Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 01. 16

Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 10.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól

2022.01.16.

Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, az 58/B. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Eljárási rendelkezések

1. § (1) A szociális támogatás megállapítása iránti kérelmet az illetékességgel rendelkező Bajnai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani. A támogatás igényelhető formanyomtatványon vagy a Hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozat formájában.

(2) A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek a döntésre jogosító hatáskörrel rendelkező szervhez történő továbbítása előtt - a Hivatal környezettanulmányt készíthet.

(3) A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli támogatás kifizetéséről a polgármester gondoskodik.

(4) A rendszeres pénzbeli támogatás kifizetése a Hivatal házipénztárában - kivéve a 6. §-ban, a 11. §-ban meghatározott támogatásokat - havonta 5-ig történik. A nem rendszeres pénzbeli támogatás kifizetésének időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(5) A 6. §-ban meghatározott iskolába járási települési támogatás 3 havonta, a hónap 5. napjáig, a házipénztárban kerül kifizetésre.

(6) Az 5. §-ban meghatározott 70 éven felüliek pénzbeli támogatása minden év november 30-ig kerül kifizetésre.

(7) A 10. §-ban meghatározott beiskolázási támogatás minden év szeptember 30-áig kerül kifizetésre.

2. Települési támogatás

2. § (1) Települési támogatás nyújtható:

a) Sürgős szükség, rendkívüli élethelyzetre,

b) Elemi csapásra, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állományra, betegségre, balesetre

c) temetési támogatásra

d) lakhatás költségeinek támogatására

e) gyógyszertámogatásra

f) 3-14 év közötti óvodás és iskolás, valamint 14 évet betöltött általános iskolás gyermekek karácsonyi támogatására

g) 70 év felettiek karácsonyi támogatására

h) iskolába járási támogatás

i) 18 év alatti gyermekek speciális étkezésére

j) óvoda étkeztetés térítési díjának támogatására

k) beiskolázási támogatásra

l) gyermek születésekor adott támogatásra

(2) A települési támogatás egy összegben vagy havi rendszerességgel is megállapítható.

(3) Egy összegben megállapított település támogatás esetén, negyedévente (a kérelem benyújtásának dátuma alapján) egy alkalommal nyújtható be újabb települési támogatás iránti kérelem.

(4) Havi rendszerességgel megállapított települési támogatás esetén – a havi rendszerességgel megállapított települési támogatás lejártáig (a kérelem benyújtásának dátumától számítva) újabb települési támogatás iránti kérelem nem nyújtható be.

(5) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő rendkívüli életkörülményei az azonnali segítséget indokolja, hivatalból jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az települési támogatás összege egy összegben megállapított támogatás esetén maximum 100.000 Ft-ig, havi rendszerességű támogatás esetén pedig maximum 30.000 Ft/hó összegig terjedhet. Ebben az esetben a megállapításhoz csak írásos kérelem és az igénylés okának megjelölése szükséges.

(6) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset esetében hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható az rendkívüli települési támogatás. Ebben az esetben az települési támogatás összege maximum 100.000 Ft-ig terjedhet.

3. § (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként, települési támogatás nyújtható azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 20. § (1) bekezdése alapján nem lett volna köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó részére, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetés költségeinek viselése akkor veszélyezteti a temetésről gondoskodó kérelmező saját, illetve a családja létfenntartását, ha egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 1500%-át, egyedül élő esetén annak 1000%-át, egyedülálló esetén annak 1000 %-át nem haladja meg.

(3) A (1) bekezdés szerinti települési támogatás kérelmet, legfeljebb a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

(4) A (1) bekezdésben meghatározott temetési költséghez való hozzájárulásként nyújtott települési támogatás mértéke - rászorultsághoz igazodva – a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének maximum 30 %-a.

4. § (1) A helyi önkormányzat – települési támogatás keretében – minden, a Bajnán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel- szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve – 3-14 év közötti gyermeke(i) részére, akik óvodai, vagy iskolai, vagy azon 14 év feletti gyermeke(i) részére akik még általános iskolai jogviszonnyal rendelkeznek, december hónapban, pénzbeni támogatásként, karácsonyi támogatást ad, 5000 Ft értékben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) a 14 évet betöltött gyermek esetében, iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolás) Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat legkésőbb minden év november 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

5. § (1) Települési támogatás keretében minden 70. életévét betöltött, Bajnán állandó lakcímmel rendelkező lakos részére, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át, karácsonyi támogatást ad, 15.000.- Ft értékben.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:
Jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a kérelmező - többek között - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

6. § (1) A helyi önkormányzat, a Bajnán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel- szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve - részére, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át, az iskolai oktatás idejére iskolába járási támogatást nyújt azon gyermekei után, akik más településen folytatják nappali rendszerű gimnáziumi, középiskolai tanulmányaikat.

