Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 29 - 2021. 01. 28


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETE

2/2021. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21-22. §-aiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 9/A. § (1) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Nebuló bérlet

9/A. § (1) Békés Város Önkormányzata kérelem alapján, a kérelem benyújtásakor 3. életévét már betöltött, de 11. életévét még be nem töltött – legalább egy – kiskorú gyermeket nevelő családok részére, szociális támogatásként Nebuló bérletet biztosít, amely a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő uszodája, a Dánfoki Üdülő, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, valamint a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum szolgáltatásainak igénybevételére jogosít.”

„(3) A bérletet a támogatásra jogosultak a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán a rendszeresített nyomtatványon igényelhetik a 2021. év folyamán bármikor, legfeljebb két alkalommal. A támogatás akkor nyújtható, ha a család egy főre jutó átlagos jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.”


2. § A Rendelet 12. § (3) a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(3) (…)

Bölcsődei ellátás                                300,- Ft”


3. § Ez a rendelet 2021. január 29. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2021. január 29.
         Kálmán Tibor s.k.                                                                    Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. január hó 29. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző