Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 11 - 2022. 02. 12

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.11.

Somogyszob Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban megállapított államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet csak a hozzá tartozó 4. - 6. mellékletét képező szabályozási tervével együtt alkalmazható. Jelen építési szabályzat mellékletei: 3. melléklet: fogalom-meghatározások, 4. melléklet: SZ-1, SZ-2, SZ-3, SZ-4 jelű belterületi szabályozási tervek, 5. melléklet: SZ-5 jelű Nagybaráti-puszta szabályozási terve, 6. melléklet: SZK-1 jelű külterületi szabályozási terv.”

2. § A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet 11/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A területen létesülő technológia és sajátos építmények magassága legfeljebb 25 méter.”

3. § A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

„Különleges beépítésre nem szánt területek

20/A. § (1) A különleges beépítésre nem szánt övezet trágyatároló építmény elhelyezésére szolgál (Kb-t).

(2)1 A Kb-t jelű övezetben szereplő telek megengedett legnagyobb beépítettsége 9,9 %.

(3) A Kb-t jelű trágyatároló építmény elhelyezésére szolgáló övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.

(4) A telek területének 50 %-át fásítással kell fedni, melynek során 250 fa/hektár mennyiségű sor- vagy parkfa méretű egyed telepítendő.”

4. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A helyi építési szabályzatról szóló 8/2003. (IV.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § A rendelet - az építtető kérésére - a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható.

1. melléklet

5. melléklet

2. melléklet

6. melléklet
1

Az OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz az állami főépítészi hatáskörben eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze SO/08/00161-6/2021. ügyiratszámú véleményében hozzájárult.