Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2019. 05. 31

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. §  1. A rendelet területi hatálya Tiszaújváros közigazgatási területén Tiszaújváros Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete által elfogadott településszerkezeti tervben megjelölt lakóterületeken, településközponti vegyes területen, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen, üdülőterületen, különleges területen – kivéve erőmű terület, közműterület, mezőgazdasági üzemi terület és szennyvíztisztító terület – elhelyezkedő ingatlanokra terjed ki.
  2. A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Htv.) szerint ingatlanhasználónak minősülnek.
  3. A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére, valamint az erre vonatkozó önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására.
  4. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzésével és annak kezelésével összefüggő tevékenységre.


2. A közszolgáltatás tartalma


2. §


(1) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége:

a) a települési hulladék közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben vagy hulladékgyűjtő zsákban állandó járatterv[1] szerinti gyűjtésére;

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben vagy gyűjtőzsákban állandó járatterv[2] szerinti, hulladékgyűjtő szigetről és hulladékgyűjtő pontról történő gyűjtésére;

c)[3] a zöldhulladék erre a célra szolgáló gyűjtőzsákban vagy gallyakat kötegelve házhoz menő rendszerű gyűjtésére;

d) a háztartási üveghulladék erre a célra rendszeresített gyűjtőzsákban történő házhoz menő rendszerű gyűjtésére;

e)[4] a lomhulladék évente két alkalommal térítésmentesen, egyedi házhoz menő rendszerben történő gyűjtésére, az ingatlanhasználó részéről történő megrendelés alapján;

f)[5] a veszélyes és nem veszélyes hulladék hulladékgyűjtő udvarban történő átvételére;

g)[6] hulladékgyűjtő udvar üzemeltetésére;

h)[7] települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék, veszélyes és nem veszélyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgazdálkodási létesítménybe történő szállítására;

i) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék kezelésére, előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására

terjed ki.

 (2) [8]Az elhagyott, vagy az ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és kezelése nem minősül a közszolgáltatás körében ellátandó feladatnak, arról a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével az Önkormányzat gondoskodik.


3. A közszolgáltató és a lerakóhely megnevezése


3. §


 (1)[9] Az Önkormányzat e rendeletben foglaltak szerint a közszolgáltatásról a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: társulás)  – székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. – útján gondoskodik.

 (2)[10] A közszolgáltatási feladatokat – a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – a BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. az alvállalkozóin, a MIREHUKÖZ Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1., KÜJ: 103165710), a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (székhelye: 3916 Bodrogkeresztúr 0172/38 hrsz., KÜJ: 103214177) és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1., KÜJ: 103212667) keresztül látja el.

(3) A társulással közszolgáltatási szerződést kötő közszolgáltató haladéktalanul köteles a társulás és az Önkormányzat felé bejelenteni, ha a közszolgáltatási tevékenység ellátásához alvállalkozót kíván igénybe venni, illetve megjelölni az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet.


II. Fejezet

A közszolgáltatás ellátása


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


4. §


 (1)[11] A közszolgáltató a települési szilárd hulladék begyűjtéséről heti rendszerességgel - a szelektív és zöldhulladék begyűjtéséről kétheti rendszerességgel -, az általa előre meghatározott időpontban, a hulladéknaptár szerint köteles gondoskodni. A közszolgáltató a honlapján a hulladék gyűjtésére, szállítására vonatkozó járattervét köteles közzétenni, változás esetén aktualizálni. A járatterv egyértelműen behatárolható településrészre (utca, szükség esetén házszám) vonatkozóan tartalmazza a rendszeresített edényzet ürítési napját.

(2) A hulladéktároló edények ürítésének gyakorisága a következő:

a) Tiszaújváros lakótelepi tömbházas beépítésű lakóterületein, társasházak, lakásszövetkezetek esetén heti három alkalommal hétfői, szerdai, pénteki napokon;

b) Tiszapart városrész tömbházas beépítésű lakóterületein, társasházak, lakásszövetkezetek esetén heti két alkalommal hétfői és pénteki napokon;

c) A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál heti egy alkalommal: Tiszapart városrészben hétfői napon, Tiszaszederkény városrészben keddi napon, Kertváros városrészben szerdai napon.

(3) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az Önkormányzatot és az ingatlanhasználót a változás bekövetkezte előtt 10 nappal hirdetmény útján köteles tájékoztatni.

(5) Az ingatlanhasználónak a települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(6) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket köteles használni.

(7) A települési szilárd hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű

a) 60 literes

b) 80 literes

c) 120 literes

d) 240 literes

e) 770 literes

f) 1100 literes

hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölésével és a közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik.

(8) A rendszeresített edényzetben elhelyezhető települési hulladék súlya:

 a)       60 literes esetében legfeljebb 15 kg

 b)       80 literes esetében legfeljebb 17 kg

 c)       120 literes esetében legfeljebb 27 kg

 d)       240 literes esetében legfeljebb 50 kg

 e)       770 literes esetében legfeljebb 175 kg

 f)        1100 literes esetében legfeljebb 250 kg

lehet.

(9)  A gyűjtőedényzetről a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A gyűjtőedényzet biztosítása történhet a társulás vagy más szervezet által beszerzett gyűjtőedények ingatlanhasználó részére történő használatba adásával is.

 (10) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a közszolgáltatótól az elszállítás és a hulladékkezelés díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel ellátott hulladékgyűjtő zsák alkalmazható, amennyiben

a) az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége alkalmilag meghaladja a gyűjtőedény űrtartalmát,

b) az ingatlanon keletkező hulladék a szabványos gyűjtőedénybe nem fér bele, de háztartási hulladéknak minősül,

c) a többlethulladék miatt az edény túlsúlyos lenne.

A rendszeresen keletkező többlethulladék szabványos edényzetben történő elszállítására (2. gyűjtőedény) az ingatlan használója külön megállapodást köteles kötni a közszolgáltatóval. A külön megállapodás hiányában a közszolgáltató nem köteles a többlethulladékot tartalmazó edényt kiüríteni.

(11) A (7) bekezdés a) pontjában meghatározott 60 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó természetes személy abban az esetben veheti igénybe, ha a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, és ezt az Önkormányzat által kiadott igazolással a közszolgáltató felé bizonyítja. A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti annak tényét, hogy az ingatlanhasználó a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja-e.

 (12)[12] A társasházak, tömblakásos épületek, gazdálkodó (kereskedelmi) egységek, szervezetek, intézmények a szolgáltatás igénybevételére külön megállapodást kötelesek kötni az általuk használt darabszámú és űrtartalmú edényzet ürítésére a közszolgáltatóval. A külön megállapodás hiányában a közszolgáltató nem köteles a kihelyezett hulladékot elszállítani.

(13) Balesetveszélyes (éles, csorbult, törött), nem szabványos és fedetlen gyűjtőedények használata tilos.


5. Lomtalanítás


5. §


(1) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék-elszállítást a közszolgáltató ingatlanonként házhoz menő rendszerben látja el az ingatlanhasználó által személyesen az ügyfélszolgálaton vagy elektronikus levélben az erre a célra rendszeresített és aláírt bejelentő lap útján megtett igénybejelentése alapján, térítésmentesen évente két alkalommal, az igénylést követő 30 munkanapon belül, a közszolgáltató által meghatározott napon. A lomtalanításra csak az az ingatlanhasználó tarthat igényt, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el. A lomtalanítási szolgáltatás keretén belül azon nagytömegű hulladékokat, amelyek az erre rendszeresített szállítójárműre gépi vagy két rakodómunkás kapacitásához mérten nem felrakhatók, a közszolgáltató nem köteles elszállítani.

(3) A lomtalanítás során átadásra kerülő hulladék nem tartalmazhat

a) háztartási hulladékot,

b) veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékot,

c) azbesztet tartalmazó hulladékot,

d) veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot,

e) szerves és szervetlen oldószereket,

f) savakat, lúgokat,

g) nehézfém tartalmú hulladékot,

h) olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, háztartási sütőolajat és zsírokat,

i) fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya),

j) gyógyszereket,

k) éles és hegyes eszközöket (injekciós tű, fecskendők, vágó- és szúróeszközök),

l) növényvédőszereket és azok csomagolóanyagát,

m) építési-bontási törmeléket,

n) gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsot,

o) elektronikai hulladékot,

p) zöld növényi hulladékot, kerti biohulladékot,

q) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladékot,

r) elkülönítetten gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladékot.


6. A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése


6. §


(1) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten (papír, fehér és színes üveg, műanyag) és hulladékgyűjtő ponton (fehér és színes üveg) a hulladékfajta szerinti elkülönítésre szolgáló gyűjtőedényben is elhelyezheti. A gyűjtőszigetek és gyűjtőpontok elhelyezkedését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Gyűjtősziget és a gyűjtőpont használata esetén a szelektíven gyűjtött hulladéknak a gyűjtőhelyre szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtákkal ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a szelektív hulladékgyűjtő sziget, hulladékgyűjtő pont és környékük tisztántartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(4) A hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékgyűjtő pontokon elhelyezett gyűjtőedényzet rendszeres vagy szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi.

(5) A szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét a közszolgáltató az edények telítődésének függvényében üríti. A településen köztisztasági feladatok ellátásával megbízott szervezet jelzése alapján a közszolgáltató legfeljebb 48 órán belül köteles soron kívül járattervbe igazítani és a szelektív hulladékgyűjtő sziget hulladékgyűjtő edényzetét üríteni.

(6) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés kiterjed a Kertváros városrész, Tiszaszederkény városrész, valamint Tiszapart városrész területén az ingatlanhasználónál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött műanyag, papír-, fém- és üveghulladékokra, továbbá a háztartásban képződő zöldhulladékra.

(7) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű 120 literes MSZ EN 840-1 sárga színű hulladékgyűjtő edényzet, illetve a közszolgáltató által rendszeresített emblémás zsák igénybevételével történik.

(8) A házhoz menő, elkülönített hulladékgyűjtéshez szükséges, hulladékféleségekre utaló jelzéssel ellátott hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató térítésmentesen biztosítja. A zsákokban a jelzett hulladékfajtán kívül egyéb hulladék elhelyezése tilos.

(9) A házhoz menő szelektív- és zöldhulladék-gyűjtést a közszolgáltató kéthetenkénti – üveghulladék esetében havi - rendszerességgel végzi.

(10) A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtésének naptári évenként legalább 10 alkalommal a tárgyév március 1. - december 15. közötti időszakában, kétheti rendszerességgel tesz eleget, a szállítások időpontját hulladéknaptárában teszi közzé.

(11) A közszolgáltató minden év január hónapjában 2 alkalommal a lakossági gyűjtőedényzet mellé kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el.


7. Hulladékudvar


7. §


(1) A közszolgáltató a Tiszaújváros, Perényi út 1144/39 hrsz-ú ingatlanon hulladékudvart üzemeltet.

(2) A közszolgáltató kifüggeszti és honlapján közzéteszi:

a) a hulladékgyűjtő udvar(ok) címét, megközelíthetőségét;

b) nyitvatartási idejét;

c) az adott hulladékudvaron átvehető hulladékok típusát, esetlegesen azok legnagyobb átadható mennyiségét;

d) a díjfizetés ellenében átvehető hulladékok körét és azok átvételi díját;

e) a hulladékudvarok működési szabályzatát.

(3) A közszolgáltató az általa üzemeltetett és arra alkalmas hulladékudvaron a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott módon átveszi a természetes személy ingatlanhasználóknál keletkező és a közszolgáltató saját kapacitását figyelembe véve külön térítés ellenében a jogi személynél keletkező

a) elektronikai hulladékot,

b) lomhulladékot,

c) szárazelemet,

d) fáradt olajat,

e) háztartási veszélyes hulladékot,

f) elkülönítetten gyűjthető papír-, műanyag-, üveghulladékot,

g) háztartási zöldhulladékot.

(4) A közszolgáltató megtagadhatja a hulladékudvarra szállított települési hulladék átvételét és elhelyezését, ha az adott hulladék hulladékfajta szerinti elkülönítése nem felel meg a jogszabályban vagy a hulladékudvar működési szabályzatában meghatározott követelményeknek.

(5) Az igénybevétel feltétele a közszolgáltatási területre vonatkozó lakcímkártya bemutatása és az utolsó esedékes közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

(6) A hasznosítható hulladékok (csomagolási papír-, műanyag-, üveg-, fémhulladék) kivételével, melyek mennyiségi korlátozás nélkül szállíthatóak be a hulladékudvarba, az ellenérték nélkül átadásra kerülő leadható hulladék mennyisége negyedévente legfeljebb 250 kg.

(7) A gazdálkodó szervezetek a hulladékudvar közleményében meghatározott mértékű kezelési díj ellenében jogosultak – külön megállapodás alapján – a hulladékudvar szolgáltatásait igénybe venni.


8. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai


8. §


A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése mind az ingatlanhasználók, mind a közszolgáltató tekintetében.


9. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


9. §


(1) A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet kiürítését, illetve a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) az ingatlanhasználó által kihelyezett edényzet nem felel meg az előírásoknak (nem szabványos, nem rendszeresített, azonosító jellel nem ellátott), vagy olyan mértékben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti,

b) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható és nem minősül települési hulladéknak(különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék),

d) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,

e)  a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető,

f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, ezért fedele nem lecsukható, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott, rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre,

h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.

(2) A közszolgáltató a jogszabályokban, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról. A közszolgáltató kötelessége a település területén kialakított hulladékgyűjtő szigetek és hulladékgyűjtő pontok konténereinek ürítése.

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. A gondatlan ürítésből adódóan a gyűjtőedény javításának vagy új edényzet biztosításának költségei a közszolgáltatót terhelik. A közszolgáltató köteles az esetleges javítási munka időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. 

(4) Ha a közszolgáltató tulajdonát képező gyűjtőedény az ingatlanhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából adódóan használhatatlanná válik, annak pótlása az ingatlanhasználót terheli.

(5) Az 5 évnél régebbi edényzetben bekövetkezett töréskárok esetén – ellenkező bizonyításig - vélelmezni kell, hogy annak oka az ún. anyagfáradás.

(6) Az edényzetben bekövetkezett kár megtérítésének igénylése esetén az ingatlanhasználó köteles igazolni a használatba vonás időpontját az edényzet beszerzéséről vagy átvételéről szóló okirat bemutatásával. Igazolás hiányában az edényzet 5 évet meghaladó használati időtartamát vélelmezni kell.

(7) A hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítéskor, valamint a szállítás folyamán ne szóródjon ki és környezetszennyezést ne okozzon.

(8) Az ürítésből vagy szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a szétszóródott hulladék feltakarításáról, a terület szennyezés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(9) Amennyiben a közszolgáltató tevékenységét a meghatározott időpontban elvégezni nem tudja, e tényről haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot és az elmaradt szolgáltatást 48 órán belül pótolja.

(10) A közszolgáltató köteles a Képviselő-testület számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves értékeléséhez.


10. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


10. §


(1) Az ingatlanhasználó hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettsége, hogy

a) a települési szilárd hulladékot e rendeletben meghatározott módon az elszállításra történő átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

b) a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe vegye, továbbá a közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza.

(2) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezéstől számított 15 napon belül az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak köteles írásban bejelenteni és szerződéskötési kötelezettségének eleget tenni.

