Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 01. 30

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.01.30.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. melléklet szerinti címrendet állapítja meg.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi

a)költségvetési bevételeinek főösszegét 4.463.016 E Ft-ban
b)költségvetési kiadásainak főösszegét 4.873.016 E Ft-ban
c)összes hiányát 410.000 E Ft-ban
állapítja meg.
(2)Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 410.000 E Ft-os hiányából
a)a működési hiány összege: 350.000 E Ft
b)a felhalmozási hiány összege: 60.000 E Ft
(3)A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványból 350.000 E Ft összegben finanszírozza.
(4)A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából 60.000 E Ft összegben finanszírozza.
(5)A 2. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(6)A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
(7)Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 6. cím) 2022. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 2.126.148 E Ft, melyből
a)az általános tartalék összege 27.000 E Ft,
b)a lakóterületi céltartalék összege 20.000 E Ft,
c)a pályázati céltartalék összege 14.000 E Ft,
d)a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású
tartalék összege 63.900 E Ft.
(8)A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az 5. melléklet mutatja be.
(9)Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege 2.571.016 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(10)A beruházási kiadások előirányzata 38.446 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 78.663 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.
(11)Az Önkormányzat 2022. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(12)Az Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(13)Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(14)Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(15)Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet foglalja össze.
(16)Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 15. melléklet tartalmazza.
(17)Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. § (1) A 27.000 E Ft általános tartalék (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) 20.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott 5.000 E Ft, az egyházak támogatására szolgáló 2.000 E Ft, valamint a sportszervezetek és sportrendezvények támogatására jóváhagyott 23.000 E Ft előirányzat (4. melléklet 6. cím 9. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) A városi rendezvényekre előirányzott 4.000 E Ft, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott 1.000 E Ft (4. melléklet 6. cím 9. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az állatvédelmi keretre jóváhagyott 1.000 E Ft (4. melléklet 6. cím 5. alcím 3. kiemelt előirányzat) terhére kötelezettséget vállaljon.

(5) Az ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Korlátolt Felelősségű Társaság által Ózd Város Önkormányzatának adományozott 60.000 E Ft adományt a Képviselő-testület út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok önerejének finanszírozására (8. melléklet 6. cím 4. alcím), valamint pályázati céltartalék képzésére (4. melléklet 6. cím 7. alcím 5. kiemelt előirányzat c) pontja) kívánja felhasználni.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert

a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,

b) alkalmanként 15.000 E Ft értékhatárig

ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint

bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti csoportosításra.

(2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. által előző években fizetett és a 2022. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.

(3) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételeket, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(4) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2022. évben, sem az azt követő években nem járhat.

(5) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(7) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

(8) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:

a) A költségvetési szervek hetente szerdán 16:00 óráig pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.

b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:

ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,

bb) a várható saját intézményi bevételeket,

bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról – az Önkormányzat vezetésével történt egyeztetést követően - a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7. § A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. § (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd Város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.

(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. § (1) A Képviselő-testület a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.

(2) A 100.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

a)az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a 11. melléklet,
b)a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
c)az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet,
d)a közvetett támogatások tárgyévi összegét a 14. melléklet,
e)a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 16. melléklet
szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.
(2)Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a)az Önkormányzat adósságállományát lejárat, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
b)a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,
c)a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

5. Záró rendelkezések

11. §1

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.