Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 18 - 2021. 06. 19

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.06.18.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 163.057/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 163.057/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Működési célú bevételt 147.608/e Ft-ban, ebből:

a) kötelező feladat 147.608/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban

cb) - előző évi pénzmaradványt 6.704/e Ft-ban

cc) - vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

(3) Működési célú kiadásokat 147.608/e Ft-ban, ebből:

a) kötelező feladat 147.608/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) a személyi juttatások kiadásait 56.639/e Ft-ban

cb) szociális hozzájárulási adót 10.215/e Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat 56.598/e Ft-ban

cd) önkormányzat által folyósított ellátás 5.550/e Ft-ban

ce) egyéb működési célú kiadásokat 13.204/e Ft-ban

cf) az általános tartalékot 2.397/e Ft-ban

cg) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.005/e Ft-ban

(4) Felhalmozási célú bevételt 34.270/e Ft-ban, ebből:

a) kötelező feladat 34.270/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0/e Ft-ban

cb) előző évi pénzmaradványt 15.449/e Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

(5) Felhalmozási célú kiadást 15.449/e Ft-ban, ebből:

a) kötelező feladat 15.449/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) intézményi beruházások összegét 10.369/e Ft-ban

cb) felújítások összegét 5.080/e Ft-ban

cc) kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban

cd) lakásépítés összegét 0/e Ft-ban

ce) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban állapítja meg.

(1., 2., 3., 4., 5., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18. számú mellékletek)

Általános és céltartalék

2. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.397/e Ft összegben e rendelet 15. mellékletében állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2021. június 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

8 511

0

0

8 511

6 704

6 704

6 704

6 704

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8 500

8 500

6 681

6 681

6 681

6 681

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

11

11

23

23

23

23

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

15449

0

0

15449

15449

0

0

15449

15449

0

0

15449

összesen:

23 960

0

0

23 960

22 153

22 153

22 153

22 153

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevétele
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31433

31433

13831

13831

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

30 250

30 250

30250

30250

13310

13310

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10595

10595

4661

4661

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2827

2827

1244

1244

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

42

42

41

41

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

75147

0

0

75147

33087

0

0

33087

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

15422

15422

6317

6317

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

87 304

0

0

87 304

90569

0

0

90569

39404

0

0

39404

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20300

20300

11213

11213

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

7500

7500

3856

3856

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3500

3500

1808

1808

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

31300

0

0

31300

16877

0

0

16877

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

1850

1850

1466

1466

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

14698

14698

1967

1967

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

531

531

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

203

203

82

82

Működési bevételek

B4

17 923

0

0

17 923

17911

0

0

17911

4046

0

0

4046

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

1124

1124

1123

1123

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1124

0

0

1124

1123

0

0

1123

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136 527

0

0

136 527

140904

0

0

216051

61450

0

0

61450

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 960

23 960

22153

22153

22153

22153

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

22153

0

0

22153

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

22153

0

0

22153

Finanszírozási bevételek

B8

23 960

23 960

22153

22153

22153

22153

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

0

0

160 487

163 057

0

0

163 057

83 603

0

0

83 603

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadása
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 470

54 470

56639

56639

25434

25434

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 835

9 835

10215

10215

3880

3880

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

56598

56598

16620

16620

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

5550

5550

530

530

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

6575

6575

228

228

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

3180

3180

873

873

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3 449

3449

1127

1127

Tartalékok

K513

3 500

3 500

2 397

2397

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

15 580

15601

15601

2228

2228

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 165

8 165

8165

8165

232

232

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

63

63

Beruházások

K6

10 369

0

10 369

10369

10369

295

295

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

4000

4000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 080

1 080

1080

1080

Felújítások

K7

5 080

0

5 080

5080

5080

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

157 482

157 482

160052

160052

48987

48987

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3005

3005

3004

3004

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3005

3005

3004

3004

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

0

160 487

163 057

0

163 057

51 991

0

51 991

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eszközbeszerzés

1 935

1 935

0

0

0

0

DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére)

