Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 9/2000 (XI.6..) önkormányzati rendelete

A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2000. 11. 06

Zalacsány község Önkormányzatának

9/2000. (XI.06.) számú rendelete


A lakásépítés és vásárlás helyi támogatásárólZalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a többször módosított 106/1988. 8XII.26.) MT. Rendelet 10. §. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja


1.§. A rendelet célja, hogy az arra rászoruló családok részére az e rendeletben meghatározott típusú lakásszerzésükhöz támogatást nyújtson.


A támogatásban részesíthetők köre


2.§. (1) Helyi önkormányzati támogatásban az arra rászoruló, Zalacsány községben állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárok részesíthetők.


       (2) Különös méltánylást érdemlő esetben a Zalacsány községben állandó lakóhellyel nem

             rendelkezők is részesíthetők támogatásban.


A helyi támogatás felhasználása.


3. §. Helyi támogatás nyújtható a község közigazgatási területén lévő:

       a.) magántulajdonú lakóház építéséhez

       b.) új, használt, vagy értékesítés céljára épített lakás vásárlásához

       c.) nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő alakításához

       d.) a lakás legalább egy lakószobával történő bővítéséhez, komfort nélküli, vagy

            félkomfortos lakás esetén komfort-fokozat növeléséhez.


A támogatás formája és mértéke


4. §. (1) A támogatás formája kamatmentes kölcsön, vagy vissza nem térítendő támogatás lehet.


        (2) [1]Kizárólag kamatmentes kölcsön nyújtható a a 3. §. C.) és d.) pontjában meghatározott célra.


        (3) A támogatás maximális mértéke:

              a.) kamatmentes kölcsön esetén:                                             200.000.-Ft

              b.) [2]vissza nem térítendő támogatás esetén:                                200.000.-FtKizáró okok


5. §. (1) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha:

             a.) a kérelmező, vagy a vele együtt lakó, illetve költöző személy valamelyikét az önkormányzat már lakáscélú támogatásban részesítette,          b.) a kérelem benyújtásakor a kérelmező használatbavételi engedéllyel rendelkezik, vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi,


          c.) a kérelmező a lakás vételárát már kiegyenlítette,


          d.) a támogatás visszafizetése a kérelmező jövedelmi-vagyoni viszonyaira tekintettel nem biztosított,


          e.) a kérelmező és a vele együtt lakó, együtt költöző személyek számát figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó átlagos jövedelem a mindenkori minimálbér másfélszeresét meghaladja.


(2) Lakásépítés és lakásvásárlás céljára nem nyújtható nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek abban az esetben, ha a kérelmező, illetve a vele együtt lakó és együtt költöző személyek valamelyike lakható állapotban lévő lakásingatlannal rendelkezik.


Eljárási rendelkezések


6.§. (1) A támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani a Körjegyzőségen, amelyez csatolni kell a kérelmező és házastársa(élettársa), illetve jövedelemmel rendelke-

      ző nagykorú gyermeke jövedelem- és vagyonnyilatkozatát, illetve lakásvásárlás esetén

       az adásvételi szerződést.[3]


(2) A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el.


(3) Annak a kérelmezőnek, akinek jogos igényét a Szociális Bizottság az e célra a tárgyévben előirányzott keret túllépése miatt nem tudja tárgyévben kielégíteni, - amennyiben igényét fenntartja – igénye elbírálására a következő évben automatikusan sor kerül.


(4) A támogatás iránti kérelem elbírálását megelőzően a kérelmező vagyoni viszonyai, lakáskörülményei tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető.


(5) Az önkormányzat a támogatásban részesülő személyekkel megállapodást köt, amelyet a polgármester és a körjegyző ír alá.


(6) A kamatmentes kölcsön összegének erejéig az érintett ingatlanra jelzálogjog kerül bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba.


(7) A támogatás összegét kérelmezőnek mx. 60 hónap alatt kell visszafizetnie.


(8) Amennyiben a megállapodás megkötését követően a teljesítés olyan okokból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, a megállapodás megszűnik, és az eredeti állapotot kell visszaállítani.


(9) A törlesztés felfüggesztése engedélyezhető – legfeljebb 24 hónapra – kérelemre abban az esetben, ha a támogatást igénybevevő személy családjában az egy főre jutó átalgjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2/3-át.


                                                


Szerződésszegés7.§. (1) A fennálló tartozás annak mindenkori törvényes kamataival együtt esedékessé válik, ha a támogatásban részesített:


  1. 2 havi törlesztő részlettel késedelembe esik, vagy nem a megállapodásban foglaltak szerint teljesít, és tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi,


  1. támogatásban részesítését valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon befolyásolta,


  1. a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel.Záró rendelkezések


8.§. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

       (2) A rendelet hatálybalépésével Zalacsány község Önkormányzatának a lakásépítés és vásárlás, valamint a lakáskölcsön növekmények helyi támogatásáról szóló 3/1991. (V.9.) számú rendelete hatályát veszíti.


Zalacsány, 2000. november 02.
Gellén Sándor                                     Futácsi Lászlóné

                                 Polgármester                                       KörjegyzőKihirdetve:Zalacsány, 2000. november 06.                                                                                            Futácsi Lászlóné

                                                                                            Körjegyző[1]

Módosította: 2/2016. (I. 25.) ÖR, hatályos: 2016.01.26.-tól

[2]

Módosította: 2/2016. (I. 25.) ÖR, hatályos: 2016.01.26.-tól

[3]

Módosította 12/2005. ( X. 24.) Hatályos: 2005.11.01