Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

Hatályos: 2022. 01. 29

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

2022.01.29.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában, 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén belül minden magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra.

2. § Az önkormányzat lakossági bejelentés alapján vagy hivatalból végzi a település közigazgatási területén belül az elhagyott hulladék felderítését.

3. § (1) Az elhagyott hulladékra vonatozó bejelentés, vagy hivatalból történő felderítés esetén a helyszíni szemle keretében kell meghatározni a hulladék pontos helyét, típusát, jellegét és amennyiben lehetséges a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát.

(2) A Képviselő-testület az elhagyott hulladék felszámolásával kapcsolatos helyi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat a jegyzőre ruházza át.

(3) Az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az Önkormányzat külön megrendelésére a közszolgáltató összegyűjti, elszállítja, gondoskodik az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezeléséről.

(4) A jegyző lakossági bejelentés alapján deríti fel a településen az elhagyott hulladékot.

(5) A jegyző a bejelentést követő 15 munkanapon belül megteszi a szükséges intézkedéseket az elhagyott hulladék felszámolása érdekében, melynek költségeit az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

(6) A jegyző minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott hulladék elhelyezőjét megtalálja, az elkövetőt felelősségre vonja. Az elkövető köteles az általa elhagyott hulladék ártalmatlanító helyre történő szállításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat részére megtéríteni, és emellett a rá kiszabott hulladékgazdálkodási bírságot megfizetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.