Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 01

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.01.

A Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Pécsudvardi Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 101 188 790 Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 101 188 790 Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását 109 124 657 Ft-ban,

ba) működési költségvetési kiadását 49 421 769Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 50 228 983 Ft-ban,

bc) tartalék 9 473 905 Ft-ban

c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 60 111 980 Ft-ban,

ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 9 882 997 Ft-ban,

cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 50 228 983 Ft-ban,

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

da) a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban,

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 52 176 113 Ft-ban,

ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 52 176 113 Ft-ban,

eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja. Az önkormányzatnak csak kötelezően ellátandó feladatai vannak.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványt a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 4. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a felújítási előirányzatát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

a) általános tartalékát 9 473 905 Ft-tal,

b) működési tartalékát 0 Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 Ft-tal hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervenként az alábbiak szerint határozza meg: önkormányzat 1 fő, közfoglalkoztatottak 4 fő, Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő.

7. § A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 60.000,-Ft-ban állapítja meg.

8. § A képviselő- testület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő- testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 8. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja.

11. § (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat(ok) gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

12. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2022. évben nem tervez

15. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás
Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 60.111.980 Ft.

5. melléklet

Felújítás
Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata 0 Ft.

6. melléklet

Felhalmozási kiadások
Az önkormányzatnak elkülönített felhalmozási kiadása 50 228 983 Ft .