Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 8/2020 (VIII.31..) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2020. 09. 01

Zalacsány község  Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) kapott felhatalmazás alapján a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


I. Fejezet


  1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő

a) természetes személyekre,

b) jogi személyekre,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki azokra a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósuló magatartásokra, melyekre más jogszabály közigazgatási bírság kiszabását írja elő vagy teszi lehetővé.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a szándékos vagy gondatlan tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely társadalomra veszélyessége fokában nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de a közösségi együttélés társadalmilag elfogadott szabályaival ellentétes, azokat sérti, vagy veszélyezteti.


II. Fejezet


Eljárási szabályok, eljáró hatóság, eljárási határidő és szankciók


3. Eljárási szabályok


3. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


4. Eljáró hatóság


4. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.5. Eljárási határidők és szankciók


5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási hatósági eljárás legfeljebb

a) cselekményben megnyilvánuló, tevőleges magatartás esetén az elkövetéstől számított 30 napon belül,

b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül,

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot megszüntetésére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül indítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők jogvesztők.


6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tanúsítójával szemben esetenként

a) természetes személy esetében kétszázezer forintig,

b) jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) A közigazgatási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint.

(3) A közigazgatási bírság mértékének, összegének megállapításánál figyelembe kell venni

a) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, amennyiben azokat az eljárás alá vont személy az erre vonatkozó felhívás alapján igazolja,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét,

c) a közrend védelmének és a közterületek rendje biztosításának érdekét.

(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(5) A közigazgatási bírság kiszabása mellőzhető és figyelmeztetés alkalmazható, ha az elkövető személyére és az elkövetés körülményeire tekintettel, azokat mérlegelve a kívánt visszatartó hatás várhatóan figyelmeztetéssel is elérhető.

(6) 14 életévét betöltött, de a nagykorúságot el nem ért személlyel szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül készpénz átutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni Zalacsány község Önkormányzata 11749053-15432577-04400000 számú pénzforgalmi számlájára.


III. Fejezet


A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások


6. A közterületek rendjét sértő vagy veszélyeztető magatartások


7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki:

a) a közterületet hatósági engedély vagy területbérleti szerződés nélkül, vagy nem az engedélyezett időtartamra vagy a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe, vagy a közterület-használati engedélyben, területbérleti szerződésben foglaltaktól eltérően használ,

b) közterület-használat megszűnésekor a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,

c) közterület használati engedélyhez vagy területbérleti szerződéshez kötött, de engedély nélküli közterület használat esetén a használatot az engedélyező hatóság felhívása ellenére nem szünteti meg és az eredeti állapotot saját költségén nem állítja helyre.


8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít, aki engedély nélkül, vagy attól eltérően közterületen átereszt létesít.


8. A közterületek tisztaságát és az ingatlanok rendben-és tisztántartására vonatkozó szabályokat sértő magatartások


9. § (1 ) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki:

a) ingatlanhasználóként az ingatlan tisztán tartásáról nem gondoskodik vagy az ingatlanra ráhordott vagy felhalmozott hulladékot a kijelölt hulladéklerakó-helyre nem

szállítja el vagy szállíttatja el,

b) az arra rendszeresített szelektív hulladékgyűjtő edénybe nem a meghatározott újrahasznosítható hulladékot helyezi el elszállításra vagy juttat ki a hulladéklerakó állomásra,

c) aki az ingatlana rovar-és rágcsáló irtásáról, az emberi egészséget bármilyen módon veszélyeztető gyomnövények irtásáról nem gondoskodik,

d) a közterületre nyúló fák, más növények, élő sövények gallyazásáról, a járda járhatóvá tételéről nem gondoskodik,

e) az ingatlan előtti, saroktelek esetén az ingatlan minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes terület) a zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartásáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

f) ingatlanhasználó, aki az ingatlan állagmegóvásáról nem, illetve nem megfelelően gondoskodik, ezáltal az ingatlan állagának oly szintű romlását idézi elő, amely emberi életet veszélyeztet, továbbá a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozza.

g) szórakozó-, vendéglátó-, és árusító helyek üzemeltetője, aki nem gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról, a keletkezett hulladék eltávolításáról, a járda hó-és síkosság mentesítéséről nem gondoskodik,

h) a közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb.) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét nem tartja tisztán,

i) a közcsatornát, nyílt csapadékvíz elvezető árkot beszennyezni, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról felszólítás ellenére nem gondoskodik,

j) a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja, a rendszer gyomtalanítását (gyomirtását) vegyszerrel végzi,

(k) aki az ingatlana rendben-és tisztántartásáról, gyomnövényektől való mentesítéséről nem gondoskodik.


9. Környezet-és zajvédelem


10. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki:

a) este 22.00 óra és másnap reggel 6.00 óra között ,valamint vasárnap és ünnepnapokon egész nap kéziszerszám gépesített változatát,  motoros fűnyírót üzemeltet vagy zajt keltő munkát végez kivéve, ha a tevékenység elemi kár elhárításával, műszaki meghibásodásból eredő javítással függ össze;

b) a közterülettel érintkező felületre, építmény udvarába, ablakba zajhatással járó hangosító berendezést helyez el és üzemeltet és ezzel indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.


10. Állattartás


11. §  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) közterületen ebet póráz nélkül vezet

b.) közterületen az eb által okozott szennyeződést nem szedi fel.IV. Fejezet


17. Záró rendelkezések


12. § Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett közösségi együttélés szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.Nagy Lászlóné                                                                           dr. Prótár Henrietta

polgármester                                                                                jegyzőZáradék: A rendelet 2020. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

                

            dr. Prótár Henrietta

                                                                               jegyzőMellékletek