Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 02

Pusztamonostor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ban és 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdésének c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, valamint a Jászfényszaru Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló 6/2017. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Pusztamonostor Község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

2. § A Pusztamonostor Község településképének védelméről szóló 2/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Hatásköri szabályok

1/A. § Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési, településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át.”

3. § Ez a rendelet 2022. február 2-án lép hatályba.