Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit, munkavállalóit és az önkormányzati közalkalmazottakat, munkavállalókat megillető juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2022. 01. 29- 2022. 01. 29

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit, munkavállalóit és az önkormányzati közalkalmazottakat, munkavállalókat megillető juttatásokról és támogatásokról

2022.01.29.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10–14. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 152. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya:

a) a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Közös Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, munkavállalóra, ideértve a közalkalmazott mezőőröket is (a továbbiakban együtt: köztisztviselő),

b) az önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottra, munkavállalóra,

c) a közvetlen önkormányzati foglalkoztatású közalkalmazottra, munkavállalóra (a továbbiakban b)-c) együtt: közalkalmazott) terjed ki.

(2) A rendelet 3–10. §-ában foglaltakat a közszolgálati jogviszonyban álló polgármesterre és alpolgármesterre és a közalkalmazott mezőőrre is alkalmazni kell.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. eltemettetésről gondoskodó: az a személy, akinek a nevére a temetési költségekről szóló számlát kiállították.

2. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek.

II. Fejezet

A köztisztviselőt megillető juttatás, támogatás

3. Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás

3. § (1) Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a köztisztviselő részére az alábbi lakásépítési, -vásárlási támogatást biztosítja:

a) lakásépítési kamatmentes kölcsön,

b) lakásvásárlási kamatmentes kölcsön,

c) lakásbővítési költségekhez kamatmentes kölcsön,

d) lakásfelújítási költségekhez kamatmentes kölcsön.

(2) A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét a tárgyévi költségvetési rendeletben munkáltatói támogatás jogcím alatt állapítja meg.

(3) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás részletes szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Illetményelőleg

4. § (1) Az Önkormányzat a köztisztviselő részére kérelemre illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít.

(2) Az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait Közszolgálati Szabályzatban a Közös Hivatal jegyzője (a továbbiakban: jegyző) állapítja meg.

5. Egészségügyi szűrővizsgálatok igénybevételének biztosítása

5. § Az Önkormányzat a köztisztviselők - évente egy alkalommal történő - nőgyógyászati szűrővizsgálata, illetve prosztata rákszűrése költségeinek fedezetét a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati egyéb dologi előirányzaton belül a munkaegészségügyi részelőirányzat terhére biztosítja.

6. Ingyenes uszodahasználat

6. § (1) Az Önkormányzat a köztisztviselő részére – szakorvosi javaslat alapján – ingyenes uszodahasználatot biztosít, melynek fedezetét a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott hivatali dologi előirányzat terhére biztosítja.

(2) A támogatás részletes szabályait Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

7. Üdülési támogatás

7. § (1) Az Önkormányzat - a Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezetnél fennálló, önkormányzati tulajdonú üdülési jog alapján – a köztisztviselő részére térítésmentes üdülőhasználatot biztosít, melynek fedezetét a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati működtetés dologi kiadásai részelőirányzat terhére biztosítja.

(2) A támogatás részletes szabályait Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

8. Képzési, továbbképzési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat a köztisztviselő szakmai fejlődésének elősegítése érdekében képzésre, továbbképzésre a tárgyévi költségvetési rendeletben a Közös Hivatal dologi előirányzata terhére biztosít fedezetet.

(2) A támogatási előirányzat - képzési, továbbképzési támogatás céljára történő - felhasználásának részletes szabályait Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

9. Kegyeleti támogatás

9. § (1) Az elhunyt köztisztviselő eltemettetéséről gondoskodó közeli hozzátartozót kérelemre kegyeleti támogatás illeti meg.

(2) A kegyeleti támogatás a legalább kétévi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő közeli hozzátartozóját illeti meg.

(3) A legalább kétévi közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, amennyiben annak eltemettetéséről gondoskodik, kérelemre kegyeleti támogatás illeti meg.

(4) A támogatás összege temetésenként 50 000 Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

(5) Az eltemettetésről gondoskodó (2)–(3) bekezdésben meghatározott személynek kérelméhez a temetési költségekről szóló számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

10. § (1) A jegyző az elhunyt köztisztviselőt a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.

(2) A közszolgálat halottjának nyilvánítható, aki halála időpontjában vezetői megbízással, vagy címzetes címmel, vagy halálát megelőző két éven át kiváló minősítéssel rendelkezett.

