Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 30 - 2021. 11. 01

Szőlősgyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.30.

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. § (1) Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 189.091/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 189.091/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Működési célú bevételt 158.022/e Ft-ban, melyből:

a) kötelező feladat 158.022/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) 0/e Ft-ban

cb) előző évi pénzmaradványt 6.704/e Ft-ban

cc) vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

(3) Működési célú kiadásokat 158.022/e Ft-ban, melyből:

a) kötelező feladat 158.022/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) a személyi juttatások kiadásait 58.739/e Ft-ban

cb) szociális hozzájárulási adót 10.215/e Ft-ban

cc) a dologi kiadásokat 59.427/e Ft-ban

cd) önkormányzat által folyósított ellátás 5.550/e Ft-ban

ce) egyéb működési célú kiadásokat 18.689/e Ft-ban

cf) az általános tartalékot 2.397/e Ft-ban

cg) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.005/e Ft-ban

(4) Felhalmozási célú bevételt 31.069/e Ft-ban, melyből:

a) kötelező feladat 31.069/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

d) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0/e Ft-ban

e) előző évi pénzmaradványt 15.449/e Ft-ban

f) vállalkozási maradványt 0/e Ft-ban

(5) Felhalmozási célú kiadást 31.069/e Ft-ban, melyből:

a) kötelező feladat 31.069/e Ft-ban

b) önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

c) állami feladat 0/e Ft-ban, ezen belül:

ca) intézményi beruházások összegét 10.369/e Ft-ban

cb) felújítások összegét 20.700/e Ft-ban

cc) kormányzati beruházások összegét 0/e Ft-ban lakástámogatás összegét 0/e Ft-ban

cd) lakásépítés összegét 0/e Ft-ban

ce) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0/e Ft-ban állapítja meg.

(1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. számú mellékletek)

II. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

2. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Működési célú

Kötelezettséggel terhelt műk. c.

B8131

8 511

0

0

8 511

6 704

6 704

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

8 500

8 500

6 681

6 681

- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

11

11

23

23

Felhalmozási célú

Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.

B8131

- Szőlősgyörök Község Önkormányzat

15449

0

0

15449

15449

0

0

15449

összesen:

23 960

0

0

23 960

22 153

22 153

3. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési bevétele
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31433

31433

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.

B112

30 250

30 250

30250

30250

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10595

10595

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2827

2827

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

8314

8314

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

83461

0

0

83461

Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

17522

17522

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

87 304

0

0

87 304

100983

0

0

100983

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20300

20300

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

7500

7500

Szolgáltatási adó

B355

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3500

3500

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

31300

0

0

31300

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2050

2050

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

14198

14198

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

53

53

53

53

Egyéb működési bevételek

B411

215

215

503

503

Működési bevételek

B4

17 923

0

0

17 923

17911

0

0

17911

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

1124

1124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1124

0

0

1124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136 527

0

0

136 527

166938

0

0

250399

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 960

23 960

22153

22153

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 960

0

0

23 960

22153

0

0

22153

Finanszírozási bevételek

B8

23 960

23 960

22153

22153

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

0

0

160 487

189 091

0

0

189 091

4. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2021. évi költségvetési kiadása
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

54 470

54 470

58739

58739

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 835

9 835

10215

10215

Dologi kiadások

K3

56 598

56 598

59427

59427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

5550

5550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

6575

6575

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8665

8665

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3 449

3449

Tartalékok

K513

3 500

3 500

2 397

2397

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

15 580

21086

21086

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

10 369

10369

10369

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 080

1 080

4401

4401

Felújítások

K7

5 080

0

5 080

20700

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

157 482

157 482

186086

186086

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3005

3005

Központi irányítószervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

3005

3005

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

0

160 487

189 091

0

189 091

5. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K6

2021

0

0

0

0

0

0

Eszközbeszerzés

1 935

1 380

0

0

DRV eszközbeszerzés (koncesszós díj terhére)

8 434

8 434

0

0

Rendezvénysátor

0

260

0

0

Tűzcsap

0

295

0

0

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 369

10 369

0

0

6. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai célonként
(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése

Rovat

Kezdési és befejezési év

2021. évi előirányzat

2021. évet követő kiadás

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Teljesítés

K7

2021

0

0

Hegyközségi iroda felújítása

635

635

0

0

Régi orvosi rendelő felújítása

635

635

0

0

Régi könyvtár épületének felújítása

1 270

1 270

Belterületi utak felújítása teljes költség

2 540

18 160

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 080

20 700

0

0

7. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

31 433

31 433

31433

31433

Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.

