Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 14 - 2022. 01. 14

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.14.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az őt helyettesítő alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy egyéb körülmény indokolja, a képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható.

(2) A munkatervben foglaltakon túl, halasztást nem tűrő esetben rendkívüli ülést hívhat össze a polgármester. Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök) nem intézkedik, abban az esetben a képviselő-testület ülését a kormányhivatal hívja össze.Sürgős, halasztást nem tűrő esetben a meghívást, az ülést megelőzően 24 órával korábban is elegendő a képviselők tudomására hozni. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, az írásbeliségtől is el lehet tekinteni, azonban a sürgősség okát közölni kell”

(2) A Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 10. § (5)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület rendkívüli ülését az Mötv.44. §-án kívüli esetekben a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, mindkettőjük akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze. A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni 2 fő települési képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának kérelmére a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belüli időpontra. A kérelemben meg kell jelölni az összehívás indokát, az ülés helyét, napirendjét, időpontját, valamint a kérelemhez csatolni kell az előterjesztést.

(6) A képviselő-testület ülésének összehívásáról a munkaterv alapján polgármester gondoskodik. A meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét, idejét,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendek előterjesztőjét.

(7) A meghívót a polgármester írja alá. A meghívóhoz csatolni kell az előterjesztéseket. A meghívó és az előterjesztések elektronikus úton kerülnek kiküldésre az önkormányzati képviselők e-mail címére, valamint a meghívottak részére.

(8) Az ülésre szóló meghívót és írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják.

(9) A (8) bekezdés rendelkezéseitől eltérni csak kivételes esetben és a polgármester előzetes engedélyével lehet.

(10) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület ülése formális meghívó nélkül telefonon vagy elektronikus úton is összehívható.

(11) A képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról, helyéről és napirendjéről a meghívó kiküldésével egyidejűleg a település lakosságát is tájékoztatni kell. A tájékoztatás a községben elhelyezett hirdetőtáblákon és a település hivatalos honlapján történik.””

2. § Hatályát veszti a Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelet 10. § (12) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.