Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 02. 02

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról

2022.02.02.

Magyarbóly Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – kiemelten az időskorú lakosságra, a gyermeket nevelő családokra, ezen belül is a nagycsaládokra, figyelemmel a Magyarbóly Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teherbíró képességére – az egyes szociális ellátások formáinak, az ellátásokra való jogosultság feltételeinek, valamint érvényesítésének helyi szabályozása.

(2) Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni, mivel az egyének, a családok és a helyi közösség aktivitása nélkülözhetetlen feltétel a szociális biztonság megteremtése szempontjából.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyarbóly község közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt. ) 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában meghatározott személyekre.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Szt. 7. §-ában foglaltakra figyelemmel az Önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3. Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése szerint annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.

b) lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (4) bekezdése szerint a polgár bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe;

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (3) bekezdése szerint, annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

e) közeli hozzátartozó: az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek), korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdés d) pontjának db) vagy dc) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

f) a család: a Szt. 4. § (3) bekezdése alapján az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

g) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdésének f) pontja alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

h) egyedülélő: az Szt. 4. § (1) bekezdésének e) pont ja alapján az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett fogalmak tekintetében az Szt. 4. §-ának rendelkezései az irányadók.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokra vonatkozó hatásköröket a képviselő-testület részben a polgármesterre, részben a jegyzőre ruházza át az alábbiak szerint:

a) a 10. §-ban meghatározott lakhatási települési támogatást a jegyzőre,

b) a 11. §-ban meghatározott születési települési támogatást a polgármesterre,

c) a 12. §-ban meghatározott házasságkötési települési támogatást a polgármesterre

d) a 13. §-ban meghatározott temetési települési támogatást a polgármesterre,

e) a 14. §-ban meghatározott beiskolázási települési támogatást a polgármesterre,

f) a 15. §-ban meghatározott iskolakezdési települési támogatást a polgármesterre,

g) a 16. §-ban meghatározott eseti települési támogatást a polgármesterre,

h) a 17. §-ban meghatározott letelepedési települési támogatást a polgármesterre,

i) a 18. §-ban meghatározott rendkívüli települési támogatást a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester, és a jegyző önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a képviselő-testülethez címzett, a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségén (7775 Magyarbóly, Vasút u. 15.), (a továbbiakban: Hivatal) benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5. § (1) A települési támogatások igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez formanyomtatványok állnak rendelkezésre. A kérelem formanyomtatványhoz az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen a Hivatalban, elektronikus úton az E-önkormányzat portálon keresztül, postai úton vagy a falugondnok útján nyújthatók be.

(4) A települési támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a szociális ügyintéző vagy az aljegyző készíti elő.

(5) A települési támogatást igénylő szociális helyzetéről – az érdemi döntést előkészítő szociális ügyintéző az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.

(6) Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott települési támogatások – a lakhatási települési támogatás kivételével – pénzbeli ellátások, a lakhatási települési támogatás szabályozására a 10. §-ban foglalt rendelkezéseket kell figyelembe venni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.

5. A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

7. § (1) Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Az Szt. 17. § (5) bekezdése alapján, ha a képviselő-testület – átruházott hatáskör esetén a polgármester vagy a jegyző - a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

(3) E szakasz alkalmazásában a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti, ha családjában az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át.

6. Adatkezelés

8. § (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.

(2) A jelen rendeletben szabályozott ellátásban részesülő, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a Hivatalnak bejelenteni.

7. Ellátási formák

9. § (1) A Képviselő-testület – átruházott hatáskörben a polgármester és a jegyző – az egyes ellátásokra vonatkozó részletszabályoknál megállapított szociális rászorultság alapján települési támogatásként az alábbi ellátásokat biztosítja az Szt. 45. §-ában foglaltak figyelembevételével:

a) lakhatási települési támogatás (jegyzői hatáskör)

b) születési települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

c) házasságkötési települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

d) temetési települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

e) beiskolázási települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

f) iskolakezdési települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

g) eseti települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

h) letelepedési települési támogatás (polgármesteri hatáskör)

(2) Az Szt. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően a polgármester a rendelet 19. §-ban meghatározott szociális rászorultság esetén rendkívüli települési támogatást nyújt az Szt. 7. §-ában foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve.

