Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 11/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete

A „BABAKÖTVÉNY” KIBOCSÁTÁSÁRÓL

Hatályos: 2014. 09. 16

Zalacsány  község Önkormányzat Képviselő-testületének

                                                11/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

A „BABAKÖTVÉNY” KIBOCSÁTÁSÁRÓLZalacsány község Önkormányzata az Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatározott felhatalmazás alapján a „Babakötvény”-re való jogosultság

feltételeiről, megállapításának szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A „Babakötvény” kibocsátásának célja:

a.) Zalacsány község lakosságszáma növelése,

b.) a gyermeket vállaló szülők, a zalacsányi állandó lakóhelyű fiatalok anyagi támogatása;

c.)Zalacsány község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény ellátotti

létszámának növelése;

d.) a zalacsányi gyermekeknek szülőfalujához való kötődése erősítése.


2. § (1) A „Babakötvény”összege: 80.000,- Ft.

(2) A „Babakötvény” átadásának időpontja: minden év december 31. napjáig.


3. § (1) „Babakötvény” jogosult minden zalacsányi lakóhelyű magyar és Európai Uniós állampolgár újszülött, akinek mindkét szülője vagy örökbefogadó szülője zalacsányi  állandó lakos és életvitelszerűen  Zalacsányban él a család a kötvény igénylésének időpontjában.

(2) A kötvény kedvezményezettje az újszülött gyermek, a kötvény felett Zalacsány község

Önkormányzata jogosult rendelkezni.

(3) A kötvény juttatásáról a jogosultság fennállása esetén a polgármester határozattal dönt.


4. § (1) A „Babakötvény” kedvezményezettje, a kedvezményezett szülője az alábbi juttatásokra jogosult, amely juttatások természetben, illetve pénzbeli ellátásként is folyósíthatók:

a) a kötvény átadásakor 30.000,- Ft egyszeri támogatásra;

b) a gyermek 3 éves korában amennyiben a szülő a zalacsányi óvodába íratja be,

a beíratás évében   tanévkezdéskor 20.000,- Ft egyszeri támogatásra;

c) a gyermek 6 éves korában – iskolaérettségkor- amennyiben a szülő a zalacsányi általános

iskolába íratja be a gyermeket, a beíratás évében tanévkezdéskor, ha a gyermek a

tanulmányait meg is kezdi 30.000,- Ft egyszeri támogatásra.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített juttatások folyósításának feltétele a folyamatos zalacsányi állandó lakóhelyen az életvitelszerű tartózkodás és az (1) bekezdés b.) és c) pontjában megjelölt ellátás esetén 3  év folyamatos zalacsányi  állandó lakóhelyen az életvitelszerű tartózkodás.


5.§ (1) A kedvezményezett jogosultsága a „Babakötvény” juttatásaira vonatkozóan megszűnik:

a) zalacsányi állandó lakcímének megszűnését követő napon;

b) a 4 §. (2) bekezdésben foglalt feltételek megszűnését követő napon.

(2) Amennyiben a kedvezményezett a zalacsányi állandó lakcímét megszünteti, de

tankötelezettségét a zalacsányi nevelési intézményekben folyamatosan fenntartja, a

képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján megállapíthatja a kötvény utáni juttatásokra,

illetve a kötvény végösszegére való jogosultságát.


6. § (1)Ez a rendelet 2014. szeptember 16. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. január 1.-jét követően született újszülöttekre vonatkozóan kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Zalacsány, 2014. szeptember 12.Nagy Lászlóné                                                            Hetesi Krisztina

Polgármester                                                               jegyző


Kihirdetve: Zalacsány, 2014. szeptember 15.


Hetesi Krisztina

jegyző