Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 7/2014 (V.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 01 - 2022. 01. 02

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 7/2014 (V.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.01.01.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 7/2014. (V.19.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az alaprendelet 8/A §-al egészül ki:

8/A §

Egyesületi formában sportoló gyermek és ifjúság korosztály támogatása

(1)A képviselő-testület az egyesületi formában sportoló általános és nappali középfokú iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek és ifjúsági sportolók részére pályázati keretek között havi 3000,-Ft támogatást nyújt.
(2)A pályázati kiírást a Szentlőrinc Város Önkormányzat a hivatalos internetes oldalán teszi közzé. A pályázat kiírásáról a Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság gondoskodik minden év január 15. napjáig.
(3)A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a.) a pályázat célját,
b.) a pályázaton való részvétel, illetve a pályázat elbírálásának feltételeit,
c.) az egy pályázó által elnyerhető támogatás felhasználásának feltételeit,
d.) a pályázat benyújtásának feltételeit, módját, a benyújtás határidejét.
(4)A pályázat keretében nyújtott támogatás esetén a támogatás feltételeit e rendelet határozza meg.
(5)Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti pályázatot minden év január 16. napjától lehet a tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint keretösszeg rendelkezésre állásáig lehet benyújtani, azzal, hogy a képviselő-testület a keretösszeget a költségvetése függvényében a tárgyév tekintetében megemelheti. A támogatás kifizetéséről Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik, minden hónap 15. napjáig azzal, hogy az első havi támogatás folyósításának időpontját támogatást megállapító egyedi határozat tartalmazza.
(6)A pályázati kérelmet az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani.
(7)A Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság a benyújtott pályázatokat folyamatosan érkezési sorrendben bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak alapján.
(8)A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Ha a beérkező pályázati kérelem nem tartalmazza az összes előírt adatot vagy ahhoz nem csatoltak minden szükséges iratot, hiánypótlásra nincs mód, azonban a pályázat ismételten benyújtható.
(9)A Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám, (a 18 életévet betöltött sportoló esetén a sportoló), általános iskolai és a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt módon egyesületi formában sportoló gyermeke (továbbiakban: gyermek vagy ifjúsági sportoló) után támogatásban részesíthető,
a.) aki Szentlőrinc város közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, valamint
b.) a gyermek vagy ifjúsági sportoló 19 életévét legfeljebb a támogatási igényének beadása évében tölti be, és általános iskolai vagy középfokú iskolában nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezik, valamint
c.) igazolt módon, rendszeresen, egyesületi formában sportol,
d.) vállalja, hogy a támogatási időszakban a pályázati feltételeknek folyamatosan megfelel.
(10)Az (1) bekezdésben szabályozott támogatás összege gyermek vagy ifjúsági sportolónkként havonta 3.000 Ft, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó a támogatásra a benyújtás napjának hónapjától, tárgyév december 31. napjáig jogosult, függetlenül attól, hogy a pályázat benyújtása mikor történt.
(2)Az alaprendelet 8/B §-al egészül ki:
8/B §
(1)A támogatott a támogatási időszakban három havonta, valamint támogatás megszűnésére tekintettel, december hónapban, december 15-ig köteles igazolni, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal felé, hogy:
a.) gyermek vagy ifjúsági sportoló az eltelt időszakban rendszeresen, (legalább heti két alkalommal) egyesületi formában sportol,
b.) a 16. életévét betöltött ifjúsági sportoló általános iskolai vagy középfokú iskolában nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
(2)Amennyiben a gyermek vagy ifjúsági sportoló támogatási jogosultsága a támogatási időszakban bármely ok miatt megszűnik köteles ezen tényt legkésőbb három munkanapon belül a Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság felé írásban bejelenteni.
(3)Amennyiben a támogatott az (2) bekezdés szerinti kötelezettségét megszegi, vagy a rendszeres adatközlési, igazolási kötelezettségét nem teljesíti, elmulasztja, a támogatás azonnal megszüntetésre kerül és köteles a már folyósított támogatás visszafizetésére.
(4)A támogatási feltételek fennállást a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőrizni. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal az ellenőrzés során jogosult az ellenőrzéshez szükséges adatok bekérésére és kezelésére.
(5)A támogatás megtérítése során a megtérítés összege, vagy pénzegyenértéke, a kamat összege méltányossági jogkörben történő elengedésének, mérséklésének, részletekben történő megfizetésének akkor van helye, ha arra méltányolható, a támogatott önhibáján kívüli ok miatt került sor. A méltányosság jogkört a Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság gyakorolja.
(3)Az alaprendelet 8/C §-al egészül ki:
8/C §
A Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság döntése ellen fellebbezést 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet írásban benyújtani.

2. § Az alaprendelet 1. számú melléklettel egészül ki:

1. számú melléklet a 7/2014 (V.19.) önkormányzati rendelethez [1]

KÉRELEM
Egyesületi formában sportoló gyermek és ifjúság korosztály támogatás megállapítására
(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a támogatást.)
Az igénylő adatai:
Kérelmező neve ...........................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Állampolgársága: …………………………… Családi állapota: ............................................................
A kérelmezőnek és családjának van-e az önkormányzat felé fennálló adó, vagy adók módjára behajtható adóssága.
Összege: …………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):………………………………
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………............................
A kiskorú sportoló adatai
Neve .................................................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................................
Lakóhelye: .....................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................
Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………………………
Sportegyesület, ahol sportol: ………………………………………………………………………………………..
Sportág, amibe sportol: ………………………………………………………………………………………………..
Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó)
I.
Kijelentem, hogy a velem egy háztartásban élő középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező sportoló (továbbiakban sportoló) törvényes képviselője, szülője, gyámja vagyok (A megfelelő rész aláhúzandó).
Vagy
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló nagykorú tanuló vagyok (Amennyiben Ön saját jog igényló nagykorú húzza alá).
II.
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekem sportolóként, rendszeresen legalább heti két alkalommal a ………………………………………… sportágban, a/az ……………………………………………………………… Egyesületben igazolt módon sportolok (a pontozott vonal kitöltendő).
Vagy
Kijelentem, hogy a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező nagykorú sportolóként rendszeresen legalább heti két alkalommal a ………………………………………… sportágban, a/az ……………………………………………………………. Egyesületben igazolt módon sportolok (a pontozott vonal kitöltendő)
III.
Kijelentem, hogy én és sportoló gyermekem a település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezünk és életvitelszerűen itt élünk.
Vagy
Kijelentem, hogy nagykorú sportolóként, hogy a település közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezem és életvitelszerűen itt élek.
IV.
Kijelentem, hogy …………………………………………………………. nevű gyermekemet saját háztartásomban nevelem (nagykorú sportoló esetén nem kell kitölteni).
V.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
VI.
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.
VII.
A kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok/nem mondok le (A megfelelő rész aláhúzandó).
Kelt: ................................, …………………………….
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell,
a)A kiskorú 16. életévének betöltése esetén a középfokú vagy általános iskolai tanulói jogviszony igazolását.
b)Az egyesületnél rendszeres sporttevékenység folytatásának igazolását.
Tájékoztatás:
Egyesületi formában sportoló gyermek és ifjúság korosztály támogatása
A képviselő-testület az egyesületi formában sportoló általános és nappali középfokú iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek és ifjúsági sportolók részére pályázati keretek között havi 3000,-Ft támogatást nyújt.
A támogatás iránti pályázatot minden év január 16. napjától lehet a tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben biztosított 3.000.000,-Ft, azaz hárommillió forint keretösszeg mértékéig benyújtani. A támogatás kifizetéséről Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik, minden hónap 15. napjáig azzal, hogy az első havi támogatás folyósításának időpontját támogatást megállapító határozat tartalmazza.
A pályázati kérelmet pályázati adatlapon kell benyújtani.
A Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság a benyújtott pályázatokat folyamatosan bírálja el a pályázati kiírásban foglaltak alapján. A támogatottak száma a beérkezett pályázatok és a rendelkezésre álló keretösszeg függvénye.
A benyújtott pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek. Ha a beérkező pályázati kérelem nem tartalmazza az összes előírt adatot vagy ahhoz nem csatoltak minden szükséges iratot, hiánypótlásra nincs mód, azonban a pályázat ismételten benyújtható.
A Pályázat útján az a törvényes képviselő, szülő, gyám, (a 18 életévet betöltött sportoló esetén a sportoló), általános iskolai és a középfokú tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt módon egyesületi formában sportoló gyermeke (továbbiakban: gyermek vagy ifjúsági sportoló) után támogatásban részesíthető,
- aki Szentlőrinc város közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, valamint
- a gyermek vagy ifjúsági sportoló 19 életévét legfeljebb a támogatási igényének beadása évében tölti be, és általános iskolai vagy középfokú iskolában nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezik, valamint
- igazolt módon, rendszeresen, egyesületi formában sportol,
- vállalja, hogy a támogatási időszakban a pályázati feltételeknek folyamatosan megfelel.
A támogatás összege gyermek vagy ifjúsági sportolónkként havonta 3.000 Ft, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázó a támogatásra a benyújtás napjának hónapjától, tárgyév december 31. napjáig jogosult, függetlenül attól, hogy a pályázat benyújtása mikor történt.
A támogatott a támogatási időszakban három havonta, valamint támogatás megszűnésére tekintettel, december hónapban, december 15-ig köteles igazolni, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal felé, hogy:
- gyermek vagy ifjúsági sportoló az eltelt időszakban rendszeresen, (legalább heti két alkalommal) egyesületi formában sportol,
- a 16. életévét betöltött ifjúsági sportoló általános iskolai vagy középfokú iskolában nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
Amennyiben a gyermek vagy ifjúsági sportoló támogatási jogosultsága a támogatási időszakban bármely ok miatt megszűnik köteles ezen tényt legkésőbb három munkanapon belül a Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság felé írásban bejelenteni.
Amennyiben a támogatott bejelentési kötelezettségét megszegi, vagy a rendszeres adatközlési, igazolási kötelezettségét nem teljesíti, elmulasztja, a támogatás azonnal megszüntetésre kerül és köteles a már folyósított támogatás visszafizetésére.
A támogatási feltételek fennállást a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jogosult ellenőrizni. A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal az ellenőrzés során jogosult az ellenőrzéshez szükséges adatok bekérésére és kezelésére.
A támogatás megtérítése során a megtérítés összege, vagy pénzegyenértéke, a kamat összege méltányossági jogkörben történő elengedésének, mérséklésének, részletekben történő megfizetésének akkor van helye, ha arra méltányolható, a támogatott önhibáján kívüli ok miatt került sor. A méltányosság jogkört a Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság gyakorolja.
A Jogi- Ügyrendi és Humán Bizottság döntése ellen fellebbezést 15 napon belül a Képviselő-testülethez lehet írásban benyújtani.

3. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni és 2022. január 2. napján veszti hatályát.

Koltai Péter

Dr. Tóth Sándor

polgármester

jegyző

Záradék:
E rendeletet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 16. napján fogadta el, és Szentlőrinc Városában 2021. december 17. napján, 9.00 órakor került kihirdetésre.

Dr. Tóth Sándor

jegyző

[1] Hatálybaléptette a 19/2021.(XII.17.) számú Ör.