Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 01 - 2022. 02. 03

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek béreltére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.01.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek béreltére vonatkozó 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Bérbeadói jogkörében a polgármester dönt a beérkezett igénylések alapján a lakás bérlőjének kijelöléséről, és a 6. § (1) bekezdés szerinti keretek között a bérleti jogviszony időtartamáról.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Egyedi méltányosság alapján a jogosultság abban az esetben is megállapítható, ha a kérelmező, illetve családjának egy főre eső jövedelme az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladja .”

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (6)-(7) bekezdésben foglalt esetet kivéve nem jogosult szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra, akinek az igénylés, illetve a bérbeadás időpontjában:

a) saját, illetve a vele együtt költöző családtagja tulajdonában álló, vagy használatba vehető olyan lakása volt, vagy van, amelyben a tulajdoni hányaduk eléri az 50 %-ot, kivéve ha a lakást más jogosult vonatkozásában használati vagy haszonélvezeti jog terheli és arra a jogosult igényt tart. Használatba vehető a lakás akkor is, ha annak használatát a kérelmező vagy együtt költöző családtagja bérleti szerződéssel vagy egyéb módon másnak átengedte.

b) aki bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében, vagy családtagja javára mondott le,

c) aki és a vele együtt költöző családtagja személyi tulajdonú lakását elidegenítette.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem jogosult továbbá szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra az sem,)

„a)aki és a vele együtt költöző családtagok az ország területén üdülő, illetve beépíthető építési telek vagy üdülőtelek tulajdonnal rendelkeznek, kivéve ha az ingatlant más jogosult vonatkozásában használati vagy haszonélvezeti jog terheli és arra a jogosult igényt tart,”

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Szociális bérlakásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén is az az egyedülálló, vagy kiskorú gyermeket egyedül nevelő személy, akinek lakhatása a házassági közös vagyon megszűnése folytán vált megoldatlanná, ha egyebekben a jogosultsági feltételeknek megfelel.”

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Szociális bérlakásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén az az igénylő is, akinek lakástulajdona Encs város közigazgatási területén kívül van, de munkavégzési helye Encs városban van és a munkába járást nem tudja megoldani, vagy az nehezen megoldható.

(8) A (7) bekezdés szerinti körülmények fennállása 6 havonta felülvizsgálatra kerül.”

4. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 9. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Szociális célú lakás üresedése, vagy ilyen célú új lakás építése esetén a benyújtott igényléseket az Igazgatási Iroda megvizsgálja, és a jogszabályok, valamint a 2. melléklet szerinti környezettanulmány alapján megállapítja, hogy az ajánlatot tevő szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakás bérbevételére jogosult-e vagy sem, illetve, hogy az igénylő a lakás bérleti és használati költségeinek viselésére képes-e.

(3) A kielégítetlen igények teljesítésére a megüresedett vagy újonnan épült lakások kiutalásával kerülhet sor, amennyiben az igénylő a 7-8. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(4) Az igény kielégítését a bérbeadói joggyakorló megtagadja, ha az igénylő:

a) szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra az 7-8. § alapján nem jogosult,

b) valótlan adatokat közölt,

c) a jogos lakásigénye legalább alsó határát elérő és az általa igényeltnél egy fokkal alacsonyabb komfortfokozatú, részére felajánlott lakást nem fogad el,

d) ha az igénylő nem képes a lakás bérleti és használati költségeinek viselésére.”

5. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nem szociális bérlakás iránti igényt, illetve pályázatot az nyújthat be, aki a 12. § (2)-(3) bekezdés szerinti bérbeadói hozzájárulás megfizetést vállalja.”

6. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 13. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A pályázat nyertese az aki, a legmagasabb összegű havi lakbérre tesz ajánlatot. Több azonos ajánlat esetén az, aki az előzetes egyösszegű megfizetést hosszabb időtartamra vállalja. Ha a pályázók azonos időtartamra vállalják az előzetes megfizetést - a pályázatot elnyert személyt a polgármester választja ki.

(5) A bérlő lakbérként mindaddig a pályázat útján kialakult magasabb összegű bérleti díjat köteles megfizetni, amíg a 26.§ (3)-(4) bekezdés szerinti meghatározott bérleti díj összege azt el nem éri.”

7. § Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba.