Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

Hatályos: 2022. 01. 28

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról

2022.01.28.

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. §. (2) bekezdés b)-c) pontjában, a 6. § (6) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107. §-ában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat vagyonára terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya az önkormányzatra és az önkormányzati vagyon használóira terjed ki.

2. Az önkormányzat vagyona

2. § Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának elemeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzati vagyonból az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által és a DRV Zrt. által kibocsátott törzsrészvény vagyonelemet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősíti.

4. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat üzleti vagyona mindaz a vagyonelem, amely nem képezi a törzsvagyon részét.

(2) Az üzleti vagyon köre:

a) lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek

b) építési telkek,

c) mezőgazdasági földterületek,

d) egyéb nem törzsvagyonnak minősülő földrészletek,

e) ingó vagyontárgyak,

f) vagyoni értékű jogok.

g) temetők.

(3) Az üzleti ingatlan vagyon felsorolását a 3. melléklet tartalmazza.

3. Tulajdonosi jogok gyakorlása

6. § (1) A nemzeti vagyonnal kapcsolatos hatósági és bírósági ügyekben a Képviselő-testületet a polgármester képviseli vagy gondoskodik az önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról.

(2) Az alábbi jognyilatkozatok megtétele a polgármester hatáskörébe tartozik:

a) tulajdonosi hozzájárulás kiadása,

b) építési eljárás kezdeményezése,

c) megállapodáson alapuló szolgalmi jog létesítése,

d) elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése, törlése,

e) más megterhelésekhez hozzájárulás

4. Önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása

7. § A Képviselő-testület nem határoz meg vagyonelemet vagyonkezelői jog létesítésére.

8. § Önkormányzati vagyont a Képviselő-testület döntése alapján versenyeztetéssel vagy versenyeztetés mellőzésével lehet hasznosítani, versenyeztetés esetén a 16. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) A Képviselő-testület önkormányzati vagyont törvényi rendelkezés vagy saját döntése alapján adhatja ingyenes használatba.

(2) Ingyenes használat esetén a erről szóló döntésben meg kell határozni a használót terhelő kötelezettségeket is.

10. § (1) A Képviselő-testület által alapított költségvetési szervek részére a működéshez szükséges vagyont biztosítja.

(2) A közös alapítású és fenntartású költségvetési szervek vagyona tekintetében a fenntartók közötti megállapodás az irányadó.

11. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant a polgármester legfeljebb egy évre jogosult bérbe, használatba adni, az éven túli bérbeadáshoz, használathoz a Képviselő-testület engedélye szükséges.

(2) Vagyon bérbeadására, hasznosítására csak írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.

12. § Ingó vagyontárgy értékesítése 200000 Ft forgalmi értékhatárig a polgármester hatáskörébe tartozik, 200000 Ft-ot meghaladó forgalmi érték esetén a Képviselő-testület dönt az értékesítésről.

13. § Az önkormányzatot megillető követelésről lemondásról 50000 Ft összeget meg nem haladó esetben a polgármester, 50000 Ft-ot meghaladó összegű követelés esetén a Képviselő-testület dönt.

5. Vagyonszerzés

14. § (1) Ingatlanvagyon szerzése, az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása kizárólag a Képviselő-testület hatáskörbe tartozik.

(2) A tulajdonszerzési döntés csak a vagyon forgalmi értékét rögzítő értékbecslési szakvélemény alapján történhet.

15. § Ingyenes felajánlás esetén a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

6. Vagyon elidegenítése, pályáztatás

16. § (1) Önkormányzati vagyont 5 millió Ft felett csak versenyeztetés útján lehet, de a Képviselő-testület egyedi döntésével elrendelheti az 5 millió Ft-os értékhatár alatti elidegenítések esetén is a pályáztatási eljárás lefolytatását.

(2) A pályázati hirdetményt az önkormányzat honlapján kell közzétenni

(3) A pályázati kiírásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) a vételár ár alsó határát (pályázati tárgyaláson a licit alkalmazási lehetőségét),

b) A vagyontárgy pontos megnevezését, alapterület nagyságát, műszaki jellemzőit, közművesítettség fokát, tulajdonosi jogosultságot, bánatpénz kikötését,

c) A pályázati ajánlat benyújtásának helyét és idejét,

d) A pályázati tárgyalás helyét, idejét,

e) Pályázati csomag díjazás ellenében történő átvétel lehetőségét.

(4) A pályázatot írásban kell benyújtani, amely tartalmazza a pályázó nevét, címét, ajánlatát, nyilatkozattételét a feltételek elfogadására.

(5) A pályázati versenytárgyalást az Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.

(6) Amennyiben a hasznosításra meghirdetett vagyontárgy pályáztatása eredménytelen volt, azt ismételten újra meg kell hirdetni.

(7) Amennyiben a pályázatra egyetlen pályázó nyújtotta be ajánlatát, a Képviselő-testület döntése alapján a vagyontárgy a pályázó részére ajánlata szerint értékesíthető, vagy új pályázat kiírásáról kell intézkedni.

17. § (1) Önkormányzat vagyon elidegenítése esetén a vagyon értékét meg kell határozni.

(2) Ingatlan vagyon esetén az ingatlan vagyon értéke a forgalmi érték, amelyet forgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani.

(3) Ingó vagyontárgy esetén az érték a számviteli nyilvántartási érték, amennyiben a vagyontárgy értéke vagy a becsült forgalmi érték.

7. Vagyonnyilvántartás és leltár

18. § Az önkormányzat vagyonáról a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.

19. § Az önkormányzat vagyoni eszközeiről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező nyilvántartást vezetnek mennyiségben és értékben, ezért a leltározást kétévenként kell végrehajtani.

8. Záró rendelkezések

20. §1

21. § Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Forgalomképtelen törzsvagyon
Hrsz. Megnevezés Cím

9/ / /

Jókai köz

8371 Nemesbük, Jókai UTCA

29/ / /

Jókai utca

8371 Nemesbük, Jókai UTCA

40/ / /

Jókai utca

8371 Nemesbük, Jókai UTCA

86/ / /

Mártírok utca

8371 Nemesbük, MáRTíROK ÚTJA

87/ 4/ /

Mártírok utca

8371 Nemesbük, MáRTíROK ÚTJA

129/ / /

Alkotmány utca

8371 Nemesbük, Alkotmány UTCA

135/ / /

Alkotás utca

8371 Nemesbük, Alkotás UTCA

203/ 5/ /

Április 4. utca

8371 Nemesbük, Április 4 UTCA

222/ / /

Április 4. utca

8371 Nemesbük, Április 4 UTCA

254/ / /

Rákóczi köz 1.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 1

266/ / /

Rákóczi köz 2.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 2

269/ / /

Rákóczi köz 3.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 3

283/ / /

Rákóczi köz 4.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 4

288/ / /

Rákóczi köz 5.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 5

299/ / /

Rákóczi köz 6.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 6

301/ / /

Rákóczi köz 7.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 7

309/ / /

Rákóczi köz 8.

8371 Nemesbük, RáKóCZI KÖZ 8

313/ / /

Petőfi utca

8371 Nemesbük, PETőFI UTCA

329/ / /

Petőfi utca

8371 Nemesbük, PETőFI UTCA

570/ / /

Bükkösi út

8371 Nemesbük, BÜKKÖSI UTCA

776/ / /

Névtelen utca

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

846/ 1/ /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

846/ 4/ /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

885/ 8/ /

Csárdaalja út

8371 Nemesbük, CSáRDAALJA UTCA

886/ 3/ /

Csárdaalja út

8371 Nemesbük, CSáRDAALJA UTCA

886/ 4/ /

Csárdaalja út

8371 Nemesbük, CSáRDAALJA UTCA

886/ 5/ /

Csárdaalja út

8371 Nemesbük, CSáRDAALJA UTCA

891/ / /

Csárdaalja út

8371 Nemesbük, CSáRDAALJA UTCA

965/ / /

Névtelen út-Lóhegyi utca

8371 Nemesbük, NéVTELEN UT-LóHEGYI UTCA

978/ / /

Névtelen utca

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1012/ 1/ /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

1013/ / /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

1014/ / /

Névtelen utca

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1024/ / /

Névtelen utca

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1025/ / /

Névtelen ut(Felsőpáhok felé vezető)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1027/ / /

Szederfás út

8371 Nemesbük, SZEDERFáS UTCA

1079/ / /

Névtelen út(K-i alsó út)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1080/ / /

Fényesi út

8371 Nemesbük, FéNYESI UTCA

1109/ / /

NÉVTELEN ÚT(Petőfi utca folyt.)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1115/ / /

Névtelen út(Vízmű felé vezető)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1122/ / /

Névtelen út(Vízmű felé vezető-Hegyhát)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1127/ / /

Névtelen út(Sportteleppel szemben)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1138/ / /

Névtelen út(Rákóczi utca alatti)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1145/ / /

Névtelen út(Árpád utcától keletre)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1168/ 1/ /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

1203/ / /

Névtelen utca(Majorral szemben)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1206/ / /

Névtelen út(Majorral szemben)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1217/ / /

Névtelen út(Szederfás úttal párh.)

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1004/ 2/ /

Névtelen út

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

1011/ 3/ /

Lóhegyi út

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

010/ / /

Külterületi út(Árpád utca északi folyt.9

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

014/ / /

Külter. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

020/ / /

Mogyorós alsó felén földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

024/ / /

Alkotás utcával párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

027/ / /

A 020hrsz-ú úthoz északról csatl. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

030/ / /

A 020 hrsz-ú úttal párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

038/ / /

A régi Majorhoz vezető földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

040/ / /

A 038 hrsz-ú út folyt déli irányba

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

042/ 2/ /

A régi Majortól nyugatra eső földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

042/ 3/ /

A 042/2 hrsz-ú út folyt.