B112

30 250

30 250

30250

30250

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 595

10 595

10595

10595

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 827

2 827

2827

2827

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések

B115

0

0

8314

8314

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

42

42

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

75 105

0

0

75 105

83461

0

0

83461

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

12 199

12 199

15476

15476

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

87 304

0

0

87 304

98937

0

0

98937

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15620

15620

Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

15620

0

0

15620

Vagyoni tipusú adók

B34

20 300

20 300

20300

20300

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7 500

7 500

7500

7500

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 500

3 500

3500

3500

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

0

0

31 300

31300

0

0

31300

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

850

850

2050

2050

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

15 698

15 698

14198

14198

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 107

1 107

1107

1107

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

Kamatbevételek

B408

40

40

40

40

Egyéb működési bevételek

B411

110

110

410

410

Működési bevételek

B4

17 805

0

0

17 805

17805

0

0

17805

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

1124

1124

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

1124

0

0

1124

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

136409

0

0

136409

164786

0

0

164786

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

23 949

23 949

22130

22130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8131

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

Áht.belüli megelőlegezés

B814

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

23 949

0

0

23 949

22130

0

0

22130

Finanszírozási bevételek

B8

23 949

23 949

22130

22130

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

186916

0

0

186916

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

31 384

0

0

31 384

33284

0

0

33284

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 718

0

0

5 718

5718

0

0

5718

Dologi kiadások

K3

52 516

0

0

52 516

55345

0

0

55345

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

0

0

5 550

5550

0

0

5550

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

6 575

6 575

6575

6575

Elvonások és befizetések

K502

2 325

2 325

3449

3449

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 180

3 180

8665

8665

Tartalékok

K513

3 500

3 500

2 397

2397

Egyéb működési célú kiadások

K5

15 580

0

0

15 580

21086

0

0

21086

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

114

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök besz. létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök besz. létesítése

K64

8 165

8 165

8051

8051

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa

K67

2 204

2 204

2204

2204

Beruházások

K6

10 369

0

0

10 369

10369

0

0

10255

Ingatlanok felújítása

K71

4 000

4 000

16299

16299

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

1 080

1 080

4401

4401

K7

5 080

0

0

5 080

20700

0

0

20700

Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése

K83

0

0

Felhalmozási célú támogatás áht.-belül

K84

0

Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

126197

0

0

126197

152052

0

0

151938

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

3 005

3005

3005

Központi, irányító szervi tám. folyósítása

K915

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

34 161

0

0

34 161

34864

0

0

34864

Finanszírozási kiadások

K9

34 161

0

0

34 161

34864

0

0

34864

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160358

0

0

160358

186916

0

0

186802

8. melléklet

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda 2021. évi költségvetési bevétele és kiadása
(ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.

B14

0

0

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről

B16

0

2046

2046

Működési c. tám. államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

2046

0

0

2046

Felhalmozási c. önkorm. tám.

B21

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről

B23

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

Fogyasztási adók

B352

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott áfa

B406

0

0

Áfa visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

13

13

13

13

Egyéb működési bevételek

B411

105

105

93

93

Működési bevételek

B4

118

0

0

118

106

0

0

106

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

118

0

0

118

2152

0

0

2152

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év működési maradványának igénybevétele

B8131

11

11

23

23

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11

0

0

11

23

0

0

23

Központi, irányító szervi támogatás

B816

31 156

31 156

31859

31859

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

31 167

0

0

31 167

31882

0

0

31882

Finanszírozási bevételek

B8

31 167

31 167

31882

31882

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

34034

0

0

34034

Kiadási Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

23 086

0

0

23 086

25455

0

0

25455

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 117

0

0

4 117

4497

0

0

4497

Dologi kiadások

K3

4 082

0

0

4 082

4082

0

0

4082

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre

K506

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre

K511

Tartalékok

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

K74

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

31 285

0

0

31 285

34034

0

0

34034

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

31 285

0

0

31 285

34034

0

0

34034

9. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai
(ezer Ft-ban)

Sor-szám

Bevételek

Rovat-szám

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

83 461

63 000

63 500

64 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

17 522

15 000

15 000

15 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

15 620

5 000

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

B3

31 300

38 000

38 000

39 000

5.

