Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2020. 02. 13- 2022. 06. 16

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § 2. pont, a 6. § (5) bekezdés a) és c) pontja, a 8. §, a 12. §, a 15–20. §, valamint a 22–24. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §

1. Házszám: a belterületi ingatlanoknak (épületeknek és a beépítetlen telkeknek) a velük érintkező közterület(ek)re, utcára megállapított sorszáma.

2. Közterületnév: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület neve, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, valamint egyéb ingatlanok közhasználat céljára átadott területrészének neve - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között -, melyre a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál; egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

3. Utcanévtábla: a közterületnevek fizikai megjelenítésére szolgál.

4. Városrésznév: földrajzi név, a fővároson belül (esetenként külterületet is érintve) történelmileg vagy új beépítéssel kialakult, egybefüggő területek neve. Jelölheti a több vagy egy kerületre kiterjedő, illetve kerületen belül elkülönült városrészeket.

5. Védett közterületnév: város- vagy helytörténeti értékű, emiatt megőrzésre érdemes közterületi elnevezés.

2. A közterület-elnevezés általános szabályai

2. § (1) Minden közterületet el kell nevezni.

(2) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az újonnan kialakított közterület nevét a lejegyzést követően egy éven belül meg kell állapítani.

(4) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(5) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként.

3. § (1) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.

(2) Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni.

(3)[1] Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél - ide nem értve a „tér”, „tere” új elnevezést - nem szabad, kivéve, ha a meglévő utcanévi előtag az adott kerületben még nem fordul elő, továbbá az utcából, valamint az egyéb, a rendelet 1. mellékletében szereplő utcanévi utótagú közterületről nyíló köz esetét.

4. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi hagyományokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre. A kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges.

(2) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányjelölő és a helyhez kötődő neveket.

5. § Közterület elnevezését és az elnevezés megváltoztatását bárki kezdeményezheti az érintett közterület helye szerinti kerületi önkormányzatnál vagy a Fővárosi Önkormányzatnál.

3. Hatásköri és eljárási szabályok

6. § (1) A főpolgármester kikéri az érintett kerületi önkormányzatok véleményét - a rendelet előírásainak megfelelő és általa támogatott - kezdeményezésekről.

(2) Ha a közterület-elnevezés valamely nemzetiséget e minőségében érinti, akkor a kezdeményezésről a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzat - vagy, ha ilyen nincs, akkor a kerületi nemzetiségi önkormányzat - véleményét is ki kell kérni.

(3) A kerületi önkormányzathoz benyújtott kezdeményezést a kerület támogatása esetén kell a főpolgármester részére megküldeni.

(4) A közterület-elnevezéssel kapcsolatos javaslatot a főpolgármester terjeszti Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a) a városrésznév és területének megállapítása, megváltoztatása,
 • b) a közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatása,
 • c) közterületnevek védetté nyilvánítása.

7. § A Közgyűlés döntéséről a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: főjegyző) értesíti a kerületi önkormányzatokat, a fővárosi közszolgáltató szerveket, az illetékes ingatlanügyi hatóságot és a közüzemek központjait, valamint gondoskodik az új és megszűnt közterületneveknek a Fővárosi Közlönyben való közzétételéről.

8. § A megállapított közterületnév, városrésznév, illetve a védetté nyilvánítás a Fővárosi Közlönyben való kihirdetés napjától hatályos.

4. Személyről való közterület-elnevezés

9. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 5 éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a Közgyűlés által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő közterület-elnevezésnél.

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.

(4) Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(6) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

10. § (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személynek lehet,

 • a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek örvend;
 • b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó;
 • c) akinek a főváros vagy annak egy kerülete életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Budapest egészének vagy egy részének fejlődéséhez.

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

5. Közterületnevek és városrésznevek megváltoztatása

11. § (1)[2] A közterület- és városrészneveket az elnevezéstől számított 15 éven belül - a Fővárosi Közgyűlés által díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyről történő közterület-átnevezés esetét kivéve - nem lehet megváltoztatni.

(2) Közterületnév-változtatás esetén törekedni kell a többes (a főváros kettő vagy több kerületében előforduló) közterületnevek számának csökkentésére.

(3) Közterületnév- vagy házszámváltozás esetén - a lakcímbejelentésre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján - az érintett lakosságot lakcímbejelentési kötelezettség nem terheli.

6. Közterületnevek védetté nyilvánítása

12. § (1) A helytörténeti és várostörténeti értékű közterületneveket - a személyről elnevezett közterületnevek kivételével - védetté lehet nyilvánítani, melyről a Közgyűlés dönt.

(2) Védett közterületnevet nem lehet megváltoztatni.

(3) A védetté nyilvánításra a közterület-elnevezés szabályait kell alkalmazni.

(4) A védett közterületneveket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

7. Közterületnév-jegyzék

13. § (1) A főváros közterületi neveiről közterületnév-jegyzéket kell vezetni.

(2) A közterületnév-jegyzék közhitelű nyilvántartás, amely tartalmazza:

 • a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és kerület),
 • b) a városrésznevet,
 • c) a közterületnév elő- és utótagját,
 • d) az elnevezés időpontját,

továbbá, ha ismert

e) az elnevezést megállapító szerv nevét, és határozatának számát,

f) az elnevezés, névváltoztatás indokát,

g) a korábbi közterületnévre vonatkozó adatokat,

h) a közterületnév jellegére (védett, egyedi, többes) utaló adatokat,

i) a megszűnés okát és idejét.

(3) A közterületnév-jegyzék vezetéséről a főjegyző gondoskodik.

8. Közterületnevek megszüntetése

14. § (1) A közterület - városrendezés, beépítés vagy más módon történő - megszűnésével külön közgyűlési döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2) A közterület megszűnését követő 30 napon belül az érintett kerületi önkormányzat a változásról a főjegyzőt értesíti.

(3) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

9. Városrésznév

15. § (1) A városrészek elnevezésére, területük megváltoztatására, megszűnésére a közterület-elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) A városrészneveket és területi meghatározásukat kerületi bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Városrész elnevezését, meglévő elnevezés megváltoztatását, a városrészek területének meghatározását a Fővárosi Közgyűlés tagjai, vagy az érintett kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik a főpolgármesternél.

10. Utcanévtáblák

16. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő utcanévtáblákon kell feltüntetni.

(2) Az utcanévtáblát a rendelet 4. mellékletében meghatározott minta szerint kell elkészíteni. A kerületi önkormányzat képviselő-testülete - a főpolgármester tájékoztatása mellett - dönthet a kerületi címer elhelyezéséről az utcanévtábla felső sorában, továbbá - amennyiben azt történelmi hagyomány indokolja - egyéb felmentést is kérhet, mely felmentés megadásáról a főpolgármester dönt.

(3) Az utcanévtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról - összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - a kerületi önkormányzat gondoskodik.

17. § (1) Az utcanévtáblán fel kell tüntetni:

 • a) a kerület közigazgatási helynevét (római szám és „kerület” szó),
 • b) a városrésznevet,
 • c) a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül,
 • d) a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát.

(2) Az utcanévtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.

18. § (1) Utcanévtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utcánál, mindkét oldalon, továbbá az egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(2) Az utcanévtáblát elsősorban épületen, kerítésen vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten - jól látható helyen - kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanévtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles.

(4) Az utcanévtáblán és annak szélétől 1 méteren belül reklám célját szolgáló táblát vagy egyéb feliratot elhelyezni nem szabad.

(5) Az utcanévtáblák kihelyezéséről az érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv értesíti.

(6) A közterületen az ingatlanokat (épületeket és a beépítetlen telkeket) jól látható táblán feltüntetett helyrajzi számmal kell ellátni, amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható.

19. § Megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új utcanévtáblát az áthúzott régi tábla mellé kell felszerelni. A régi utcanévtáblát két év múltán az elhelyező szervnek el kell távolítania.

11. Házszámtáblák, házszám-megállapítás szabályai

20. § (1) A közterületről nyíló ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal (házszám) kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(2) A házszámtábla mintáját és kihelyezésének szabályait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A sorszámok megállapításáról, megváltoztatásáról - összhangban az Mötv. 23. § (3) bekezdésében foglaltakkal - a kerületi önkormányzat gondoskodik.

21. § (1) A sorszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • a) a Dunára merőlegesen haladó utcák számai mindig a Dunához közelebb eső ponttól kezdődnek. A Dunával párhuzamosan haladó utcák számai a pesti oldalon a Rákóczi úthoz közelebb eső végüktől, a budai oldalon a Széchenyi Lánchídhoz közelebb eső pontjuktól kezdődnek,
 • b) a mellékútvonalakon a sorszámozást a főútvonalaktól kell kezdeni. Ha egy mellékútvonal több főútvonalhoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani,
 • c) a számozás 1-gyel kezdődik és a számok kihagyás nélkül emelkednek a közterülethez csatlakozó utolsó ingatlanig, akkor is, ha a közterület több kerületet érint,
 • d) utcánál a számozás növekedésének irányába nézve jobb oldalon a páratlan, bal oldalon a páros számokat kell alkalmazni. Egy oldalon beépített utcánál - ha a másik oldal beépítésére belátható időn belül nem kerül sor - a számozás folyamatosan emelkedik (1, 2, 3 stb.),
 • e) a terek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a Duna vagy a Rákóczi út, valamint a Széchenyi Lánchíd felől betorkolló utca jobb oldalán kezdődik, és a bal oldalon ér véget,
 • f) kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti (alátörés nélküli) sorszáma megszűnik, s az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában az a, b, c, d stb. alátörést kap (pl.: 19/a, 19/b, 19/c),
 • g) kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják (pl.: 13–17),
 • h) lakótelepi és lakóparki épületek házszámszámozását a használatbavételi eljárással egyidejűleg kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a helyi hagyományok figyelembevételével lehet.

22. § A házszámtáblát - amennyiben fizikai akadálya nincs - a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni.

23. § Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az ingatlant (épületet, beépítetlen telket) házszámtáblával ellátni és annak folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

24. § Házszámváltozás esetén a 19. § előírásai szerint kell eljárni.

12. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

26. § [3]

1. melléklet a 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Árok, átjáró, bástya, bástyája, dűlő, dűlőút, erdősor, fasor, fasora, forduló, határsor, határút, kapu, kert, korzó, körönd, körtér, körút, körútja, köz, lejáró, lejtő, lépcső, liget, mélyút, park, parkja, part, rakpart, sétaút, sétány, sor, sugárút, tér, tere, udvar, út, útja, utca, utcája, üdülőpart.

2. melléklet a 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez[4]

Védett közterületek

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Alagút

utca

I.

1874. 05. 06.

Apród

utca

I.

1879. 01. 01.

Avar

utca

I., XI., XII.

1891. 10. 15.

Bécsi kapu

tér

I.

1874. 01. 01.

Csalogány

utca

I., II.

1874. 02. 19.

Csónak

utca

I.

1874. 06. 04.

Dísz

tér

I.

1879. 01. 01.

Fátyol

utca

I.

1879. 01. 01.

Fém

utca

I.

1895. 05. 09.

Fogas

utca

I.

1879. 01. 01.

Fortuna

köz

I.

1879. 01. 01.

Fortuna

utca

I.

1879. 01. 01.

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Gránit

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Gyorskocsi

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Győző

utca

I.

1878. 01. 01.

Hadnagy

utca

I.

1879. 10. 28.

Hajadon

utca

I.

1879. 01. 01.

Halász

bástya

I.

1879. 02. 19.

Halász

utca

I.

1879. 01. 01.

Hattyú

utca

I.

1879. 01. 01.

Hegedűs

köz

I.

1880. 12. 18.

Iskola

utca

I.

1874. 02. 19.

Jácint

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Jezsuita

lépcső

I.

(1879) 1997. 01. 30.

Jégverem

utca

I.

1879. 01. 01.

Kagyló

utca

I.

1879. 01. 01.

Kard

utca

I.

(1879) 1990. 04. 10.

Korlát

utca

I.

1878. 01. 01.

Lánchíd

utca

I.

1879. 10. 28.

Linzi

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Logodi

utca

I.

1886. 01. 16.

Lovarda

utca

I.

1879. 01. 01.

Magas

utca

I.

1879. 01. 01.

Málna

utca

I.

1874. 02. 19.

Márvány

utca

I., XII.

1870. 01. 01.

Mészáros

utca

I.

1874. 02. 19.

Naphegy

tér

I.

1895. 05. 09.

Naphegy

utca

I.

1879. 01. 01.

Nőegylet

utca

I.

1879. 01. 01.

Nyárs

utca

I.

1893. 05. 05.

Orom

utca

I.

1878. 01. 01.

Országház

utca

I.

1874. 01. 01.

Orvos

utca

I.

1879. 01. 01.

Ostrom

utca

I.

1874. 01. 01.

Öntőház

utca

I.

1874. 01. 01.

Pálya

utca

I.

1874. 02. 19.

Pásztor

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Roham

utca

I.

1879. 10. 28.

Sánc

utca

I.

1879. 01. 01.

Sikló

utca

I.

1879. 01. 01.

Szalag

utca

I.

1874. 02. 19.

Szeder

lépcső

I.

1879. 01. 01.

Szentháromság

utca

I.

1874. 02. 19.

Székely

utca

I.

1879. 01. 01.

Színház

utca

I.

1879. 01. 01.

Szőnyeg

utca

I.

1879. 01. 01.

Tábor

utca

I.

1879. 01. 01.

Tárnok

utca

I.

1879. 01. 01.

Úri

utca

I.

1874. 02. 19.

Vám

utca

I.

1874. 02. 19.

Vándor

utca

I.

1879. 10. 28.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Apostol

utca

II.

1887. 08. 02.

Aranka

utca

II.

1898. 01. 01.

Budakeszi

út

II., XII.

1874. 01. 01.

Csalogány

utca

I., II.

1874. 02. 19.

Csapláros

utca

II.

1858. 01. 01.

Cserfa

utca

II.

1879. 01. 01.

Fekete Sas

utca

II.

1953. 12. 03.

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Ganz

utca

II.

1874. 02. 19.

