Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.01.29.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Segesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tarja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat feladatának tekinti a szervezeti feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében a megfelelő szintű működést. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.

2. A rendelet célja és hatálya

2. § (1) A rendelet célja, hogy Segesd település polgárainak közművelődési érdekeinek, kulturális és művészeti igényinek figyelembevételével, a hagyományok és helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás módját és formáit. A rendelet további célja, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közösségi színtérre, működtetőire és alkalmazottaira, a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, valamint a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő közművelődési alapszolgáltatásokon felül, ellátja a a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő alapszolgáltatást, azaz a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését, valamint a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontjában szereplő alapszolgáltatást, azaz a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását.

(2) A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat biztosítja a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását az alábbiak szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a Művelődési házban (a továbbiakban: Közösségi Színtér) határozza meg,

b) a művelődési közösségek számára bemutatkozási lehetőséget teremt a községi rendezvényeken,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek vezetői megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) A Kultv. 76. § (3) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás keretében, az alábbi szakmai feladatokat látja el:

a) a helyi társadalom közösségi életének, érdekérvényesítésének biztosítása érdekében közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket szervez,

b) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket szervez:

ba) színházi előadások, előadóestek, koncertek, kiállítások megszervezése, művészeti, baráti körök számára a helyszín biztosítása,

bb) ünnepek, évfordulók, ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása.

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolatokat elősegítő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez.

(4) A Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése alapszolgáltatás keretében, az alábbi szakmai feladatokat látja el:

a) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat szervez és támogatja azok megvalósulását,

b) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait és támogatja azok megvalósítását.

(5) Az önkormányzat segíti, támogatja továbbá:

a) a civil szervezetek kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését,

b) a község tehetséges személyeinek értékteremtő tevékenységét,

c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,

d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését,

e) a gyermekek és fiatalok művelődését és közösségi életét.

4. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat közösségi színteret biztosít, közművelődési megállapodást köthet, közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogathat. Az önkormányzat közművelődési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat ellátására más megfelelő feltétel nem áll rendelkezésre.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatait közösségi színtér működtetésével, valamint szükség szerint közművelődési megállapodásokon keresztül látja el. Az önkormányzat közösségi színtérként a 7562 Segesd, Teleki utca 2. szám alatt található Művelődési házat biztosítja. A Közösségi Színtér használatára vonatkozó szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A közművelődési feladatokat Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el. Feladata a község közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásban együtt kíván működni:

a) a helyi székhelyű kulturális tevékenységet is végző társadalmi szervezetekkel,

b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,

c) az egyházakkal,

d) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

e) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,

f) hasonló feladatokat ellátó országos, térségi intézményekkel és civil szervezetekkel,

g) a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó társönkormányzatokkal.

(5) A (1) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt. A közművelődési megállapodás kötelező tartalmi elemeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában, a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését is igénybe veszi.

(2) Az önkormányzat a polgármester közreműködésével gondoskodik a község közművelődési feladatainak koordinálásáról.

(3) Az önkormányzat közművelődési szervezetei útján is tájékoztathatja a község lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy az önkormányzat közművelődési programjai plakátokon, hirdető táblákon, honlapon és szórólapokon is közzétételre kerüljenek.

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6. § (1) A jogszabályok által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói- és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A községben működő Közösségi Színtér az önkormányzat adott évi költségvetésének részeként, kormányzati funkció alatt szerepel.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait és a Közösségi Színtér működését a költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázathoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:

a) a Közösségi Színtér üzemeltetésének alapvető műszaki-, technikai feltételi megteremtéséhez, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,

b) a közművelődési feladatok ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges személyi kiadásokat és annak járulékait,

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

(4) Az önkormányzati támogatás összege az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.

(5) A képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 15. napjáig fogadja el, mely tartalmazza az adott évi költségvetést is érintő tervezett költségvetési programokat.

8. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba.

9. §1

1. melléklet

A közművelődési megállapodás kötelező tartalmi elemei

1. A biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások köre és azok díja.

2. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai.

3. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre.

4. A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások meghatározása.

5. A közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és rendszeressége, a közösségi színtér közművelődési célú minimális nyitvatartása.

6. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei.

7. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettség.

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.