Működési bevételek

B4

17 911

17 800

17 800

18 000

6.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 124

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

9.

Költségvetési bevételek

B1-B7

166 938

138 800

134 300

136 000

10.

Hitel,kölcsön

B811

0

0

0

0

11.

Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele

B8131

6 704

2 000

4 200

4 500

12.

Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele

B8131

15 449

8 000

3 500

3 000

13.

Maradvány igénybevétele

B813

22 153

10 000

7 700

7 500

14.

Intézményfinanszírozás

B816

15.

Intézményfinanszírozás

Bevételek összesen:

189 091

148 800

142 000

143 500

Működési célú bevételek

158 022

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú bevételek

31 069

13 000

3 500

3 000

Bevételek mindösszesen:

189 091

148 800

142 000

143 500

Sor-szám

Kiadások

Rovat-szám

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

2024. évi előirányzat

1.

Személyi juttatások

K1

58 739

56 000

57 000

57 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 215

10 400

10 500

10 700

3.

Dologi kiadások

K3

59 427

38 000

39 600

41 400

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

8 000

8 000

8 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

21 086

23 400

23 400

23 400

6.

Beruházások

K6

10 369

5 000

3 500

3 000

7.

Felújítások

K7

20 700

8 000

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

9.

Költségvetési kiadások

186 086

148 800

142 000

143 500

10.

Áht.belüli megelőlegezés

K914

3 005

0

0

0

11.

Intézményfinanszírozás

K915

0

0

0

0

Kiadások összesen:

189 091

148 800

142 000

143 500

Működési célú kiadások

158 022

135 800

138 500

140 500

Felhalmozási célú kiadások

31 069

13 000

3 500

3 000

Kiadások mindösszesen:

189 091

148 800

142 000

143 500

10. melléklet

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
(ezer Ft-ban)

2021.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

0

0

Összesen

0

2022.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

2023.

EU program, projekt megnevezése

EU forrás

Saját forrás

Összesen

11. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Létszám (fő)

Eredeti

Módosított

Önkormányzat szakfeladatai

Polgármester

1

1

Karbantartó

2

2

Hivatalsegéd

1

1

Rendezvény szervező

1

1

Önkormányzat összesen

5

5

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Óvodavezető

1

1

Óvodapedagógus

2

2

Óvónő

1

1

Dajka

2

2

Lurkó Óvoda összesen

6

6

Önkormányzat összesen

11

11

Közfoglalkoztatottak

Közfoglalkoztatás

6

6

GINOP, TOP pályázat keretén belül foglalkoztatott

6

6

Közfoglalkoztatottak összesen

12

12

Önkormányzat mindösszesen

23

23

12. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

Összesen:

13. melléklet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)
(ezer Ft-ban)

Saját bevételek

2021

2022

2023

2024

2025

20….

20…..

20….

20….

a helyi adóból származó bevétel,

31 300

31 300

31 000

31 000

31 000

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

0

0

0

0

0

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

14 207

10 000

10 000

10 000

10 000

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

0

0

0

0

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

0

a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

0

0

0

0

0

Összesen:

45 507

41 300

41 000

41 000

41 000

Adósságot keletkeztető ügyletek

2021

2022

2023

2024

2025

20…..

20…

20….

20….

hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

értékpapír

0

0

0

0

0

váltó

0

0

0

0

pénzügyi lízing

0

0

0

0

0

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

0

0

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

0

0

0

0

0

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

14. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege
(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

eredeti

mód

eredeti

mód

Pénzforgalmi bevételek

136 527

166 938

Pénzforgalmi kiadások

156 987

186 694

Működési célú

136 527

151 318

Működési célú

141 538

155 625

Működési c.támogatás B1

87 304

100 983

Személyi jellegű kiadások

K1

54 470

58 739

Működési célú bevétel B4

17 923

17 911

Szoc.hozzájárulási adó

K2

9 835

10 215

Közhatalmi bevételek B3

31 300

31 300

Dologi kiadások

K3

56 598

59 427

Működési c. átvett p.eszközök B6

0

1 124

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 550

5 550

Működési célú tám.

