Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2022. 02. 03

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2022.02.03.

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) c) pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat egyetértésével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el :

1. § A rendelet hatálya Pusztamonostor község közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót, alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (a továbbiakban: kibocsátó).

2. § (1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott igazolt vízmennyiséggel.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

3. § (1) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) 12. § (3) bekezdése határozza meg.

(2) A területérzékenységi szorzó Pusztamonostor község területén az érzékeny besorolás miatt 1,5.

(3) A talajterhelési díj összegét [A1] a Ktdtv. 12. §-a, illetve a 3. sz. melléklete alapján kell kiszámolni.

(4) Mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) a talajterhelési díj alapjául szolgáló ivóvízmennyiséget a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint meghatározott átalány mennyiségek alapján kell meghatározni, köbméterben.

4. § (1) Mentes a 2021. évi talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2021. december 31. napjáig rákötött.

(2) A talajterhelési díjmentesség a bevallás benyújtásával érvényesíthető.

5. § (1) A kibocsátónak a talajterhelési díjat önadózás keretében évente, tárgyévet követő március 31-éig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványán (1 melléklet) kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A talajterhelési díjat Pusztamonostor Községi Önkormányzat Talajterhelési díj 11745035 -15412548 - 03920000 számú számlájára a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.

(3) A díjfizetési kötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amikor a kibocsátó a közcsatornára való rákötést igazolja.

6. §1

7. § Ez a rendelet 2022. február 2-án lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.