Gyorskocsi

utca

I., II.

1879. 01. 01.

Harcsa

utca

II.

1879. 01. 01.

Kacsa

utca

II.

1879. 01. 01.

Kavics

utca

II.

1879. 01. 01.

Kis Rókus

utca

II.

1878. 01. 01.

Kút

utca

II.

1878. 01. 01.

Lukács

utca

II.

1879. 12. 19.

Mecset

utca

II.

1874. 01. 01.

Medve

utca

II.

1879. 10. 28.

Petrezselyem

utca

II.

1879. 05. 06.

Retek

utca

II.

1879. 01. 01.

Rét

utca

II.

1879. 01. 01.

Rózsahegy

utca

II.

1879. 01. 01.

Szemlőhegy

utca

II.

1896. 05. 09.

Tölgyfa

utca

II.

1874. 02. 19.

Trombitás

út

II.

1880. 06. 03.

Üstökös

utca

II.

1879. 01. 01.

Vidra

utca

II.

1879. 01. 01.

Zivatar

utca

II.

1879. 10. 28.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akác

köz

III.

1874. 01. 01.

Ágoston

utca

III.

(1879) 1992. 04. 30.

Beszterce

utca

III.

1928. 11. 19.

Bivalyos

utca

III.

(XIX. sz.) 1992. 04. 30.

Bokor

utca

III.

1874. 02. 19.

Csemete

utca

III.

1872. 02. 19.

Evező

utca

III.

1879. 05. 06.

Fehéregyházi

út

III.

1908. 01. 14.

Flórián

tér

III.

1874. 02. 28.

Folyamőr

utca

III.

1938. 02. 15.

Folyondár

utca

III.

1928. 10. 19.

Föld

utca

III.

1879. 01. 01.

tér

III.

1874. 02. 19.

Galagonya

utca

III.

1879. 01. 01.

Gázgyár

utca

III.

1972. 10. 04.

Hajógyár

utca

III.

1879. 01. 01.

Jós

utca

III.

1976. 05. 12.

Kecske (Doberdó úttól a Nagyszombat utcáig terjedő szakasz)

utca

III.

1874. 02. 19.

Kenyeres

utca

III.

1908. 01. 14.

Kerék

utca

III.

1874. 02. 19.

Kékfestő

utca

III.

1970. 12. 23.

Kiscelli

utca

III.

1879. 01. 01.

Kórház

utca

III.

1874. 02. 19.

Körte

utca

III.

1879. 01. 01.

Laktanya

utca

III.

1879. 01. 01.

Matróz

utca

III.

1879. 12. 19.

Meggyfa

utca

III.

1879. 01. 01.

Miklós

utca

III.

1879. 12. 31.

Mókus

utca

III.

1879. 01. 01.

Nagyszombat

utca

III.

1929. 11. 19.

Pacsirtamező

utca

III.

(1879) 1990. 04. 10.

Raktár

utca

III.

1879. 01. 01.

Selmeci

utca

III.

1900. 10. 11.

Seregély

köz

III.

1933. 04. 04.

Seregély

utca

III.

1879. 01. 01.

Serfőző

utca

III.

1874. 02. 19.

Solymár

utca

III.

1972. 10. 04.

Sorompó

utca

III.

1879. 01. 01.

Szél

utca

III.

1879. 01. 01.

Szomolnok

utca

III.

1932. 01. 19.

Szőlő

utca

III.

1879. 01. 01.

Szőlőkert

utca

III.

1982. 05. 26.

Tanuló

utca

III.

1874. 02. 19.

Tímár

utca

III.

1879. 01. 01.

Vályog

utca

III.

1900. 10. 11.

Velence

utca

III.

1879. 10. 28.

Viador

utca

III.

1879. 10. 28.

Vöröskereszt

utca

III.

1874. 02. 19.

Zápor

utca

III.

1900. 10. 11.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Istvántelki

út

IV.

(1910) 1945. 01. 01.

Munkásotthon

utca

IV.

1955. 01. 01.

Erzsébet

utca

IV.

1882. 01. 01.

Szent István

tér

IV.

(1928) 1991. 06. 27.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akadémia

utca

V.

1874. 02. 19.

Alkotmány

utca

V.

1872. 12. 12.

Aranykéz

utca

V.

1874. 02. 19.

Balaton

utca

V.

(1872) 1991. 06. 27.

Bank

utca

V.

(1906) 1990. 06. 19.

Bástya

utca

V.

1874. 02. 19.

Bécsi

utca

V.

1874. 02. 19.

Cukor

utca

V.

1911. 12. 29.

Curia

utca

V.

1874. 02. 19.

Duna

utca

V.

1874. 02. 19.

Egyetem

tér

V.

(1874) 1953. 01. 01.

Fehér Hajó

utca

V.

1938. 02. 15.

Ferenciek

tere

V.

(1874) 1992. 04. 30.

Fővám

tér

V., IX.

(1875) 1990. 04. 10.

Galamb

utca

V.

1874. 05. 02.

Haris

köz

V.

1940. 05. 21.

Harmincad

utca

V.

1872. 02. 19.

Havas

utca

V.

1874. 02. 19.

Hold

utca

V.

(1874) 1990. 06. 19.

Honvéd

tér

V.

(1874) 1990. 06. 08.

Honvéd

utca

V.

1872. 12. 12.

Kecskeméti

utca

V.

1874. 02. 19.

Kéményseprő

utca

V.

1874. 02. 19.

Képíró

utca

V.

1874. 02. 19.

Kígyó

utca

V.

1874. 01. 01.

Március 15.

tér

V.

1948. 03. 15.

Mérleg

utca

V.

1874. 02. 19.

Miatyánk

utca

V.

1874. 01. 01.

Molnár

utca

V.

1874. 02. 19.

Múzeum

körút

V., VIII.

(1874) 1919. 12. 06.

Október 6.

utca

V.

1953. 01. 01.

Papnövelde

utca

V.

(1874) 1991. 06. 27.

Párizsi

utca

V.

1903. 09. 15.

Pilvax

köz

V.

1923. 01. 09.

Pintér

utca

V.

1874. 02. 19.

Reáltanoda

utca

V.

1874. 02. 19.

Régi posta

utca

V.

1874. 02. 19.

Sas

utca

V.

(1874) 1990. 06. 19.

utca

V.

1874. 02. 19.

Sörház

utca

V.

1874. 02. 19.

Sütő

utca

V.

1874. 02. 19.

Szabad sajtó

út

V.

1948. 05. 15.

Szabadság

tér

V.

1900. 01. 11.

Szarka

utca

V.

1874. 02. 19.

Szerb

utca

V.

1874. 02. 19.

Szervita

tér

V.

(1874) 1992. 04. 30.

Szép

utca

V.

1874. 02. 19.

Vadász

utca

V.

1874. 02. 19.

Váci

utca

V.

1874. 02. 19.

Vámház

körút

V., IX.

(1874) 1990. 04. 10.

Vármegye

utca

V.

1874. 02. 19.

Városház

utca

V.

1900. 02. 08.

Vigadó

tér

V.

(1874) 1957. 01. 01.

Vigadó

utca

V.

1874. 06. 04.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Aradi

utca

VI.

1874. 02. 19.

Dalszínház

utca

VI.

1879. 01. 01.

Felső

erdősor

VI.

1874. 02. 19.

Hajós

utca

VI.

1875. 01. 01.

Lovag

utca

VI.

1874. 02. 19.

Lövölde

tér

VI., VII.

1874. 02. 19.

Mozsár

utca

VI.

1874. 02. 19.

Nagymező

utca

VI.

1874. 02. 19.

Ó

utca

VI.

1874. 02. 19.

Szív

utca

VI.

1874. 02. 19.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akácfa

utca

VII.

1874. 01. 01.

Alsó

erdősor

VII.

1874. 07. 04.

Cserhát

utca

VII.

1883. 01. 01.

Dob

utca

VII.

1874. 02. 19.

Dohány

utca

VII.

1874. 02. 19.

Hernád

utca

VII.

1879. 01. 01.

Holló

utca

VII.

1874. 07. 04.

Kertész

utca

VII.

(1874) 1951. 11. 10.

Kis Diófa

utca

VII.

1874. 06. 04.

Lövölde

tér

VI., VII.

1874. 02. 19.

Nagy Diófa

utca

VII.

1874. 07. 04.

Síp

utca

VII.

1874. 02. 19.

Százház

utca

VII.

(1879) 1953. 01. 01.

Szövetség

utca

VII.

1874. 02. 19.

Verseny

utca

VII., VIII.

1879. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Bérkocsis (József körút és Nagy Fuvaros utca közötti szakasz)

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Corvin

köz

VIII.

1991. 04. 25.

Delej

utca

VIII.

1887. 03. 31.

Dologház

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Elnök

utca

VIII.

1887. 03. 31.

Füvészkert

utca

VIII.

1991. 04. 25.

Golgota

tér

VIII.

1874. 01. 01.

Homok

utca

VIII.

1879. 02. 19.

Hős

utca

VIII., X.

1899. 01. 26.

Illés

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Jázmin

utca

VIII.

1879. 01. 01.

Kálvária

utca

VIII.

1870. 01. 01.

Kálvária

tér

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Kenyérmező

utca

VIII.

1873. 12. 12.

Kis Fuvaros

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Kis Salétrom

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Kis Stáció

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Koszorú

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Kőfaragó

utca

VIII.

1874. 01. 01.

Kőris

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Légszesz

utca

VIII.

1879. 01. 01.

Lóvásár

utca

VIII.

1885. 02. 26.

Magdolna

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Mária

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Mátyás

tér

VIII.

1874. 02. 19.

Múzeum

körút

V., VIII.

(1874) 1919. 12. 06.

Múzeum

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Nagy Fuvaros

utca

VIII.

1874. 07. 04.

Nagy Templom

utca

VIII.

1874. 02. 04.

Népszínház

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Ötpacsirta

utca

VIII.

1991. 04. 25.

Őr

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Pál

utca

VIII.

1885. 05. 07.

Práter

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Salétrom

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Százados

út

VIII.

1899. 01. 26.

Szeszgyár

utca

VIII.

1874. 01. 01.

Szigony

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Szűz

utca

VIII.

1874. 03. 19.

Tavaszmező

utca

VIII.

(1874) 1953. 01. 01.

Tömő

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Vas

utca

VIII.

1874. 02. 19.

Verseny

utca

VII., VIII.

1879. 01. 01.

Víg

utca

VIII.

(1874) 1991. 04. 25.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Angyal

utca

IX.

1874. 02. 19.

Bárd

utca

IX.

1933. 11. 24.

Bokréta

utca

IX.

1874. 02. 19.

Csarnok

tér

IX.

1887. 02. 04.

Dandár

utca

IX.

1878. 12. 19.

Drégely

utca

IX.

1879. 02. 19.

Ecseri

út

IX.

1909. 09. 16.

Ernő

utca

IX.

1879. 01. 01.

Fehér Holló

utca

IX.

1968. 01. 01.

Fővám

tér

V., IX.

(1875) 1990. 04. 10.

Gabona

utca

IX.

1936. 03. 17.

Gálya

utca

IX.

1938. 02. 15.

Gát

utca

IX.

1879. 01. 01.

Gubacsi

út

IX.

1900. 10. 11.

Gyáli (Keleti pályaudvar-Kelenföldi
pályaudvar közötti vasútvonaltól az Illatos útig
terjedő szakasz)

út

IX.

1900. 10. 11.

Határ

út

IX.

1874. 01. 01.

Hentes

utca

IX.

1906. 03. 06.

Illatos

út

IX.

1910. 11. 22.

Imre

utca

IX.

1878. 02. 19.

Ipar

utca

IX.

1872. 12. 12.

Kálvin

tér

V., VIII., IX.

1874. 02. 19.

Kén

utca

IX.

1894. 03. 29.

Közraktár

utca

IX.

1901. 02. 28.

Köztelek

utca

IX.

1874. 02. 19.

Liliom

utca

IX.

1874. 02. 19.

Mester

utca

IX.

1874. 02. 19.

Páva

utca

IX.

1874. 02. 19.

Pipa

utca

IX.

1874. 02. 19.

Sóház

utca

IX.

1874. 06. 04.

Soroksári

út

IX.

1906. 05. 30.

Tagló

utca

IX.

1932. 06. 14.

Tűzoltó

utca

IX.

1874. 06. 04.

Üllői

út

VIII., IX., X., XVIII.

(1874) 1990. 04. 10.

Vágóhíd

utca

IX.

1881. 01. 27.

Vámház

körút

V., IX.

1990. 04. 10.

Viola

utca

IX.

1874. 02. 19.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Akna

utca

X.

1899. 01. 26.

Állomás

utca

X.

1879. 05. 06.

Árpa

utca

X.

1884. 01. 01.

Ászok

utca

X.

1988. 12. 05.

Basa

utca

X.

1884. 11. 20.

Bánya

utca

X.

1875. 09. 16.

Bolgár

utca

X.

1893. 06. 22.

Ceglédi

út

X.

1884. 07. 24.

Endre

utca

X.

1875. 09. 16.

Fehér

köz

X.

1953. 01. 01.

Fehér

út

X.

1879. 05. 06.

Fertő

utca

X.

1884. 07. 24.

Füzér

utca

X.

1875. 09. 16.

Gergely

utca

X.

1893. 06. 22.

Gém

utca

X.

1884. 07. 24.

Halom

utca

X.

1875. 09. 16.

Harmat

köz

X.

1953. 01. 08.

Harmat

utca

X.

1875. 09. 16.

Hidas

köz

X.

1875. 09. 16.

Hölgy

utca

X.

1879. 01. 01.

Hős

utca

VIII., X.

1899. 01. 26.

Jegenye

utca

X.

1875. 09. 16.

Kápolna

utca

X.

1874. 01. 01.

Keresztúri

út

X.

1899. 01. 26.

Kőér

utca

X.

1953. 12. 03.

Liget

utca

X.

1875. 09. 16.

Maglódi

út

X.

1873. 01. 01.

Makk

utca

X.

1884. 07. 24.

Maláta

utca

X.

1899. 01. 26.

