Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022 évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 27- 2022. 08. 31

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022 évi költségvetéséről

2022.01.27.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Költségvetési szerv:

a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde (továbbiakban: Óvoda)

2. Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda együttes 2022. évi működési és felhalmozási költségvetésének Bevételi fő összegét: 928 671 406 Ft-ban, Kiadási fő összegét: 928 671 406 Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) A 2022. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi fő összegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei

aa) Intézményi működési bevételek 189 229 602 Ft, ebbőll: Önkormányzat működési bevétele 18 864 010 Ft, Hivatal működési bevétele 47 096 435 Ft, Óvoda működési bevétele 123 269 157 Ft.

ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 408 000 Ft, ebből: Helyi adók 26 408 000 Ft

ac) Költségvetési támogatások 265 049 264 Ft, ebből: Helyi önk. működésének általános támogatása 117 504 235 Ft, Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 58 906 250 Ft, Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 81 574 883 Ft, Kulturális feladatok támogatása 7 063 896 Ft

ad) Egyéb működési bevételek 7 947 600 Ft

ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 488 634 466 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei

ba) Egyéb felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 0 Ft

c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú

műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 488 634 466 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási 928 671 406 Ft kiadási fő összeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési kiadások 586 464 697 :

aa) Önállóan működő és gazdálkodó Hivatal működési kiadásai: 47 096 435 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 35 587 950 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 4 851 785 Ft, Dologi jellegű kiadások 6 656 700 Ft.

ab) Önállóan működő Óvoda működési kiadásai: 123 269 157 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 75 853 624 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 9 979 432 Ft, Dologi jellegű kiadások 37 436 101 Ft.

ac) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 416 099 105 Ft, ebből: Személyi jellegű kiadások 52 091 538 Ft, Munkaadókat terhelő járulékok 6 739 603 Ft, Dologi jellegű kiadások 110 379 017 Ft, Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 274 751 Ft, Pénzeszköz átadás 161 576 995 Ft, Általános tartalék 52 037 201 Ft.

b) Felhalmozási kiadások 342 206 709 Ft:

ba) Beruházási kiadások 287 206 709 Ft, Felújítási kiadások 55 000 000 Ft.

bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Ft

bc) Hitel törlesztés 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási fő összeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai: 586 464 697 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások 163 533 112 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 21 570 820 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások 154 471 818 Ft

ad) Ellátottak juttatása 33 274 751 Ft

ae) Pénzeszköz átadás 161 576 995 Ft

af) Általános tartalék 52 037 201 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 342 206 709 Ft

ba) Felújítások 55 000 000 Ft

bb) Beruházási kiadás 287 206 709 Ft

bc) Hitel törlesztés 0 Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: 928 671 406 Ft

(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 586 464 697 Ft, Költségvetési működési bevétel összesen: 488 634 466 Ft, Költségvetési működési hiányt 97 830 231 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 342 206 709 Ft, Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft, Költségvetési felhalmozási hiányt 342 206 709 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

(9) Költségvetési kiadás összesen: 928 671 406 Ft, Költségvetési bevétel összesen: 488 634 466 Ft, Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 440 036 940 Ft-ban állapítja meg.

(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa működési célra: 97 830 231 Ft, felhalmozási célra: 342 206 709 Ft.

(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: Fejlesztési célú hitel 0 Ft

(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 928 671 406 Ft.

(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(16) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(17) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek célok szerint évenkénti bontását a 8. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 52 037 201 Ft összegben hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 41 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 49 főben hagyja jóvá.

a) Hivatal 8 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatottak 8 fő

b) Óvoda 21 fő

ba) teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 10 fő

bb) rész munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozó 2 fő

bc) teljes munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozók 2 fő

bd) rész munkaidőben foglalkoztatott bölcsődei dolgozó 1 fő

be) teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő

c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő

cb) rész munkaidőben foglalkoztatott 1 fő

d) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő

(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

7. § (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25. § (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2022. január 1-től - január 28-ig.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) A képviselő-testület Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Hivatal, valamint az önállóan működő Óvoda költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.

(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.

(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a Képviselő-testületi ülésen dönt.

(4) Az Ávr. 43/A § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert hatalmazza fel.

(5) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket a költségvetés módosításában át kell vezetni.

(6) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.

(7) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint azok következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester 2.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.

(10) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10. §-a szabályainak megfelelően.

(11) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.

(12) A települési támogatás 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 33 274 751.-Ft. Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetés költsége 130 000.-Ft az urnás temetés költsége 110 000.-Ft.

6. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2022. január 27-én lép hatályba.