Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 01. 27

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2022.01.27.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) Az önkormányzat, illetve a költségvetési szerv házipénztárából következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) bérjellegű kifizetések (pl. megbízási díj, tiszteletdíj),

c) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítés,

d) fizetési előleg, illetményelőleg,

e) kiküldetésre tekintettel járó költségtérítés, napidíj, kiküldetéshez kapcsolódó, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések,

f) foglalkoztatottak, az önkormányzattal vagy a fenntartott költségvetési szervvel egyéb jogviszonyban állók költségtérítése,

g) szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli juttatás (segély, támogatás, egyéb ellátás),

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadás,

i) kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadás,

j) reprezentációs, reklám- és propagandakiadás,

k) kisösszegű szolgáltatási kiadás (közüzemi szolgáltatás kiadása, postai bélyeg, egyéb, működéssel kapcsolatos szolgáltatások kiadása),

l) karbantartással kapcsolatos kiadás,

m) üzemanyag elszámolás,

n) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

o) jogcímtől függetlenül bruttó 100.000 Ft összegig történő kifizetés, valamint

p) az a)-o) pontokban felsorolt jogcímekhez kapcsolódó készpénzelőleg.

(2) Az önkormányzat esetében a polgármester, költségvetési szerv tekintetében pedig annak vezetője egyedi mérlegelési jogkörben az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kifizetés készpénzben történő teljesítéséről dönthet, amennyiben a bankszámláról történő kifizetés akadályba ütközik.

3. § Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba.