Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 16

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.01.16.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet célja, hogy Jánossomorja Város polgárainak érdekeit és igényeit figyelembe véve meghatározza Jánossomorja Város Önkormányzata által ellátott közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Jánossomorja város területén működő azon intézményekre, szervezetekre, civil szervezetekre, közalapítványokra, vállalkozásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

2. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátás keretében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

3. § (1) Az önkormányzat a 2. § szerinti közművelődési alapszolgáltatásokhoz (a továbbiakban: közművelődési alapszolgáltatások) való folyamatos hozzáférést közművelődési intézmény formában működő költségvetési szerv fenntartásával, és szükség szerint – (3) bekezdésben foglalt partnerek bevonásával - a képviselő-testület döntése alapján közművelődési megállapodás útján biztosítja. A közművelődési intézmény Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár elnevezéssel integrált kulturális intézmény, melynek székhelye 9241 Jánossomorja, Óvári út 1.

(2) A kulturális intézmény székhelyén túl az intézmény telephelyei (Sós Antal Közösségi Ház - 9242 Jánossomorja, Szent István utca 39., Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény – 9241 Jánossomorja, Szabadág utca 24., Városi Könyvtár – 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 2.) rendelkeznek a közművelődési intézmények követelményeiről szóló jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel.

(3) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező feladatellátásának megvalósításának érdekében az általa fenntartott közművelődési intézményen túl partnerként Jánossomorján működő települési nemzetiségi önkormányzat(ok)at, önkormányzat által fenntartott nem közművelődési alapfeladatú intézményeket, civil szervezeteket, közalapítvány, gazdálkodó és egyéb más szervezeteket, magánszemélyeket vonhat be.

(4) A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár a közművelődési alapszolgáltatások nyújtását és az önkormányzat által meghatározott feladatok ellátását az alapító okirata, a szervezeti és működési szabályzata, az éves munkaterve és az annak részét képző szolgáltatási terve, valamint a használati szabályzata szerint végzi.

4. § (1) Jánossomorja Város Önkormányzata a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében biztosítja a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, továbbá az éves munkatervében meghatározott feladatok és szolgáltatási elemek megvalósítását.

5. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.