Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 01. 02 - 2022. 01. 03

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról1

2022.01.02.

Szihalom Község Önkormányzat képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. tv. 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szihalom község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységre és az azokban részt vevő személyekre, továbbá Szihalmon élő magánszemélyekre, szervezetekre és intézményekre.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai

2. § Az Önkormányzat a helyi sajátosságok, a rendelkezésre álló anyagi eszközök és a lakossági igények figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatást látja el

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.

c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,

f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,

g) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

3. Tevékenységi formák

3. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) Szihalom község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele,

b) a helyi információk cseréje,

c) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,

d) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók szervezése,

e) kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, ismertté tétele.

4. § Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása,

b) színházi előadásokról, hangversenyekről, kiállításokról tájékoztatás,

c) hagyományőrző közösségek támogatása,

d) helyi ünnepek, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele.

5. § Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) amatőr művészeti csoportok támogatása,

b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók méltatása, alkotásaik közismertté tétele.

6. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,

b) kapcsolat építése a közművelődés megyei szervezeteivel,

c) testvér-települési kapcsolatok gondozása, kulturális együttműködés a testvértelepülés közművelődési intézményeivel, szervezeteivel.

7. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása,

b) az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.

8. § Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:

a) információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési lehetőségekről,

b) a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése,

c) a megyei napilap szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése,

d) lakossági hirdetésekhez közösségi színtér biztosítása,

e) jeles napok, ünnepek szervezése, közreműködés az település nagyrendezvényeinek szervezésében, Kemencés fesztivál, Családi nap, stb.

4. Szervezeti keretek

9. § (1) Szihalom község kötelező közművelődési alapfeladatait Közösségi Színtér működtetésével biztosítja.

(2) Az önkormányzat közösségi színtérként kijelöli a Művelődési Ház épületét (cím: 3377. Szihalom, Hunyadi út 138.)

(3) Az önkormányzati fenntartású közösségi színteret a közművelődési alapfeladatú intézmény kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretén belül, térítésmentesen, vagy viszonossági alapon biztosítja.

(4) A nem közművelődési célú igénybevétel esetén, piaci alapon biztosítható a közösségi tér.

(5) A település kötelező könyvtári feladatainak ellátását a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 2022. október 15-ig megkötött megállapodás útján, szolgáltatás megrendelésével, könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely fenntartásával biztosítja.

(6) Az önkormányzat könyvtári szolgáltató helyként kijelöli a Könyvtár helyiséget jelenlegi helyén a Művelődési Ház emeletén (cím: 3377 Szihalom, Hunyadi út 138. sz.)

5. A feladatellátás finanszírozása

10. § (1) Az önkormányzat a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra megteremtése, fenntartása és továbbfejlesztése érdekében biztosítja:

a) közművelődés céljait szolgáló önkormányzati ingatlanok fenntartását, karbantartását,

b) a szakember/szakemberek bérét ennek járulékait,

c) dologi kiadások fedezését.

(2) Az Önkormányzat a rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti intézmény tárgyi és személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése részeként biztosítja

a) a központi közművelődési normatív támogatás, valamint

b) saját egyéb önkormányzati bevételei terhére.

(3) Fedezi az adott év községi ünnepségeinek és kiemelt rendezvényeinek költségét, melyet tárgyévi költségvetési rendeletében határoz meg.

(4) Elismeri és segíti a településen működő civil szervezetek, közösségek munkáját. Számít együttműködésükre és tevékenységükhöz lehetőség szerint anyagi támogatást nyújt.

11. §2

12. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 3. napjával.

2

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.