II. Fejezet

A települési támogatásokra vonatkozó részletes szabályok

8. Lakhatási települési támogatás

10. § (1) A jegyző lakhatási települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakhatási települési támogatásra az az Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

b) vagyonnal nem rendelkezik, és

c) az érintett ingatlanban – mint tulajdonos, vagy bérlőként életvitelszerűen lakik.

(3) A lakhatási települési támogatás elsősorban természetbeni települési támogatás villamosenergia-, víz- és gázfogyasztás támogatásához. A támogatás készpénzben történő kifizetésére akkor van lehetőség, ha a közüzemi (villamosenergia, víz, gáz) felhasználás mértéke meghaladja a megállapított támogatási összeget, vagy az érintett ingatlanban a közmű szolgáltatás nem biztosított. A lakhatási települési támogatás készpénzben történő kifizetésére vonatkozó igényt a kérelem formanyomtatványon jelezni kell.

(4) A lakhatási települési támogatás folyósítása havi rendszerességgel a kérelemben megjelölt közüzemi szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(5) A lakhatási települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát,

b) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a lakhatási támogatás utalását kéri (villamosenergia-, víz- gázfogyasztás számla).

(6) A lakhatási támogatás mértéke a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem alapján a következőképpen kerül megállapításra:

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át nem haladja meg, a lakhatási támogatás összege: 10.000.- Ft/hó,

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, a lakhatási támogatás összege: 7.500.- Ft/hó,

c) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét meghaladja, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, a lakhatási támogatás összege: 5.000 Ft/hó.

(7) A lakhatási települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekintetni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(8) A lakhatási települési támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 12 hónap időtartamra kerül megállapításra.

(9) A havi rendszerességgel folyósított lakhatási települési támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg. A jogosultság megszűnése esetén a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(10) A lakhatási települési támogatás iránti kérelmet írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon (1. melléklet) kell benyújtani a Hivatalnál.

(11) A lakhatási települési támogatás iránti kérelem ügyében átruházott hatáskörben a jegyző dönt.

9. Születési települési támogatás

11. § (1) A polgármester születési települési támogatást állapít meg a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező kérelmező szülőnek - élve született gyermeke jogán -, ha a kérelmező szülő a gyermekkel közös háztartásban él és – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - a háztartásban az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a nettó 280.000.- Ft, azaz kettőszáznyolvanezer forint összeget.

(2) A születési települési támogatás összege 30.000.- Ft, azaz harmincezer forint, melyet gyermekenként egyszer és csak a gyermek egyik szülője veheti igénybe.

(3) A születési települési támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon (2. melléklet), mely tartalmazza a szociális rászorultság igazolására szolgáló jövedelemnyilatkozatot, külön jövedelemigazolások benyújtása a kérelemhez nem szükséges. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A kérelem a gyermek születését követő 30 napon belül nyújtható be, e határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A születési települési támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

10. Házasságkötési települési támogatása

12. § (1) A polgármester házasságkötési települési támogatást állapít meg annak a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező, házasságot kötött személynek, ha annak háztartásában – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a nettó 280.000.- Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint összeget, és a feleknek, vagy legalább az egyik félnek ez az első házassága.

(2) A házasságkötési települési támogatás házaspáronként csak egyetlen alkalommal és csak az egyik fél által vehető igénybe, bármelyik fél újraházasodása esetén az újabb házasságkötési települési támogatás iránt benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(3) A házasságkötési támogatás igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (3. melléklet). A kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani, és mellékelni kell hozzá a házassági anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) A házasságkötési települési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje a házasságkötés napját követő 90. nap, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A házasságkötési települési támogatás összege 30.000.-Ft, azaz harmincezer forint.

(6) A házasságkötési települési támogatás ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

11. Temetési települési támogatás

13. § (1) A polgármester temetési települési támogatást állapít meg annak a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, aki az elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről (beleértendő a temetés nélkül történő hamvasztás is) saját költségén gondoskodott és háztartásában az egy főre eső havi jövedelem – a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 280.000.- Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint összeget.

(2) A temetési települési támogatás összege: 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint.

(3) A temetési települési támogatás iránti kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül kell benyújtani a Hivatalnál az erre rendszeresített formanyomtatványon (4. melléklet), mely tartalmazza a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozatot is, a kérelemhez külön jövedelemigazolások benyújtása nem szükséges. A kérelemhez csatolni kell:

a) a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat eredeti példányát.