Márga

utca

X.

1899. 01. 26.

Mázsa

tér

X.

1879. 01. 01.

Mázsa

utca

X.

1875. 09. 16.

Monori

utca

X.

1884. 11. 20.

Óhegy

utca

X.

1875. 10. 16.

Salgótarjáni

utca

VIII., X.

1884. 11. 02.

Sírkert

út

X.

1903. 01. 01.

Sörgyár

utca

X.

1879. 01. 01.

Szállás

utca

X.

1875. 09. 16.

Tárna

utca

X.

1899. 01. 26.

Vaspálya

utca

X.

1911. 06. 20.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Avar

utca

I., XI., XII.

1891. 10. 15.

Budafoki

út

XI.

1902. 01. 07.

Fehérvári

út

XI.

1874. 02. 19.

Kelenhegyi

lépcső

XI.

1930. 12. 06.

Kelenhegyi

út

XI.

1890. 09. 25.

Lágymányosi

utca

XI.

1899. 01. 26.

Németvölgyi

út

XI., XII.

1886. 01. 28.

Törökbálinti

út

XI., XII.

1929. 03. 19.

Szerémi

út

XI.

1938. 07. 14.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Agancs

út

XII.

1886. 01. 28.

Alkony

út

XII.

1886. 01. 28.

Avar

utca

I., XI., XII.

1891. 10. 15.

Ágnes

út

XII.

1886. 01. 28.

Bán

utca

XII.

1891. 10. 15.

Budakeszi

út

II., XII.

1874. 01. 01.

Csermely

út

XII.

1886. 01. 28.

Csiga

út

XII.

1886. 01. 28.

Csillagvölgyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Dalma

út

XII.

1886. 01. 28.

Diana

utca

XII.

1886. 01. 28.

Diós

árok

XII.

1902. 01. 07.

Evetke

út

XII.

1886. 01. 28.

Farkasvölgyi

út

XII.

1901. 04. 30.

Felhő

utca

XII.

1886. 01. 28.

Fogaskerekű

utca

XII.

1962. 01. 01.

Golfpálya

út

XII.

1954. 01. 01.

Harangvölgyi

út

XII.

1886. 01. 01.

Hegyhát

út

XII.

1886. 01. 28.

Istenhegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Jánoshegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Jenő

út

XII.

1886. 01. 28.

Juliska

út

XII.

1886. 01. 28.

Kakukk

lépcső

XII.

1939. 05. 16.

Kakukk

út

XII.

1886. 01. 28.

Kalóz

út

XII.

1886. 01. 28.

Kék Golyó

utca

XII.

1879. 01. 01.

Költő

utca

XII.

1886. 01. 28.

Kútvölgyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Laura

út

XII.

1886. 03. 23.

Lóránt

út

XII.

1886. 01. 28.

Magasúti

lejtő

XII.

1928. 01. 01.

Maros

utca

XII.

1879. 12. 19.

Mártonhegyi

út

XII.

1886. 01. 28.

Márvány

utca

I., XII.

1870. 01. 01.

Melinda

út

XII.

1886. 01. 28.

Menyét

út

XII.

1886. 01. 28.

Művész

út

XII.

1886. 01. 28.

Németvölgyi

út

XI., XII.

1886. 01. 28.

Normafa

út

XII.

1886. 01. 25.

Óra

út

XII.

1886. 01. 28.

Orbánhegyi

út

XII.

1900. 10. 11.

Őzike

köz

XII.

1954. 01. 01.

Őzike

út

XII.

1886. 01. 28.

Rege

út

XII.

1886. 01. 28.

Remete

út

XII.

1886. 01. 28.

Sashegyi

út

XII.

1934. 02. 06.

Svájci

út

XII.

1886. 01. 28.

Szépkilátás

út

XII.

1886. 01. 28.

Törökbálinti

út

XI., XII.

1929. 03. 19.

Tücsök

utca

XII.

1886. 01. 28.

Tündér

utca

XII.

1886. 01. 28.

Tündérhegyi

út

XII.

1870. 01. 01.

Városkúti

út

XII.

1900. 09. 13.

Városmajor

utca

XII.

1870. 01. 01.

Vilma

út

XII.

1886. 01. 28.

Virányos

út

XII.

1886. 01. 28.

Virányos

köz

XII.

1931. 10. 27.

Zugligeti

út

XII.

1886. 01. 28.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Agyag

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Angyalföldi

út

XIII.

1884. 11. 20.

Apály

utca

XIII.

1893. 01. 01.

Csata

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Dagály

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Fáklya

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Föveny

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Futár

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Hajdú

utca

XIII.

1879. 01. 01.

Ipoly

utca

XIII.

1872. 12. 12.

Janicsár

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Jász

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Kartács

utca

XIII.

1893. 01. 01.

Kádár

utca

XIII.

1897. 10. 28.

Lőportár

utca

XIII.

1879. 12. 25.

Mohács

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Mór

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Országbíró

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Pannónia

utca

XIII.

(1860) 1990. 04. 10.

Pozsonyi

út

XIII.

1903. 04. 07.

Röppentyű

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Szabolcs

utca

XIII.

1874. 02. 19.

Teve

utca

XIII.

1897. 01. 01.

Tutaj

utca

XIII.

1896. 01. 01.

Véső

utca

XIII.

1897. 12. 21.

Visegrádi

utca

XIII.

(1872) 1953. 12. 03.

Vígszínház

utca

XIII.

1897. 12. 23.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Amerikai

út

XIV.

1879. 01. 01.

Cinkotai

út

XIV.

1900. 10. 17.

Csömöri

út

XIV.

1900. 10. 11.

Fogarasi

út

XIV.

1896. 07. 02.

Gyarmat

utca

XIV.

1879. 01. 01.

Ida

utca

XIV.

1883. 03. 21.

Mexikói

út

XIV.

1879. 01. 01.

Rákos

tér

XIV.

1900. 10. 11.

Rákospatak

utca

XIV.

1891. 12. 22.

Szentmihályi

út

XIV.

1879. 01. 01.

Szugló

utca

XIV.

1885. 05. 05.

Tábornok

utca

XIV.

1896. 07. 02.

Törökőr

utca

XIV.

1932. 06. 14.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Hartyán

köz

XV.

1970. 10. 22.

Kazán

utca

XV.

1954. 01. 01.

Kőrakás

park

XV.

1972. 10. 22.

Mozdonyfűtő

utca

XV.

1954. 01. 01.

Mozdonyvezető

utca

XV.

1954. 01. 01.

Nádastó

park

XV.

1970. 07. 22.

Nádastó

utca

XV.

1956. 01. 01.

Nyírpalota

út

XV.

1991. 12. 09.

Páskom

park

XV.

1970. 07. 22.

Páskomliget

utca

XV.

1970. 07. 22.

Pestújhelyi

út

XV.

1953. 01. 01.

Régi Fóti

út

XV.

1954. 01. 01.

Sárfű

utca

XV.

1970. 07. 22.

Vasutasház

utca

XV.

1954. 01. 01.

Vasutaskert

utca

XV.

1954. 01. 01.

Vasutastelep

utca

XV.

1954. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Csömöri

út

XVI.

(1890) 1965. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

501.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

502.

sor

XVII.

1951. 01. 01.

503.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

504.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

505.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

506.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

507.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

508.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

509.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

510.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

511.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

512.

utca

XVII.

2002. 11. 21.

513.

utca

XVII.

1950. 01. 01.

514.

utca

XVII.

1950. 01. 01.

515.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

516.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

517.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

518.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

519.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

520.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

521.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

522.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

523.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

524.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

525.

tér

XVII.

1951. 01. 01.

526.

sor

XVII.

1951. 01. 01.

527.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

528.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

529.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

530.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

531.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

532.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

533.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

534.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

535.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

536.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

537.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

538.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

539.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

540.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

541.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

542.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

543.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

544.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

545.

utca

XVII.

1951. 01. 01.

I.

utca

XVII.

1856. 01. 01.

II.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

III.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

IV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

V.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

VIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

IX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

X.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XVIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XIX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXV.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXVI.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXVII.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

XXIX.

utca

XVII.

1896. 01. 01.

Cséplő

út

XVII.

1954. 01. 01.

Erdődűlő

út

XVII.

1975. 01. 01.

Felsőbánya

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Fuvaros

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Gázló

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Rákoscsaba

utca

XVII.

1954. 01. 01.

Tómalom

utca

XVII.

1940. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Abaújvár

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Abrudbánya

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Akadály

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Akácfa

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Akácos

utca

XVIII.

1990. 01. 31.

Akácos

köz

XVIII.

2001. 03. 22.

Akvamarin

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Ametiszt

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Árvai

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Bánffyhunyad

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Bártfa

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Benedekfalva

utca

XVIII.

1990. 03. 07.

Beregszász

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Beszterce

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Besztercebánya

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Bódva

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Brassó

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Bükk

utca

XVIII.

1991. 01. 31.

Csallóköz

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Csíkszereda

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Csolt

utca

XVIII.

1969. 03. 05.

Csörgőfa

utca

XVIII.

1991. 01. 31.

Dés

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Désháza

utca

XVIII.

1953. 12. 03.

Déva

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Dobsina

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Dráva

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Érsekújvár

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Fedezék

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Fenyőfa

utca

XVIII.

1991. 01. 31.

Fiume

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Fogaras

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Fülek

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Garam

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Goroszló

utca

XVIII.

1990. 03. 07.

Gömör

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Gyergyó

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Gyöngyvirág

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Gyulafehérvár

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Halomi

út

XVIII.

1945. 01. 01.

Hargita

tér

XVIII.

1932. 01. 01.

Határ

utca

XVIII.

1898. 01. 01.

Háromszéki

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Hársfa

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Hegyikristály

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Honvéd

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Huszár

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Ibolya

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Igló

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Ipolyság

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Jáde

utca

XVIII.

2008. 09. 18.

Jáspis

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Jegenye

fasor

XVIII.

1908. 01. 01.

Juharos

sor

XVIII.

1992. 01. 30.

Kara

utca

XVIII.

1945. 01. 01.

Kassa

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Kárpát

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Késmárk

utca

XVIII.

1937. 01. 01.

Kevevári

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Kézdivásárhely

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Királyhágó

út

XVIII.

1922. 01. 01.

Kiskőszeg

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Kolozsvár

utca

XVIII., XIX.

1940. 01. 01.

Komárom

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Korpona

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Körmöcbánya

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Köztársaság

útja

XVIII.

1947. 01. 01.

Kőrisfa

utca

XVIII.

1991. 01. 31.

Krasznahorka

utca

XVIII.

1942. 01. 01.

Küküllő

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Lajta

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Lakatos

út

XVIII.

1953. 12. 03.

Latorca

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Léva

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Liget

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Lomnic

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Losonc

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Lőcse

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Lőrinci

út

XVIII.

1898. 01. 01.

Lugos

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Madarász

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Maros

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Marosvásárhely

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Máramarossziget

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Munkács

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Muraköz

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Muskátli

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Nagybánya

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Nagybecskerek

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Nagyenyed

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Nagykőrösi

út

XVIII., XIX., XX., XXIII.

1968. 09. 11.

Nagyszalonta

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Nagyszeben

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Nagyszombat

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Nagyszőlős

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Nefelejcs

utca

XVIII.

1908. 01. 01.

Nyárfás

sor

XVIII.

1992. 01. 30.

Nyitra

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Olt

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Pacsirta

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Pancsova

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Párkány

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Péteri

út

XVIII.

1991. 01. 28.

Poprád

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Pozsony

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Pöstyén

tér

XVIII.

1930. 01. 01.

Rezeda

utca

XVIII.

1926. 01. 01.

Rimaszombat

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Rozsnyó

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Rózsakvarc

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Ruttka

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Sajó

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Sas

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Selmecbánya

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Sepsiszentgyörgy

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Sólyom

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Szabadka

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Szakolcai

utca

XVIII.

1922. 01. 01.

Szamos

utca

XVIII.

1926. 01. 01.

Szarvas csárda

tér

XVIII.

1930. 01. 01.

Szatmárnémeti

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Száva

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Szegfű

utca

XVIII.

1926. 01. 01.

Szepes

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Székelyudvarhely

utca

XVIII.

1926. 01. 01.

Szitnya

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Tapolcsányi

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Tarkő

utca

XVIII.

1979. 01. 17.

Tátra

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Tátrafüred

tér

XVIII.

1930. 01. 01.

Temesvár

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Templom

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Tigriskő

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Topáz

utca

XVIII.

2007. 05. 17.

Torda

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Torockó

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Tölgy

utca

XVIII.

1991. 01. 31.

Tölgyfa

köz

XVIII.

2001. 03. 22.

Tövishát

utca

XVIII.

1990. 03. 07.

Trencsén

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Tulipán

utca

XVIII.

1900. 01. 01.

Tusnád

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Tüzér

utca

XVIII.

1925. 01. 01.

Ugocsa

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Ungvár

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Uzsok

tér

XVIII.

1932. 01. 01.

Újvidék

utca

XVIII.

1899. 12. 30.

Vajdahunyad

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Varjú

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Vasút

utca

XVIII.

1898. 01. 01.

Vág

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Versec

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Vércse

utca

XVIII.

1910. 01. 01.

Virág

utca

XVIII.

1926. 01. 01.

Vízakna

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Zalatna

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Zágon

utca

XVIII.

1932. 01. 01.

Zenta

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Zilah

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Zombor

utca

XVIII.

1940. 01. 01.

Zólyom

utca

XVIII.

1930. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Nagykőrösi

út

XVIII., XIX., XX., XXIII.

(1930) 1968. 09. 11.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Nagykőrösi

út

XVIII., XIX., XX., XXIII.

(1930) 1968. 09. 11.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Bagoly

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Borókás

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Brassói

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Csillag

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Fácános

utca

XXI.

1941. 01. 01.

Fenyves

út

XXI.

1937. 01. 01.

Fürjes

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Határ

utca

XXI.

1890. 01. 01.

Háromszék

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Hollandi

út

XXI.

1937. 01. 01.

Kassai

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Késmárki

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Királyerdő

út

XXI.

1937. 01. 01.

Királyhágó

út

XXI.

1937. 01. 01.

Kis nyírfa

utca

XXI.

2003. 11. 25.

Kohász

utca

XXI.

1957. 01. 01.

Komáromi

utca

XXI.

1928. 01. 01.

Magyar

utca

XXI.

1890. 01. 01.

Martinász

utca

XXI.

1953. 12. 03.

Máramarosi

út

XXI.

1937. 01. 01.

Nagykalapács

utca

XXI.

1957. 01. 01.

Ófalu

utca

XXI.

1899. 12. 30.

Tarpataki

utca

XXI.

1937. 01. 01.

Telep

utca

XXI.

1930. 01. 01.

Templom

utca

XXI.

1910. 01. 01.

Tölgyes

út

XXI.

1937. 01. 01.

Varrógép

utca

XXI.

1961. 01. 01.

Vágóhíd

utca

XXI.

1910. 01. 01.

Vereckei

utca

XXI.

1928. 01. 01.

Védgát

utca

XXI.

1900. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

I.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

II.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

III.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

IV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

V.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

VIII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

IX.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

X.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XIII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XIV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XV.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XVI.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

XVII.

utca

XXII.

1900. 01. 01.

Alsó Sas

utca

XXII.

1899. 12. 30.

Diófa

utca

XXII.

1930. 01. 01.

Fehérhegy

utca

XXII.

1870. 01. 01.

Felső Sas

utca

XXII.

1899. 12. 30.

Gádor

utca

XXII.

1962. 01. 01.

Háros

utca

XXII.

1964. 01. 01.

Hosszúhegy

utca

XXII.

1899. 12. 30.

Kálváriahegy

utca

XXII.

1990. 05. 29.

Kereszt

utca

XXII.

1900. 01. 01.

Kis Kőbánya

utca

XXII.

1920. 01. 01.

Leányka

utca

XXII.

1953. 12. 03.

Nagy Kőbánya

utca

XXII.

1930. 01. 01.

Nagytétényi

út

XXII.

1962. 01. 01.

Péter-Pál

utca

XXII.

1870. 01. 01.

Szabina

út

XXII.

1930. 01. 01.

Vár

utca

XXII.

1920. 01. 01.

Vöröskúti

határsor

XXII.

1910. 01. 01.

Előtag

Utótag

Kerületek

Elnevezés dátuma

Nagykőrösi

út

XVIII., XIX., XX., XXIII.

(1930) 1968. 09. 11.

Ócsai

út

XXIII.

1900. 01. 01.

3. melléklet a 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez[5]

Városrésznevek és területi lehatárolások

VÁROSRÉSZEK - I. kerület

1. Gellérthegy - I. kerület

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-az I. és XI. kerület határa-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

2. Krisztinaváros - I. kerület

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja úti kereszteződés-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

3. Tabán - I. kerület

A várfal a Dózsa György tér 9.-től a Nagy Rondella kapujáig-a Nagy Rondellától délnek futó lépcsős sétány-Sándor Móric lépcső-Ybl Miklós tér déli oldala-Duna folyam-I. és XI. kerület határa (merőlegesen a Duna vonaláig)-Citadella északi sétány-e sétány és a Szirtes út elágazásánál északnak futó sétány az Orom utcáig -Orom utca-Sánc utca-Hegyalja úti kereszteződés-Czakó utca-Gellérthegy utca-Pásztor lépcső-Dózsa György tér.

4. Vár - I. kerület

A várfal a Bécsi kaputól keleti irányban kiindulva az óramutató járásával megegyező lefutásban a Bécsi kapuig.

5. Víziváros - I. kerület

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

VÁROSRÉSZEK - II. kerület

1. Adyliget - II. kerület

Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldalától-Rézsű utca-Nagykovácsi út-Feketefej utca-a főváros határa a Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldaláig.

2. Budakeszierdő - II. kerület

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út a Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

3. Budaliget - II. kerület

Hidegkúti út a főváros határától-Máriaremetei út-Hímes utca-a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal-a főváros határa a Hidegkúti útig.

4. Csatárka - II. kerület

Látóhegyi út a Görgényi úttól-Glück Frigyes út-Verecke lépcső-Verecke út-Szalamandra út-Zöldkert út-Csatárka út-Törökvész út-Görgényi út a Látóhegyi útig.

5. Erzsébetliget - II. kerület

Paprikás-patak a Hidegkúti úttól-53444 hrsz.-ú közterület-Honvéd utca-Hidegkúti út a Paprikás-patakig-Pesthideg-kútnak az 1930-as években kialakult része.

6. Erzsébettelek - II. kerület

Ördögárok a Nagyrét utcától-Hidegkúti út-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 171. és 176. számú határkövek között)-Nagyrét utca az Ördögárokig.

7. Felhévíz - II. kerület

Kavics utca a Vérhalom utcától-Duna folyam-Bem József tér északi oldala-Frankel Leó út-Margit körút-Török utca-Gül Baba utca-Vérhalom utca-Vérmező út a Kavics utcáig.

8. Gercse - II. kerület

A főváros határa a Kulcs utcától-a II. és a III. kerület közigazgatási határa-Máriahegy utca-53444 hrsz.-ú közterület-Paprikás-patak-Nóra utca-Hideg utca-Kulcs utca a főváros határáig.

9. Hársakalja - II. kerület

Kővári út a Hidegkúti úttól-Arad utca-Cenk utca-Budajenő utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 168. és a 171. számú határkövek között, 1899/4., 5., 6., 7. helyrajzi számú telkek) Hidegkúti út a Kővári útig.

10. Hárshegy - II. kerület

Nagykovácsi út a Feketefej utcától-Hűvösvölgyi út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Mária út-Hárshegyi út-Budakeszi út-Szép Juhászné út-a Petneházyrét északi oldalán futó turistaút-a főváros ha-tára-Feketefej utca a Nagykovácsi útig.

11. Hűvösvölgy - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa a Nagykovácsi úttól (a 184. és a 171. számú határkövek között, 11355/1, 2 és 11358 helyrajzi számú telkek északi oldala)-Ördögárok-Nyéki út-Hűvösvölgyi út-Nagykovácsi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

12. Kővár - II. kerület

A II. és a III. kerület határa a Máriahegyi úttól-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 148. és a 168. számú határkövek között)-Budajenő utca és meghosszabbított vonala-Cenk utca-Arad utca-Kővári út-Honvéd utca-53444 hrsz.-ú közterület-Máriahegy utca a II. és III. kerület közigazgatási határáig.

13. Kurucles - II. kerület

Hárshegyi út a Budakeszi úttól-Mária út-Széher út-Lipótmezei út-Hűvösvölgyi út-Bognár utca-Budenz út-Kuruclesi út-Budakeszi út a Hárshegyi útig.

14. Lipótmező - II. kerület

Ördögárok a Nyéki úttól-Szerb Antal utca-Hűvösvölgyi út-Lipótmezei út-Széher út-a volt Országos Ideg- és Elmegyógyintézet kerítése-Nyéki út az Ördögárokig.

15. Máriaremete - II. kerület

Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonal a főváros határától-Hímes utca-Máriaremetei út-Áchim András utca-Kökény utca-Kokárda utca-Kerényi Frigyes utca-Ördögárok-Nagyrét utca-a főváros 1949. december 31-ei határa (a 184. és 176. számú határkövek között)-Rézsű utca 82. számú telek (50860 helyrajzi szám) északnyugati oldala-a főváros határa a Tátra utca északnyugati oldalán fekvő telkek északnyugati oldalát összekötő vonalig.

16. Nyék - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa az Ördögároktól (161-171. számú határkövek között, a 11699/4 és 5 helyrajzi számú telkek)-Görgényi út-Nagybányai út-Nagybányai lépcső-Páfrányliget utca-Ördögárok a főváros 1949. december 31-ei határáig.

17. Országút - II. kerület

Rómer Flóris utca a Zivatar utcától-Margit utca-Margit körút-Frankel Leó út-Bem József tér teljes területe az északi és déli oldalon álló épületek kivételével-Duna folyam-Bem József utca-Margit körút-Széna tér-Vérmező út-Várfok utca-Szilágyi Erzsébet fasor-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Trombitás út-Garas utca-Marczibányi tér teljes területe az északnyugati és északkeletei oldalon álló épületek kivételével-Keleti Károly utca-Kitaibel Pál utca-Bimbó út-Ady Endre utca-Zivatar utca a Rómer Flóris utcáig.

18. Pálvölgy - II. kerület

Szépvölgyi út a Glück Frigyes úttól-Csatárka út-Zöldkert út-Szalamandra út-Verecke út-Verecke lépcső-Glück Frigyes út a Szépvölgyi útig.

19. Pasarét - II. kerület

Szerb Antal utca a Hűvösvölgyi úttól-Páfrányliget utca-Csalán út-Battai út-Cirok utca-Pasaréti út-Radna utca-Herman Ottó út-Lorántffy Zsuzsanna út-Lorántffy Zsuzsanna lépcső-Szilágyi Erzsébet fasor-Hűvösvölgyi út a Szerb Antal utcáig.

20. Pesthidegkút-Ófalu - II. kerület

A főváros határa a Hidegkúti úttól-Kulcs utca és meghosszabbított vonala-Hideg utca-Nóra utca-Paprikás-patak-Hidegkúti út a főváros határáig.

21. Petneházyrét - II. kerület

A rét északi oldalán futó turistaút a főváros határától-Szép Juhászné út- Üdülő út és a belőle futó turistaút-a főváros határa a rét északi oldalán futó turistaútig (11209-11339/5 helyrajzi számú telkek).

22. Remetekertváros - II. kerület

Pinceszer utca a Kökény utcától-Kossuth Lajos utca-Hidegkúti út-Ördögárok-Kerényi Frigyes utca-Kokárda utca-Kökény utca a Pinceszer utcáig.

23. Rézmál - II. kerület

Bogár utca az Endrődi Sándor utcától-Alsó Törökvész út-Bimbó út-Aranka utca-Marczibányi tér északnyugati oldala-Alvinci út-Bimbó út-Endrődi Sándor utca a Bogár utcáig.

24. Rózsadomb - II. kerület

Vérhalom utca az Alsó Törökvész úttól-Vérhalom tér déli oldala-Vérhalom utca-Gül Baba utca-Török utca-Margit utca-Rómer Flóris utca-Zivatar utca-Ady Endre utca-Bimbó út-Kitaibel Pál utca-Keleti Károly utca-Marczibányi tér északkeleti oldala-Aranka utca-Bimbó utca-Alsó Törökvész utca a Vérhalom utcáig.

25. Szemlőhegy - II. kerület

Barlang utca a Ferenchegyi úttól-Felső Zöldmáli út-Alsó Zöldmáli út-Pusztaszeri út-Felhévízi utca és a belőle délnek futó sétány-Kavics utca-Vérhalom utca-Vérhalom tér keleti és északi oldalán álló épületek-Cimbalom utca-Pusztaszeri út-Ferenchegyi út a Barlang utcáig.

26. Széphalom - II. kerület

Hidegkúti út a Máriaremetei úttól-Kossuth Lajos utca-Pinceszer utca-Kökény utca-Áchim András utca-Máriaremetei út a Hidegkúti útig.

27. Szépilona - II. kerület

Budenz út a Kuruclesi úttól-Bognár utca-Hűvösvölgyi út-Budakeszi út-Kuruclesi út a Budenz útig.

28. Szépvölgy - II. kerület

A főváros 1949. december 31-ei határa a Görgényi úttól (161-155. számú határkövek között, a 15945, 15948, 15947, 15948/2, 15951 helyrajzi számú telkek nyugati határvonala, 11952-11968 helyrajzi számú telkek északi határvonala) a II. és III. kerület közigazgatási határa -Hármashatárhegyi út-Glück Frigyes út-Látóhegyi út-Görgényi út a főváros 1949. december 31-ei határáig.

29. Törökvész - II. kerület

Nagybányai lépcső a Csalán úttól-Nagybányai út-Törökvész út-Kapy utca-Gárdonyi Géza út-Endrődi köz-Endrődi Sándor utca-Bimbó út-Alvinci út-Garas utca-Trombitás út-Lorántffy Zsuzsanna út-Herman Ottó út-Radna utca-Pasaréti út-Cirok utca-Battai út-Csalán út a Nagybányai lépcsőig.

30. Újlak - II. kerület

Mikoviny utca a Folyondár utcától-az utcából keletnek futó lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca-Duna folyam-Kavics utca és a belőle északnak futó kilátó út-Felhévízi utca-Pusztaszeri út-Szépvölgyi út-Folyondár utca a Mikoviny utcáig.

31. Vérhalom - II. kerület

Törökvész út a Kapy utcától-Ferenchegyi út-Puszta-szeri út-Cimbalom utca-Vérhalom tér teljes területe az északi, keleti és déli épületeinek kivételével-Vérhalom utca-Alsó Törökvész út-Bogár utca-Endrődi Sándor utca-Endrődi köz-Gárdonyi Géza út-Kapy utca a Törökvész útig.

32. Víziváros - II. kerület

Duna folyam a Bem József tér déli oldalától-Ybl Miklós tér déli oldala-Sándor Móric lépcső-a lépcsős sétány a Nagy Rondelláig-a keleti várfal a Bécsi kapuig-Várfok utca-Vérmező út-Széna tér-Margit körút-Bem József utca-Bem József tér déli oldala a Duna folyamig.

33. Zöldmál - II. kerület

Csatárka út a Törökvész úttól-Szépvölgyi út-Puszta-szeri út-Alsó Zöldmáli út-Felső Zöldmáli út-Barlang utca-Ferenchegyi út-Törökvész út a Csatárka útig.

VÁROSRÉSZEK - III. kerület

1. Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhegy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Aranyvölgy utca-Aranyhegyi út-Pusztakúti út a Pusztakúti közig-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-névtelen közterület (22890/2 hrsz.) - 22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig.

2. Aquincum - III. kerület

Duna folyam-Bogdáni út-Szentendrei út-Kazal utca-Huszti út folytatása északi irányba a Zsófia utcáig-Zsófia utca-23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára a Péter utcáig-Péter utca meghosszabbítása déli irányban a vasútvonalig-vasútvonal.

