Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről

Hatályos: 2022. 02. 02

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

A közművelődésről

2022.02.02.

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

1. § (1) Az önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét biztosítja a Lovas, Fő u. 8. szám alatti közösségi színtérben,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken valamint a partnertelepülések programjain,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) A képviselő-testület gondoskodik arról, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat és hogy az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:

1. a helyi hagyományok ápolását, kulturális értékeinek megőrzését, hagyományőrző közösségek működtetését, segítését,

2. az egészséges életmód fenntartásához kapcsolódó programok, rendezvények tartását,

3. nemzeti-, közösségi ünnepi alkalmak megrendezésének biztosítását,

4. műsorok, falunapok, találkozók, előadások, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezését,

5. önkormányzati fórumok, rendezvények tartását,

6. a különböző korosztályok művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési kezdeményezéseinek segítését,

7. civil szervezetek közösségi életének segítését,

8. a szabadidő eltöltéséhez, illetve szórakozási és közösségi igényekhez megfelelő lehetőségek biztosítását,

9. a közösség számára internet-használatot biztosít, DJP pontot működtet,

10. a település lakosai számára családi eseményeik megünnepléséhez helyszín biztosítását.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

2. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait közösségi színtér működtetésével látja el. Az önkormányzat közösségi színtérnek a tulajdonában lévő Lovas, 28/1 helyrajzi számú „kivett községháza és orvosi rendelő, közforgalom elől el nem zárt magánút és parkoló” megnevezésű, 8228 Lovas, Fő u. 8. szám alatti faluházban lévő 75 m2 nagyságú kultúrtermet, a földszinten lévő klubhelyiséget és kiszolgáló helyiségeit, a könyvtár helyiségeket, valamint az udvaron lévő közösségi színteret biztosítja.

(2) A közösségi színtér ellátja a Kult. tv. 77. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér fenntartásának személyi és tárgyi feltételeit.

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér működtetésének személyi feltételeit pályázat útján kiválasztott, megfelelő végzettségű művelődésszervező részmunkaidős foglalkoztatásával biztosítja.

(5) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a művelődésszervező által készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

(6) Az önkormányzat a közösségi színtér használati szabályait és házirendjét külön határozattal állapítja meg.

3. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, intézményekkel,

b) az egyházakkal, és

c) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.

3. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait és a közösségi színtér működtetését éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint finanszírozza, melynek forrása

a) a települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatására kapott költségvetési támogatás,

b) az önkormányzat saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatások.

(2) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kult. tv. előírásainak megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

(3) Az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(4) A képviselő-testület a rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat a civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelete szerint. E támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.