(2) Az iskolába járási támogatás havi összege gyermekenként 5 000 Ft/hó, mindaddig, amíg a gyermek tanuló jogviszonyban áll.

(3) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, illetve

b) a 14 évet betöltött gyermek esetében, iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolás) Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat első alkalommal, legkésőbb minden év november 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(4) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

7. § (1) Eseti települési gyógyszertámogatás adható azon bajnai lakóhelyű személyek gyógyszerkiadásainak csökkentésére, akiknek magas a gyógyszerkiadásuk és közgyógyellátásra nem jogosultak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban azok részesülnek, akiknek az egy főre számított családi jövedelemhatárta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén annak 400 %-át, egyedülálló esetén annak 400 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátási költsége meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 25 %-át.

(3) A települési gyógyszertámogatás mértéke – rászorultsághoz igazodva – alkalmanként minimum 3.000 Ft, maximum 30.000 Ft lehet. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

8. § Jövedelemhatártól függetlenül települési támogatás jár annak a Bajnán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel- szerűen itt élő szülőnek (elvált szülők esetén azon szülőnek, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve), akinek iskolarendszerű oktatásban tanuló, 18 évét be nem töltött gyermekének az étkeztetését - speciális diétájára való tekintettel - az önkormányzat vagy az iskola, intézményi közétkeztetés keretében nem tudja biztosítani. A települési támogatás megállapításának feltétele a szülő által benyújtott szakorvosi igazolás, és az intézményi közétkeztetést biztosító cég nyilatkozata arról, hogy a gyermek számára előírt diétás étrendet nem tudja biztosítani. A támogatás 1 tanévre kerül megállapításra, mértéke havi 25 000 Ft. A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

9. § (1) A helyi önkormányzat az óvodai nevelés idejére az óvodai étkeztetés térítési díjához települési támogatást nyújt azon Bajnán állandó lakhellyel rendelkező szülők részére akinek gyermeke:

a) Bajnán állandó lakhellyel rendelkezik és

b) Bajnai Napközi Otthonos Óvodában óvodai nevelésben részesül és

c) családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át és

d) nem részesül a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ingyenes étkeztetésben.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:
Jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a kérelmező - többek között - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A települési támogatás 1 tanévre kerül megállapításra, mértéke 8000.-Ft., azaz nyolcezer Ft.

10. § (1) A helyi önkormányzat, a Bajnán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitel- szerűen itt élő szülő(k) – elvált szülők esetén azon szülő, aki a gyermeket neveli és akinél a gyermek állandó lakcíme be van jelentve - részére, gyermeke(ik) általános iskolai aktuális tanévi tanulmányainak megkezdéséhez, minden év szeptember 30-áig gyermekenként egyszeri 10.000 Ft beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át .

(2) A támogatás megállapításának feltétele:

a) Jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének, és

b) iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolásokat) Hivatalhoz történő benyújtása. Az iskolalátogatási igazolásokat (jogviszony-igazolásokat) legkésőbb minden év augusztus 30-áig kell a Hivatalhoz benyújtani.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

11. § (1) Gyermek születése esetén a Bajnán állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő lakosok részére az önkormányzat, pénzbeni települési támogatásként, a gyermekük születésétől számított 2 hónapon belül 100.000 Ft összegű pénzbeni támogatást nyújt, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át.

(2) A támogatás megállapításának feltétele:
Jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelem benyújtása, melyben a szülő - többek között - büntetőjogi felelősége tudatában nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi viszonyai megfelelnek a támogatás igénylésének.

(3) A támogatás megállapítása a polgármester hatásköre.

12. § (1) Lakhatási költségekhez, települési támogatás nyújtható annak:

a)akinek az egy főre számított családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 300%-át, egyedül élő esetén annak 400%-át, egyedülálló esetén annak 400%-át nem haladja meg.
b)amennyiben a kérelmező vagy közeli hozzátartozója
munkaviszonnyal nem rendelkezik és az állami foglalkoztatási szervvel (munkaügyi központtal), működjön együtt, álláskeresőként regisztráltassa magát.
(2)Lakhatási költségekhez nyújtott települési támogatást 6 havi rendszerességgel kell megállapítani, havi összege rászorultságtól függően maximum 30 000 Ft./hó összeg lehet.

13. § (1) A települési támogatás keretében szabályozott ellátásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.

(2) A rendelet 2. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezéseit a 3. § és 12. §-ban foglalt támogatásokra nem lehet alkalmazni.