K5

12 080

18 689

Áht.belüli megelőlegezés

K9

3 005

3 005

Felhalmozási célú

0

15 620

Felhalmozási célú

15 449

31 069

Intézményi beruházások

K6

10 369

10 369

Felhalmozási célú átvett p.e. B7

0

0

Felújítások

K7

5 080

20 700

Felhalmozási célú támogatások B2

0

15 620

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

0

0

Értékesítésből származó bevétel B5

0

0

Hitel

0

0

Hiteltörlesztés

0

0

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0

Rövid lejáratú hitelek

0

0

Rövid lejáratú hitel törlesztése

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 960

22 153

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 500

2 397

Működési célú pénzmaradvány B813

8 511

6 704

Működési célú tartalékok

3 500

2 397

Felhalmozási célú pénzm. B813

15 449

15 449

Általános és céltartalék

K513

3 500

2 397

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

160 487

189 091

KIADÁSOK ÖSSZESEN

160 487

189 091

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

160 487

189 091

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

160 487

189 091

Működési célú bevételek összesen

145 038

158 022

Működési célú kiadások összesen

145 038

158 022

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 449

31 069

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 449

31 069

160 487

189 091

160 487

189 091

15. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzat tartalékok előirányzata
(ezer Ft-ban)

Rovatszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

Kötelező önkorm. feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Összesen

K513

Általános

3500

3500

2397

2397

0

0

0

összesen

3500

3500

2397

2397

16. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának a többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
(ezer Ft-ban)

2021

2022

2023

2024

2025

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

17. melléklet

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatások
(ezer Ft-ban)

Támogatás megnevezése

létszám (fő)

Összeg (e/Ft.)

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

helyi adók közül az alábbiaknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

0

0

a magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény

1

8

az építményadó esetében biztosított kedvezmény

0

0

a telekadó kedvezmény

31

1 569

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

Támogatás mindösszesen:

32

1 577

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szőlősgyörök község díszpolgára részére, ez 2021.évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [ 22/2014.(XI.28.) kommunális adó rendelet ]

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szőlősgyörök községben élő magánszemély

tulajdonában álló első telek, 31 fő részesül kedvezményben 1.568.907.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

18. melléklet

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterv
(ezer Ft-ban)

Megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

Eredeti

Módosított

BEVÉTELEK

Műk.célú támog.áht-n belülről

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7275

7279

87 304

100 983

Felhalm.célú támog.áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 620

Közhatalmi bevételek

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

3300

3000

31 300

31 300

Működési bevételek

1200

1500

1200

1700

1200

1500

1500

1500

1700

1700

1700

1523

17 923

17 911

Hitel,kölcsön

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk. átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 124

Felh. c.egyéb bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

0

23960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 960

22 153

Bevételek összesen:

10975

11275

34935

11475

10975

11275

11275

11275

11475

11475

12275

11802

160 487

189 091

KIADÁSOK

Személyi juttatások

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4539

4541

54 470

58 739

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó

820

820

820

820

820

820

820

820

820

820

835

800

9 835

10 215

Dologi kiadások

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4716

4722

56 598

59 427

Ellátottak pénzbeli juttatásai

450

450

450

450

450

450

450

450

450

500

500

500

5 550

5 550

Egyéb műk. célú kiad.

1200

1200

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

680

12 080

18 689

Beruházások

0

1000

935

0

0

0

0

0

0

8434

0

0

10 369

10 369

Felújítások

0

0

2540

0

0

2540

0

0

0

0

0

0

5 080

20 700

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3500

3 500

2 397

Áht.belüli megelőlegezés

3005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 005

3 005

Egyéb felhalm.célú kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

14730

12725

15000

11525

11525

14065

11525

11525

11525

20009

11590

14743

160 487

189 091