3. Békásmegyer - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Pünkösdfürdő utca-Árpád utca-Ipartelep utca-Szent István utca-Madzsar József utca-Hollós Korvin Lajos utca-Dózsa György utca-65536 hrsz.-ú közterület-Rókavár utca-Márton köz-Hegyláb utca-64869/4, 64871/4, 64876/1, 64879 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Tamás utca-65164 hrsz.-ú ingatlan délnyugati, majd nyugati telekhatára-65163 hrsz.-ú ingatlan nyugati telekhatára és északkeleti telekhatárának meghosszabbítása Budapest közigazgatási határáig.

4. Csillaghegy - III. kerület

Duna folyam a Pünkösdfürdő utcáig-Kalászi utca-Attila utca-Czetz János köz-Határ út-Pusztakúti út-Pusztakúti köz meghosszabbítása a Héthalom utcáig-Héthalom utca-névtelen közterület (22890/2 hrsz.)-22374/1 hrsz.-ú ingatlan keleti telekhatára Budapest közigazgatási határáig-Budapest közigazgatási határa-a közigazgatási határtól 65163 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatárának meghosszabbítása, valamint nyugati határa-65164 hrsz.-ú ingatlan nyugati, majd délnyugati telekhatára-Tamás utca-64879, 64876/1, 64871/4, 64869/4 hrsz.-ú ingatlanok déli telekhatára-Hegyláb utca-Márton köz-Rókavár utca-névtelen közterület (65536 hrsz.)-Dózsa György utca-Hollós Korvin Lajos utca-Madzsar József utca-Szent István utca-Ipartelep utca-Árpád utca-Pünkösdfürdő utca a Duna folyamig.

5. Csúcshegy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Solymárvölgyi út-Virágosnyereg út-II. és III. kerület határa Budapest közigazgatási határáig.

6. Harsánylejtő - III. kerület

Solymárvölgyi utca-Kocsis Sándor út-belterületi határ-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-Virágosnye-reg út.

7. Hármashatár-hegy - III. kerület

Virágosnyereg út-20655/4 hrsz.-ú ingatlan délnyugati telekhatára-belterületi határ-Remetehegyi árok-16536/88 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-II. és III. kerületi határ a Virágosnyereg útig.

8. Kaszásdűlő - III. kerület

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Kazal utca között-Kazal utca-Szentendrei út-Bogdáni út-Hévízi út-Vörösvári út-Bécsi út az Aranyvölgy utcáig.

9. Mocsárosdűlő - III. kerület

Aranyvölgy utca-Huszti út meghosszabbítása Aranyvölgy utca Zsófia utca között-Zsófia utca-Szentendrei út-Határ út-Aranyhegyi út.

10. Óbuda - III. kerület

Duna folyam a Nagyszombat utcáig-Nagyszombat utca-Bécsi út-Vörösvári út-Hévízi út-Bogdáni út a Duna folyamig.

11. Óbuda hegyvidéke - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Kocsis Sándor út-Bécsi út-Doberdó út-közterületi lépcső a Folyóka utcáig-Folyóka utca-Folyondár utca-II. és III. kerület közigazgatási határa Budapest közigazgatási határáig.

12. Óbudai-sziget - III. kerület

Duna folyam

13. Rómaifürdő - III. kerület

Czetz János köz-Attila utca-Kalászi utca a Duna folyamig-Duna folyam a vasútvonalig-vasútvonal-Péter utca meghosszabbítása a vasútvonaltól-23152/45 hrsz.-ú ingatlan északkeleti telekhatára 23215 hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára-Szentendrei út.

14. Solymárvölgy - III. kerület

Budapest közigazgatási határa-Bécsi út-Kocsis Sándor út-Solymárvölgyi utca.

15. Újlak - III. kerület

Duna folyam-II. és III. kerület közigazgatási határa a Duna folyamtól-Folyondár utca-Folyóka utca-közterületi lépcső a Doberdó útig-Doberdó út-Bécsi út-Nagyszombat utca a Duna folyamig.

VÁROSRÉSZEK - IV. kerület

1. Istvántelek - IV. kerület

Árpád út az Istvántelki úttól-a MÁV váci vonala-Madridi utca-Bécsi utca-Elem utca-Istvántelki út az Árpád útig.

2. Káposztásmegyer - IV. kerület

Váci út a főváros határától-Székesdűlő sor déli határvonala-a főváros határa-a MÁV váci vonala-Szilas-patak-Duna folyam-a főváros határa a Váci útig.

3. Megyer - IV. kerület

Szilas-patak a Duna folyamtól-a IV. és XV. kerület közigazgatási határa-Fóti út-Váci út-Rév utca-Duna folyam a Szilas-patakig.

4. Újpest - IV. kerület

Rév utca a Duna folyamtól-Váci út-Fóti út-a MÁV váci vonala-Árpád út-Istvántelki út-Elem utca-Bécsi utca-Madridi utca-Dugonics utca-Újpalotai út-a MÁV esztergomi vonala-Duna folyam a Rév utcáig.

5. Székesdűlő - IV. kerület

A 76590, 76592-76607, 76619-76637 és 76637-76660 helyrajzi számú ingatlanok által elfoglalt terület.

6. Népsziget - IV. kerület

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

VÁROSRÉSZEK - V. kerület

1. Belváros - V. kerület

Vigadó tér déli oldala-Deák Ferenc utca-Deák Ferenc tér déli oldala-Károly körút-Múzeum körút-Vámház körút és meghosszabbított tengelye-Duna folyam a Vigadó tér déli oldaláig.

2. Lipótváros - V. kerület

Szent István körút és meghosszabbított tengelye a Duna folyamtól-Nyugati tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Deák Ferenc utca-Vigadó tér déli oldala-Duna folyam a Szent István körút meghosszabbított vonaláig.

VÁROSRÉSZEK - VI. kerület

1. Terézváros - VI. kerület

Dózsa György út a MÁV váci vonalának felüljárójától-Városligeti fasor-Lövölde tér-Király utca-Deák Ferenc tér-Bajcsy-Zsilinszky út-Nyugati tér-Váci út-Lehel utca-Bulcsú utca a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig-a MÁV terület északnyugati határvonalát követve halad a Dózsa György úti felüljáróig.

VÁROSRÉSZEK - VII. kerület

1. Erzsébetváros - VII. kerület

Dózsa György út a Városligeti fasortól-Verseny utca-Thököly út-Baross tér-Rákóczi út-Károly körút-Király utca-Lövölde tér-Városligeti fasor a Dózsa György útig.

VÁROSRÉSZEK - VIII. kerület

1. Palotanegyed - VIII. kerület

Múzeum körút-Rákóczi út-Blaha Lujza tér északi és keleti oldala-József körút-Üllői út.

2. Népszínház negyed - VIII. kerület

Rákóczi út-Fiumei út-Teleki László tér északnyugati oldala-Népszínház utca-József körút.

3. Csarnok negyed - VIII. kerület

József körút-Népszínház utca-Nagy Fuvaros utca-Mátyás tér nyugati oldala-Koszorú utca-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca.

4. Magdolna negyed - VIII. kerület

Koszorú utca-Mátyás tér nyugati oldala-Nagy Fuvaros utca-Népszínház utca-Teleki László tér északnyugati oldala-Fiumei út-Baross utca-Kálvária tér keleti, déli és nyugati oldala-Baross utca.

5. Corvin negyed - VIII. kerület

József körút-Baross utca-Horváth Mihály tér északi oldala-Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út.

6. Losonci negyed - VIII. kerület

Baross utca-Leonardo da Vinci utca-Práter utca-Szigony utca-Üllői út-Korányi Sándor utca-Kálvária tér nyugati oldala-Illés utca.

7. Orczy negyed - VIII. kerület

Kálvária tér déli és keleti oldala-Baross utca-Orczy tér északi oldala-Orczy út-Üllői út-Korányi Sándor utca-Illés utca-Kálvária tér nyugati oldala.

8. Kerepesdűlő - VIII. kerület

Fiumei út-Baross tér-Thököly út-Verseny utca-Dózsa György út-Kerepesi út-Asztalos Sándor út-Salgótarjáni utca.

9. Százados negyed - VIII. kerület

Asztalos Sándor út-Kerepesi út-Hungária körút-MÁV vonala az Asztalos Sándor útig.

10. Ganz negyed - VIII. kerület

Vajda Péter utca-Orczy út-Orczy tér keleti és északi oldala-Fiumei út-Salgótarjáni utca-MÁV vonala a Hungária körútig-Hungária körút-Könyves Kálmán körút.

11. Tisztviselőtelep - VIII. kerület

Orczy út-Vajda Péter utca-Könyves Kálmán körút-Üllői út.

VÁROSRÉSZEK - IX. kerület

1. Belső-Ferencváros - IX. kerület

Kálvin tér-Üllői út-Ferenc körút-Boráros tér-Duna folyam-Fővám tér-Vámház körút.

2. József Attila-lakótelep - IX. kerület

Üllői út az Ecseri úttól-Határ út-M5-ös autópálya bekötő szakasza-Epreserdő utca-Ecseri út az Üllői útig.

3. Középső-Ferencváros - IX. kerület

Boráros tér-Ferenc körút-Üllői út-Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Duna folyam.

4. Külső-Ferencváros - IX. kerület

Keleti pályaudvar-Kelenföldi pályaudvar közötti vasútvonal-Üllői út-Ecseri út-Epreserdő utca-M5-ös autópálya bevezető szakasza-Határ út-Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág-Duna folyam.

VÁROSRÉSZEK - X. kerület

1. Felsőrákos - X. kerület

Kerepesi út a Fehér úttól-Sárgarózsa utca-Pesti határút-Határmalom utca-Jászberényi út-Fehér út a Kerepesi útig.

2. Gyárdűlő - X. kerület

MÁV szolnoki vonala a Mázsa tértől-Száva utca-Üllői út-a MÁV hegyeshalmi vonala - Kőbányai út a Mázsa térig.

3. Keresztúridűlő - X. kerület

Meténg utca a Kozma utcától-Fátyolka utca-Bogáncsvirág utca-Tarkarét utca-a temető északi fala és meghosszabbított vonala-Álmos utca-Maglódi út-Sírkert út-Kozma utca a Meténg utcáig.

4. Kőbánya-Kertváros - X. kerület

Jászberényi út a Kozma utcától-Vadszőlő utca-Eszterlánc utca-a temető északi fala-Tarkarét utca-Bogáncsvirág utca-Fátyolka utca-Meténg utca-Kozma utca a Jászberényi útig.

5. Kúttó - X. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Száva utcától-a MÁV lajosmizsei vonala-Ferihegyi repülőtérre vezető út-Üllői út-Száva utca a MÁV szolnoki vonaláig.

6. Laposdűlő - X. kerület

Kerepesi út a Hungária körúttól-a MÁV szolnoki vonala-Kőbányai út-Könyves Kálmán körút-Hungária körút a Kerepesi útig.

7. Ligettelek - X. kerület

Kerepesi út a MÁV szolnoki vonalától-Fehér út-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Liget tér - a MÁV szolnoki vonala a Kerepesi útig.

8. Népliget - X. kerület

A MÁV hegyeshalmi vonala a Kőbányai úttól-Üllői út-Könyves Kálmán körút-Kőbányai út a MÁV hegyeshalmi vonaláig.

9. Óhegy - X. kerület

Maglódi út a Jászberényi úttól-Sibrik Miklós út-MÁV szolnoki vonala-Liget tér-Kőrösi Csoma sétány és Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út a Maglódi útig.

10. Téglagyárdűlő - X. kerület

Jászberényi út a Maglódi úttól-Kozma utca-Sírkert út-Maglódi út a Jászberényi útig.

11. Újhegy - X. kerület

Maglódi út a Sibrik Miklós úttól-a X. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a MÁV szolnoki vonala-Sibrik Miklós út a Maglódi útig.

VÁROSRÉSZEK - XI. kerület

1. Albertfalva - XI. kerület

Kondorosi út a Solt utcától-Duna folyam-Hosszúréti-patak-MÁV pécsi vonala-Solt utca a Kondorosi útig.

2. Dobogó - XI. kerület

Budaörsi út a Kőérberki úti aluljárótól-Lapu utcai aluljáró-Dobogó út-Balatoni út-Poprádi út-Kőérberki út a Budaörsi útig.

3. Gazdagrét - XI. kerület

Rétköz utca a Gazdagréti úttól-Nagyszeben út-Budaörsi út-Gazdagréti út a Rétköz utcáig.

4. Gellérthegy - XI. kerület

Hegyalja út a Budaörsi úttól-Sánc utca-Orom utca-a Citadella északi sétánya és a Szirtes út elágazásához futó sétaút-Citadella északi sétánya-merőlegesen a Duna vonaláig (az I. és XI. kerület határa)-Duna folyam-Kelenhegyi út-Mányoki út-Ménesi út-Alsóhegy utca-Villányi út-Budaörsi út a Hegyalja útig.

5. Hosszúrét - XI. kerület

Nagyida utca a Hosszúréti utcától-Gazdagréti út-Budaörsi út-Hosszúréti utca a Nagyida utcáig.

6. Infopark - XI. kerület

Magyar tudósok körútja a Hevesy György úttól-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar Nobel díjasok útja meghosszabbítva a vasútvonalig-MÁV hegyeshalmi vasútvonal-merőlegesen a Hevesy György útig-Hevesy György út a Magyar tudósok körútjáig.

7. Kamaraerdő - XI. kerület

A főváros határa a XI. és XXII. kerület határától-a Susulyka utca sarkától délkeletnek futó erdei út-a XI. és XXII. kerület határa a főváros határáig.

8. Kelenföld - XI. kerület

Villányi út a Budaörsi úttól-Karolina út-Bocskai út-Fehérvári út-a MÁV hegyeshalmi vonala-Budafoki út-Hausz-mann Alajos utca-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Lágymányosi-öböl sarkától északnyugati irányban a Nádorkerti aluljáróig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Duna folyam-Kondorosi út-Solt utca-Kelenvölgyi határsor-a MÁV hegyeshalmi vonala-Nagyszőlős utcai aluljáró-Budaörsi út a Villányi útig.

9. Kelenvölgy - XI. kerület

Kelenvölgyi határsor a MÁV hegyeshalmi vonalától-Solt utca-a MÁV pécsi vonala-Méhész utca-Ringló út-Péterhegyi út-a MÁV hegyeshalmi vonala a Kelenvölgyi határsorig.

10. Kőérberek - XI. kerület

Repülőtéri út a főváros határától-Kőérberki út-Egér út-Balatoni út-Hosszúréti-patak-a XI. és XXII. kerület határa-Meggyvágó utcától északnyugatnak futó erdei út-a főváros határa a Repülőtéri útig.

11. Lágymányos - XI. kerület

Móricz Zsigmond körtér keleti oldala-Bartók Béla út-Szent Gellért tér-Duna folyam-a MÁV hegyeshalmi vonala-merőlegesen a Magyar Nobel díjasok útjáig-Magyar Nobel díjasok útja-Magyar tudósok körútja-Hevesy György út-Hevesy György út meghosszabbítva a vasútvonalig-a MÁV hegyeshalmi vonala-Fehérvári út a Móricz Zsigmond körtér keleti oldaláig.

12. Madárhegy - XI. kerület

Törökbálinti út a Rupphegyi úttól-Nagyida utca-Hosszúréti utca-Budaörsi út-Rupphegyi út a Törökbálinti útig.

13. Nádorkert - XI. kerület

Budafoki út a Hauszmann Alajos utcától-MÁV hegyeshalmi vonala-Nádorkerti aluljárótól délkeleti irányban a Lágymányosi-öböl sarkáig-Lágymányosi-öböl nyugati partvonala-Hauszmann Alajos utca a Budafoki útig.

14. Őrmező - XI. kerület

Budaörsi út a Lapu utcai aluljárótól-Nagyszőlős utcai aluljáró-MÁV hegyeshalmi vonala-Dobogó út a Lapu utcai aluljáróig.

15. Örsöd - XI. kerület

Budaörsi út a főváros határától-a Kőérberki úti közúti aluljáró-Kőérberki út-Poprádi út-Balatoni út-Egér út-Kőér-berki út-Repülőtéri út-a főváros határa a Budaörsi útig.

16. Péterhegy - XI. kerület

Dobogó út a Balatoni úttól-Péterhegyi út-Horogszegi határsor-Hosszúréti-patak-Balatoni út a Dobogó útig.

17. Pösingermajor - XI. kerület

Kakukkhegyi erdősor a főváros határától-Kakukkhegyi út-Irhás-árok-Törökbálinti út-a főváros határa a Kakukkhegyi erdősorig.

18. Sasad - XI. kerület

Márton Áron tér-Érdi út-Németvölgyi út-Hegyalja út-Dayka Gábor utca-Brassó út-Budaörsi út-Nagyszeben út-Rétköz utca-Gazdagréti út-Nagyida utca-Törökbálinti út a Márton Áron térig.

19. Sashegy - XI. kerület

Hegyalja út a Dayka Gábor utcától-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

20. Spanyolrét - XI. kerület

Törökbálinti út a főváros határától-Rupphegyi út-Budaörsi út-a főváros határa a Törökbálinti útig.

21. Szentimreváros - XI. kerület

Ménesi út az Alsóhegy utcától-Mányoki út-Kelenhegyi út-Szent Gellért tér-Bartók Béla út-Móricz Zsigmond körtér-Fehérvári út-Bocskai út-Karolina út-Alsóhegy utca a Ménesi útig.

VÁROSRÉSZEK - XII. kerület

1. Budakeszierdő - XII. kerület

Az Üdülő útra futó turistaút a főváros határától-Üdülő út-Szép Juhászné út-Budakeszi út és Szép Juhászné út elágazásától délnyugatra futó turistaút a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjáig-Jánoshegyi út-Konkoly-Thege Miklós út-a Csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ és a Központi Fizikai Kutatóintézet északi és nyugati kerítése-Konkoly-Thege Miklós út a főváros határáig-a főváros határa az Üdülő útra futó turistaútig.

2. Csillebérc - XII. kerület

A Központi Fizikai Kutató Intézet és a csillebérci Gyermek- és Ifjúsági Központ nyugati és északi kerítése a Konkoly-Thege Miklós úttól-Konkoly-Thege Miklós út-Sötétvágás utca-Kázmér út-Edvi Illés út-Nőszirom utca-Adorján út-Irhás-árok-Kakukkhegyi út-Kakukkhegyi erdősor-a főváros határa a Konkoly-Thege Miklós útig.

3. Farkasrét - XII. kerület

Bürök utca a Hó utcától-Németvölgyi lépcső-Németvölgyi út-Érdi út-Márton Áron tér-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Hó utca a Bürök utcáig.

4. Farkasvölgy - XII. kerület

Kázmér út az Edvi Illés úttól-János Zsigmond utca-Rácz Aladár út-Hóvirág út-Rácz Aladár út-Törökbálinti út-Edvi Illés út a Kázmér útig.

5. Istenhegy - XII. kerület

Diós árok a Béla király úttól-Városmajor utca-Pethényi út-Istenhegyi út-Diana utca-Gyöngyvirág út-Tündér utca-Költő utca-Béla király út a Diós árokig.

6. Jánoshegy - XII. kerület

Budakeszi út a Jánoshegyi út legészakibb kanyarjához délről futó turistaúttól-Árnyas út-Remete út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Tündérhegyi út a Kossuth emlékműig-az innen a Jánoshegyi útra vezető turistaút-Jánoshegyi út-annak legészakibb kanyarjától északnak haladó turistaút a Budakeszi útig.

7. Kissvábhegy - XII. kerület

Határőr út a Pethényi úttól-Gaál József út-Alma utca-Bíró utca-Roskovics utca-Ráth György utca-Kék Golyó utca-Istenhegyi út-Pethényi út a Határőr útig.

8. Krisztinaváros - XII. kerület

Szilágyi Erzsébet fasor a Városmajor utcától-Széll Kálmán tér-Várfok utca-a várfal a Bécsi kapu nyugati oldalától a Dózsa György tér 9.-ig-Pásztor lépcső-Gellérthegy utca-Czakó utca-Hegyalja út-Avar utca-Kiss János altábornagy utca-Ugocsa utca-Böszörményi út-Kék Golyó utca-Ráth György utca-Roskovics utca-Bíró utca-Alma utca-Gaál József út-Határőr út-Városmajor utca a Szilágyi Erzsébet fasorig.

9. Kútvölgy - XII. kerület

Kútvölgyi út a Béla király úttól-Diós árok-Béla király út a Kútvölgyi útig.

10. Magasút - XII. kerület

Edvi Illés út-Törökbálinti út-Irhás-árok-Adorján út-Nőszirom utca-Edvi Illés út.

11. Mártonhegy - XII. kerület

Költő utca a Mártonhegyi úttól-Hangya utca-Csorna utca-Tamási Áron utca-Németvölgyi út-Németvölgyi lépcső-Bürök utca-Denevér út-Mártonhegyi út a Költő utcáig.

12. Németvölgy - XII. kerület

Németvölgyi út a Hegyalja úttól-Böszörményi út-Ugocsa utca-Kiss János altábornagy utca-Avar utca-Hegyalja út-Kálló esperes utca-Hegyalja út a Németvölgyi útig.

13. Orbánhegy - XII. kerület

Gyöngyvirág út a Tündér utcától-Diana utca-Istenhegyi út-Németvölgyi út-Tamási Áron utca-Csorna utca-Hangya utca-Költő utca-Tündér utca a Gyöngyvirág útig.

14. Sashegy - XII. kerület

Hegyalja út a Dayka Gábor utcáig-Kálló esperes utca-Hegyalja út-Budaörsi út-Brassó út-Dayka Gábor utca a Hegyalja útig.

15. Svábhegy - XII. kerület

Béla király út az Alkony úttól-Költő utca-Hangya utca-Mártonhegyi út-Karthauzi utca-Fülemile út-Ordas út-Hegyhát út-Kázmér út-Sötétvágás utca-Konkoly-Thege Miklós út-Jánoshegyi út-a 225. számú régi határjeltől keleti irányba, a Kossuth emlékműig vezető turistaút-Mátyás király út-Alkony út a Béla király útig.

16. Széchenyihegy - XII. kerület

Hegyhát út a Kázmér úttól-Ordas út-Fülemile út-Karthauzi utca-Mártonhegyi út-Denevér út-Bürök utca-Hó utca-Hóvirág út-Rácz Aladár út-János Zsigmond utca-Kázmér út a Hegyhát útig.

17. Virányos - XII. kerület

Budakeszi út a Kuruclesi úttól-Szilágyi Erzsébet fasor-Kútvölgyi út-Csermely lépcső-Csermely út-Zugligeti út -Kuruclesi út a Budakeszi útig.

18. Zugliget - XII. kerület

Budakeszi út az Árnyas úttól-Kuruclesi út-Zugligeti út-Csermely út-Csermely lépcső-Béla király út-Alkony út-Mátyás király út-Tündérhegyi út-a Tündér-sziklát délről megkerülő turistaút-Remete út-Árnyas út a Budakeszi útig.

VÁROSRÉSZEK - XIII. kerület

1. Angyalföld - XIII. kerület

A MÁV esztergomi vonala a Duna folyamtól-Újpalotai út-Dugonics utca-Madridi utca-Szent László út-Kámfor utca-Tatai utca-Szegedi út-Dévényi utca-Vágány utca-a MÁV váci vonala a Bulcsú utcai vasúti aluljáróig-Bulcsú utca-Lehel utca-Lehel tér keleti és nyugati oldala-Váci út-a Róbert Károly körút páros oldala-Teve utca-Petneházy utca-Váci út-Meder utca-Duna folyam a MÁV esztergomi vonaláig.

2. Göncz Árpád városközpont - XIII. kerület

Róbert Károly körút az Esztergomi úttól-a 25838/19 hrsz. közterület-Váci út-Petneházy utca-Teve utca-Róbert Károly körút-Váci út-Árboc utca-Esztergomi út a Róbert Károly körútig.

3. Népsziget - XIII. kerület

A Duna folyam határolja. A MÁV esztergomi vonalától északra a IV. kerülethez, délre a XIII. kerülethez tartozik.

4. Újlipótváros - XIII. kerület

Dráva utca a Duna folyamtól-Váci út-Nyugati tér-Szent István körút és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Dráva utcáig.

5. Vizafogó - XIII. kerület

Meder utca a Duna folyamtól-Váci út-a 25838/19 hrsz. közterület nyugati telekhatára-Róbert Károly körút mindkét oldala-Esztergomi út-Árboc utca-Váci út-Dráva utca-Duna folyam a Meder utcáig.

VÁROSRÉSZEK - XIV. kerület

1. Alsórákos - XIV. kerület

Madridi utca a Szent László úttól-MÁV Körvasút-Vezseny utca-Vazul utca-Körvasút sor-Szolnoki út-Kerepesi út -Rákos-patak-Füredi utca-Nagy Lajos király útja-Teleki Blanka utca-Szegedi út-Tatai utca-Kámfor utca-Szent László út a Madridi utcáig.

2. Istvánmező - XIV. kerület

Hermina út az Ajtósi Dürer sortól-Thököly út-Hungária körút-Kerepesi út-Dózsa György út az Ajtósi Dürer sorig-Ajtósi Dürer sor a Hermina útig.

3. Herminamező - XIV. kerület

Teleki Blanka utca a Dévényi utcától-Nagy Lajos király útja-Thököly út-Hermina út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Dévényi utca a Teleki Blanka utcáig.

4. Kiszugló - XIV. kerület

Bosnyák tér déli oldala a Thököly úttól-Nagy Lajos király útja-Egressy út-Róna utca-Thököly út a Bosnyák térig.

5. Nagyzugló - XIV. kerület

Nagy Lajos király útja az Egressy úttól-Örs vezér tere-Kerepesi út-Róna utca-Egressy út a Nagy Lajos király útjáig.

6. Rákosfalva - XIV. kerület

Rákos-patak a Füredi utcától-Kerepesi út-Örs vezér tere-Füredi utca a Rákos-patakig.

7. Törökőr - XIV. kerület

Thököly út a Hungária körúttól-Róna utca-Kerepesi út-Hungária körút a Thököly útig.

8. Városliget - XIV. kerület

Vágány utca-Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Ajtósi Dürer sor-Dózsa György út a Vágány utcáig.

VÁROSRÉSZEK - XV. kerület

1. Pestújhely - XV. kerület

Gazdálkodó utca a Bánkút utcától-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Szerencs utca-Hősök útja-Madách utca-Drégelyvár utca-MÁV Körvasút-Árvavár utca-Adria utca-Őrjárat utca-Mézeskalács tér teljes területe az északkeleti oldalán álló épületek kivételével-Bánkút utca a Gazdálkodó utcáig.

2. Rákospalota - XV. kerület

A főváros határa a MÁV váci vonalától-Rákospalotai határút-Szentmihályi út-Bánkút utca-Mézeskalács tér északkeleti oldala-Őrjárat utca-Adria utca-Árvavár utca-MÁV Körvasút-MÁV váci vonala a főváros határáig.

3. Újpalota - XV. kerület

Szentmihályi út a Bánkút utcától-Rákospalotai határút-Vezseny utca-MÁV Körvasút-Drégelyvár utca-Madách utca-Hősök útja-Szerencs utca-Pörge utca délkeleti oldalán fekvő telkek délkeleti oldalát összekötő vonal-Gazdálkodó út-Bánkút utca a Szentmihályi útig.

VÁROSRÉSZEK - XVI. kerület

1. Árpádföld - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Csömöri úttól-Budapesti út-Szlovák út-Csömöri út a Budapest közigazgatási határáig.

2. Cinkota - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Budapesti úttól északkeletnek, majd délkeletnek, majd délnyugatnak futva-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár-Forrásmajori dűlő-Zsemlékes út-Nógrádverőce utca-Sarjú út-Budapesti út meghosszabbított vonala-Budapesti út.

