Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 20 - 2021. 12. 21

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.20.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja

1. § Az alaprendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:

(1) Amennyiben az ülés összehívását a települési képviselők egynegyede, vagy a képviselő-testület bizottsága, vagy a kormányhivatal vezetője indítványozza, az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát. Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni. A polgármester az indítványban megjelölt időpontban, de legkésőbb az indítvány benyújtását követő tizenöt napon belül köteles a képviselő-testület ülését összehívni. A meghívóban meg kell jelölni a soron kívüli ülés összehívásának indokát.

2. § Az alaprendelet 4. mellékletének 4. Polgármesterre átruházott hatáskörök fejezete kiegészül a 13. ponttal:

13. gyakorolja településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8/A. § szerint a településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogköröket.

3. §

Záró rendelkezések

Jelen rendelet a 2021. december 20. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Koltai Péter

dr. Tóth Sándor

polgármester

jegyző

Záradék:
Ezen rendeletet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16. napján fogadta el, és 2021. december 17. napján lett kihirdetve.
dr. Tóth Sándor
jegyző