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlana területén belül köteles elhelyezni, kivéve, ha a gyűjtőedényt a közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából a tömblakásos övezetben közterületen helyezték el.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a közterületen begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt, valamint a lomtalanításba bevont feleslegessé vált hulladékot legfeljebb a 4. § (2) bekezdésében meghatározott szállítási napot megelőző napon 18 órától lehet kihelyezni a közterületre. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. Az ürítést követően az edényzetnek a közterületről történő eltávolítása – a társasházak kivételével - az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Az ingatlanhasználó a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot az általa használt tárolóedényében köteles gyűjteni. Tilos a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edényben elhelyezni.

(7) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.11. §


(1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó, illetve olyan hulladékot rakni, amely a kiürítést végző dolgozók egészségét, testi épségét, életét veszélyezteti, illetve a begyűjtés során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, valamint ártalmatlanítása, hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító, hasznosító telep berendezéseit.

(2) A kiürítés megtagadásáról a megtagadás okának feltüntetésével a közszolgáltató 8 napon belül értesíti az ingatlanhasználót, és ezzel egyidejűleg e tényt a járatnaplóban is rögzíti. Az ezen okból el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely a gyűjtőedényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlanhasználó köteles a visszamaradt hulladékot kiüríteni, a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.

(4) A 60, 80 és 120 literes háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az ingatlan használója gondoskodik. A társasházak és a közszolgáltatást igénybevevő egyéb résztvevők rendelkezésére bocsátott gyűjtőedények időszakonkénti mosásáról és fertőtlenítéséről megrendelés alapján és külön térítési díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik évente kétszer, július és szeptember hónapban.


11. Az ügyfélszolgálat


12. §


 (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak kivizsgálása, orvoslása és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekébenügyfélszolgálatot működtet az alábbi módokon:

a)[13] személyes ügyfélszolgálat az ügyfelek számára nyitva álló helyiségben hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 16 óra között, szerdán 8 és 20 óra közötti időtartamban,

b) telefonos ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra közötti, legalább 12 órás folyamatos nyitvatartással,

c) elektronikus ügyfélszolgálat (honlap, e-mail) folyamatos elérhetőséggel, üzemzavar esetén más megfelelő elérhetőséget biztosítva.

(2) Személyes ügyfélszolgálat a Tiszaújváros, Tisza út 2/C. szám alatt érhető el.

(3) Az ingatlanhasználónak lehetősége van elektronikusan vagy telefonon keresztül a személyes ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalására, melyre a közszolgáltató az igénylés időpontjától számított 5 munkanapon belül köteles személyes ügyfélfogadási időpontot biztosítani.

(4) A közszolgáltató a postai küldeményben érkező ügyféli megkereséseket is fogadja és feldolgozza.

(5) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez nem lehetséges, 15 napon belül teljesíti.

(6) A telefonos ügyfélszolgálat esetében a közszolgáltató a beérkező hívások hangrögzítését csak előzetes tájékoztató után alkalmazhatja, az adatkezelési szabályok szigorú betartása mellett.

(7) Telefonos ügyfélszolgálat, illetve a személyes ügyintézés időpontjának telefonos igénylése esetén a közszolgáltató köteles biztosítani az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést.

(8) A közszolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat nyilvántartásba veszi, érdemben kivizsgálja és álláspontját, intézkedéseit indokolással ellátva 15 napon belül megküldi az ingatlanhasználónak. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, a fogyasztó határidő letelte előtti írásbeli értesítése mellett.

 (9) A közszolgáltató nem köteles kivizsgálni és megválaszolni azokat a beadványokat, panaszokat, amelyeket a kezdeményező személyazonosításra alkalmatlan módon nyújtott be.


12. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


13. §


(1) A külön törvényben megállapított, az Önkormányzat által kötelezően ellátandó közfeladat teljesítése érdekében a közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat a nevében és érdekében eljáró társulás útján köti meg a közszolgáltatóval.

(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetőleg teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, honlapján köteles az ingatlan használóját értesíteni.

(3) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek jogait és kötelezettségét, ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet megnevezését, az ellenérték megfizetését, a fizetés módját, gyakoriságát, a késedelmes fizetés következményeit, a díjhátralék végrehajtásának szabályait, a panaszok jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati fórumok megnevezését.