3. Mátyásföld - XVI. kerület

Sarjú út a Budapesti úttól-Nógrádverőce utca-Zsemlékes út-Forrásmajor utca-X., XVI., XVII. kerületi hármashatár, valamint a X. és XVI. kerület közigazgatási határa-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Újszász utca-Jókai Mór utca-Veres Péter út-Futórózsa utca-Budapesti út-Sarjú út.

4. Rákosszentmihály - XVI. kerület

Budapest közigazgatási határa a Rákospalotai határúttól-Csömöri út-Szlovák út-Budapesti út-Körvasút sor-Vazul utca-Rákospalotai határút Budapest közigazgatási határáig.

5. Sashalom - XVI. kerület

Futórózsa utca a Budapesti úttól-Veres Péter út-Jókai Mór utca-Újszász utca-Mátyásföldi repülőtér nyugati határa (Ballada utcával párhuzamosan)-Pesti határút-Sárgarózsa utca-Kerepesi út-Szolnoki utca-Budapesti út a Futórózsa utcáig.

VÁROSRÉSZEK - XVII. kerület

1. Madárdomb - XVII. kerület

Lázár deák utca az Aranylúd utcától-Borsó utca-Sarlósfecske utca-Füstifecske utca-Flamingó utca-Aranylúd utca a Lázár deák utcáig.

2. Akadémiaújtelep - XVII. kerület

Pesti út a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-513. utca-a MÁV ecseri vonala-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Pesti útig.

3. Rákoscsaba - XVII. kerület

Rákos-patak a Dunaszeg utca meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Pesti út-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Csongrád utca-Pesti út-Tápióbicske utca-Péceli út-Dunaszeg utca és meghosszabbított vonala a Rákos-patakig.

4. Rákoscsaba-Újtelep - XVII. kerület

A XVI. és XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő út északnak meghosszabbított vonalától-a főváros határa-Rákos-patak-Gázló köz-Ároktő út-Jászladány utca-Ősagárd utca-Ananász utca-Ároktő út és északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határig.

5. Rákoshegy - XVII. kerület

Széchenyi utca a Széncinke utcától-Ferihegyi út-Ásvány utca-a MÁV ecseri vonala-a főváros határa-a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a MÁV ecseri vonala-Táncsics Mihály út-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó közig-Flamingó köz-Széncinke utca meghosszabbítása a Flamingó köztől-Széncinke utca a Széchenyi utcáig.

6. Rákoskeresztúr - XVII. kerület

Rákos-patak a X. és XVII. kerület közigazgatási határától-Dunaszeg utca meghosszabbított vonala és a Dunaszeg utca-Péceli út-Tápióbicske utca-Pesti út-Összekötő utca-a MÁV ecseri vonala-Ásvány utca-Ferihegyi út-Széchenyi utca-Széncinke utca és meghosszabbítása a Flamingó közig-Flamingó köz-a Táncsics Mihály út és a Flamingó utca közötti telkek belső határvonala a Flamingó köztől-Táncsics Mihály út-a MÁV ecseri vonala-513. utca-Pesti út-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa a Rákos-patakig.

7. Rákoskert - XVII. kerület

Pesti út az Összekötő utcától-Csongrád utca-Szárazhegy utca keleti oldalán fekvő teleksor keleti határvonala-Pesti út-a főváros határa-a MÁV ecseri vonala-Összekötő utca a Pesti útig.

8. Rákosliget - XVII. kerület

Ároktő út északnak meghosszabbított vonala a XVI. és XVII. kerület közigazgatási határától-Ároktő utca-Ananász utca-Ősagárd utca-Jászladány utca-Ároktő utca-Gázló köz-Rákos-patak-a X. és XVII. kerület közigazgatási határa-a XVI. és a XVII. kerület közigazgatási határa az Ároktő utca északnak meghosszabbított vonaláig.

9. Régiakadémiatelep - XVII. kerület

Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonala a Cinkotai úttól-Liszt Ferenc utca-a MÁV péceli vonala-Cinkotai út a Gyöngytyúk utca északi oldalán fekvő teleksor északi határvonaláig.

VÁROSRÉSZEK - XVIII. kerület [4]

1. Almáskert - XVIII. kerület

145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület-Alacskai út-Ganz Ábrahám utca-Kerékkötő út-a főváros közigazgatási határa-Határ utca 145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterületig.

2. Bélatelep - XVIII. kerület

A XVII. és XVIII. kerület határa a Tünde utcától-Csévéző utca-a MÁV szolnoki vonala-Tünde utca a XVII. és XVIII. kerület határáig.

3. Belsőmajor - XVIII. kerület

A MÁV lajosmizsei vonala a Dózsa György utcától-a főváros határa-a XVIII. és XXIII. kerület közigazgatási határa-Dózsa György utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

4. Bókaytelep - XVIII. kerület

Üllői út a Bartók Lajos utcától-Dalmady Győző utca-Wlassics Gyula utca-Madarász utca-Bókay Árpád utca-Garay utca-Varjú utca-Kiss István utca-Cziffra György utca-Margó Tivadar utca-Bartók Lajos utca az Üllői útig.

5. Erdőskert - XVIII. kerület

Kapocs utca a MÁV lajosmizsei vonalától-Határ utca-a főváros közigazgatási határa-a MÁV lajosmizsei vonala a Kapocs utcáig.

6. [Erzsébettelep - XVIII. kerület

Álmos utca a Felsőcsatári úttól-Tünde utca-Tünde utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig-MÁV szolnoki vonala-X. és XVIII. kerület közigazgatási határa-Hangár utca-Felsőcsatári út az Álmos utcáig.

7. Ferihegy - XVIII. kerület

Csévéző utca a MÁV szolnoki vonalától-a XVII. és XVIII. kerület közigazgatási határa-a főváros határa-a MÁV szolnoki vonala a Csévéző utcáig.

8. Ganzkertváros - XVIII. kerület

Üllői út a Béke tértől-a főváros határa-Kerékkötő utca-Ganz Ábrahám utca-Alacskai út-Királyhágó út-Béke tér.

9. Ganztelep - XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Nagybánya utcától-a főváros határa-Üllői út-Nagybánya utca a MÁV szolnoki vonaláig.

10. Gloriett telep - XVIII. kerület

Iparvágány vonala a Dalmady Győző utcától-Körös utca-Péterhalmi út-Gilice tér-Közdűlő út-Nagykőrösi út-Méta utca-Cziffra György utca-Kiss István utca-Varjú utca-Garay utca-Bókay Árpád utca-Madarász utca-Wlassics Gyula utca-Dalmady Győző utca az iparvágányig.

11. Halmierdő - XVIII. kerület

Közdűlő út a Nagykőrösi úttól-Gilice tér-Péterhalmi út-Körös utca-Flór Ferenc utca-Királyhágó út-Nemes utca-Határ utca-Szálfa utca-Oszkó utca-Kettős-Körös utca-Nagykőrösi út a Közdűlő útig.

12. Havanna-lakótelep - XVIII. kerület

Margó Tivadar utca a Bartók Lajos utcától-Baross utca-Kolozsvár utca-Barcsay utca-Vörösmarty Mihály utca-Reviczky Gyula utca-Bartók Lajos utca a Margó Tivadar utcáig.

13. Kossuth Ferenc-telep - XVIII. kerület

A MÁV lajosmizsei vonala a Hunyadi János utcától-Dózsa György utca-a XVIII. és a XXIII. kerület közigazgatási határa-Hunyadi János utca a MÁV lajosmizsei vonaláig.

14. Krepuska Géza-telep - XVIII. kerület

Alacskai út-145111/291 és 145111/386 hrsz.-ú névtelen közterület-Határ utca-Nemes utca az Alacskai útig.

15. Lakatos-lakótelep - XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a XVIII. és XIX. kerület határától-Mikszáth Kálmán utca meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától-Mikszáth Kálmán utca-Üllői út-Lakatos út-Egressy Gábor utca-Tinódi utca-Fonal utca-József utca-Nefelejcs utca-a XVIII. és XIX. kerület határa a MÁV szolnoki vonaláig.

16. Liptáktelep - XVIII. kerület

Üllői út a MÁV lajosmizsei vonalától-Bartók Lajos utca-Reviczky Gyula utca-Vörösmarty Mihály utca-Barcsay utca-Kolozsvár utca-a Kispesti temető délkeleti fala-Csapó utca Puskás Ferenc utca-a MÁV lajosmizsei vonala az Üllői útig.

17. Lónyaytelep - XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Mikszáth Kálmán utca meghosszabbításától-Thököly út meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonalától-Thököly út-Üllői út-Mikszáth Kálmán utca és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

18. Miklóstelep - XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Thököly út meghosszabbításától-iparvágány a Május 1. tértől-Üllői út-Thököly út és meghosszabbítása a MÁV szolnoki vonaláig.

19. Rendessytelep - XVIII. kerület

Nefelejcs utca a Malomkő utcától-József utca-Fonal utca-Tinódi utca-Egressy Gábor utca-Lakatos út-Üllői út-a MÁV lajosmizsei vonala-Malomkő utca a Nefelejcs utcáig.

20. Szemeretelep - XVIII. kerület

A MÁV szolnoki vonala a Május 1. tértől-Nagybánya utca-Üllői út-iparvágány a Május 1. térig.

21. Szent Imre-kertváros - XVIII. kerület

Üllői út a Körös utcai iparvágánytól-Béke tér-Királyhágó út-Flór Ferenc utca-Körös utcai iparvágány az Üllői útig.

22. Szent Lőrinc-lakótelep - XVIII. kerület

Margó Tivadar utca a Baross utcától-Cziffra György utca-Kolozsvár utca-Baross utca a Margó Tivadar utcáig.

23. Újpéteritelep - XVIII. kerület

Kettős-Körös utca a MÁV lajosmizsei vonalától-Oszkó utca-Szálfa utca-Határ utca-Kapocs utca-a MÁV lajosmizsei vonala a Kettős-Körös utcáig.

VÁROSRÉSZEK - XIX. kerület

1. Kispest - XIX. kerület

Ferihegyi repülőtérre vezető út az Üllői úttól-Alsó erdősor-a XVIII. és XIX. kerület határa-Nefelejcs utca-Malomkő utca-Kártoló utca-a MÁV lajosmizsei vonala-Puskás Ferenc utca-Csapó utca-a Kispesti temető délkeleti fala-Kolozsvár utca-Méta utca-Nagykőrösi út-a Rákóczi utca páratlan oldalán fekvő telkek északnyugati oldala-Ady Endre út-Mátyás király utca-Üllői út.

2. Wekerletelep - XIX. kerület

Ady Endre út a Határ úttól-a Bercsényi utca páros oldalán fekvő telkek délkeleti oldala-Nagykőrösi út-Határ út az Ady Endre útig.

VÁROSRÉSZEK - XX. kerület

1. Gubacs - XX. kerület

A Barkó utca és a Helsinki út kereszteződésétől, keresztezve a HÉV-pályát, az E5-ös főutat és a MÁV vasútvonal rézsűjének felső vonalán visszafordulva déli irányba, a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 helyrajzi számnál nyugati irányba haladva, a 196605 külterületi mezőgazdasági tábla és 170187/10. agyaggödör közös határvonalán, a 196600 helyrajzi számnál elérve a Vízisport utcát, innen a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva a XXI., a IX. és a XX. kerület Soroksári-Duna-ág elméleti középpontjában lévő hármas határpontig, innen keleti irányban keresztezve a Budapest-Kunszentmiklós vasútvonalat és a Budapest-Ráckeve HÉV-vonalat a Határ útig-Helsinki úton haladva a kiindulási pontig határolt terület.

2. Gubacsipuszta - XX. kerület

Nagykőrösi út a Magyar utcától-Szentlőrinci út-Köves út-Alsóhatár út-Ritka köz-Ábrahám Géza utca-Ritka utca-Pacsirta utca-Orsolya utca-Wesselényi utca-Vécsey utca-Köztársaság tér-Vécsey utca-Magyar utca.

3. Kossuthfalva - XX. kerület

Mártírok útja a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Vécsey utca-Székelyhíd utca-Knézits utca-Szent Imre herceg utca-Nagysándor József utca.

4. Pacsirtatelep - XX. kerület

A Köztársaság tér Székelyhíd utca és Szondi utca közötti része-Vécsey utca-Wesselényi utca-Orsolya utca-Pacsirta utca-Ritka utca-Ábrahám Géza utca-Ritka köz-Alsóhatár út-Temető sor-a temető keleti és déli határoló fala-Könyves utca-Alsóhatár út-Vágóhíd utca-Bolyai János utca-Helsinki út-Tinódi utca-Vörösmarty utca-Atléta utca-Klapka köz-Székelyhíd utca a Köztársaság térig.

5. Erzsébetfalva - XX. kerület

Nagykőrösi út a Határ úttól-Nagysándor József utca-Szent Imre herceg utca-Knézits utca-Székelyhíd utca-Klapka köz-Atléta utca-Vörösmarty utca-Tinódi utca-Helsinki út-Határ út.

6. Szabótelep - XX. kerület

Nagykőrösi út a Nagysándor József utcától-Magyar utca-Mártírok útja-Nagysándor József utca.

VÁROSRÉSZEK - XXI. kerület

1. Csepel-Belváros - XXI. kerület

Ady Endre út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Táncsics Mihály utca-Szent István út-II. Rákóczi Ferenc út az Ady Endre útig.

2. Csepel-Csillagtelep - XXI. kerület

Völgy utca meghosszabbított vonala és a Völgy utca a II. Rákóczi Ferenc úttól-Festő utca-Erdősor utca-Szabadság utca-Plútó utca-Csepeli út-II. Rákóczi Ferenc út a Völgy utca meghosszabbított vonaláig.

3. Csepel-Erdőalja - XXI. kerület

Szent István út a II. Rákóczi Ferenc úttól-Erdőalja út-Völgy utca és meghosszabbított vonala-II. Rákóczi Ferenc út a Szent István útig.

4. Csepel-Erdősor - XXI. kerület

Szentmiklósi út a Festő utcától-Tihanyi utca-a főváros határa-4076. dűlőút-Plútó utca-Szabadság utca-Erdősor utca-Festő utca a Szentmiklósi útig.