(3) Nem nyilvánítható a közszolgálat halottjává az, akinek jogviszonya büntető eljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy méltatlanság jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként szűnt meg.

(4) A Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségét átvállalhatja.

10. Nyugállományú köztisztviselő, ügykezelő támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselő részére kérelemre az alábbi támogatást biztosítja:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély.

(2) Az eseti szociális segély évente legfeljebb két alkalommal adható, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. Az érintett köteles a jövedelmi helyzetének megfelelő igazolására.

(3) Az eseti szociális segély összege alkalmanként legfeljebb 30 000 Ft, melynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

(4) Temetési segély illeti meg a közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodó nyugdíjas köztisztviselőt.

(5) Temetési segély illeti meg a nyugdíjas köztisztviselő eltemettetéséről gondoskodó közeli hozzátartozót.

(6) A temetési segély összege temetésenként 50 000 Ft, melynek kifizetését a jegyző engedélyezi.

(7) Az eltemettetésről gondoskodó (4)–(5) bekezdésben meghatározott személynek a kérelméhez a temetési költségekről szóló számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások azt a nyugállományú köztisztviselőt illeti meg, aki a Közös Hivataltól - illetve jogelőd szervezetétől – került nyugállományba.

III. Fejezet

A közalkalmazottat megillető juttatás, támogatás

11. Lakásépítési, lakásvásárlási támogatás

12. § (1) Az Önkormányzat a közalkalmazott részére az alábbi lakásépítési, -vásárlási támogatást biztosítja:

a) lakásépítési kamatmentes kölcsön,

b) lakásvásárlási kamatmentes kölcsön,

c) lakásbővítési költségekhez kamatmentes kölcsön,

d) lakásfelújítási költségekhez kamatmentes kölcsön.

(2) A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét a tárgyévi költségvetési rendeletben munkáltatói támogatás jogcím alatt állapítja meg.

(3) A lakásépítési, lakásvásárlási támogatás közalkalmazottra vonatkozó részletes szabályait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

12. Illetményelőleg

13. § Az Önkormányzat a közalkalmazott részére illetményelőleg folyósítási lehetőséget biztosít a kollektív szerződésben, illetve az adott intézmény belső szabályzataiban foglaltak szerint.

13. Üdülési támogatás

14. § Az Önkormányzat - a Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezetnél fennálló, önkormányzati tulajdonú üdülési jog alapján – a közalkalmazott részére térítésmentes üdülőhasználatot biztosít, melynek fedezetét a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati működtetés dologi kiadásai részelőirányzat terhére biztosítja.

14. Képzési, továbbképzési támogatás

15. § (1) Az Önkormányzat a közalkalmazott szakmai fejlődésének elősegítése érdekében képzésre, továbbképzésre a tárgyévi költségvetési rendeletben az adott intézmény költségvetésének dologi előirányzata terhére biztosít fedezetet.

(2) A támogatási előirányzat - képzési, továbbképzési támogatás céljára történő - felhasználásának részletes szabályait a kollektív szerződés, illetve az adott intézmény belső szabályzata tartalmazza.

15. Kegyeleti támogatás

16. § (1) Az elhunyt közalkalmazottat a polgármester a közszolgálat halottjává nyilváníthatja.

(2) A közszolgálat halottjának nyilvánítható, aki halála időpontjában intézményvezetői, vagy intézményvezető-helyettesi megbízatással rendelkezett, vagy halálát megelőzően legalább két évig önkormányzati fenntartású intézmény dolgozója volt.

(3) Nem nyilvánítható a közszolgálat halottjává az, akinek jogviszonya büntető eljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy rendkívüli felmentéssel szűnt meg.

(4) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségét az Önkormányzat átvállalhatja.

17. § (1) Az elhunyt közalkalmazott eltemettetéséről gondoskodó közeli hozzátartozót kérelemre kegyeleti támogatás illeti meg.

(2) A kegyeleti támogatás a halálakor legalább kétévi - önkormányzati fenntartású intézményben töltött - közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazott közeli hozzátartozóját illeti meg.

(3) A legalább kétévi - önkormányzati fenntartású intézményben töltött - jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottat közeli hozzátartozójának halála esetén, amennyiben annak eltemettetéséről gondoskodik kérelemre kegyeleti támogatás illeti meg.

(4) A támogatás összege temetésenként 50 000,- Ft, melynek kifizetését a polgármester engedélyezi.

