szállítási napon köteles elszállítani a településen kijelölt gyűjtőpontról. A gyűjtőpontról a közszolgáltató csak a konténerben elhelyezett, a maximum 1 m x 0,3 m x 0,3 m -es kötegekben, vagy biológiailag lebomló zsákban elhelyezett zöldhulladékot köteles elszállítani. A közszolgáltató évente 2 alkalommal (tavasszal és ősszel 1-1 alkalommal) elszállítja az ingatlanok elé kihelyezett, 3 cm-nél nem vastagabb ág és nyesedék zöldhulladékot maximum 1 m x 0,3 m x 0,3 m -es kötegekben , külön díj felszámolása nélkül.

(2) A zöldhulladék gyűjtőedényzetben vagy biológiailag lebomló zsákban úgy helyezhető el, hogy annak komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.

(3) A kereskedelmi forgalomban beszerezhető (nem a közszolgáltató alvállalkozója logójával ellátott) biológiailag lebomló zsákon, a zöldhulladék szállítására kijelölt szállítási napon kihelyezett zsákon el kell helyezni a gyártó igazolását arról, hogy a zsák komposztálásra alkalmas, biológiailag lebomló, ennek hiányában a közszolgáltató nem köteles a zöldhulladék elszállítására.

(4) A biológiailag lebomló hulladékgyűjtő zsák térítés ellenében a közszolgáltató alvállalkozójától, vagy a vele szerződésben álló kereskedelmi egységtől szerezhető be. A zsák ára a szállítás és kezelés díját nem tartalmazza. A zsák egységárát a közszolgáltató alvállalkozója a honlapján közzéteszi.

(5) A közszolgáltató január hónapban 2 alkalommal elszállítja az ingatlan elé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül.

(6) A közszolgáltató a zöldhulladék szállítási napokon az ingatlanhasználók által kihelyezett, nem zöldhulladék jellegű települési hulladékot nem köteles elszállítani.

15. § (1) A nagydarabos háztartási lomhulladék szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről (lomtalanítás) minden évben 1 alkalommal a közszolgáltató az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban, (nagyobb településeken területileg ütemezetten) házhoz menő lomhulladék szállítás keretében gondoskodik.

(2) Évente 1 alkalommal a szervezett házhoz menő lomtalanítást kizárólag a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe.

(3) Lomtalanításkor az adott területre meghatározott napokon kell az ingatlan előtti útpadkára vagy közterületre kihelyezni azt a háztartási hulladékot, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladja (feleslegessé vált nagyobb méretű berendezési tárgyak, és egyéb lomok). Háztartásonként kihelyezhető lomhulladék mennyisége maximum 2 m3.

(4) A lomhulladék kihelyezésének időpontjáról az önkormányzat a helyben szokásos módon, (hivatalos honlapján, a helyi televízióban, a közterületi hirdetőtáblákon, a helyi újságban), a lomtalanítás kezdése előtt legalább harminc nappal közzétett hirdetmény útján értesíti a közszolgáltatás igénybe vevőit. Az egyes települések lomtalanítási programjai a közszolgáltató/alvállalkozója honlapján is elérhetőek.

(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékának elszállítását a meghirdetett gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig rendelheti meg telefonon, vagy elektronikus levélben a közszolgáltatótól annak ügyfélszolgálati elérhetőségein. A regisztráció alkalmával az ingatlanhasználó köteles megadni az NHKV Zrt. által kibocsátott számlán található „Felhasználó azonosító” számot. A közszolgáltató kizárólag az előre bejelentett szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de előzetesen nem regisztrált lom elszállítását jogosult megtagadni.

(6) Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és így a közszolgáltató nem köteles elszállítani:

a) építési törmeléket,

b) épület felújításából, vagy építéséből kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot,

c) egyéb, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot (pl. vegyes települési hulladékot, szelektíven gyűjtött hulladékot, növényi zöldhulladékot, ágnyesedéket),

d) ipari technológiai berendezések, mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladékát, vagy mellékterméket),

e) veszélyes hulladékot,

f) elektronikai hulladékot,

g) autóroncsot, gumiabroncsot, stb.

(7) A 2 m3 mennyiségen felül, vagy a szervezett lomtalanítás időpontján kívül (a közszolgáltatáson kívül) az ingatlan használója az ingatlanán használhatatlanná vagy feleslegessé vált lomhulladékának elszállítását a közszolgáltató alvállalkozójától külön térítési díj ellenében megrendelheti.

