Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2021. 03. 25

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


Békés Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 611. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet hatálya Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a jegyzőre, a bizottságokra, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadás / bevételi főösszegét 4.284.147.584 Ft-ban, azaz Négymilliárd – kettőszáznyolcvannégymillió – egyszáznegyvenhétezer – ötszáznyolcvannégy forintban állapítja meg.


(2) A bevételek bontása:


Sorszám

Megnevezés

Melléklet

Összeg Ft

1

Működési bevételek összesen


3 534 828 200

2

Állami támogatások

1. mellékelt B oszlop 9. sor

1 488 131 157

3

Közhatalmi bevételek

1. mellékelt C oszlop 9. sor

529 975 000

4

Intézményi működési bevételek

1. mellékelt D oszlop 9. sor

374 133 190

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1. mellékelt E oszlop 9. sor

857 711 284

6

Működési célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány, állami megelőlegezés)

1. mellékelt F oszlop 9. sor

284 877 569

7

Felhalmozási bevételek összesen


749 320 138

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. mellékelt I oszlop 9. sor

73 156 838

9

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. mellékelt J oszlop 9. sor

59 370 000

10

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

1. mellékelt K oszlop 9. sor

616 793 300

11

Bevételek főösszege


4 284 148 338


(3) A kiadások bontása:


Sorszám

Megnevezés

Melléklet

Összeg Ft

1

Működési kiadások összesen


3 534 828 200

2

Személyi jellegű kiadások

2. mellékelt B oszlop 9. sor

1 104 299 244

3

Munkaadókat terhelő járulékok

2. mellékelt C oszlop 9. sor

182 017 283

4

Dologi kiadások

2. mellékelt D oszlop 9. sor

817 061 931

5

Szociális kiadások és egyéb juttatások

2. mellékelt E oszlop 9. sor

115 700 000

6

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások

2. mellékelt F oszlop 9. sor

1 083 872 961

7

Működési tartalék

2. mellékelt G oszlop 9. sor

172 351 534

8

Működési célú finanszírozási kiadások

2. mellékelt I oszlop 9. sor

59 525 247

9

Felhalmozási kiadások összesen


749 320 138

8

Beruházások, felújítások

2. mellékelt K oszlop 9. sor

31 417 315

9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2. mellékelt L oszlop 9. sor

12 200 000

10

Fejlesztési célú tartalék

2. mellékelt M oszlop 9. sor

677 924 823

11 

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

2. mellékelt N oszlop 9. sor

27 778 000

12

Kiadások főösszege


4 284 148 338


3. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával. A képviselő-testület a költségvetési rendeletet negyedévenként, utoljára 2022. február 28-ig (2021. december 31-i hatállyal) módosítja. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A képviselő-testület az intézmények esetében akkor engedélyez pályázatot benyújtani, ha a szükséges önerő mértéke nem haladja meg a pályázati összeg 10 %-át és kiemelt városi érdeket szolgál. Ettől az előírástól el lehet tekinteni abban az esetben, ha a pályázat működési költségek kiegészítését szolgálja, illetve az önerő az intézmény saját költségvetésében biztosított, valamint további kötelezettség nem származik belőle. Az intézmények építési jellegű pályázatot nem nyújthatnak be.

(3) Az intézményeknél év közben megnyert, a költségvetési rendelet elfogadásakor még nem ismert pályázati pénzösszegek az intézmények rendelkezésére állnak, a pályázati forrás megérkezése után.


4. § (1) A képviselő-testület a 2021. évre vonatkozóan – saját forrásai terhére – a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az illetményalapot 50 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklete II. pontja szerint megállapított önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt nyújtson be.

(3) A polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.


5. § Az Önkormányzat intézményenkénti kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet tartalmazza.


6. § A kiemelt kiadási előirányzatok intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


7. § A Képviselő-testület Békés város 2021. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.


8. § A Képviselő-testület Békés város felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. § (1) A Képviselő-testület Békés város tartalék előirányzatait az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Rendeletben szereplő tartalék az év közben felmerült rendkívüli kiadásokhoz nyújt fedezetet. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A céltartalék beruházási, felhalmozási célokra használható fel.


10. § A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal és az intézmények létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület a 2021. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. § A Képviselő-testület Békés város a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak előirányzatait a 8. melléklet alapján állapítja meg.


13. § A Képviselő-testület Békés város szociális pénzeszközeinek tervezett összegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei bevételi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.


15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


16. § Békés város Önkormányzata bevételei és kiadásai alakulásának középtávú tervét a 12. melléklet tartalmazza


17. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben az uniós projektek kiadásait és forrásmegoszlását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


18. § Békés város Önkormányzata saját bevételeinek alakulását és az adósságot keletkeztető ügyletek finanszírozásának hosszú távú tervét a 14. melléklet tartalmazza.