5. Csepel-Gyártelep - XXI. kerület

Budafoki út a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Vas Gereben utca-Rév utca-Rózsa utca-Duna folyam a Budafoki útig.

6. Csepel-Háros - XXI. kerület

Fácánhegyi utca meghosszabbított vonala és a Fácánhegyi utca a Duna folyamtól-II. Rákóczi Ferenc út-Csepeli út-Plútó utca-4076. dűlőút-a főváros határa-a Duna folyam a Fácánhegyi utcáig.

7. Csepel-Kertváros - XXI. kerület

Vágóhíd utca a Táncsics Mihály utcától-Kassai köz-Katona József utca-Szatmári utca-Makád utca-Kikötő utca-Széchenyi István utca és meghosszabbított vonala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Határ utca-Kolozsvári utca-Szebeni utca-Szent István út-Táncsics Mihály utca a Vágóhíd utcáig.

8. Csepel-Királyerdő - XXI. kerület

Szebeni utca a Szent István úttól-Kolozsvári utca-Határ utca-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Királyerdő út-Tihanyi utca-Szentmiklósi út-Völgy utca-Erdőalja út-Szent István út a Szebeni utcáig.

9. Csepel-Királymajor - XXI. kerület

Vágóhíd utca és meghosszabbított vonala a Kassai köztől-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Széchenyi István utca meghosszabbított vonala és a Széchenyi István utca-Kikötő utca-Makád utca-Szatmári utca-Katona József utca-Kassai köz a Vágóhíd utcáig.

10. Csepel-Ófalu - XXI. kerület

Fővárosi Közgyűlés 1991. (IV. 25.) 476. számú határozat

Petróleum utca a Duna folyamtól-a Kossuth Lajos utca-Ady Endre út-Budafoki út-Duna folyam a Budafoki útig.

11. Csepel-Rózsadomb - XXI. kerület

Rózsa utca a Duna folyamtól-Rév utca-Vas Gereben utca-II. Rákóczi Ferenc út-a Fácánhegyi utca és meghosszabbított vonala-Duna folyam a Rózsa utcáig.

12. Csepel-Szabótelep - XXI. kerület

Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonala a Weiss Manfréd úttól és a Bolgárkertész-öböl déli oldala-Ráckevei (Soroksári)-Duna-Vágóhíd utca meghosszabbított vonala és a Vágóhíd utca-Táncsics Mihály utca-Ady Endre út-Kossuth Lajos utca-Weiss Manfréd út a Bolgárkertész-öböl déli oldalának meghosszabbított vonaláig.

13. Csepel-Szigetcsúcs - XXI. kerület

Ráckevei (Soroksári)-Duna a Kvassay hídtól-Bolgár-kertész-öböl és meghosszabbított vonala-Weiss Manfréd út-Petróleum utca-Duna folyam a Kvassay hídig.

VÁROSRÉSZEK - XXII. kerület

1. Baross Gábor-telep - XXII. kerület

Szabadkai utca a Kamaraerdei úttól-Csiperke utca-Klauzál Gábor utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Rózsakert utca-Minta utca-Dózsa György út-a főváros határa-Kamaraerdei út és meghosszabbított vonala a Szabadkai útig.

2. Budafok - XXII. kerület

Ringló út a Horogszegi határsortól-Méhész utca-a MÁV érdi vonala-Hosszúréti-patak-Duna folyam (a Háros-sziget és a Hunyadi-sziget is)-Háros utca-Vöröskúti határsor-Horogszegi határsor a Ringló útig.

3. Budatétény - XXII. kerület

Háros út a Balatoni úttól-Kis-Duna partja-Növény utca-Nagytétényi út-Rózsakert utca-XI. utca és meghosszabbított vonala-Klauzál Gábor utca-Csiperke utca-Szabadkai utcai-Kamaraerdei út a Balatoni útig.

4. Nagytétény - XXII. kerület

Dózsa György út a főváros határától-Minta utca-Nagytétényi út-Növény utca-Kis-Duna-Duna folyam-a főváros határa a Dózsa György útig.

VÁROSRÉSZEK - XXIII. kerület

1. Millenniumtelep - XXIII. kerület

Millennium utca a Haraszti úttól-Gombkötő utca-Dél utca-Haraszti út a Millennium utcáig.

2. Soroksár - XXIII. kerület

A XX. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa a Ráckevei-Duna-ágtól-Vágóhíd utca-Alsóhatár út-Könyves utca-Kő utca-a temető déli fala-Temető sor-Szentlőrinci út-Nagykőrösi út-a XVIII. kerület és a XXIII. kerület közigazgatási határa-a főváros határa-a XXI. kerület és a XXIII. kerület határa a XX. kerület határáig.

3. Soroksár-Újtelep - XXIII. kerület

Köves út az Alsóhatár úttól-Szentlőrinci út-Temető sor-Alsóhatár út a Köves útig.

VÁROSRÉSZEK - Budapest Főváros

1. Margitsziget: A Budapest Főváros Önkormányzata által közvetlenül igazgatott Margitszigetet a Duna folyam határolja.

4. melléklet

Az utcanévtáblák és a házszámtáblák elkészítése

TARTALOM

1. BEVEZETŐ

2. ELKÉSZÍTÉSI MÓD

2.1. A táblák felirata

2.2. Az utcatáblák mérete

2.3. Tipográfia

2.4. Betűméretek

2.5. A táblák festése

2.6. A táblák kihelyezése

3. TERVRAJZOK

3.1. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „A” típus

3.2. Utca és házszámtábla „A” típus

3.3. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „B” típus

3.4. Utca és házszámtábla „B” típus

4. PÉLDÁK

4.1. Utcanévtáblák („A” és „B” típus)

4.2. Házszámtáblák („A” és „B” típus)

1. BEVEZETŐ

Budapest utcanévtáblái és házszámtáblái időtálló anyagból kell készíteni, ami lehet horganyzott fémlemez vagy zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag. A rendelet hatálybalépése után csak az eszerint gyártott táblák kerülhetnek ki. A jelenleg kint lévő mészkőtáblákat nem kell kicserélni, és a még megmaradt XIX. századi vagy XX. század eleji táblákat is meg kell őrizni.

Az „A” típusú utcanév és házszámtáblák a XIX. századi plasztikus öntvénytáblák mintájára készült, míg a „B” típusú táblák egyszerűbb zománcozott acéllemez vagy kültéri műanyag táblák, keret nélkül, sík betűkkel.

Anyagtól függetlenül a táblák szövegmezője azonos méretű, és a tipográfiai kialakításuk is megegyezik, amelyet az alábbi terv tartalmaz és részletez.

2. MŰSZAKI LEÍRÁS

2.1. A táblák felirata

A táblák felirata kisbetűs, nagy kezdőbetűvel.

Utcanévtábla

1. sor: A kerület sorszáma római számmal, utána pont. Szóköz után kerület vagy ker., kis kezdőbetűvel (rövidítve akkor, ha a városrész megnevezése olyan hosszú, hogy több helyet igényel) és vessző. Szóköz, majd a városrész megnevezése, nagy kezdőbetűvel. A sor végén nincs írásjel. Rövidítve csak ker. fordulhat elő.

2. sor: A közterület elnevezése (nagy kezdőbetűvel, szabályos helyesírással, illetve történelmileg indokolt vagy a tulajdonneveknél előforduló eltérő írásmóddal). Az elnevezés végén írásjel nem szerepel, kivétel a sorszámra végződő elnevezéseknél kötelező pont (pl. Október 6.). Rövidíteni nem szabad (nem állhat Ajtósi D. Ajtósi Dürer helyett, kir.-né királyné helyett stb.). A közterület megnevezése a megfelelő utótaggal: út, útja, körút, tér, tere, körtér, körönd, utca, köz, lépcső, rakpart, sor, fasor stb., kis kezdőbetűvel. Rövidíteni nem szabad, írásjel nem szerepelhet.

3. sor: A háztömb két szélső házszáma szerepel, közöttük egy nyíl, amely mindig a háztömb túlsó szélén található házszám felé mutat (tehát a nyíl nem a házszámok emelkedését jelzi, hanem azt, hogy az illető számot melyik irányban találjuk meg). Ha a táblán nem kell szerepelniük a háztömb számainak, úgy ebben a sorban egy, a nyíllal egységesen szerkesztett grafikai jel szerepel azért, hogy ez a sor ne maradjon üresen (pl. Ybl Miklós térnél).

Házszámtábla

1. sor: A közterület elnevezése és megjelölése található (a kerület megnevezése nélkül), helyszűke esetén az elnevezést nem rövidítjük, hanem u., krt., rkp. stb. rövidítéssel nyerünk helyet.

2. sor: Ebben a sorban található a házszám, a sorszámok után egyébként szükséges pont nélkül. Amennyiben törtvonás után betű következik azonos házszámon belüli kapuk megkülönböztetésére, úgy a kisbetű és a törtvonás előtt és után nincs köz. A kisbetű után sincs pont. Kötőjeles házszámok, amennyiben egyjegyűek vagy csak az egyik kétjegyű, egy táblára kerülhetnek, kiskötőjellel közök nélkül, de ha többjegyűek, célszerű két táblát alkalmazni külön az indító és a záró házszámmal.

2.2. Az utcatáblák mérete

Utcanévtábla

Az utcanévtábla külső mérete: 790-1240x390 mm. A szövegfelület mérete: 700-1150x300 mm között változik úgy, hogy a szövegmező hosszát a karakterek száma határozza meg. A szélső karakterek és a tábla kerete között min. 15 mm kell, hogy maradjon.

Házszámtábla

A házszámtábla külső mérete: 250x220 mm. A szövegfelület mérete: 210x180 mm.

2.3. Tipográfia

Betűtípus

Az alkalmazandó betűtípus: HCentury Schoolbook Cond Bold.

Tipográfiai elrendezés

Középtengelyes, minden sor középre zárva. Az alsó sorban található grafikai jelek is középtengelyesen elhelyezve.

2.4. Betűméretek

Utcanévtábla

1. sor: 45 mm verzálmagasság

2. sor: 105 mm verzálmagasság

3. sor: 45 mm verzálmagasság

Maximális szöveghossz: a 700x300 mm-es normál szövegmezőn 670 mm, az 1150x300 mm-es leghosszabb szövegmezőn 1120 mm, tehát kétoldalt 15-15 mm-nek mindenképpen maradni kell.

Házszámtábla

1. sor: 25 mm verzálmagasság

2. sor: 107 mm verzálmagasság

Maximális szöveghossz: 195 mm, tehát mindkét oldalon 7,5-7,5 mm-nek kell maradni.

2.5. A táblák festése

A táblák (utcanévtábla, házszámtábla) két színben - fehér alapon fekete keret és betűk - készülnek. A keret lefutó oldallapjai is feketére festendők, viszont az olvashatóság miatt a betűknek csak a homloklapját kell befesteni (a lefutó oldallapok fehérek maradnak).

2.6. A táblák kihelyezése

Utcanévtábla

Épület falán

A táblák a háztömbök sarkain helyezkednek el, a sarkokhoz minél közelebb, 10-15 cm távolságra az épület szélső függőleges vonalától. A magasság tekintetében határértékek adhatók meg, az osztópárkányokat, illetve a burkolati kiképzéseket figyelembe kell venni, párkányokat, nyílásokat és azok díszített keret- vagy záróképzését, függőleges osztóvonalakat, lizénákat utcatáblával átvágni vagy eltakarni nem szabad. Az elhelyezés magasságának javasolt határértékei: 250-450 cm. Egy saroképületre két utcanévtábla kerül, melyeket azonos magasságban kell felszerelni. A különböző épületeken más magasságokban lehet felszerelni a táblákat, de egy ugyanazon épületen belül ezt nem lehet táblánként változtatni.

Kerítésen

Egyes övezetekben előfordulhat, hogy kerítésre kell felszerelni az utcanévtáblát, mert az épület fala messze esik a saroktól. Általában a kerítések alacsonyabbak, tehát nem kell betartani a 250-450 cm magassági határokat, hanem lefelé el lehet ettől térni, de ez esetben is törekedni kell a legmagasabb elhelyezésre.

Házszámtábla

Épület falán, kapun, kerítésen

A házszámtáblát a bejárathoz lehető legközelebb, attól jobbra (ritkábban balra vagy középen), 2-3 m-es magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén lehetséges a házszámtábla kapuszerkezetre vagy kerítésre való felszerelése is.

3. TERVRAJZOK

3.1. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „A” típus

kép: /download/4191/resources/EJR_548862-base64img.png

3.2. Utca és házszámtábla „A” típus

kép: /download/4191/resources/EJR_548867-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548868-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548869-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548870-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548871-base64img.png

3.3. Alkalmazott betűk és grafikai jelek „B” típus

kép: /download/4191/resources/EJR_548872-base64img.png

3.4. Utca és házszámtábla „B” típus

kép: /download/4191/resources/EJR_548873-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548874-base64img.png

4. PÉLDÁK

4.1. Utcanévtáblák

„A” típus: horganyzott fémlemez

kép: /download/4191/resources/EJR_548875-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548876-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548877-base64img.png

B” típus: zománcozott acéllemez

kép: /download/4191/resources/EJR_548878-base64img.png

kép: /download/4191/resources/EJR_548879-base64img.png

4.2. Házszámtáblák

„A” típus: horganyzott fémlemez

kép: /download/4191/resources/EJR_548880-base64img.png

„B” típus: zománcozott acéllemez

kép: /download/4191/resources/EJR_548881-base64img.png


[1] Módosította: 53/2017. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. §.
[2] Megállapította: 18/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. §. Hatályos: 2015. IV. 8-tól.
[3] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2013. I. 2-től.
[4] Módosította: 10/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 1. §, 33/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. §, 48/2018. (XI. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. §.9/2019. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelet 1. §, 1. melléklet 1–2., 8/2020. (II. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. §, 1. melléklet. Hatályos: 2020. II. 13-tól.
[5] 9/2016. (IV. 13.) Főv. Kgy. rendelet 1. §. Hatályos: 2016. IV. 14-től.