Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról

Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 31

Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról

2022.01.26.

Magyarbóly Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 132. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő egyes szociális alapszolgáltatások rendszerét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendeletet hatálya kiterjed Magyarbóly község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt. ) 3. §-ában meghatározott személyekre, figyelemmel az Szt. 7. §-ában foglalt rendelkezésre is, mely alapján Magyarbóly Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja

a) falugondnoki szolgáltatás

b) étkeztetés

c) házi segítségnyújtás

d) családsegítő szolgálat

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(2) A képviselő-testület által természetben nyújtott szociális ellátás az Szt. 48. §-ában szabályozott köztemetés.

(3) A pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszerét és a falugondnoki szolgálat rendszerét a képviselő-testület külön rendeletekben szabályozza.

3. A szociális szolgáltatások igénylése, megállapítása

4. § (1) A szociális alapszolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére (7775 Magyarbóly, Vasút u. 15.), (a továbbiakban: Hivatal) eljuttatva kell benyújtani. A kérelem benyújtható személyesen a Hivatalban, beküldhető postai úton, vagy a falugondnok útján.

(2) A szociális szolgáltatások igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint az elbíráláshoz felhasználható bizonyítékokat.

(3) Hiányos, vagy a rendeletben foglaltaknak nem megfelelő tartalommal és mellékletekkel előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül a kérelmezőt – határidő megjelölésével – hiánypótlásra kell felhívni.

(4) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozatok valódiságát illetően, a NAV igazolása kérhető a jövedelemadó vonatkozásában, valamint a Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, és a szociális helyzetet környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti és a jövedelmet az Szt. 10. § (6) bekezdése szerint vélelmezheti.

5. § (1) Rendszeres jövedelmek igazolására az irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmek tekintetében egy év átlagjövedelme.

(2) Jövedelemigazolásra elfogadható okmány, vagy annak hiteles másolata: munkahely által kiállított átlagkereset igazolás, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata.

(3) Ha a szükséges okmányok, igazolások nem állnak rendelkezésre, azok beszerzése nehézségekbe ütközik, illetve hosszabb időt vesz igénybe, vagy sürgősség áll fenn, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget veszélyeztet, a kérelmező írásban tett nyilatkozata elfogadható. Az irányadó időszakra vonatkozóan a jogosult forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot megtenni.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a határozathozatalt követő 30 napon belül csatoltatni kell a szükséges igazolásokat, illetve ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozat valódiságáról.

(5) A kérelmező vagyoni-, szociális-, lakáskörülményeinek, egészségi állapotának tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőnél, ha életkörülményeit a Hivatal már egy éven belül bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételez azokban lényeges változást.

(6) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a Hivatal nyilvántartásaiban fellelhetőek.

6. § Ha a kérelem e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerinti méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlő igazolását.

7. § E rendelet alkalmazása során nettó jövedelemnek az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában felsoroltakat, vagyonnak pedig az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakat kell tekinteni.

8. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások ügyében hozott polgármesteri döntés ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett, a Hivatalhoz benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(2) A képviselő-testület határozata ellen – jogszabálysértésre való hivatkozással – 30 napon belül keresettel lehet folyamodni – 3 egyező példányban a Hivatal útján - a Pécsi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához.

9. § Rendszeresen megállapított ellátásokat havonta utólag, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell utalványozni.

4. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

10. § A kérelmező által jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése az Szt. 17. §-ban foglaltak irányadók.

5. A falugondnoki szolgáltatás

11. § (1) Az Szt. 60. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése érdekében falugondnoki szolgálatot működtet.

(2) Az önkormányzat, mint fenntartó, a falugondnoki szolgálatról külön rendeletet alkot, melyben részletesen meghatározza az (1) bekezdés szerinti feladatokat.

(3) A falugondnoki szolgálat közreműködik az étkeztetés biztosításában.

6. Étkeztetés

12. § (1) Az Szt. 62. § (1) bekezdése alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 70. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

(4) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és a családgondozó javasolja.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki az Szt. 4. § (3) bekezdése alapján hajléktalannak minősül.

13. § (1) Az étkeztetés alapszolgáltatás nyújtásáról az önkormányzat - a Magyarbólyi Óvoda Fenntartói Társulás tagjaként - a Magyarbólyi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (a továbbiakban: Intézmény) útján gondoskodik.

(2) Az étel házhozszállításában az önkormányzat a falugondnoki szolgálat útján közreműködik, de az ételt a jogosult saját maga vagy a családtagja is elviheti az Intézmény 7775 Magyarbóly, Damjanich u. 7. sz. alatti telephelyéről (a továbbiakban: Konyha).

(3) Megszűnik az étkeztetés:

a) ha arról a gondozott lemond,

b) az igénybevétel feltételei már nem állnak fenn,

c) a jogosult halálával,

d) a jogosult az étkeztetést 30 napig nem veszi igénybe,

e) a jogosult 2 hónap után felszólítás ellenére sem fizet térítési díjat,

f) a jogosult magyarbólyi lakcíme megszűnik.

14. § (1) Az Önkormányzat az Intézmény útján az alábbi ellátásokat biztosítja:

a)szociális étkeztetés,
b)gyermekétkeztetés (mini bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkeztetés),
c)egyéb felnőtt étkeztetés (munkahelyi-, illetve vendégétkeztetés)
(a továbbiakban együtt: étkeztetés)
(2)Az ellátások igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.
(3)A szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés, térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról Magyarbóly Községi Önkormányzat, mint a Magyarbólyi Óvoda Fenntartói Társulás székhely települése külön rendeletet alkot a további tagönkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulásával.

7. Házi segítségnyújtás

15. § (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás szolgáltatás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást szociális segítés vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi formájában az Szt. 63 §-ában foglaltaknak megfelelően.

(2) Az önkormányzat a feladatellátást - a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) tagjaként -, az Alapszolgáltatási Központ Beremend intézmény útján látja el.

8. Családsegítés

16. § (1) Az önkormányzat az Szt. 64. §-ában foglaltaknak megfelelően, a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából családsegítés szociális alapszolgáltatást nyújt.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szociális alapszolgáltatás biztosításáról - a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás tagjaként -, az Alapszolgáltatási Központ Beremend Intézmény útján gondoskodik.

(3) A családsegítés alapszolgáltatás a gyermekjóléti szolgáltatással együtt biztosított, család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat is.

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

17. § Az önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást az Szt. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás alapján biztosítja - a Beremendi Gyermekjóléti és Szociális Társulás tagjaként -, az Alapszolgáltatási Központ Beremend Intézmény útján.

10. Köztemetés

18. § (1) Az Szt. 48. § (1) bekezdése alapján természetben nyújtott szociális ellátásként a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat

a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére - külön méltánylást érdemlő körülmény fennállása esetén - a köztemetés költségeinek megtérítését a Polgármester

a) részletekben engedélyezheti,

b) elengedheti vagy

c) csökkentheti.

(4) Különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre kötelezett személy jövedelme nem haladja meg a nettó 28.500.- Ft, azaz huszonnyolcezerötszáz forint összeget. A (3) bekezdés szerinti mentesítésre vonatkozó kérelmet a Hivatalnál kell benyújtani, a szociális rászorultság igazolására szolgáló jövedelemnyilatkozatok és igazolások csatolásával.

(5) A köztemetés elrendeléséről és a költségek megtérítésére vonatkozó mentesítés iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

11. Záró rendelkezések

19. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., és e törvény végrehajtására hozott kormányrendeletek, valamint a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

20. §1

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.