Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 16 - 2021. 04. 18

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelete

Szőlősgyörök Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.04.16.

Szőlősgyörök Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint a következőket rendeli el.

1. § (1) Szőlősgyörök Község helyi építési szabályzatáról szóló 6/2003.(VI.24.) önkormányzati rendelettel (továbbiakban: HÉSZ) összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 2. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m1 Szabályozási terv módosítása tervlap 2. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(2) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 3. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m2 Szabályozási terv módosítása tervlap 3. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(3) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 4. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m3 Szabályozási terv módosítása tervlap 4. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

(4) A HÉSZ-szel összefüggő SZT-2 jelű Belterületi Szabályozási tervlap (M=1:4 000), megnevezésű tervlapjának 5. tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti SZT-2/m4 Szabályozási terv módosítása tervlap 5. tervezési területre vonatkozó normatartalma lép.

2. § A HÉSZ 5. § (6) bekezdés táblázata az alábbi sorral kiegészül:

a) - Övezeti jele: Lke-4,

b) - Beépítés módja: O/SZ,

c) - Legnagyobb beépítettsége %: 30,

d) - Építmények legnagyobb építmény-magassága (m): 4,5,

e) - Legkisebb területe (m2): 700,

f) - Max. szintter. mutató: 0,6,

g) - Minimális zöldterületi arány %: 50.

3. § A HÉSZ 5. § kiegészül az alábbi (12) bekezdéssel:

(12) Lke-4 építési övezetben 1000 m2 -nél kisebb telken legfeljebb 2 db fő rendeltetési egység helyezhető el. Az 1000 m2 -nél nagyobb telken minden 500 m2-enként egy db plusz fő rendeltetési egység helyezhető el.

4. § A HÉSZ 7. § kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

(8) A Vt-1 övezet területén több önálló épület is elhelyezhető.

5. § A HÉSZ 8. § (3) bekezdés táblázata Gksz-2 sora helyébe az alábbi Gksz-2 sor kerül:

a) - Övezeti jele: Gksz-2,

b) - Beépítés módja: O/SZ,

c) - Legnagyobb beépítettsége %: 30,

d) - Építmények legnagyobb építmény-magassága (m): 7,5,

e) - Legkisebb területe (m2): 2000,

f) - Max. szintter. mutató: 1,0,

g) - Minimális zöldterületi arány %: 40.

6. § A HÉSZ 23. § (6) és (9) bekezdése helyébe az alábbi (6) és (9) bekezdés lép:

(6) Az új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az OTÉK -ban előírt mennyiségű és fajtájú járművek elhelyezését kell biztosítani.

(7) Ha az adottságok szükségessé teszik, oktatási, nevelési, egészségügyi szociális, kulturális, igazgatási, rendeltetésű épületek esetén a gépjármű-várakozóhelyek a telekhatártól mért 500 m-en belül más telken, közterületen parkolóban is elhelyezhetők, amennyiben a tulajdonosok a parkolóhasználattal kapcsolatban megállapodást kötnek. Közterületen, a járművek elhelyezésére szolgáló parkolóhely kiépítése az érdekelt építtető kötelezettsége, és a használatbavétel után közparkolóként funkcionál.

7. § Ez a rendelet 2021. április 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1. számú melléklet

1. 2. tervezési terület - SZT-2/m1

null

2. 3. tervezési terület - SZT-2/m2

null

3. 4. tervezési terület - SZT-2/m3

null

4. 5. tervezési terület - SZT-2/m4

null