13. Adatszolgáltatási kötelezettség, személyes adatok kezelése


14. §


(1) A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény megállapításának, nyilvántartásának, valamint érvényesítésének érdekében jogosult a kedvezmény megállapításához szükséges, természetes személyazonosító adatok kezelésére.

(2) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a koordináló szerv és a közszolgáltató ügyfélszolgálata nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében, az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a koordináló szerv és a közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységéhez, illetve a jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván, az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

(3) A koordináló szerv és a közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a koordináló szerv a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználóknak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A közszolgáltató és a koordináló szerv jogosult az egyes, közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni. 

 (4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadni.

(5) A közszolgáltató jogosult időszakonként ellenőrizni az ingatlanhasználók adatait és az ingatlanhasználat tényét. Amennyiben nyilvántartásával ellentétesen a közszolgáltatásba be nem jelentkezett ingatlanhasználót talál, ezt a tényt az ingatlanhasználat kezdő időpontjával együtt jelzi az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: koordináló szerv) felé.III. Fejezet

A közszolgáltatás díja, a közszolgáltatás szüneteltetése


14. A közszolgáltatás díjának megfizetése, díjfizetési kedvezmények


15. §


(1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó a koordináló szerv részére közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltatási tevékenység ellátásáért a koordináló szerv a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által meghatározott szolgáltatási díjat fizet a közszolgáltató részére (szolgáltatási díj).

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási időszak szerint, a koordináló szerv által megküldött számla alapján egyenlíti ki.

(3) Az ingatlanhasználó az adataiban bekövetkező változásokat a koordináló szervnek 15 napon belül köteles bejelenteni.

(4) Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a közszolgáltatás díját a közszolgáltatóhoz történt bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni. 

(5) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát, tulajdonosait kell tekinteni.

(6) Az ingatlanhasználót terhelő közszolgáltatási díj hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A díjhátralék behajtásának eljárási szabályait a Htv. szabályozza.

(7) A díjfizetési kedvezmény igénybevételének feltételeit a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.15. Az üdülőingatlanokra vonatkozó részletes szabályok


16. §


(1) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás minden év április 1-től szeptember 30-ig biztosított.

(2) Ha az ingatlanhasználó az üdülőingatlanát életvitelszerűen és állandó jelleggel lakásként használja, hasznosítja, úgy ebben az esetben az (1) bekezdésében megjelölt időszakon kívül hulladékát a közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kell, hogy gyűjtse és azt a közszolgáltató által kijelölt legközelebbi hulladékgyűjtő ponton kell, hogy elhelyezze.

(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett ingatlanát legalább 30 napig nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant sem ő, sem más nem használja. A közszolgáltató a szüneteltetés tényéről 8 napon belül köteles a koordináló szerv felé adatot szolgáltatni.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást igénybe venni, továbbá a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(5) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan-nyilvántartás adataival kell bizonyítani.


16. A közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetése


17. §


(1) Az ingatlanhasználó igényelheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó időtartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.

(2) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti a közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szünetelés kérelmezése esetében a közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) A természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó az Önkormányzat által kiadott igazolással évente köteles igazolni a közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának fennálltát.

(6) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó köteles azt a közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.

(7) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlan tulajdonosának egyidejű értesítése mellett – a közszolgáltató a hulladékot elszállítja, valamint adatszolgáltatással él a koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


18. §


   (1) A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 14/2016. (VII.04.) rendelete.             dr. Juhos Szabolcs s.k.                                                                 Bráz György s. k.

                                jegyző                                                                            polgármester[1]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 5. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[2]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 5. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[3]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[4]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[5]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[6]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[7]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[8]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.


[9]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.

[10]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.


[11]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.


[12]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 3. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.


[13]

Módosította: 15/2019. (V.30.) rendelet 4. §-a. Hatályos: 2019. 05.31-től.


Mellékletek