Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2022. 01. 29 - 2022. 01. 29

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

2022.01.29.

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Alapelvek

1. § A Pécsudvardi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a község történeti, néprajzi hagyományait, kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését. Meghatározza a közművelődési feladatok ellátásának formáit, támogassa az önszerveződő közösségeket és így lehetőséget biztosítson a település polgárainak a közművelődéshez való jogának gyakorlására.

2. § Az Önkormányzat az alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg:

a) a közösségi művelődés színterének és infrastruktúrájának biztosítása,

b) a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítása,

c) felnőttoktatás és iskolai rendszerű képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humánerőforrás-fejlesztés,

d) a település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek megőrzése,

e) a községünkben letelepült nem magyar anyanyelvűek részére nemzetiségi lét, a kultúra értékeinek megőrzése, megismertetése, gazdagítása,

f) az ifjúság kulturális életének, művelődési kezdeményezéseinek támogatása. Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi életének támogatása.

g) amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotótáborok létesítése, a helyi alkotóművészek támogatása,

h) a település természeti, környezeti, kulturális, művészeti és tudományos közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, a testvér települések kultúrájának bemutatása, a kulturális turizmus támogatása,

i) a helyi kulturális nyilvánosság elősegítése a médiákban.

2. A rendelet hatálya

3. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a helyi közművelődési tevékenységekben résztvevő, az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodó magánszemélyekre,

b) az Önkormányzat közösségi színtereire (a továbbiakban: közösségi színtér)

c) az önkormányzati rendelet által szabályozott közművelődési megállapodással vagy más úton támogatott intézményekre, azok fenntartóira és működtetőire, (civil) szervezetekre, vállalkozásokra, gazdasági társaságokra, a közművelődési tevékenységek résztvevőire.

II. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

4. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszíne a Művelődési ház (7762. Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.) közösségi színtér,

b) a közösségi színtér díjmentes használatát,

c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a község rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,

d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

5. § Az Önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei:

a) Gyereknap

b) Augusztus 20-ai kenyérszentelés (az egyházközösséggel együtt szervezve)

c) Falunap és Udvarsco Veselje (Pécsudvardi Vígasságok) (A Pécsudvardi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve)

d) Szép korúak napja

e) Mikulás ünnepség

f) Karácsonyi rendezvény.

III. Fejezet

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

6. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Pécsudvard, Felszabadulás útja 47. szám alatti Közösségi Színtér (Művelődési Ház) működtetésével látja el.

7. § (1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásában a az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) a községi önkormányzat nem közművelődési alapfeladatait ellátó intézményeit,

b) a községben működő közgyűjteményeket,

c) az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket, nemzetiségi önkormányzatokat,

d) az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat,

e) egyházat

f) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezeteket.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 7. § (1) bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési és együttműködési megállapodást köthet.

8. § (1) A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos alapítói, fenntartói és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A képviselő-testület

a) Meghatározza az általa határozattal kijelölt közösségi színtér feladatait, használati szabályait és működésük rendjét, ellenőrzi azok hatályosulását.

b) Meghatározza az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében a közösségi színtér fenntartására elkülönített előirányzatot.

c) Jóváhagyja az éves közművelődési szolgáltatási tervet.

d) Ellátja a közösségi színterek fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat.

e) A közösségi színterek fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe szolgáltatásaikat.

f) Engedélyezi a közösségi színterek rendeletben meghatározott céloktól eltérő célra történő átmeneti igénybevételét.

g) Biztosítja a közösségi színterek fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi feltételeket.

h) Különös figyelmet fordít a közösségi színterekkel kapcsolatos tartalmi munkájára – különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására – és éves beszámoló keretében értékeli azt.

(3) A polgármester közreműködésével kapcsolatos feladatok:

a) Közreműködik a könyvtári, levéltári, muzeális emlékek védelmével összefüggő közművelődési feladatok ellátásában, a közösségi kulturális hagyományok, művészeti önszerveződések és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában.

b) Ellenőrzi a közművelődési tárgyú képviselő-testületi döntések végrehajtását.

c) Ellenőrzi jelen önkormányzati rendelet hatályosulását, a legalább öt évenkénti felülvizsgálatát, részt vesz az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében.

d) Javaslatot tesz a közművelődési feladatok ellátásának formáira, részt vesz a közművelődési célok meghatározásában.

3. A közművelődési feladatellátás finanszírozási formái

9. § (1) Az Önkormányzat a közösségi színterek éves önkormányzati támogatásának mértékét a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő szervezetekkel önkormányzati feladatfinanszírozás esetén közművelődési megállapodást köthet.

(3) A közművelődési megállapodást a képviselő-testület határozattal hagyja jóvá.

(4) Közművelődési megállapodás megkötését a 7. § (1) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban a polgármesternél.

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(6) A kiemelten támogatandó rendezvények forrása az állami feladatfinanszírozás, az Önkormányzat mindenkori költségvetése, az abban meghatározott keretösszeg erejéig, valamint pályázatokon elnyert források.

(7) Nyilvános foglalkozások, alkalmi rendezvények idején a közösségi színteret (ideértve annak udvarát is) főszabály szerint bárki látogathatja, szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. A használat egyéb módja, mértéke, díja külön határozatban kerül meghatározásra.

4. A közművelődés személyi, tárgyi, működési feltételei

10. § (1) A közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakembereket az önkormányzati fenntartású közösségi színterek esetében a képviselő-testület biztosítja és azt a kötelezően ellátandó feladatokhoz igazodva az éves beszámolóval együtt áttekinti.

(2) Az önkormányzat biztosítja a közösségi színtér előírt nyitva tartását, és az alapszolgáltatások ellátásához szükséges, a jogszabályban előírt létesítményi feltételeket, valamint a megfelelő berendezéseket, technikai eszközöket.

11. § Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 12/2017. (VII.15.) önkormányzati rendelet.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.