(4) A kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A temetési települési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

12. Beiskolázási települési támogatás

14. § (1) A polgármester évente egy alkalommal az iskoláztatási költségek enyhítése érdekében a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező általános iskolás tanulók, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató (felsőoktatásban kizárólag az első alapképzésen résztvevő) tanulók részére kérelemre, tanulónként 10.000.- Ft, azaz tízezer forint összegű beiskolázási települési támogatást nyújt.

(2) A beiskolázási települési támogatás igénybevételére azon gyermekek (kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő) jogosultak, ahol a háztartásban az egy főre eső jövedelem - a szociális rászorultságot igazoló jövedelemnyilatkozat alapján - nem haladja meg a nettó 280.000.- Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint összeget.

(3) A támogatás igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (5. melléklet), mely tartalmazza a szociális rászorultság megállapításához szükséges jövedelemnyilatkozatot is, külön jövedelemigazolások benyújtása a kérelemhez nem szükséges. A kérelemhez csatolni kell:

a) a középfokú oktatási intézményben tanulók és a felsőoktatási intézmény hallgatói iskolalátogatási igazolását, illetve hallgatói jogviszony igazolását,

b) azoknak az általános iskolás gyermekeknek az iskolalátogatási igazolását, akik nem a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolába (kötelező felvételt biztosító oktatási intézmény) járnak.

(4) Beiskolázási támogatásra nem jogosult az a kérelmező, akinek gyermeke ugyanazon tanévben a e rendelet 15. §-ában meghatározott iskolakezdési települési támogatásban részesült.

(5) A beiskolázási települési támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon (5. melléklet) kell benyújtani legkésőbb az aktuális tanulmányi év szeptember hónapjának 15. napjáig, ezen határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelem formanyomtatvány átvehető a Hivatalban.

(6) A Hivatal a beiskolázási települési támogatás igénylésének lehetőségéről a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatja az aktuális év augusztus hónapjában.

(7) A beiskolázási települési támogatás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.

13. Iskolakezdési települési támogatás

15. § (1) A polgármester azon gyermekek törvényes képviselője részére, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában kezdik meg, az első tanulmányi évben 2x50.000.- Ft összegű iskolakezdési települési támogatást nyújt az iskolakezdési terhek viselésének könnyítése érdekében.

(2) A támogatásra annak az első osztályt kezdő gyermeknek a törvényes képviselője jogosult, akinek gyermeke:

a) az általános iskolát a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola első osztályában kezdi el.

b) a gyermek a Magyarbólyi Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola első osztályába beiratkozott és a tanulmányait még az adott tanévben meg is kezdi. A Hivatal a beíratott gyermekek névsorát az iskolától hivatalból beszerzi, iskolalátogatási igazolás benyújtása a kérelemhez nem szükséges.

c) a gyermek családjában az egy főre eső jövedelem egyhavi összege nem haladja meg a nettó 280.000.- Ft-ot, azaz kettőszáznyolcvanezer forintot.

(3) az iskolakezdési támogatásra az egyéb, fentebb felsorolt feltételek teljesülése esetén a törvényes képviselő kizárólag egyszer jogosult akkor is, ha valamilyen oknál fogva az első osztályos tanulmányait a gyermek megismételni kénytelen.

(4) azon gyermekek, akik iskolakezdési települési támogatást kapnak, nem jogosultak az adott első osztályos tanévben e rendelet 14. §-ában szabályozott beiskolázási támogatásra.

(5) A támogatás összege az alábbiak szerint kerül kifizetésre a gyermek törvényes képviselője részére:

1. az első 50.000.- Ft összegű részlet az adott iskolakezdési első tanév szeptember hónapjának 1. napjától 30. napjáig kerül kifizetésre a kérelemben megjelölt módon (készpénz vagy átutalás).

2. a támogatás második és egyben utolsó 50.000.- Ft összegű részlete az adott első osztályos tanév február hónapjának 1. és utolsó napja között kerül kifizetésre a kérelemben megjelölt módon (készpénz vagy átutalás).

(6) Az iskolakezdési települési támogatás igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (6. melléklet), mely tartalmazza a szociális rászorultság igazolásához szükséges jövedelemnyilatkozatot is, egyéb jövedelemigazolás benyújtása a kérelemhez nem szükséges.

(7) Az iskolakezdési települési támogatás iránti kérelem benyújtási határideje a gyermek iskolakezdésének (első osztályba íratásának) évében július 1-től ugyanezen év augusztus 31. napjáig, a határidő elmulasztása jogvesztő.

(8) Az iskolakezdési támogatás visszamenőlegesen nem igényelhető a korábban első osztályba beíratott gyermekek vonatkozásában, kizárólag a 2020/2021-es tanévtől kezdődően igényelhető az adott tanévben első osztályba beíratott gyermekek jogán.

(9) Az iskolakezdési település támogatás ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

14. Eseti települési támogatás

16. § (1) A polgármester kérelemre eseti települési támogatást nyújt a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személy részére, ha annak háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 75.000.- Ft, azaz hetvenötezer forint összeget.

(2) Az eseti települési támogatás összege 20.000.- Ft, azaz húszezer forint.

(3) Eseti települési támogatás az alábbi többletkiadások okozta megélhetési problémák enyhítésére igényelhető:

a) tüzelőanyag hiánya

b) gyógyszerköltségek viselése

c) orvosi vizsgálatra történő beutazás költsége

d) kórházi ellátáshoz szükséges ruhanemű és tisztálkodási szerek vásárlása

e) háztartási nagygép vagy fűzőberendezés meghibásodása miatti többletköltség

f) csőtörés okozta károk enyhítése

g) közüzemi végszámla kifizetésének nehézsége

h) tartós idejű (minimum két hét) táppénz miatti jövedelem kiesés

i) élelmiszerhiány

j) elemi kár okozta károk enyhítésére

k) csecsemő táplálásával és gondozásával kapcsolatos költségek támogatására

l) felhalmozódott közüzemi hátralék kifizetésének nehézsége

m) megszűnő munkaviszony miatti jövedelem kiesés miatt.

(4) Az eseti települési támogatás ugyanazon háztartás esetén évente maximum 3 alkalommal állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától.

(5) Az eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élő személyek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásait, nyilatkozatait.

(6) Az eseti települési támogatás igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (7. melléklet), mely átvehető a Hivatalban.

(7) Az eseti települési támogatás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.

15. Letelepedési települési támogatás

17. § (1) A polgármester kérelemre 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint összegű letelepedési települési támogatást nyújt a Magyarbóly településen lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személy részére az alábbi feltételek teljesülése esetén:

a) Magyarbóly településen letelepedési céllal ingatlant vásárol vagy épít és kérelmét a vásárlástól számított 6 hónapon belül benyújtja,

b) a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 150.000.- Ft, azaz egyszázötvenezer forint összeget,

c) a megvásárolt vagy felépített ingatlanban a kérelem benyújtásakor lakcímmel rendelkezik.

(2) A letelepedési települési támogatás háztartásonként mindösszesen egy alkalommal vehető igénybe. Abban az esetben, ha a letelepedési támogatást házas családi állapotú személy vette igénybe, a házasság megszűnését követően egyik fél sem részesülhet újabb letelepedési települési támogatásban. Az újabb ingatlan vásárlása, építése esetén benyújtott kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(3) Letelepedési települési támogatás igényléséhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (8. melléklet), mely átvehető a hivatalban. A kérelemhez csatolni kell:

a) az ingatlan megvásárlását igazoló adásvételi szerződést, melyről a Hivatal másolatot készít és az eredeti példányt a támogatást igénylő részére visszaadja,

b) annak igazolását, hogy a kérelmező a megvásárolt/megépített ingatlanban életvitelszerűen él (lakcímkártya bemutatása),

c) a közös háztartásban élő személyek a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásait, nyilatkozatait.

(4) A letelepedési települési támogatás ügyében átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

16. Rendkívüli települési támogatás

18. § (1) A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére 10.000.- Ft, azaz tízezer forint összegű rendkívüli települési támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező az alábbi szociális rászorultsági feltételeknek megfelel.

(2) Rendkívüli települési támogatásban az személy részesíthető, akinek a háztartásában az egy főre eső havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó 15.000.- Ft, azaz tizenötezer forint összeget.

(3) Rendkívüli települési támogatásra különösen azok a rászorulók jogosultak

a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni

b) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatti létfenntartási gondjaik vannak,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,

d) ha a rendkívüli települési támogatás hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

(4) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez formanyomtatvány áll rendelkezésre (9. melléklet), melyhez csatolni kell a háztartásban élő személyek - kérelem benyújtását megelőző havi - jövedelemigazolását. A kérelem formanyomtatvány átvehető a Hivatalban.

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

19. §1

20. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.

1

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.