Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 26 - 2019. 11. 26

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §


Zalacséb Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 196.714 ezer forintban állapítja meg.”

2. §


A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  69.814 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                     863 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       22 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                69.192 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             37.200 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          43.356e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             3.173 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                   0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                     25 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                    34.883 e Ft”

3. §


A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    98.871e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   18.031 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               3.335 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                        35.167 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                      1.285 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                44.966 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              74.359 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               8.636 e Ft

      bb) felújítások                                                                                 65.723 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 0 e Ft”

4. §


„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                                    1.285 e Ft

a) települési támogatás                                                                                 1.285 eFt”

5. §


„8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 42.883 e Ft hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                   8.000 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            34.883 e Ft

 (2) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 42.883 e Ft

b) külső finanszírozással          0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       34.883 e Ft

      aa) működési célú                                                                         0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           34.883 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                    8.000 e Ft

      ca) működési célú                                                                  8.000 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

6. §


Az R. 1., 2., 4., 5. és 7. melléklete helyébe ezen rendelet 1., 2., 3., 4., és 5. melléklete lép.


7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
  Erdei Csaba                                                    P. H.                         Vigh-Tardi Valéria

 polgármester                                                                                               jegyző