(5) Az eltemettetésről gondoskodó (1)–(3) bekezdésben meghatározott személynek kérelméhez a temetési költségekről szóló számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

16. Nyugállományú közalkalmazott támogatása

18. § (1) Kegyeleti támogatás illeti meg a közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodó nyugdíjas közalkalmazottat.

(2) Kegyeleti támogatás illeti meg a nyugdíjas közalkalmazott eltemettetéséről gondoskodó közeli hozzátartozót.

(3) A támogatás összege temetésenként 50 000,- Ft, melynek kifizetését a polgármester engedélyezi.

(4) A támogatás megállapítására kérelemre kerül sor.

(5) Az eltemettetésről gondoskodó (1)–(2) bekezdésben meghatározott személynek kérelméhez a temetési költségekről szóló számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell csatolni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit, közszolgálati ügykezelőit és az önkormányzati közalkalmazottakat megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának részletes szabályai

I. A támogatás pénzügyi forrásai

A támogatásra felhasználható pénzügyi források:
a) Gyöngyös Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mindenkori költségvetési rendeletében erre a célra elkülönített keret, valamint az előző évi költségvetési pénzmaradvány Képviselő-testület által erre a célra meghatározásra kerülő része;
b)a lejáró és a támogatásban részesült foglalkoztatottak által visszafizetett törlesztés, esetleges késedelmi kamat;
c) részleges vagy teljes előtörlesztés összege;
d) a támogatásban részesült foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén új munkáltatója által megtérített támogatás.

II. A támogatás formája, igénylésének feltételei

1) A támogatás kizárólag kamatmentes kölcsön formájában nyújtható.
2) A támogatás az alábbi tevékenységekhez nyújtható:
a) lakásépítés,
b) lakásvásárlás, lakáscsere,
c) lakás-átalakítás (bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés, stb.),
d) lakásfelújítás, korszerűsítés.
3) Támogatásban az a dolgozó részesíthető, aki vállalja, hogy a kölcsön visszafizetésének határidejéig jogviszonyát saját kezdeményezésre nem szünteti meg.
4) A kamatmentes kölcsön iránti kérelmet – az erre rendszeresített nyomtatványon – a munkáltatóhoz kell benyújtani.
5) A kérelemhez csatolni kell:
a) a II/2. pont a) és c) alpontja esetében – amennyiben engedélyköteles tevékenység - a jogerős elvi építési, vagy építési engedélyt,
b) a II/2. pont b) alpontja esetében az adásvételi vagy csereszerződést, illetve előszerződést;
c) a II/2. pont d) pontja esetében a tervezett munkák kidolgozott költségbecslését,
d) valamennyi esetben az ingatlannal való rendelkezési jog igazolását (pl. tulajdoni lap), és az igénylő nyilatkozatát, hogy a támogatással érintett ingatlan biztosítja a lakhatását.

III. A támogatásról szóló döntés előkészítése

1) A munkáltató a hozzá benyújtott kérelmeken feltünteti benyújtásuk pontos időpontját, igazolja a kérelmező foglalkoztatási jogviszonyának fennállását, a kérelemben foglaltak alapján véleményezi, és javaslatával látja el (záradékolja) a beadványt. Javaslatának kialakítása során figyelembe veszi a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyait, életkörülményeit, szociális körülményeit, valamint az általa betöltött munkakört.
2) A javaslat megfogalmazása során előnyben kell részesíteni:
- az első lakást megszerzőket,
- az alapvető lakhatási igény kielégítése érdekében kérelmet benyújtókat,
- közös háztartásukban 3 vagy annál több gyermeket nevelő kérelmezőket.
3) A munkáltató a véleményezett kérelmeket folyamatosan, benyújtásukat követő legkésőbb 7 munkanapon belül megküldi a Jegyző részére (a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak, valamint a közvetlen önkormányzati foglalkoztatású közalkalmazottak kérelmeit a Jegyző fogadja).

IV. A támogatási kérelmek elbírálása

1) A támogatás iránti kérelmeket a Polgármester bírálja el. Az elbírálás során az intézményvezetők javaslatát figyelembe kell venni, szükség esetén egyeztetés kezdeményezhető.
2) Amennyiben a kérelmező korábban már részesült támogatásban, és a tartozás összege még nem került kiegyenlítésre, csak abban az esetben részesülhet támogatásban, ha annak igénylésére előre nem látott, elháríthatatlan ok miatt kerül sor.
3) A támogatás odaítéléséről szóló döntést követően a Jegyző gondoskodik a támogatási szerződések előkészítéséről és megkötéséről.

V. A támogatás mértéke, folyósításának, visszafizetésének szabályai

1) A támogatás felső határa
- a II/2. pont a) és b) alpontjai esetében 700.000,-Ft,
- a II/2. szakasz c) és d) alpontjai esetében 500.000,-Ft.
2) A támogatás folyósítására az Önkormányzat számlavezető pénzintézetén keresztül kerül sor. A támogatási szerződés egy példányát minden esetben meg kell küldeni a pénzintézet részére. A támogatás kezelésével összefüggő pénzintézeti költségeket a támogatott viseli.
3) A támogatást a törlesztés megkezdésétől számított legfeljebb tíz év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a támogatási szerződésben megjelölt törlesztési idő alatt, minden hó 10. napjáig. Kivételes esetben, kérelemre a polgármester engedélyezheti a fizetési kötelezettség szüneteltetését, különösen a támogatottnak fel nem róható okból (tartós betegség, stb.) beálló fizetési akadályoztatás esetén. A szüneteltetés időtartama legfeljebb 12 hónap lehet. A szüneteltetésre vonatkozó döntés meghozatala előtt a polgármester kérheti az érintett munkáltató véleményét.
4) A támogatással érintett ingatlanra a támogatás összege erejéig – a tartozás teljes visszafizetéséig – az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot, valamint ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az Önkormányzat javára bejegyezni, melynek igazgatási szolgáltatási díját a támogatott köteles megfizetni. A támogatott köteles viselni a jelzálogjog törléssel járó költségeket is.
5) A támogatási megállapodásokról a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyoncsoportjának gazdálkodási főelőadója, a támogatások összegéről pedig a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság nyilvántartást vezet. A támogatások visszafizetését negyedévente a pénzintézettel történő egyeztetés formájában ellenőrizni kell.
6) A támogatásban részesített dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának a törlesztésre nyitva álló határidőn belül és a támogatás teljes visszafizetése előtti megszűnése esetén a törlesztés változatlan feltételekkel történhet, ha
a) a jogviszony a munkáltató részéről történő felmentéssel,
b) a jogviszonynak a Kjt. 25/A. § (1) bekezdésében szabályozott módon történő megszűnésével,
c) közös megegyezéssel,
d) nyugdíj igénybevételével szűnik meg, illetve ha
e) a dolgozó elhalálozik, örököse törlesztési kötelezettsége mellett, továbbá
f) a polgármester azt külön kérelem alapján, kivételes méltányosságból, vagy önkormányzati érdekből engedélyezi.
7) A támogatás addig meg nem fizetett része egy összegben, elrendelésétől számítva késedelmi kamattal növelt mértékben esedékessé válik, ha
a) a támogatásban részesített dolgozó foglalkoztatási jogviszonya
aa) a munkáltató részéről történő rendkívüli felmentéssel,
ab) fegyelmi büntetésként hivatalvesztéssel,
ac) a dolgozó fel- illetve lemondásával szűnik meg;
b) a támogatásban részesült törlesztési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget, és nem kérte a fizetési kötelezettség szüneteltetését;
c) a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használta fel;
d) a II/2. pont a) és b) alpontja alapján nem gondoskodott a támogatással érintett ingatlan tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről a támogatási szerződésben rögzített határidőn belül.
8) A 7.) pontban foglaltaktól eltérően a támogatás addig meg nem fizetett részét egy összegben, de kamatoktól mentesen lehet megfizetni akkor, ha a dolgozó foglalkoztatási jogviszonyának megszűnése esetén új munkáltatója átvállalja a még hátralévő tartozás megfizetését.
9) A támogatásban részesített dolgozó munkáltatója a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséről, illetőleg a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a Jegyzőt.
10) A támogatással érintett ingatlan értékesítése esetén, másik lakás tulajdonának egyidejű megszerzése mellett a támogatás összegének biztosítására bejegyzett jogok és tények a törlesztésre még nyitva álló eredeti időpontig átjegyezhetők, feltéve, ha a támogatással kapcsolatban hátralékos tartozás nincs. Az átjegyzési kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a másik ingatlan megszerzésére vonatkozó dokumentumot, valamint a pénzintézet igazolását a szerződésszerű törlesztésről.