19. § A Képviselő-testület 2021. évi költségvetésében az egyes felhalmozási célú kiadások finanszírozására felhasználható önkormányzati forrásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.


20. § Békés város 2021. évi költségvetése tartalmaz az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti hosszú távra vállalt kötelezettségeket.


21. § A nonprofit gazdasági társaságok kötelesek az üzleti terv elkészítésével egy időben 2021. május 31-ig beruházási tervet készíteni, melyben kötelesek a 2020. évben elszámolt – pályázati forrásból megvalósuló beruházások értékcsökkenése nélküli - amortizáció összegét beruházásra, felújításra betervezni.


22. § A Képviselő-testület dönt Békés Dánfok és Turisztikai Kft számára 20.000.000 Ft tagi kölcsön nyújtásáról, és felhatalmazza polgármesterét a szerződéskötésre. 


23. § (1) A Képviselő-testület a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető összeget az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8 %-ában határozza meg, amelybe nem számítanak bele az önkormányzati rendelet alapján fizetett jutalékok. Az intézményvezető abban az esetben jogosult a keretből tárgyévi felhasználásra, ha a kifizetésre bérmegtakarítás és költségvetési forrás együttesen áll rendelkezésre.

(2) A Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő társadalombiztosítási forrásból finanszírozott és teljesítményösztönzésre fordított személyi kifizetéseire nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott kifizetési korlátot.

(3) Az intézmények (1) bekezdés szerinti tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.


24. § A Képviselő-testület a polgármesteri krízis alap összegét 1.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.


25. § A Képviselő-testület a 18/1997. (VIII. 29.) rendelet alapján Környezetvédelmi Alapot működtet.


26. § A Képviselő-testület által fenntartott intézmények önkormányzati támogatásának folyósítása havonta a finanszírozási ütemtervnek megfelelően a tervezett kiadási előirányzatuk 1/12-ed részének megfelelően történik.


27. § (1) A Képviselő-testület által fenntartott intézmény vezetője költségvetési éven túli tartós anyagi (bér, járulék, dologi és felhalmozási kiadások) kötelezettséget a képviselő-testület felhatalmazása nélkül nem vállalhat. A képviselő-testületi felhatalmazás nélkül vállalt tartós kötelezettségekre a Képviselő-testület pénzügyi fedezetet a további évek költségvetésében nem biztosít.

(2) Az intézmény vezetője jogosult a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati vagyon egy éven belüli hasznosítására. Az önkormányzati vagyon éven túli hasznosítására az intézmény számára a Képviselő-testület ad felhatalmazást.

(3) Az intézményvezetők a 6. mellékletben jóváhagyott létszámkeretet kötelesek betartani.

(4) A 2020. évi maradvány teljes összegének felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadás elfogadásakor dönt.


28. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi költségvetés szerv vezetője köteles a számára jóváhagyott költségvetési előirányzatokkal úgy gazdálkodni, hogy a 2021. évi költségvetés kiadásainak I. féléves teljesítése az eredeti előirányzat 50 %- át nem lépheti túl, kivéve azt az esetet, ha túlteljesítésre saját bevételeinek időarányos túlteljesítése biztosít fedezetet.

(2) Az intézményeket a feladat elmaradásából származó költségvetési támogatás (normatíva és önkormányzati kiegészítés) nem illeti meg. Az intézményvezető feladata írásban jelenteni a feladatelmaradást, továbbá a szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a feladatelmaradásból származó normatíva és önkormányzati kiegészítés zárolása megtörténhessen.

(3) Nem a tényeknek megfelelően megállapított normatíva igénylése esetén az esetleges visszafizetés elvonásra kerül, melyet az érintett intézménynek ki kell gazdálkodnia.


29. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete által irányított intézmények vezetői költségvetésük kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. A személyi juttatások előirányzatai csak a Képviselő-testület engedélyével növelhetők és csak abban az esetben, ha a költségvetés jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályi változás miatt válik szükségessé.


30. § A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – a Békés Város Önkormányzata által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján – a pénzügyi szükségletekhez igazodva 100.000.000 Ft folyószámlahitel áll rendelkezésre 2021. december 31. napjáig. Ezt követően a Képviselő-testület a 100.000.000 Ft folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról dönthet, a pénzügyi egyensúly biztosítása és fenntartása érdekében.


31. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételek és kiadások között keletkező átmenetileg szabad pénzeszközöket betétbe helyezze el.


32. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E Rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.


Békés, 2021. február 10.                Kálmán Tibor s.k.                                                   Tárnok Lászlóné s.k.

                   polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2021. február 15. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

       jegyző