Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a temető üzemeltetéséről és a temetkezésről

Hatályos: 2015. 01. 01- 2023. 02. 13

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2014 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a temető üzemeltetéséről és a temetkezésről1

2015.01.01.

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet szabályait Zalacsány község közigazgatási területén lévő köztemető használatával, fenntartásával, ezzel összefüggésben a temetkezési szolgáltatással és a köztemetőben végzett vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos jogviszonyokra kell alkalmazni.

(2) Zalacsány község közigazgatási területén lévő működő köztemető a 082 helyrajzi számú temető.

(3) Zalacsány község közigazgatási területén lévő lezárt temető Zalacsány 140/15 HRSZ alatt nyilvántartott temető.

2. § (1) A köztemető üzemeltetését Zalacsány község Önkormányzata (a továbbiakban: Üzemeltető) alkalmazottai és az önkormányzati hivatal útján látja el.

(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

3. § (1) Az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően fogalmazza meg a temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának szabályait.

(2) Az Üzemeltető a köztemető üzemeltetése során a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott feladatokat látja el.

4. § (1) Az Üzemeltetőt a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében meghatározott mértékű díjak illetik meg.

(2) A temetési hely megváltási vagy újraváltási díját a temetési hellyel rendelkezésre jogosult köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.

(3) A létesítmény igénybevételi díjat, valamint az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételi díját a temetkezési szolgáltató köteles megfizetni az Üzemeltetőnek.

(4) Temetőfenntartási hozzájárulási díj nem kerül megállapításra.

5. § A köztemető rendje a következő:

a) A köztemető március 1. és szeptember 30. közötti időszakban 7.00 óra 19.00 óra között, október 1. és február 28. közötti időszakban 7.00 óra 17.00 óra között tart nyitva, kivéve október 31. és november 1. napját, amikor a köztemető 7.00 órától 21.00 óráig tart nyitva.

b) A temető rendjére és a nyitva tartási időre vonatkozó hirdetményeket a temető bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni.

c) A temetőben csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el.

d) Szemetet kizárólag az arra kijelölt helyen szabad elhelyezni.

e) A temetőben tilos járművel közlekedni, kivéve a köztemető fenntartásával kapcsolatos járműveket, a halottszállító járműveket, a vállalkozásszerűen a köztemetőben munkát végzők munkálatokhoz szükséges járműveit, a mozgáskorlátozott és a mozgásában korlátozott személy járművét, vagy a mozgáskorlátozottat, mozgásában korlátozott személyt szállító járművet.

f) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

g) A temetőbe háziállatot bevinni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.

h) A sírok növénnyel való beültetését, díszítését a hozzátartozók végzik, a sírhely rendben tartása a hozzátartozó feladata.

i) A temetőben történő munkavégzés bejelentésével kapcsolatosan a temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.

j) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra vagy attól maximum 30 cm távolságra ültetett az az örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél.

k) Temetést – a szociális temetés kivételével- kizárólag kegyeleti szolgáltatói engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet.

6. § (1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes sírhelytáblák felhasználási módját temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet is tartalmaz, amelyben a temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet az Üzemeltető készíti. A temetőben a sírhelytáblák, sorok kialakítása, számozása, nyilvántartása során a temetőkről és temetkezésről szóló kormány rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A nyilvántartásban a szociális parcellát külön kell jelölni.

7. § (1) A temetési helyek típusait mint koporsós temetés, mint hamvasztásos temetés esetén a temetőkről és temetkezésről szóló kormányrendelet határozza meg.

(2) Temetési helyet előre megváltani csak családi sírbolt és családi urnasírbolt céljára lehet az e célra kijelölt területen. Egyéb sírhely megváltására csak közvetlenül a temetést megelőzően van lehetőség.

7. § (1) A sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: hossza 2,1 m , szélessége 0,9 m ,

b) kettős sírhely: hossza 2,1 m , szélessége 1,9 m ,

c) gyermeksírhely: hossza 1,3 m , szélessége 0,60 m ,

d) urnasírhely:hossza 0,8 m , szelessége 0,6 m .
e.) sírboltok
- felszíni méretei
2 személyes sírbolt hossza 3,50 m , szélessége 2,20 m
3 személyes sírbolt hossza 3,50 m , szélessége 2,50 m
4 személyes sírbolt hossza 3,50 m , szélessége 2,80 m
- belső méretei
2 személyes sírbolt hossza 2,30 m , szélessége 0,60 m , mélysége 2,60 m
3 személyes sírbolt hossza 2,30 m , szélessége 0,90 m , mélysége 2,60 m
4 személyes sírbolt hossza 2,30 m , szélessége 1,20 m , mélysége 2,60 m
(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 1 m , gyermeksír esetén 0,6 m . A régi temetési helyek esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni. A sírdomb magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(3) A sírgödröt kifalazni tilos, azonban lebomló anyaggal: papír, fa, nád kibélelni engedélyezett. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejére a föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.
(4) A kolumbáriumban az urnák tárolása 30 x 40 x 45 cm-es belméretű és szilárd alappal légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(5) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm , mélysége legalább 1 méter .
(6) A temetési helyeken elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága l,5 m.