(3) A 4. §-ban, 6. §-ban, 9. §-ban, 10. §-ban, 11. §-ban foglalt támogatások esetében a kérelmet a rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Az 5. §-ban foglalt támogatás esetében a kérelmet a rendelet 2. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A 3. §-ban, a 7. §-ban és a 12. §-ban foglalt támogatás esetén a kérelmet a rendelet 3. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A 8. §-ban meghatározott támogatást a rendelet 4. mellékeltében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani az abban szereplő mellékletek csatolásával.

(7) E rendelet szerint nyújtott településülési támogatások felhasználásának jogszerűségét a hivatal szociális ügyintézője környezettanulmány készítésével, vagy a pénzbeli támogatás felhasználásáról szóló bizonylat, dokumentum bekérésével ellenőrizheti.

3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások

14. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások körében az önkormányzat

a) étkeztetést

b) házi segítségnyújtást

c) családsegítő szolgáltatást biztosít.

a.) Étkeztetés

15. § (1) Az önkormányzat a étkeztetési szolgáltatást saját fenntartásában működő Napközi Otthonos Óvoda főzőkonyháján keresztül biztosítja.

(2) Az étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg, napi egyszeri meleg étkezést (ebéd) biztosít a rászorultnak.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az ellátást igénylő jövedelemigazolását.

(4) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről a Bajna Község Polgármestere dönt és határozatban értesíti az érintetteket.

(5) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítását és a befizetés rendjét külön rendelet szabályozza.

(6) A térítési díjat utólag, minden hó 6. napjáig kell fizetni.

(7) Étkeztetésben azok részesülhetnek, akik

a) 65. életév feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk,

d) pszichiátriai betegségük,

e) szenvedélybetegségük vagy

f) hajléktalanságuk miatt önmaguk illetve eltartottjuk napi egyszeri meleg étkezéséről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni, és egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1000%-át.

(8) A (7) bekezdés vonatkozásában az a személy minősül :

a) egészségi állapota alapján rászorultnak, akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa évente igazolást ad ki, hogy betegségéből eredően önmaga illetve eltartottja legalább napi egyszeri meleg étkezéséről nem tud gondoskodni.

b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okiratot vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt bemutatja,

c) pszichiátriai vagy szenvedély-betegnek, akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye igazolja,

d) hajléktalannak, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, feltéve, hogy szokásos tartózkodási helye Bajnán van.
A kérelmező életvitelében beállott súlyos egészségét veszélyeztető körülmény fennállásakor, igazolásoktól el kell tekinteni, és azok hiányában is biztosítani kell a rászorult számára a szociális étkeztetést.

(9) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a gondozott:

a) térítési díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti

b) számára az ellátás nem indokolt

c) az igényétől eláll vagy

d) meghal

(10) A (8) bekezdés b) pontjában fennálló feltétel meglétét évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során, a megállapítás alapjául szolgáló feltételek megszűnése esetén az ellátást meg kell szüntetni a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától.

(11) A (8) bekezdés a), c), d) pontjának fennállását a Bajnai Napközi Otthonos Óvoda Intézményvezetőjénél be kell jelenteni. A bejelentést követő 2. napjától az étkeztetést a Polgármester határozattal megszünteti.

b.) Házi segítségnyújtás

16. § Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatást ellátási szerződés formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Szociális Alapellátó Szolgálat útján biztosítja.

c). Családsegítés

17. § .Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást társulás formájában a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretei között működő Dorog és térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosítja.

4.Köztemetés

18. § A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört Bajna Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.

5. Egyéb rendelkezések

19. § Az e rendelet 2. §-ában, 11. §-ában, 12. §-ában és 13. §-ában foglalt települési támogatások megállapítása iránti eljárás a családsegítő szolgálat, védőnő vagy általános iskola, óvoda írásos jelzése alapján hivatalból is megindítható.

6. Záró rendelkezések

20. §1

21. § Ez a rendelet 2022. január 15-én lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
Települési támogatás megállapításhoz
Kérelmező neve:………………………………………………………………….……………..
Kérelmező születési neve:…………………………………………………………………….....
Anyja neve:………………………………………………………………………………...…....
Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….....
Társadalom biztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Kérelmezett támogatás fajta (aláhúzandó): Egyszerre egy támogatási fajtát húzzon alá.
a) 3-14 év közötti és 14 évet betöltött általános iskolás gyermekek karácsonyi támogatására
b) iskolába járás támogatására
c) óvoda étkeztetés térítési díjának támogatására
d) beiskolázási támogatásra
e) gyermek születésekor adott támogatásra
A kérelmezővel egy családban élő közeli hozzátartozók [1] adatai:

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja
neve:

Rokoni kapcsolat:

TAJ:

Havi jövdelem:

