Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 01 - 2020. 07. 31


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításárólBékés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                     

                 d) engedélyezett létszámkeret                                                       69 fő


2. § A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. július 30.


                 Kálmán Tibor s.k.                                                      Tárnok Lászlóné s.k.

                   polgármester                                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. július hó 31. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző