Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 28 - 2022. 01. 28

Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.28.

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés f) pontjában és 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről az alábbiakat rendeli el:

1. § Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 80.000 Ft/fő/hó.

(2) Az állandó- és az eseti jelleggel létrehozott bizottságok nem képviselő tagjait 40.000 Ft/fő/hó tiszteletdíj illeti meg.”

2. § A 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíj 2022. január 1.-tól illeti meg a képviselőket és a nem képviselő bizottsági tagokat.

3. § Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.