(8) Az elektronikai hulladék gyűjtését az önkormányzat külön megrendelése alapján – lehetőség szerint a lomtalanítást megelőzően - a közszolgáltató megszervezi.

A közszolgáltatás díja, megfizetése

16. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, használója vagy a gazdálkodó szervezet, ha egyébként a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, — a visszaigazolt szüneteltetést kivéve — nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését arra tekintettel, hogy a közszolgáltatást nem veszi igénybe.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. részére, számlája ellenében közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

(3) A közszolgáltatás díja gyűjtőedényenként megegyezik az egyszeri ürítési díj és a számlázási időszakban a közszolgáltató által teljesített vegyes hulladék hulladékszállítási napjainak szorzatával

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

(5) A díjhátralék behajtására a Ht. 52. §-a az irányadó.

(6) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a számla kibocsátójánál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

(7) Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után szezonális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az ingatlanok rendeltetés módját a tulajdonos eltérő nyilatkozata hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai határozzák meg. Az eltérő használatot az ingatlanhasználó a tárgyévet megelőző évben tett adóbevallásával igazolhatja a tárgyév március 31-ig.

(8) Az egyszeri ürítési díj összegének megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő eltérő írásos bejelentése hiányában a közszolgáltató jogosult lakóegységenként 1 db 110 vagy 120 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni.

(9) Társasházi illetve többlakásos ingatlanok esetében az ingatlanhasználók lakóegységenként kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére és lakóegységek után kötelezettek a közszolgáltatási díj megfizetésére. Lakóegységenként legalább 80 liter fajlagos hulladékmennyiség keletkezését kell vélelmezni.

(10) A közös gyűjtőedényzetet használó ingatlan (társasház, társasüdülő) közös képviselőjének írásban nyilatkoznia kell a közszolgáltató felé a díjfizetésre kötelezett személyéről (amennyiben a díjfizetés az érintett lakóegységek vonatkozásában egyösszegben, a társasház részéről történik) illetve személyeiről (amennyiben a számlázást egyénileg lakóegységenként kérik).

Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó

17. § (1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a vegyesen gyűjtött települési hulladékának kezelésére köteles a közszolgáltatóval egyedi szerződést kötni. A szerződést egész évre vagy minimum 4 hónapra (május 15 – szeptember 15) kell megkötniük. A két időszak közötti kétség esetén a működés idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani. A megkötött közszolgáltatási szerződésben szereplő hulladékmennyiséget meghaladó, esetenként keletkező „többlet hulladékot” a közszolgáltató által rendszeresített, közszolgáltatói alvállalkozói logóval ellátott hulladékgyűjtő zsákban helyezheti ki.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékának (vegyes- és üveg csomagolási hulladék, zöldhulladék) szállítására és kezelésére a közszolgáltatóval szerződést köthet. A szerződést egész évre vagy 4 hónapra (május 15 – szeptember 15) kell megkötniük. A két időszak közötti kétség esetén a működés idejét a gazdálkodó szervezetnek kell bizonyítani.

(3) Amennyiben a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékának szállítására és kezelésére arra feljogosított egyéb szervezettel köt szerződést, köteles azt nyilvántartásba vétel céljából bemutatni az Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalban.

(4) A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel.

(5) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a jegyző felé írásban köteles nyilatkozni, hogy az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékának kezeléséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodik, köteles továbbá az ellenőrzésre feljogosított köztisztviselőnek az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére vonatkozó szerződést, a szállításról kiállított számlát vagy egyéb befogadó nyilatkozatot bemutatni

(6) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire a rendelet rendelkezéseit a 12. § -ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(7) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást (beleértve a tevékenysége megszüntetést is) 15 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni és a változás tényét hivatalos dokumentummal alátámasztani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet a változást 15 napon belül nem jelenti be, úgy azt a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban kezdeményezhető. A választható szabványos gyűjtőedényzetekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a gyűjtőedényzet cseréjéről.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

18. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht. 34. § (5) bekezdése, a Ht. 37. §-a, valamint a 317/2013 (VIII.28) Korm.rendelet 4. §-a az irányadó.

19. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő hulladék szállítás rendjét hulladék fajtánként e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott utcák, továbbá a közszolgáltatás alá bevont külterületek jegyzékét e rendelet 2. melléklet tartalmazza.

20. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ HULLADÉK SZÁLLÍTÁS RENDJE HULLADÉK FAJTÁNKÉNT

1. VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)


LAKÓINGATLANOK, EGÉSZ ÉVBEN MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁG

SZÁLLÍTÁSI NAP

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

január 1 - december 31

heti 1 alkalom

csütörtök

közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben

díjfizetésnek megfelelő méretű és darabszámú gyűjtőedényzet

a díjfizetés szerinti edényzet méretet meghaladó mennyiségű hulladék a közszolgáltató/alvállalkozója logójával ellátott feliratos zsákban

korlátlan mennyiségbenSZEZONÁLISAN MŰKÖDŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁG

SZÁLLÍTÁSI NAP

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

május 15 - szeptember 15

heti 1 alkalom

csütörtök

közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben

díjfizetésnek megfelelő méretű és darabszámú gyűjtőedényzet

a díjfizetés szerinti edényzet méretet meghaladó mennyiségű hulladék a közszolgáltató/alvállalkozója logójával ellátott feliratos zsákban

korlátlan mennyiségben

2.a ZÖLDHULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)

MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁGA

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

évente 2 alkalommal (április, november)

max. 1 m x 0,3 m x 0,3 m-es kötegekben

korlátlan mennyiségben

a közszolgáltatás díja tartalmazza

január hónapban

2 alkalommal

csak fenyőfa (karácsonyfa) szállítás

ingatlanonként 1 db

a közszolgáltatás díja tartalmazza2. b ZÖLDHULLADÉK (GYŰJTŐPONTOS GYŰJTÉSSEL)

MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁGA

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

április - november

havonta 1 alkalommal

közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényzetben

korlátlan mennyiségben

a közszolgáltatás díja tartalmazza3. ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)

MINDEN INGATLANHASZNÁLÓ ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁGA

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

január 1 - december 31

4 hetente csütörtökön

közszolgáltató által rendszeresített 120 vagy 240 lit. sárga gyűjtőedényzetben, közszolgáltató által rendszeresített, logójával ellátott sárga színű zsákban (a közszolgáltató 1 db sárga cserezsákot biztosít ingatlanonként)

korlátlan mennyiségben

a közszolgáltatás díja tartalmazza

plusz zsák külön díj ellenében vásárolható meg (mely a hulladék szállítás, kezelés díját nem tartalmazza!)
4. ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT ÜVEG CSOMAGOLÁSI HULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁGA

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

január 1 - december 31

4 hetente kedden

közszolgáltató által rendszeresített 60 vagy 120 lit. zöld színű gyűjtőedényzetben, a közszolgáltató által rendszeresített zöld színű, üveg feliratos zsákban (a közszolgáltató 1 db zöld cserezsákot biztosít ingatlanonként)

korlátlan mennyiségben

a közszolgáltatás díja tartalmazza

plusz zsák külön díj ellenében vásárolható meg (mely a hulladék szállítás, kezelés díját nem tartalmazza!)
5. LOMHULLADÉK (HÁZHOZMENŐ GYŰJTÉSSEL)

CSAK A TERMÉSZETES SZEMÉLY INGATLANHASZNÁLÓK ESETÉBEN

SZÁLLÍTÁS IDŐSZAKA

SZÁLLÍTÁSI GYAKORISÁGA

KIHELYEZÉS MÓDJA

KIHELYEZHETŐ MENNYISÉG

SZOLGÁLTATÁS DÍJA

a közszolgáltató és az önkormányzat által meghatározott napon

évi 1 alkalommal

a közszolgáltatónál előzetesen regisztrált ingatlan használók az ingatlan előtti közterületre történő kihelyezéssel

ingatlanonként összesen 2 m3

a közszolgáltatás díja tartalmazza

2. melléklet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott utcák továbbá a közszolgáltatás alá bevont külterületek jegyzéke
- Ady Endre utca
- Akácfa utca
- Arany János utca
- Árpád utca
- Attila utca
- Deák Ferenc utca
- Dózsa György utca
- Dr. Bató Béla utca
- Gárdonyi Géza utca
- Iskola utca
- Jókai Mór utca
- József Attila utca
- Kossuth tér
- Köztársaság utca
- Malom utca
- Móricz Zsigmond utca
- Páskom hegy
- Petőfi Sándor utca
- Szabadság utca
- Szent István tér Táncsics Mihály utca