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

068/ / /

A Kehidai úttal párh. árok

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

071/ / /

A 068 hrsz-ú árokkal párh. árok

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

073/ / /

A kehidai úttól nyugatra eső földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

075/ / /

A 068 hrsz-ú árok folyt.

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

076/ / /

A 073 hrsz-ú úttal párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

077/ 10/ /

Földút a Kehidai út alatt

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

077/ 11/ /

Földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

078/ / /

A Zalával párh. árok

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

079/ / /

A 078 hrsz-ú árok menti földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

082/ / /

A 075 hrsz-ú árok folyt.

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

085/ 8/ /

Földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

086/ / /

A 085/8 HRSZ-Ú ÚTTAL PÁRH. ÁROK

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

087/ / /

A 086 hrsz-ú árok folyt.

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

088/ / /

A 086 hrsz-ú árokhoz csatl.

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

091/ / /

A 040 hrsz. folyt. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

094/ 8/ /

A régi Majortól keletre vezető földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

095/ / /

Pusztai dűlői földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0100/ / /

A 095 hrsz-ú úttól délre vezető földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0107/ / /

Az Ördögmegyei dűlő déli felén földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0110/ 2/ /

Felsőpáhok felé vezető földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0115/ / /

A Savanyóst ker. irányban felező földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0117/ / /

A 0110 hrsz-ú úttal párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0132/ 2/ /

A Szőlőhegyi úttal párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0135/ / /

A 0132/2 hrsz-ú útrúl keletre leágazó földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0141/ / /

A 0132/2 hrsz-ú útról nyugatra csatl. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0156/ 2/ /

Hegyháti földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0159/ 2/ /

A 0156/2 hrsz-ú úttal párh. földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0160/ / /

A 0159/2 és a 0156/2 hrsz-ú utakat összekötő f.út

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

0162/ / /

A Vízműtől É-ra vezető földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

404/ / /

A Tölösi földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

411/ 7/ /

A Z.köveskúti útra lejegyzett terület

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

425/ / /

A 404 hrsz-ú útról keletre leágazó földút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLETI ÚT

52/ / /

Autóbusz váró

8371 Nemesbük, RáKóCZI UTCA

85/ / /

Temető

8371 Nemesbük, MáRTíROK ÚTJA

84/ / /

Temető alatti terület(nem hasznosítható !)

8371 Nemesbük, MáRTíROK ÚTJA

89/ / /

Temetővel szembeni közterület

8371 Nemesbük, MáRTíROK ÚTJA

118/ / /

Buszmegálló-forduló

8371 Nemesbük, Árpád UTCA

119/ / /

Buszforduló

8371 Nemesbük, Árpád UTCA

1008/ 1/ /

Beépítetlen terület( Buszváró)

8371 Nemesbük, LóHEGYI ÚT

0161/ 2/ /

Víztározó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

0134/ / /

árok

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

0136/ / /

árok

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

000000/ 1/ /

Buszváró

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

000000/ 2/ /

Nemesbük-zalaköveskút összekötőút

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

2. melléklet

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
Hrsz. Megnevezés Cím

16/ / /

Nemesbük Óvoda

8371 Nemesbük, RáKóCZI UTCA 28

60/ / /

Kultúrház

8371 Nemesbük, RáKóCZI UTCA

289/ / /

Orvosi rendelő

8371 Nemesbük, RáKóCZI UTCA

330/ 1/ /

Önkormányzati épület

8371 Nemesbük, PETőFI UTCA

1191// /

Sport-öltöző

8371 Nemesbük, PETőFI UTCA

1192/ / /

Sportpálya

8371 Nemesbük, PETőFI UTCA

000000/ 3/ /

Szennyvízhálózat

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

00000/4//

Ivóvízhálózat

8371 Nemesbük, BÜKKÖSI UTCA

3. melléklet

Üzleti vagyon
Hrsz. Megnevezés Cím

120/ / /

Beépítetlen terület

8371 Nemesbük, Árpád UTCA

760/ / /

Beépítetlen terület

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

779/ / /

Beépítetlen terület

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

844/ / /

Beépítetlen terület

8371 Nemesbük, SZőLőHEGYI ÚT

892/ / /

Beépítetlen terület

8371 Nemesbük, NéVTELEN UTCA

08/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

012/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

015/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

017/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

021/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

022/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

025/ / /

Rét

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

029/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

036/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

042/ 1/ /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

044/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

050/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

055/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

057/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

058/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

062/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

064/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

069/ 3/ /

Rét

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

077/ 5/ /

Rét

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

085/ 4/ /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

089/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

098/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

0103/ 2/ /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

421/ / /

Szántó és gyümölcsös

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

422/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

423/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

424/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

69/ / /

Lakóház

8371 Nemesbük, RáKóCZI UTCA 80

2654/ / /

Szántó

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

2655/ / /

Kert, gyümölcsös

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

405/ / /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

0114/ 25/ /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

0121/ 2/ /

Erdő

8371 Nemesbük, KÜLTERÜLET

1

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.