Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2017 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03 - 2021. 09. 05

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 8/2017 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.09.03.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szoctv) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvényének Állam fejezetének 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL című Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(IX.19..) rendelete 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján a 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet 3. melléklete szerint kerül sor az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatára. A gondozási szükséglet vizsgálatának keretében megállapításra kerül, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés, vagy személyi gondozás indokolt. A gondozási szükséglet vizsgálatát a jegyző által felkért szakértő végzi. A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani”

2. § (1) A ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL című Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(IX.19..) rendelete 17/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A polgármester külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. A szükséges eljárást az ellátás biztosításától függetlenül utólag ilyen esetben is le kell folytatni”

(2) A ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2017 (IX.19.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL című Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017(IX.19..) rendelete 17/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szociális szolgáltatás megszűnik:

a)az ellátást nyújtó jogutód nélküli megszűnésével,
b)a jogosult halálával,
c)a határozott időtartam lejártával,
d)a jogosult, illetve a törvényes képviselője kezdeményezése alapján közös megegyezéssel a megegyezés szerinti időpontban,
e)ha az ellátás nem indokolt,
f)együttműködő magatartás hiányában.
ha az ellátást igénylő a szociális étkeztetést 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe. Az önkormányzat az ellátás megszűnéséről, írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az önkormányzathoz benyújtandó panasszal élhet”

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 3-án lép hatályba.