9. §2 (1) Szociális temetés céljára a IV. számú „Szociális parcella”területén lévő temetési helyek szolgálnak.

(2) A szociális temetés iránti igény a temető üzemeltetőjénél jelenthető be. Az eltemettetésre kötelezettnek az igénybejelentés során nyilatkoznia kell, hogy koporsós vagy hamvasztásos temetésre kerül sor.

(3) A szociális temetés előkészítése és lefolytatása során valamennyi tevékenység úgy

végezhető, hogy:
-az ne sértse a hozzátartozók és a temető látogatók érzéseit,
-ne akadályozza a temetési helyek látogatását,
-a temető létesítményeiben, felszereléseiben kárt ne okozzon,
-a szomszédos sírhelyek ne sérüljenek, ne szennyeződjenek.”
(4) A szociális temetési helyek első használati idejének lejártát követő újraváltási díjai:
a) egyes sírhely: 500.- Ft+ÁFA
b) urnasírhely: 500.- Ft +ÁFA

10. § Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott személy állíthat vagy távolíthat el.

A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A felállítandó síremlék tervét a temető üzemeltetőjének be kell mutatni. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, csak az Üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után lehetséges.

11. § A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva 25 évre szól. Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely esetén az utolsó koporsós temetés napjától számított 25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat. A rendelet hatálybalépése előtt értékesített urnafülkék használati idejét az értékesítéskor hatályban volt rendelkezés szerint kell figyelembe venni.
A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 50 évre szól.
A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelye, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre kerül.

12. § A temetési helyek használatáért megváltási díjat kell fizetni. A megváltási díjtételeket a 1. melléklet tartalmazza. A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse, vagy az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat a temetést, rátemetést megelőzően kell megfizetni. Ha kettes sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt- a holtest maradványokat a kiürítéskor ugyanabban a temetőben új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos összegével csökken.

13. § Az újra nem váltott sírok esetében a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, ha az Üzemeltető hat hónapon belül legalább kétszer megyei lapban, valamint a temetőben hirdetményt tesz közzé, és ezt követően a sírokat nem váltják meg újra. A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik. Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.

14. § A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely bezárására, megszűntetésére lezárt temetési hely kiürítésére a temetőkről és temetkezésről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

15. § Az Üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartásokon kívül tábla- és sírhelykönyvet vezet.A nyilvántartó könyvbe – minden temetés, urnaelhelyezés alkalmával – az alábbi adatok kerülnek: folyószám, térképi azonosító szám, a ravatalozás helye és ideje, a temetés, az urnaelhelyezés, a hamvak szétszórásának napja, az elhalt neve, leánykori neve, születési ideje, utolsó állandó lakcíme, foglalkozása, elhalálozásának időpontja, a sírhelyparcella, sírhelysor, temetési hely száma, az eltemettető neve, lakcíme, a temetést végző temetkezési vállalkozó neve, a szertartás jellemzői, a szokásostól eltérő események, a síremlékre vonatkozó jellemző adatok. A nyilvántartásba – az idő és a hely megjelölésével – be kell vezetni, ha a holttestmaradványok közös sírba kerülnek elhelyezésre. A nyilvántartás mellett betűsoros névmutatót is vezetni kell. A nyilvántartáshoz kell csatolni a halott eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát. A táblakönyvben az adott sírhelytáblában lévő sorokat és az azokhoz tartozó sírhelyeket kell nyilvántartani. A sírhelykönyv az adott sírhelytáblán belüli – soronként is külön jelzett – sorszámozott sírhelyek nyilvántartása. Nyilvántartást kell vezetni azokról a síremlékekről, amelyek a köztemető fenntartójának a tulajdonába kerültek. A temetői nyilvántartásokat a köztemető fennállásáig meg kell őrizni. A köztemető megszűntetését követően a nyilvántartásokat át kell adni a Zala Megyei Levéltárnak.

16. § (1) Az Üzemeltető a működő temetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a.) utat,
b.) ravatalozót,
c.) vízvételi lehetőséget,
d.) hulladéktárolót,
Az (1) bekezdésben megjelölt létesítmények közül sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványokat a kijelölt lerakó helyen díjtalanul lerakhatja.
A temetőben temetkezési szolgáltatást végzőknek létesítmény igénybevételi díjat kell fizetni.
A létesítmény igénybevételi díj összegét a 2. melléklet tartalmazza.

17. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének a temető működéséről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2000. (XI. 06.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 15/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért fizetendő díjak
1./ Felnőtt sírhely: 1000 Ft
2/ Kettes sírhely: 2000 Ft
3/ Gyermek sírhely: térítésmentes
4/ Sírbolthely:
2 személyes sírbolthely : 8000 Ft
3 személyes sírbolthely: 10000 Ft
4 személyes sírbolthely: 12000 Ft
5/ Urnasírhely: 1000 Ft
6/ Urnafülke : 25000 Ft

2. melléklet a 15/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

A temetői létesítmények a temetkezési szolgáltató által fizetendő idénybevételi díja:
2.000,- Ft/temetés.
1

Az önkormányzati rendeletet a Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 14. napjával.

2

Módosította: 20/2014.(XII.15.) ÖR, 2016.01.01. lép hatályba