Alulírott Kérelmező büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmezett támogatásfajtára előírt jogosultsági feltételeknek megfelelek és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Az a) pontban meghatározott támogatás esetében amennyiben a támogatást 14 évet betöltött általános iskolás kiskorúra igénylik, valamint a b),d) pontban meghatározott támogatás igényléséhez szükséges a iskolalátogatási igazolás (jogviszony-igazolás) benyújtása.
Dátum: Bajna, …… év …………hó……nap.
…………………………………..
Kérelmező
[1] 1993. évi III. tv. 4. § d) pontja alapján: d)23 közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db)24 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)25 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd)26 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

2. melléklet

KÉRELEM
Települési támogatás megállapításhoz
Kérelmező neve:………………………………………………………………….……………..
Kérelmező születési neve:…………………………………………………………………….....
Anyja neve:………………………………………………………………………………...…....
Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….....
Társadalom biztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
a.)70 év felettiek karácsonyi egyszeri pénzbeli támogatására
A kérelmezővel egy családban élő közeli hozzátartozók [1] adatai:

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja
neve:

Rokoni kapcsolat:

TAJ:

Havi jövdelem:

Alulírott Kérelmező büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmezett támogatásfajtára előírt jogosultsági feltételeknek megfelelek és a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 1500%-át.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: Bajna, …… év …………hó……nap.
………………………………….. Kérelmező
[1] 1993. évi III. tv. 4. § d) pontja alapján: d)23 közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db)24 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)25 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd)26 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

3. melléklet

KÉRELEM
Települési támogatás megállapításhoz
Kérelmező neve:………………………………………………………………….……………..
Kérelmező születési neve:…………………………………………………………………….....
Anyja neve:………………………………………………………………………………...…....
Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….....
Társadalom biztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Kérelmezett támogatás fajta (aláhúzandó:Egyszerre csak egy támogatási fajtát húzzon alá
a) Elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset miatti rendkívüli települési támogatás
b) temetési támogatás
c) lakhatás költségeinek támogatása
d) gyógyszertámogatás (havi gyógyszerköltség: …………………………. Ft)
Kérelem indoka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Amennyiben temetés miatt igényli a támogatást,
Az eltemetett hozzátartozó neve:……………………………………
Rokoni kapcsolat:……………………………………………………
A haláleset ideje:…………………………………………………….
A temetés költségei:…………………………………………………
A kérelmező havi jövedelme:……………………………. Ft/hó
A kérelmezővel egy családban élő közeli hozzátartozók [1] adatai:

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja
neve:

Rokoni kapcsolat:

TAJ:

Havi jövdelem:

Egyéb jövedelmek:
Gyermektartásdíj:………………………………………………….…..Ft
Családi pótlék:…………………………………………………………Ft
Önkormányzati egyéb rendszeres támogatás:…………………………Ft


Együtt élők összes jövedelme:…………………………Ft (ügyintéző tölti ki)
Egy főre jutó jövedelem:……………………………….Ft(ügyintéző tölti ki)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: Bajna, …… év …………hó……nap.
…………………………………..
Kérelmező
A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, az eredeti temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást, háziorvos által kimutatott, patika által beárazott gyógyszerköltséget.
Lakhatási támogatás esetén a kérelemhez mellékelni kell a lakhatás költségeit igazoló közüzemi számlákat.
[1] 1993. évi III. tv. 4. § d) pontja alapján: d)23 közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db)24 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)25 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd)26 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

4. melléklet

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításhoz
(Sürgős szükség esetén, rendkívüli élethelyzet miatt)
valamint a 18 év alatti gyermekek speciális étkezésének
támogatás megállapításához
Kérelmező neve:………………………………………………………………….……………..
Kérelmező születési neve:…………………………………………………………………….....
Anyja neve:………………………………………………………………………………...…....
Születési helye, ideje (év, hó, nap):……………………………………………………………..
Lakóhely:………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely:…………………………………………………………………………….....
Társadalom biztosítási Azonosító Jele: __ __ __-__ __ __-__ __ __
Kérelem indoka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A kérelmezővel egy családban élő közeli hozzátartozók [1] adatai

Név:

Szül. hely, idő:

Anyja
neve:

Rokoni kapcsolat:

TAJ:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatóságról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv alapján a NAV-nál ellenőrizhető.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Dátum: Bajna, …. év ……………hó……nap.
…………………………………..
Kérelmező
A kérelemhez mellékelni kell a gyermek speciális diétájának szükségességét alátámasztó orvosi igazolást. Az étkeztetést ellátó szolgáltató igazolása hivatalból kerül beszerzésre a benyújtott orvosi igazolás alapján.
[1] 1993. évi III. tv. 4. § d) pontja alapján: d)23 közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db)24 a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
dc)25 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd)26 a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a db)vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;
1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.