8 434

8 434

232

0

0

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 369

10 369

232

0

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2021

0

0

0

Hegyközségi iroda felújítása

635

635

0

0

0

0

Régi orvosi rendelő felújítása

635

635

0

0

0

0

Régi könyvtár épületének felújítása

1 270

1 270

0

Belterületi utak felújítása önrész

2 540

2 540

0

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 080

5 080

0

0

0

0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31433

31433

13831

13831

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

30 250

30 250

30250

30250

13310

13310

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10595

10595

4661

4661

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2827

2827

1244

1244

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

42

42

41

41

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

75147

0

0

75147

33087

0

0

33087

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

13976

13976

5606

5606

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

87 304

0

0

87 304

89123

0

0

89123

38693

0

0

38693

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20300

20300

11213

11213

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

7500

7500

3856

3856

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3500

3500

1808

1808

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

31300

0

0

31300

16877

0

0

16877

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

1850

1850

1466

1466

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

14698

14698

1967

1967

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

531

531

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

110

110

66

66

Működési bevételek

B4

17 805

0

0

17 805

17805

0

0

17805

4030

0

0

4030

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

1124

1124

1123

1123

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1124

0

0

1124

1123

0

0

1123

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136409

0

0

136409

139352

0

0

139352

60723

0

0

60723

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 949

23 949

22130

22130

22130

22130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

22130

0

0

22130

Áht.belüli megelőlegezés

B814

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

22130

0

0

22130

Finanszírozási bevételek

B8

23 949

23 949

22130

22130

22130

22130

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

161482

0

0

161482

82853

0

0

82853

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 384

0

0

31 384

31384

0

0

31384

15923

0

0

15923

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 718

0

0

5 718

5718

0

0

5718

2415

0

0

2415

Dologi kiadások

K3

52 516

0

0

52 516

52516

0

0

52516

15394

0

0

15394

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

5550

0

0

5550

530

0

0

530

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

6575

6575

228

228

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3449

3449

1127

1127

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

3180

3180

873

873

Tartalékok

K513

3 500

3 500

2 397

2397

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

0

15 580

15601

0

0

15601

2228

0

0

2228

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

8 165

8 165

8165

8165

232

232

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

63

63

Beruházások

K6

10 369

0

0

10 369

10369

0

0

10369

295

0

0

295

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

4000

4000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

1 080

1 080

1080

1080

K7

5 080

0

0

5 080

5080

0

0

5080

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

126197

0

0

126197

126218

0

0

126218

36785

0

0

36785

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3005

3005

3004

3004

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

31 156

31 156

32259

32259

12059

12059

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

34 161

0

0

34 161

35264

0

0

35264

15063

0

0

15063

Finanszírozási kiadások

K9

34 161

0

0

34 161

35264

0

0

35264

15063

0

0

15063

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

161482

0

0

161482

51848

0

0

51848

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

2046

2046

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

2046

0

0

2046

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

93

93

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

106

0

0

106

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

2152

0

0

2152

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

11

11

23

23

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11

0

0

11

23

0

0

23

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 167

0

0

31 167

31859

0

0

31859

Finanszírozási bevételek

B8

31 167

31 167

31859

31859

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

34011

0

0

34011

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

23 086

0

0

23 086

25455

0

0

25455

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 117

0

0

4 117

4497

0

0

4497

Dologi kiadások

K3

4 082

0

0

4 082

4082

0

0

4082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 285

0

0

31 285

34034

0

0

34034

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

34034

0

0

34034

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
(ezer Ft-ban)

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 147

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

15 422

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

17 911

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 124

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

140 904

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

6 704

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

15 449

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

22 153

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

163 057

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

147 608

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

15 449

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

163 057

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

56 639

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 215

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

56 598

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 601

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

10 369

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

5 080

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

160 052

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

163 057

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

147 608

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

15 449

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

163 057

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
(ezer Ft-ban)

2021.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

0

0

Összesen

0

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Teljesített

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

1

Karbantartó

2

2

2

Hivatalsegéd

1

1

1

Rendezvény szervező

1

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

5

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

1

Óvodapedagógus

2

2

2

Óvónő

1

1

1

Dajka

2

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

6

6

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

6

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

12

12

Önkormányzat mindösszesen

23

23

23

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
(ezer Ft-ban)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

tény

eredeti

mód

tény

Pénzforgalmi bevételek

136 527

140 904

61 450

Pénzforgalmi kiadások

156 987

160 660

Működési célú

136 527

140 904

61 450

Működési célú

141 538

145 211

51 696

Működési c.támogatás B1

87 304

90 569

39 404

Személyi jellegű kiadások

K1

54 470

56 639

25434

Működési célú bevétel B4

17 923

17 911

4 046

Szoc.hozzájárulási adó

K2

9 835

10 215

3880

Közhatalmi bevételek B3

31 300

31 300

16 877

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

16620

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

1 124

1 123

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

530

Működési célú tám.

K5

12 080

13 204

2228

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 005

3 005

3004

Felhalmozási célú

0

0

0

Felhalmozási célú

15 449

15 449

295

Intézményi beruházások

K6

10 369

10 369

295

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

0

Felújítások

K7

5 080

5 080

0

Felhalmozási célú támogatások B2

0

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

0

Hitel

0

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 960

22 153

22 153

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 500

2 397

0

Működési célú pénzmaradvány B813

8 511

6 704

6 704

Működési célú tartalékok

3 500

2 397

0

Felhalmozási célú pénzm. B813

15 449

15 449

15 449

Általános és céltartalék

K513

3 500

2 397

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 487

163 057

83 603

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160 487

163 057

51 991

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

163 057

83 603

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

163 057

51 991

Működési célú bevételek összesen

145 038

147 608

68 154

Működési célú kiadások összesen

145 038

147 608

51 696

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 449

15 449

15 449

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 449

15 449

295

160 487

163 057

83 603

160 487

163 057

51 991

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

3500

2397

2397

0

0

0

0

0

0

0

összesen

3500

3500

2397

2397

0

0

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a több éves kihatással járó feladatok előirányzatai
(ezer Ft-ban)

2021

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások
(ezer Ft-ban)

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

31

1 569

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

32

1 577

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

Teljesített

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7279

87 304

90 569

39 404

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3300

3000

31 300

31 300

16 877

Működési bevételek

1200

1500

1200

1700

1200

1500

1500

1500

1700

1700

1700

1523

17 923

17 911

4 046

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 124

1 123

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

23960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 960

22 153

22 153

Bevételek összesen:

10975

11275

34935

11475

10975

11275

11275

11275

11475

11475

12275

11802

160 487

163 057

83 603

KIADÁSOK

Személyi juttatások

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4541

54 470

56 639

25 434

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

835

800

9 835

10 215

3 880

Dologi kiadások

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4722

56 598

56 598

16 620

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450

450

450

450

450

450

450

450

450

500

500

500

5 550

5 550

530

Egyéb műk. célú kiad.

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

680

12 080

13 204

2 228

Beruházások

0

1000

935

0

0

0

0

0

0

8434

0

0

10 369

10 369

295

Felújítások

0

0

2540

0

0

2540

0

0

0

0

0

0

5 080

5 080

0

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3500

3 500

2 397

0

Áht.belüli megelőlegezés

3005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005

3 005

3 004

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14730

12725

15000

11525

11525

14065

11525

11525

11525

20009

11590

14743

160 487

163 057

51 991