Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30 - 2019. 11. 29

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének, és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:


1. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi, új 15/A. §.-sal egészül ki:


„15/A. § (1) A Htv. 40/A. § (3) bekezdése alapján a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10 %-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját. A vállalkozó az önkormányzathoz fizetendő adóévi adóját legfeljebb az adóévre fizetendő adó összegéig csökkentheti.


(2) A Htv. 40/A. § (3) bekezdés alapján az adókedvezmény a székhely, illetve telephelyek szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes székhely, illetve telephelyek szerinti önkormányzatokhoz kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.”


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2019. november 28.


        Kálmán Tibor s.k.                                                               Tárnok Lászlóné s.k.

           polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. november hó 29. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző

[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésén.