Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2022.01.29.

Gyöngyöshalász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendeletet hatálya kiterjed az önkormányzati képviselőkre, a képviselő-testület bizottságainak képviselő tagjaira és elnökére, valamint nem képviselő tagjára.

(2) A rendeletet hatálya nem terjed ki a polgármesterre, alpolgármesterre.

2. § (1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj) havi bruttó 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint.

(2) Az önkormányzati képviselő az alapdíjon felül bizottsági tagságért bizottságonként további bruttó 5.000,- Ft, azaz ötezer forint kiegészítésre jogosult.

(3) A bizottságok elnökeit az alapdíjon felül havi bruttó 10.000,- Ft, azaz tízezer forint kiegészítés illeti meg.

(4) A bizottság nem képviselő tagját havi bruttó 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint tiszteletdíj illeti meg.

(5) A tiszteletdíjak kifizetése (átutalása) havonta, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig esedékes.

3. § Az önkormányzati képviselő részére az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége esetenkénti megtérítését a polgármester a képviselő által benyújtott írásbeli kérelem és bizonylat (számla) alapján, utólag engedélyezi, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggően keletkezett.

4. § Hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, valamint a polgármester és alpolgármester költségtérítéséről szóló 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

5. § Ez a rendelet 2022. január 29-én lép hatályba.

6. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.